163/1945 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 31.12.1945

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

163.
Vyhláška ministra zahraničních věcí
ze dne 17. prosince 1945
o neplatnosti obchodní dohody mezi Československou republikou a Spojenými státy americkými (č. 69/1938 Sb.).
Vzhledem k tomu, že president Spojených států amerických vyhláškou, uveřejněnou dne 23. března 1939, prohlásil platnost obchodní dohody mezi Československou republikou a Spojenými státy americkými, podepsané dne 7. března 1938 s dodatkovým protokolem a vyhlášené vládní vyhláškou ze dne 15. dubna 1938, č. 69 Sb., za skončenou v celém rozsahu třicátým dnem po uveřejnění jeho vyhlášky, t. j. dnem 22. dubna 1939, vyhlašuji tímto, že uvedeným dnem přestala proto na území Československé republiky platiti ustanovení této obchodní dohody a jejího dodatkového protokolu.
Masaryk v. r.