156/1945 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1946

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

156.
Zákon
ze dne 13. prosince 1945
o přídavcích k důchodům z veřejnoprávního sociálního pojištění.
Prozatímní Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
(1)
K důchodům z invalidního a starobního, pensijního a provisního pojištění se poskytují od 1. ledna 1946 tyto měsíční přídavky:
k důchodu invalidnímu a starobnímu 500 Kčs,
k důchodu vdovskému a vdoveckému 300 Kčs,
k důchodu sirotčímu, rodičů a jiných pozůstalých 200 Kčs.
Přídavek se neposkytne k starobním odměnám provisního pojištění.
(2)
Přídavek přísluší, jestliže a pokud úhrn ročního důchodu - bez zvýšení pro bezmocnost, bez přídavků na děti (vychovávacích příplatků) - a roční částky přídavku podle tohoto zákona nepřevyšuje:
u důchodu invalidního a starobního 40.000 Kčs,
u důchodu vdovského a vdoveckého 24.000 Kčs,
u důchodu sirotčího, rodičů a jiných pozůstalých 15.000 Kčs.
(3)
Požívá-li důchodce několika důchodů, je pro nárok na přídavek rozhodný úhrn těchto důchodů. Přídavek náleží k důchodu nejvyššímu.
§ 2.
Nárok na přídavek nemají důchodci, kteří pozbyli československého státního občanství podle ústavního dekretu presidenta republiky ze dne 2. srpna 1945, č. 33 Sb., o úpravě československého státního občanství osob národností německé a maďarské, s výjimkou důchodců, které jest podle §§ 2 a 4 dekretu považovati za československé státní občany.
§ 3.
Přídavky vyplácí příslušný nositel důchodového pojištění zálohově na účet státu. Podrobnosti určí vláda nařízením.
§ 4.
Ministr ochrany práce a sociální péče se zmocňuje, aby pro důchodce úrazového pojištění, u nichž došlo k úrazu před 1. prosincem 1945, a pro pozůstalé po osobách, které utrpěly úraz před tímto dnem, zavedl, a to na Slovensku v dohodě s pověřencem pro sociální péči, podle obdoby tohoto zákona vyhláškou v Úředním listě měsíční přídavky, pokud již nemají nároku na přídavky z důchodového pojištění.
§ 5.
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1946; provede jej ministr ochrany práce a sociální péče v dohodě s ministrem financí.
Dr. Beneš v. r.

Fierlinger v. r.

Dr. Šoltész v. r.