157/1945 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 31.12.1945

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

157.
Zákon
ze dne 13. prosince 1945
o jednorázových přídavcích k důchodům z veřejnoprávního sociálního pojištění.
Prozatímní Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
(1)
K důchodům z invalidního a starobního, pensijního a provisního pojištění, na jejichž výplatu je nárok v prosinci 1945, se poskytnou tyto jednorázové přídavky:
k důchodu invalidnímu a starobnímu .................... 1.500 Kčs,
k důchodu vdovskému a vdoveckému ....................... 900 Kčs,
k důchodu sirotčímu, rodičů a jiných pozůstalých ....... 600 Kčs.
Přídavek se neposkytne k starobním odměnám z provisního pojištění.
(2)
Přídavek přísluší, jestliže a pokud úhrn ročního důchodu - bez zvýšení pro bezmocnost, bez přídavků na děti (vychovávacích příplatků) - a přídavku podle tohoto zákona nepřevyšuje:
u důchodu invalidního a starobního ................... 35.500 Kčs,
u důchodu vdovského a vdoveckého ..................... 21.300 Kčs,
u důchodu sirotčího, rodičů a jiných pozůstalých ..... 13.200 Kčs.
(3)
Požívá-li důchodce několika důchodů, je pro nárok na přídavek rozhodný úhrn těchto důchodů. Přídavek náleží k důchodu nejvyššímu.
§ 2.
Nárok na přídavek nemají důchodci, kteří pozbyli československého státního občanství podle ústavního dekretu presidenta republiky ze dne 2. srpna 1945, č. 33 Sb., o úpravě československého státního občanství osob národnosti německé a maďarské, s výjimkou důchodců, které jest podle §§ 2 a 4 dekretu považovati za československé státní občany.
§ 3.
Náklad na přídavky uhradí stát. Podrobnosti o zúčtování upraví ministerstvo ochrany práce a sociální péče v dohodě s ministerstvem financí a na Slovensku s příslušnými pověřenectvy.
§ 4.
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. prosince 1945; provede jej ministr ochrany práce a sociální péče v dohodě s ministrem financí.
Dr. Beneš v. r.

Fierlinger v. r.

Dr. Šoltész v. r.