26/1945 Zb.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

26.
Dekret presidenta republiky
ze dne 9. července 1945
o zrušení zákona ze dne 4. července 1934, č. 165 Sb., o překládání soudců do výslužby podle věku.
K návrhu vlády a po dohodě se Slovenskou národní radou ustanovuji:
§ 1.
Zákon ze dne 4. července 1934, č. 165 Sb., o překládání soudců do výslužby podle věku, se zrušuje.
§ 2.
Tento dekret nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Jeho provedením se pověřují předseda vlády a ministr spravedlnosti.
Dr. Beneš v. r.

Fierlinger v. r.

Dr. Stránský v. r.