51/1945 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 28.08.1945

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

51.
Vyhláška ministra vnitra
ze dne 25. srpna 1945
o lhůtě k podávání žádostí o vrácení československého státního občanství pro manželky a děti československých státních občanů.
Podle § 3 ústavního dekretu presidenta republiky ze dne 2. srpna 1945, č. 33 Sb., o úpravě československého státního občanství osob národnosti německé a maďarské, určuji, že šestiměsíční lhůta pro podávání žádostí o vrácení československého státního občanství manželkami a nezletilými dětmi československých státních občanů (§ 4, odst. 2) počíná dnem, kdy uvedený dekret nabývá účinnosti, t. j. dnem 10. srpna 1945.
Lhůta k podávání žádostí o vrácení československého státního občanství ostatním v § 3 dekretu uvedeným osobám bude určena dodatečně; žádosti před počátkem lhůty podané považují se za nepodané.
Nosek v. r.