2/1945 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 30.04.1945

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

2.
Vyhláška předsedy vlády
ze dne 4. dubna 1945
o zrušení Státní rady
Ve smyslu čl. 1 odst. 3 ústavního dekretu presidenta republiky ze dne 11. října 1944 o době trvání Státní rady č. 13 Úředního věstníku československého vyhlašuji tímto zrušení Státní rady dnem 4. dubna 1945.
Zd. Fierlinger v. r.