149/1945 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 20.12.1945

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

149.
Vyhláška ministra vnitra
ze dne 28. listopadu 1945
o publikaci dohod o UNRRA a o platnosti dekretu presidenta republiky ze dne 5. března 1945, č. 11 Úř. věst. čsl., kterým se určuje postavení Správy Spojených národů pro okamžitou pomoc a první obnovu (United Nations Relief and Rehabilitation Administration).
Podle § 2 ústavního dekretu presidenta republiky ze dne 23. června 1945, č. 22 Sb., o vyhlášení právních předpisů, vydaných mimo území republiky Československé, provádím takto usnesení vlády republiky Československé ze dne 13. listopadu 1945:
Čl. I.
Dohoda o Správě Spojených národů pro okamžitou pomoc a první obnovu ze dne 9. listopadu 1943, č. 8 Úř. věst. čsl. z roku 1944, a úmluvy o okamžité pomoci a první obnově pro republiku Československou ze dne 26. února 1945, č. 9 Úř. věst. čsl. z roku 1945, otiskují se znovu v příloze k této vyhlášce.
Čl. II.
(1)
Dekret presidenta republiky ze dne 5. března 1945, č. 11 Úř. věst. čsl., kterým se určuje postavení Správy Spojených národů pro okamžitou pomoc a první obnovu (United Nations Relief and Rehabilitation Administration), zůstává v platnosti, a to beze změny počátku jeho účinnosti a jeho územní platnosti.
(2)
Dekret presidenta republiky č. 11/1945 Úř. věst. čsl. se vyhlašuje v příloze.
Nosek v. r.
Příloha k vyhláške č. 149/1945 Sb.
Dohoda o Správě Spojených národů pro okamžitou pomoc a první obnovu.*)
JMÉNEM REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ.
JMÉNEM REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ, AUSTRALIE, BELGIE, BOLIVIE, SPOJENÝCH STÁTŮ BRASILSKÝCH, KANADY, CHILE, ČÍNY, KOLUMBIE, COSTA RICY, KUBY, DOMINIKÁNSKÉ REPUBLIKY, ECUADORU, EGYPTA, SALVADORU, HABEŠE, FRANCOUZSKÉHO VÝBORU NÁRODNÍHO OSVOBOZENÍ, ŘECKA, GUATEMALY, HAITI, HONDURASU, ISLANDU, INDIE, IRANU, IRAKU, LIBERIE, LUCEMBURSKA, SPOJENÝCH STÁTŮ MEXICKÝCH, NIZOZEMÍ, NOVÉHO ZÉLANDU, NICARAGUY, NORSKA, PANAMY, PARAGUAYE, PERU, COMMONWEALTH FILIPINY, POLSKA, JIHOAFRICKÉ UNIE, SVAZU SOVĚTSKÝCH SOCIALISTICKÝCH REPUBLIK, SPOJENÉHO KRÁLOVSTVÍ VELKÉ BRITANIE A SEVERNÍHO IRSKA, SPOJENÝCH STÁTŮ AMERICKÝCH, URUGUAYE, VENEZUELY A JUGOSLAVIE BYLA SJEDNÁNA TATO DOHODA:
(Překlad)
DOHODA O SPRÁVĚ SPOJENÝCH NÁRODŮ PRO OKAMŽITOU POMOC A PRVNÍ OBNOVU.
Vlády nebo veřejné moci, jejichž řádně zmocnění zástupci jsou na této listině podepsáni,
jsouce Spojenými národy nebo jsouce sdruženy se Spojenými národy v této válce,
rozhodnuty, že jakmile některé území bude osvobozeno brannou mocí Spojených národů anebo v důsledku ústupu nepřítele, jeho obyvatelstvo dostane podporu a okamžitou pomoc ve svém strádání, potravu, oděv a přístřeší, pomoc při zamezování nákaz a při ozdravování lidu, a že se provedou přípravy a opatření pro návrat zajatců a vyhnanců do jejich domovů a pro podporu při opětném zahájení naléhavě nutné zemědělské a průmyslové výroby a při obnovení nezbytných služeb,
dohodly se takto:
Článek I.
Tímto se zřizuje Správa Spojených národů pro okamžitou pomoc a první obnovu.
1.
Správa má právo nabývati, držeti a převáděti vlastnictví, uzavírati smlouvy a přijímati závazky, ustanovovati nebo zřizovati orgány a dohlížeti na činnost orgánů takto zřízených, provozovati podniky a vůbec prováděti jakákoliv právní jednání, vhodná pro její cíle a účely.
2.
S výhradou ustanovení článku VII účely a funkce Správy jsou tyto:
a)
Připraviti, souřaďovati, říditi a zařizovati výkon opatření pro okamžitou pomoc obětem války v kterémkoliv území pod kontrolou některého ze Spojených národů opatřováním potravy, topiva, oděvu, přístřeší a jiných základních potřeb, lékařských a jiných nezbytných služeb; usnadňovati v takových územích, pokud je toho třeba pro vhodné opatření okamžité pomoci, výrobu a dopravu tohoto zboží a poskytování těchto služeb. Způsob činnosti Správy na území členské vlády, kde tato vláda vykonává správní pravomoc, a odpovědnost, kterou členská vláda převezme za provádění opatření Správou tam připravených, budou určeny po poradě s členskou vládou a s jejím souhlasem.
b)
Formulovati a doporučovati opatření pro samostatnou nebo společnou akci některých nebo všech členských vlád pro souřadění nákupů, používání lodí nebo jiné opatřovací činnosti v údobí po zastavení nepřátelství se zřetelem na to, aby plány a činnost Správy byly uvedeny v soulad s celkovým pohybem zásob, a s cílem, aby bylo dosaženo spravedlivého rozdělování zásob jsoucích po ruce. Správa může prováděti taková souřaďovací opatření, ke kterým bude zmocněna příslušnými členskými vládami.
c)
Zkoumati, formulovati a doporučovati pro samostatnou nebo společnou akci některých nebo všech členských vlád opatření v takových uvedených věcech plynoucí ze zkušeností Správy, získaných při přípravě a provádění prací pro okamžitou pomoc a první obnovu, jak bude navrženo některou členskou vládou. Takové návrhy budou zkoumány a doporučení formulována, jsou-li návrhy podporovány usnesením Rady. Doporučení se předloží některým nebo všem členským vládam pro samostatnou nebo společnou akcí, jsou-li schválena jednomyslným usnesením Ústředního výboru a usnesením Rady.
Článek II.
Členství.
Členy Správy Spojených národů pro okamžitou pomoc a první obnovu jsou vlády nebo veřejné moci podepsavší tuto dohodu a jiné vlády nebo veřejné moci, které na jejich žádost Rada přijme za členy svým rozhodnutím. Bude-li si toho přáti, může Rada zmocniti Ústřední výbor, aby přijímal nové členy mezi zasedáním Rady.
Kdekoliv se v této dohodě užívá výrazu „členská vláda“, rozumí se tím člen Správy, ať je to vláda nebo veřejná moc.
Článek III.
Rada.
1.
Do Rady Správy Spojených národů pro okamžitou pomoc a první obnovu, která je tělesem určujícím směrnice Správy, ustanovuje každá členská vláda jednoho zástupce a potřebný počet náhradníků. Rada zvolí pro každé ze svých zasedání jednoho ze svých členů, aby mu předsedal. Rada si stanoví svůj jednací řád. Nebude-li jinak stanoveno touto dohodou nebo rozhodnutím Rady, usnáší se Rada prostou většinou hlasů.
2.
Radu svolává ku pravidelnému zasedání Ústřední výbor alespoň dvakrát ročně. Může býti svolána k mimořádnému zasedání, kdykoli to Ústřední výbor pokládá za potřebné, a musí býti svolána do třiceti dnů po tom, co o to požádá jedna třetina členů Rady.
3.
Ústřední výbor Rady se skládá ze zástupců Číny, Svazu sovětských socialistických republik, Spojeného království a Spojených států amerických, spolu s generálním ředitelem, jenž mu předsedá bez práva hlasovacího. Mezi zasedáními Rady činí Ústřední výbor, když je to nutné, rozhodnutí o směrnicích naléhavé povahy. Všechna taková rozhodnutí se zapisují do protokolů Ústředního výboru, které se zasílají bez odkladu každé členské vládě. Taková rozhodnutí podléhají přezkoumání Radou na kterémkoliv pravidelném zasedání nebo na mimořádném zasedání, svolaném podle článku III, odstavec 2. Ústřední výbor pozve zástupce členské vlády k účasti na těch svých schůzích, na kterých se má jednati o věci, na níž má tato vláda zvláštní zájem. K účasti na svých schůzích, na kterých se jedná o zásadách postupu při opatřování zásob, pozve zástupce, který je předsedou Zásobovacího výboru Rady.
4.
Zásobovací výbor Rady se skládá z členů Rady nebo jejich náhradníků zastupujících ty členské státy, které budou pravděpodobně hlavními dodavateli zboží pro okamžitou pomoc a první obnovu. Členy ustanovuje Rada, která může zmocniti Ústřední výbor, aby v naléhavých případech prováděl ustanovování mezi zasedáními Rady. Taková ustanovení jsou platná do nejbližšího zasedání Rady. Zásobovací výbor projednává, formuluje a doporučuje Radě a Ústřednímu výboru směrnice, jak zajistiti opatření potřebných zásob. Ústřední výbor se čas od času sejde se Zásobovacím výborem, aby přezkoumaly směrnice týkající se zásob.
5.
Výbor Rady pro Evropu se skládá ze všech členů Rady nebo jejich náhradníků, zastupujících členské vlády na územích v oblasti Evropy, a jiných členů Rady, od ní ustanovených a zastupujících jiné vlády, přímo dotčené otázkami okamžité pomoci a první obnovy v oblasti Evropy; Rada může zmocniti Ústřední výbor, aby v naléhavých případech prováděl tato ustanovování mezi zasedáními Rady. Taková ustanovení jsou platná do nejbližšího zasedání rady. Výbor Rady pro Dálný východ se skládá ze všech členů Rady, nebo jejich náhradníků, zastupujících členské vlády na územích v oblasti Dálného východu, a z jiných členů Rady od ní ustanovených a zastupujících jiné vlády, přímo dotčené otázkami okamžité pomoci a první obnovy v oblasti Dálného východu; Rada může zmocniti Ústřední výbor, aby v naléhavých případech prováděl tato ustanovování mezi zasedáními Rady. Taková ustanovení jsou platná do nejbližšího zasedání Rady. Oblastní výbory se scházejí pravidlem ve svých oblastech. Projednávají a doporučují radě a Ústřednímu výboru směrnice, týkající se okamžité pomoci a první obnovy v jejich příslušných oblastech. Výbor Rady pro Evropu nahradí Mezispojenecký výbor pro poválečnou pomoc v Evropě ustavený v Londýně 24. září 1941; jeho spisy budou dány k disposici Výboru pro Evropu.
6.
Rada zřídí, bude-li to považovati za žádoucí, jiné stálé oblastní výbory, jejichž funkce a způsob ustanovování jejich členů jsou tytéž, jak stanoveno v článku III, odstavec 5 pro Výbor Rady pro Evropu a pro Výbor Rady pro Dálný východ. Rada zřídí také, považuje-li to za žádoucí, jiné stálé výbory, aby radily jí a Ústřednímu výboru v době mezi zasedáními Rady. V takových stálých odborných výborech, které mohou býti zřízeny pro zvláštní otázky, jako je výživa, zdravotnictví, zemědělství, doprava, repatriace, a finance, mohou býti členy členové rady nebo náhradníci jimi navržení pro svou zvláštní způsobilost v příslušných svých pracovních oborech. Členy ustanovuje Rada, která může zmocniti Ústřední výbor, aby v naléhavých případech prováděl ustanovování mezi zasedáními rady. Taková ustanovení jsou platná do nejbližšího zasedání Rady. Na žádost některého z oblastních výborů zřídí odborné výbory, po úřadě s oblastními výbory, podvýbory stálých odborných výborů jako poradní sbory oblastních výborů.
7.
Cestovní a jiné výlohy členů rady a členů jejich výborů ponesou vlády, které zastupují.
8.
Všechny zprávy a doporučení výborů Rady budou odevzdány a generálnímu řediteli, aby je dodal Radě a Ústřednímu výboru skrze sekretariát Rady zřízený podle ustanovení článku IV, odstavec 4.
Článek IV.
Generální ředitel.
1.
Výkonná moc Správy Spojených národů pro okamžitou pomoc a první obnovu je soustředěna v rukou generálního ředitele, kterého ustanovuje rada na návrh Ústředního výboru, učiněný jednomyslným usnesením. Generální ředitel může býti Radou odvolán, doporučí-li to Ústřední výbor jednomyslným usnesením.
2.
Generální ředitel má plnou moc a oprávnění prováděti úkony okamžité pomoci, o kterých jedná článek II, odstavec 2 a), v mezích zdrojů, které jsou po ruce, a podle povšechných směrnic stanovených Radou nebo jejím Ústředním výborem. Jakmile se ujme úřadu, připraví v dohodě s vojenskými a jinými příslušnými úřady Spojených národů plány pro první naléhavou pomoc civilnímu obyvatelstvu ve všech územích obsazených brannou mocí některého ze Spojených národů, zařídí opatření a shromáždění potřebných zásob a zřídí nebo vybere výpomocnou organizaci potřebnou pro tento účel. Když zařizují opatření, dopravu a rozdělování zásob a služeb, radí se a spolupracují on i jeho zástupci s příslušnými úřady Spojených národů a používají, kde to je proveditelné, služeb poskytnutých těmito úřady. Cizí dobrovolné organizace pro první pomoc nesmějí bez souhlasu generálního ředitele, a aniž se podřídí jeho příkazům, býti činné v žádném území, kterému se dostává první pomoci od Správy. Pravomoc a povinnosti generálního ředitele podléhají omezením podle článku VII.
3.
Generální ředitel je též odpovědný za organizaci a řízení úkonů, o nichž jedná článek I, odstavec 2 b) a 2 c).
4.
Generální ředitel ustanovuje náměstky generálního ředitele, úředníky, odborný a pomocný personál v ústředí i jinde, včetně misí v poli, jak to uzná nutným. Může na ně přenésti tolik ze své pravomoci, kolik se mu zdá vhodným. Generální ředitel nebo podle jeho zmocnění náměstkové generálního ředitele opatří sekretariát a jiný personál pomocný a pomocná zařízení, tak jak to bude požadovati Rada a její výbory, včetně výborů oblastních a podvýborů. Náměstkové generálního ředitele, kterým jsou přikázány zvláštní funkce v některé oblasti, účastní se schůzí stálého oblastního výboru, kdykoli je to možné, a zpravují jej o tom, jak pokračuje v té oblasti program okamžité pomoci a první obnovy.
5.
Generální ředitel podává Ústřednímu výboru a Radě pravidelné zprávy o průběhu činnosti Správy. Zprávy se uveřejňují s výjimkou částí, o kterých Ústřední výbor má za to, že je v zájmu Spojených národů, aby zůstaly důvěrnými; dotýká-li se některá zpráva zájmů některé členské vlády tak, že je pochybné, zda má býti uveřejněna, dá se té vládě možnost, aby se vyjádřila o uveřejnění. Generální ředitel zařizuje také sestavování pravidelných zpráv o činnosti Správy v každé oblasti a předkládá je se svými poznámkami Radě, Ústřednímu výboru a příslušným oblastním výborům.
Článek V.
Zásoby a zdroje.
1.
Každá členská vláda, pokud k tomu dají zmocnění její příslušní ústavní činitelé, bude přispívati ku podpoře Správy, aby dosáhla cílů uvedených v článku I, odstavec 2 a). Výše a způsob příspěvků každé členské vlády podle tohoto předpisu jsou určovány čas od času jejími příslušnými ústavními činiteli. Všechny takové příspěvky, které Správa dostane, budou vyúčtovány.
2.
Zásoby a zdroje, které členské vlády poskytnou, povede generální ředitel v patrnosti se zřetelem na očekávané požadavky. Bude dávati členským vládám podněty pro zajištění dalších zásob a zdrojů, kterých může býti třeba.
3.
Všechny nákupy, podnikané za války kteroukoliv členskou vládou mimo její území pro účely okamžité pomoci a první obnovy, budou konány jen po úřadě s generálním ředitelem a uskutečňovány, pokud je to proveditelné, skrze příslušný orgán Spojených národů.
Článek VI.
Správní výlohy.
Generální ředitel předkládá Radě roční rozpočet a čas od času, jak je třeba, dodatečné rozpočty pro hrazení nutných správních výloh Správy. Po schválení rozpočtů Radou celková schválená částka se rozvrhuje na členské vlády podíly, které Rada určí. Každá členská vláda se zavazuje, že přispěje Správě neprodleně svým podílem na správních výlohách takto určeným s výhradou náležitostí svého ústavního řízení.
Článek VII.
Dokud v některé oblasti trvají válečné operace nebo stav jiné vojenské nutnosti, Správa a její generální ředitel, přes jiná ustanovení obsažená v této dohodě, nevykonávají tam žádné činnosti bez souhlasu vojenského velitelství této oblasti, leda pod takovým dozorem, jaký velitelství považuje za nutný. Zda takové válečné operace nebo stav vojenské nutnosti trvají v některé oblasti, rozhoduje její vojenský velitel.
Článek VIII.
Změny.
Ustanovení této dohody mohou býti změněna takto:
a)
změny, zakládající nové závazky pro členské vlády, vyžadují schválení dvoutřetinovou většinou Rady a nabývají účinnosti pro každou členskou vládu tím, že je přijme;
b)
změny, zakládající modifikaci článku III nebo článku IV, nabývají účinnosti, přijme-li je Rada dvoutřetinovou většinou, v níž jsou hlasy všech členů Ústředního výboru;
c)
jiné změny nabývají účinnosti, přijme-li je Rada dvoutřetinovou většinou.
Článek IX.
Vstup v účinnost.
Tato dohoda vstupuje v účinnost pro každou podpisující stranu dnem, kdy dohodu podepíše, ačli podpisující strana neurčí jinak.
Článek X.
Vystoupení.
Každá členská vláda může kdykoliv po uplynutí šesti měsíců po tom, co tato dohoda vstoupí pro ni v účinnost, oznámiti, že ze Správy vystupuje. Toto oznámení nabude účinnosti 12 měsíců po jeho sdělení generálnímu řediteli s výhradou, že členská vláda splní do té doby všechna finanční, dodací nebo jiné hmotné závazky, které přijala nebo podstoupila.
TOMU NA SVĚDOMÍ byla tato dohoda podepsána následujícími zástupci, řádně k tomu zmocněnými od svých vlád nebo veřejných mocí.
DÁNO ve Washingtoně dne devátého listopadu roku tisícího devítistého čtyřicátého třetího v jazyku anglickém. Prvopis bude uložen v archivu státního departmentu Spojených států amerických a jeho ověřené opisy budou vládou Spojených států amerických vydány každé vládě a veřejné moci, za které byla tato dohoda podepsána.
Za Australii:
Owen Dixon
australský vyslanec

Za Belgii:
P. H. Spaak

Za Bolivii:
Luis Guachalla

Za Spojené Státy Brasilské:
E. Penteado

Za Kanadu:
Leighton McCarthy

Za Chile:

Tato dohoda vstoupí v účinnost pro Chile podle předpisů jeho ústavy, jakmile bude schválena kongresem a ratifikována příslušnými ústavními činiteli republiky.

Rodolfo Michels

Za Čínu:
T. F. Tsiang

Za Kolumbii:

Zplnomocněnec Kolumbie podpisuje s výhradou dodatečného schválení kolumbijským kongresem.

A. Vargas
Za Costa Ricu:
C. M. Escalante

Za Kubu:

Tato dohoda s výhradou schválení senátem republiky bude ratifikována výkonnou mocí.
A. F. Concheso
Za Československo:
Jan Masaryk

Za Dominikánskou Republiku:
Julio Vega Battle

Za Ecuador:

S výhradou ratifikace kongresem republiky Ecuador.
S. E. Durán Ballén
Za Egypt:
Mahmoud Bey Hassan

Za Salvador:
Héctor David Castro

Za Habeš:

S výhradou ratifikace císařskou habešskou vládou.

Ephrem T. Medhen

Za Francouzský Výbor Národního Osvobození:
Jean Monnet

Za Řecko:
K. Varvaressos

Za Guatemalu:

Až do předepsaného schválení Národním shromážděním guatemalským bezprostřední platnost této dohody považuje se pro vládu Guatemaly za prozatímní.

Adrian Recinos

Za Haiti:
A. Liautand

Za Hodnuras:
Julian R. Caceres

Za Island:
Magnus Sigurdsson

Za Indii:

Tato dohoda je podepsána s výhradou podle článku IX., že vstoupí v platnost pro indickou vládu, jakmile bude schválena indickým zákonodárným sborem.
G. S. Bajpai
Za Iran:

Tato dohoda vstoupí v platnost ihned po schválení iranskou poslaneckou sněmovnou.
M. Shayesteh
Za Irak:

S výhradou ratifikace irackým parlamentem.

Ali Jawdat

Za Liberii:
Walter F. Walker

Za Lucembursko:
Pierre Dupong

Za Spojené státy mexické:

S výhradou ratifikace senátem Spojených států mexických.
F. Castillo Nájera
Za Nizozemí:
P. Kerstens

Za Nový Zéland:
Geoffrey S. Cox

Za Nicaraguu:

Ad referendum.

Guillermo Sevilla Sacasa

Za Norsko:
W. Munthe Morgenstierne

Za Panamu:
E. A. Jiménez

Za Paraguay:
Celso R. Velásquez

Za Peru:

S výhradou ústavní ratifikace.
M. de Freyre
Za Commonwealth Filipiny:
S. Osmena

Za Polsko:
Jan Kwapinski

Za Jihoafrickou Unii:
Ralph W. Close

Za Svaz sovětských socialistických republik.
A. Gromyko

Za Spojené království Velké Britanie a Severního Irska:
Halifax

Za Spojené státy americké:
Franklin D. Roosevelt

Za Uruguay:

S výhradou, že nevstoupí v platnost pro Uruguay, dokud nebude schválena zákonodárným sborem.
J. C. Bianco
Za Venezuelu:

Plnomocník Venezuely podpisuje tuto dohodu s tím, že tak činí s výhradou ratifikace veřejnou mocí národa, podle venezuelského ústavního řízení.

Diógenes Escalante

Za Jugoslavii:

Constantin A. Fotitch

PROZKOUMAVŠE TUTO DOHODU SCHVALUJEME A POTVRZUJEME JI.

TOMU NA SVĚDOMÍ JSME TENTO LIST PODEPSALI A K NĚMU PEČEŤ REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ PŘITISKNOUTI DALI.

V LONDÝNE DNE 8. BŘEZNA LÉTA TISÍCÍHO DEVÍTISTÉHO ČTYŘICÁTÉHO ČTVRTÉHO.

President republiky Československé:

Dr. Edvard Beneš v. r.

Ministr zahraničních věcí:

Jan Masaryk v. r.

Vyhlašuje se s tím, že podle článku IX dohoda nabyla mezinárodní působnosti pro republiku Československou dnem 9. listopadu 1943.

Jan Masaryk v. r.
Úmluvy o okamžité pomoci a první obnově pro republiku Československou.*)
JMÉNEM REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ.
A
SPRÁVY SPOJENÝCH NÁRODŮ PRO OKAMŽITOU POMOC A PRVNÍ OBNOVU BYLY SJEDNÁNY TYTO ÚMLUVY:
Hledíc k tomu, že Spojené a Sdružené Národy zřídily dohodou ze dne 9. listopadu 1943, podepsanou ve Washingtonu, D. C., Správu Spojených Národů pro okamžitou pomoc a první obnovu (označenou dále výrazem „Správa“), jejímž hlavním účelem jest:
„Připravovati, zříditi a zařizovati výkon opatření pro okamžitou pomoc obětem války v kterémkoliv území pod kontrolou některého ze Spojených národů opatřováním potravy, topiva, oděvu, přístřeší a jiných základních potřeb, lékařských a jiných nezbytných služeb; usnadňovati v takových územích, pokud toho je třeba pro vhodné opatření okamžité pomoci, výrobu a dopravu tohoto zboží a poskytování těchto služeb;“
a
hledíc k tomu, že vláda republiky Československé (označovaná dále výrazem „vláda“) podepsala shora zmíněnou dohodu z 9. listopadu 1943 a obecně souhlasí se zásadami vyjádřenými v resolucích Rady Správy (označovaných dále jako resoluce); a hledíc k tomu, že Československo bylo vydáno pustošení a jeho lid trpí důsledky válečných událostí, nepřátelské okupace a činného odporu v boji proti nepříteli; a hledíc k tomu, že vláda požádala o přispění Správy poskytováním dodávek a služeb okamžité pomoci a první obnovy na pomoc obětem války v Československu hned, jakmile nějaká jeho oblast bude osvobozena; a hledíc k tomu, že si Správa přeje dáti veškerou prakticky možnou okamžitou pomoc obětem války na území Československa v souhlasu s dohodou ze dne 9. listopadu 1943 a s resolucemi; a hledíc k tomu, že generální ředitel podle resoluce 14 Rady Správy rozhodl, že Československá republika toho času není s to, aby platila za okamžitou pomoc a první obnovu Československa vhodnými prostředky v cizí měně; a hledíc k tomu, že je přáním, aby vzájemné povinnosti vlády a Správy ve věci okamžité pomoci a první obnovy byly plněny v duchu přátelské spolupráce a aby podrobnosti pro praktické provedení těchto povinností byly upraveny na základě vzájemného dorozumění;
VLÁDA REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ zastoupená JANEM MASARYKEM, zástupcem ministerského předsedy a ministrem věcí zahraničních
a
SPRÁVA SPOJENÝCH NÁRODŮ PRO OKAMŽITOU POMOC A PRVNÍ OBNOVU, zastoupená SIREM FREDERICKEM W. LEITHROSSEM, G.C.M.G., K.C.B., zástupcem generálního ředitele, dohodly se takto:“.
Článek I
Dodávky zboží a služeb.
a)
Podle ujednání a resolucí dodá Správa osvobozenému Československu co možná nejdříve zboží a služby pro okamžitou pomoc a první obnovu. Toto zboží a služby budou dodávány v mezích zdrojů Správy a pohotových zásob a dopravních prostředků a v souhlase se zásadami Radou přijatými. Správa dodá toto zboží a služby a nebude žádati zaplacení v cizí měně za zboží a služby, dodané na údobí, o němž bylo podle resoluce 14 stanoveno, že Československo není s to je platiti vhodnými prostředky v cizí měně.
b)
Přehledy dodávek, jež měsíčně požaduje, bude vláda předkládati předem, na údobí nejméně šesti měsíců před dobou, pro kterou se dodávky požadují. Tyto přehledy udají pokud možná množství, specifikace a místa pro dodávku zboží. Se zřetelem na mnohé nejistoty, zahrnujíc mezi nimi také nejistotu o lodním prostoru, který Správa může získati, bude vláda také předkládati pro dodávky, jež požaduje, přednostní požadavky, zahrnující nejméně dobu tří měsíců, aby tak Správa měla vodítko pro případ, že by nebylo možno dodati plně množství vládou požadovaná. Naproti tomu oznámí Správa program, podle kterého, vyhovujíc žádosti vlády, bude prováděti dodávky a bude to oznamovati předem co nejdříve, pokud možno nejméně tři měsíce před tím, než dodávky pravděpodobně dojdou do vstupních přístavů pro Československo. Správa jest ochotna projednati kdykoli svými zmocněnými zástupci své dodávací plány a oznamovati jakékoli jejich změny i jednati o návrzích vlády na změny v těchto plánech.
Článek II
Správa služeb.
Služby pro okamžitou pomoc a první obnovu, poskytované Správou podle článku I shora, budou spravovány podle plánů, dohodnutých mezi Správou a vládou a ve shodě se zásadami Rady, zejména těmi, jež jsou pojaty do resolucí 2 a 7 až 13 včetně. Kdekoli toho bude třeba, učiní vláda opatření, aby zajistila, že těchto zásad bude dbáno v celé zemi. Správa a vláda uzavrou dodatkové dohody o organisaci služeb pro okamžitou pomoc a první obnovu.
Článek III
Převod a distribuce dodávek.
a)
Vláda, majíc na území Československa odpovědnost za distribuci dodávek pro okamžitou pomoc a první obnovu, poskytnutých Správou, učiní vhodná opatření, aby zajistila, že tato distribuce se bude říditi zásadami Rady, zejména jak jsou pojaty do resolucí 2 a 7.
b)
Dodávky pro okamžitou pomoc a první obnovu, poskytnuté Správou, jež jsou určeny pro Československo, budou posílány na adresu mise Správy v zemi. Tyto dodávky budou převedeny na vládu anebo na ty, jež označí, na řádné potvrzení, jakmile dojdou do těch určených hraničních míst nebo vstupních přístavů, na kterých se vláda a Správa čas od času dohodnou. Vláda a Správa se dohodnou na vhodném postupu pro určování množství a jakosti zboží, dodávaného Správou vládě.
c)
Aby Správa mohla účinně plniti své povinnosti podle této dohody, podle dohody ze dne 9. listopadu 1943 a resolucí rady, bude vláda zpravovati Správu a přijímati její mínění o plánech pro distribuci dodávek a o opatřeních pro provádění distribuce, včetně alespoň těchto otázek:
i)
Orgány a cesty pro distribuci zboží dodaného Správou;
ii)
jeho přidělování podle oblastí a podle hlavních skupin spotřebitelských;
iii)
cenová politika a ceny pro jednotlivé druhy tohoto zboží a jejich poměr k cenám podobného zboží, vyráběného v zemi;
iv)
údaje o přídělovém hospodářství a kontrole cen podle zboží, podle oblastí a podle tříd spotřebitelských pro každý druh zboží, dodávaného Správou;
v)
prostředky a způsoby, jak nakládati se zbožím dodaným Správou, jak je přepravovati a uskladňovati.
d)
Dále, aby Správa mohla účinně plniti své povinnosti podle této dohody, podle dohody ze dne 9. listopadu 1943 a resolucí Rady, bude vláda vždy Správu zebrubně informovati o distribuci dodávek v Československu. Dále umožní vláda zástupcům Správy:
i)
sledovati distribuci zboží, dodaného Správou, ve všech stadiích;
ii)
dotazovati se příslušných vládních úřadů a konsultovati je stran této distribuce; a
iii)
vůbec přesvědčovati se o tom, že soustava distribuce je v činnosti podle resolucí Rady.
e)
Vláda umožní Správě a bude pracovati s ní k tomu cíli, aby se uveřejňovaly zprávy o provádění a o distribuci dodávek pro okamžitou pomoc a první obnovu, poskytnutých Správou, a dovolí používati zvláštních nálepek nebo jiných označení na dodávkách a na výstroji, patřících Správě nebo jí poskytnutých.
Článek IV
Ustanovení finanční.
a)
Vláda zařídí, aby se dodávky a služby poskytnuté Správou podle této dohody, prodávaly a pronajímaly distributorům a uživatelům nebo jinak na ně převáděly za úplatu v domácí měně měrou slučitelnou se spravedlivou distribucí a účinným využitím těchto dodávek a služeb. Vláda bude zpracovati Správu a přijímati její mínění o cenách, účtovaných za prodej, pronájem a jiný převod zboží a služeb, dodaných Správou, i o vládních programech pro bezplatnou distribuci tohoto zboží a služeb.
b)
Vláda poskytne na dožádání Správě dostačující částky v domácí měně, aby jí umožnila hraditi správní a provozní výlohy, vzniklé jí v Československu prováděním programů okamžité pomoci a první obnovy, k nimž se Správa zavázala podle článků I, II a III této dohody. Takové výlohy budou zahrnovat, aniž na to budou omezeny, platy zaměstnancům a náklady za nájemné, uskladňování, komunikace, dopravu a veřejné služby v zemi, nebudou však omezeny na výdaje tohoto druhu.
c)
Vláda bude spravovati ryzí výtěžek z prodeje, pronájmu nebo jiného převodu zboží a služeb pro okamžitou pomoc a první obnovu, dodaných Správou podle této dohody. Vláda bude dávati Správě čtvrtletně, co možná nejdříve po uplynutí každého čtvrtletí, výkaz o ryzím výtěžku, kterého vláda v předcházejícím čtvrtletí dosáhla z prodeje, pronájmu anebo jiného převodu zboží a služeb pro okamžitou pomoc a první obnovu, dodaných Správou podle této dohody. Na místě výkazu o skutečném ryzím výtěžku mohou se Správa a vláda vzájemně dohodnouti o přibližné celkové částce těchto výtěžků.
d)
Bude zásadou vlády používati pro účely okamžité pomoci a první obnovy prostředků finančních, rovnajících se svou výší částkám vykázaným jako ryzí výtěžek v odstavci c) tohoto článku, zmenšeným o částky, převedené na Správu pro úhradu jejích výloh podle odstavce b) tohoto článku, a to v přiměřené době po tom, co Správa zahájí v zemi činnost. V těchto účelech okamžité pomoci a první obnovy mohou býti, na příklad, zahrnuty tyto obory činnosti:
i)
Činnost vlády nebo pod jejím řízením ve věci pro zemědělskou a průmyslovou obnovu a obnovu obecně prospěšných podniků;
ii)
činnost vlády nebo pod jejím řízením, ve věci pro služby sociální a zdravotnické;
iii)
péče o přemístěné osoby a jejich přesun, kromě činnosti podle článku II této dohody;
iv)
konečně může vláda, podle svého volného uvážení dáti souhlas, že bude poskytovati Správě finanční prostředky na výdaje, které Správa hodlá učiniti v Československu na služby uskladňovací, manipulační a dopravní, kterých Správa potřebuje v souvislosti s prováděním okamžité pomoci a první obnovy v jiných oblastech, a dále na opatření zboží a služeb, které se dají opatřiti v Československu pro okamžitou pomoc a první obnovu v jiných oblastech, pokud takové opatřování je v shodě s hospodářskými potřebami Československa. Pokud budou Správě poskytnuty finanční prostředky podle toho odstavce, bude jich užíváno v souhlasu s programy, vypracovanými a dohodnutými společně vládou a Správou.
e)
Vláda projedná se Správou své plány na výdaje na okamžitou pomoc a první obnovu, jak je stanoveno v odstavci d) shora. Mimo to bude vláda dávati Správě periodické zprávy o výdajích, které učinila, a bude přijímati sdělení o názorech Správy ve věci takových nákladů.
Článek V.
Mise a personál Správy.
a)
Správa zřídí v Československu misi, která bude zahrnovati, v mezích možností Správy, personál potřebný k tomu, aby Správa účinně plnila své povinnosti podle této dohody, podle dohody ze dne 9. listopadu 1943 a podle resolucí Rady. Mise bude zahrnovati personál potřebný ku provádění článku I. této dohody, pokud jde o určení potřeb pro okamžitou pomoc a první obnovu a dodávání zboží, personál potřebný pro správu služeb podle článku II této dohody, personál potřebný v souvislostí s distribucí zboží podle článku III této dohody a jiný personál, jehož bude po případě třeba v souvislosti se zpravodajskou, účetní a finanční agendou Správy v Československu podle této dohody. Správa uváží všechny rozklady, které by vláda učinila o počtu členů mise.
b)
Šéf mise Správy, jeho náměstkové a hlavní spolupracovníci budou jmenováni v dohodě s vládou. Správa oznámí vládě obecné pověření, dané šéfovi mise Správy.
c)
Podle odstavce a) shora bude Správa moci zaměstnávati československé státní příslušníky a osoby s bydlištěm v Československu, v míře potřebné, aby mohla plniti své závazky. Vláda poskytne veškerou možnou pomoc, aby umožnila Správě vyhledávati a zaměstnávati pro činnost Správy podle této dohody způsobilé osoby s bydlištěm v Československu. Osoby s bydlištěm v Československu nebo československé státní příslušníky bude Správa zaměstnávati jen za podmínky výslovného souhlasu vlády.
d)
Vláda usnadní vstup personálu Správy do Československa a jeho pohyb v Československu podle této dohody.
e)
Správa zajistí dobré chování, bezúhonnost a mravní charakter svého personálu a propustí nebo odvolá ty členy svého personálu, kteří porušují tato zásadní měřítka neb o kterých by vláda prohlásila, že jsou personae ingratae.
f)
Výraz „personál Správy“, používaný v této dohodě, zahrnuje mimo zaměstnance Správy též i zaměstnance nedomácích dobrovolných společností pro okamžitou pomoc, pracujících pod vrchním vedením Správy v mezích resoluce 9 (3).
Článek VI.
Výhody, výsady a osvobození.
Vláda, s výhradou postupu daného ústavou, podnikne nebo zařídí, aby byly podniknuty kroky, jichž je třeba, aby se usnadnila činnost Správy a aby se Správě a jejímu personálu dostalo výhod, výsad, osvobození a vynětí, doporučených resolucemi Rady, pokud toto ustanovení nebylo změněno vzájemnou dohodou mezi Správou a vládou.
Článek VII.
Zdanění.
a)
Správa, její jmění, majetek, příjmy a její úkony a smluvní jednání podle této dohody budou prosty všech daní, poplatků, cel a dávek, ukládaných vládou nebo některou její nižší politickou částí anebo kteroukoli jinou veřejnou mocí v Československu, kterým však to nebude brániti ve vybírání nepřímých daní z prodeje zboží podle platných zákonů. Nebude pro ně žádného závazku vraceti daně takto vybrané. Správa bude též prosta povinnosti vybírati anebo platiti jakékoli daně, poplatky, cla nebo dávky, ukládané vládou nebo některou její nižší politickou částí nebo kteroukoli jinou veřejnou mocí. Nicméně dá Správa souhlas k tomu, aby vybírala od svých úředníků a zaměstnanců, kteří jsou československými státními příslušníky anebo mají své trvalé bydliště v Československu, ty daně, které se v Československu pravidlem vybírají skrze zaměstnavatele.
b)
Žádná daň, poplatek, clo nebo dávka nebudou předepisovány vládou nebo některou její nižší politickou částí nebo kteroukoli jinou veřejnou mocí z platů nebo odměn či ve spojení s platy nebo odměnami za osobní služby, které platí Správa nebo cizí dobrovolné společnosti pro okamžitou pomoc svým úředníkům, zaměstnancům či jinému personálu Správy (jak je stanoveno v článku V této dohody), kteří nejsou státními příslušníky republiky Československé anebo nemají tam své stálé bydliště. Vynětí ze zdanění, povolené jiným než československým úředníkům a zaměstnancům Správy, nezaloží pro ně nároku požadovati vrácení nepřímých a zejména spotřebních daní.
c)
Vláda učiní co třeba pro účinnost předcházejících opatření. Mimo to učiní vláda vše, čeho po případě bude třeba podle resoluce 16, aby zajistila, že zboží a služby pro okamžitou pomoc a první obnovu, dodané Správou, nebudou podrobeny žádným daním, poplatkům, clům anebo dávkám způsobem, který by zmenšil prostředky Správy.
d)
Jestliže by vláda, v rozporu s tímto článkem, vybrala jakékoli daně anebo jiné dávky, vrátí je.
Článek VIII.
Zprávy a záznamy.
a)
Vláda povede přiměřené statistické záznamy o opatřeních okamžité pomoci a první obnovy, potřebné k tomu, aby Správa mohla plniti své povinnosti a poradí se Správou na její požádání o vedení těchto záznamů.
b)
Vláda dodá Správě záznamy, zprávy a informace, které si Správa vyžádá ve věci okamžité pomoci a první obnovy a kterých je Správě třeba k plnění jejích povinností.
Článek IX.
Modifikace v dohodě a dodatkové dohody.
a)
Vláda a Správa v přátelském duchu uváží všechny rozklady, které jedna z nich po případě učiní na modifikace této dohody. Takové modifikace budou provedeny vzájemnou dohodou.
b)
Ke konci prvých šesti měsíců, v nichž bude Správa v Československu činna podle této dohody, přezkoumají strany ustanovení této dohody ve světle potřeb a poměrů v té době.
c)
Pokud bude třeba nebo žádoucí, sjednají smluvní strany další dohody a ujednání, doplňující ustanovení této dohody.
Článek X.
Smluvní doba.
Tato dohoda nabude platnosti dneškem. Zůstane v platnosti až do uplynutí šesti měsíců ode dne, kdy jedna ze smluvních stran písemně oznámí svůj úmysl dohodu skončiti. Přes vypršení této dohody,
a)
budou se vztahy stran nadále říditi dohodou z 9. listopadu 1943 a obecným souhlasem vlády s resolucemi Rady,
b)
zůstanou dále v platnosti články IV, V, VI, VII a VIII pro údobí, které bude ujednáno s vládou za účelem řádné likvidace až veškerá činnost Správy v Československu bude dokončena.
Na svědomí tomu podepsaní plnomocníci, byvše řádně k tomu zmocněni, podepsali tuto dohodu.
Dáno dne dvacátého šestého února roku devatenáctistého čtyřicátého pátého.
JAN MASARYK v. r.
za vládu republiky
Československé.
FREDERICK W. LEITH-ROSS v. r.
za Správu Spojených
národů pro okamžitou
pomoc a první obnovu.
PROZKOUMAVŠE TYTO ÚMLUVY SCHVALUJEME A POTVRZUJEME JE.
TOMU NA SVĚDOMÍ JSME TENTO LIST PODEPSALI A K NĚMU PEČEŤ REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ PŘITISKNOUTI DALI.
V LONDÝNĚ DNE 5. BŘEZNA LÉTA TISÍCÍHO DEVÍTISTÉHO ČTYŘICÁTÉHO PÁTÉHO.
President republiky Československé:
Dr. EDVARD BENEŠ v. r.
Ministr zahraničních věcí:
HUBERT RIPKA v. r.
Vyhlašuje se s tím, že podle článku X dohody nabyly tyto úmluvy mezinárodní působnosti pro republiku Československou dnem 26. února 1945.
Hubert Ripka v. r.
SPRÁVA SPOJENÝCH NÁRODŮ PRO OKAMŽITOU POMOC A PRVNÍ OBNOVU
Oblastní úřad pro Evropu,
11 Portland Place,
Londýn, W. 1.
dne 26. února 1945.
Vaše Excelence,
při příležitosti podpisu dohody mezi vládou republiky Československé a Správou Spojených národů pro okamžitou pomoc a první obnovu s potěšením potvrzuji písemně následující vysvětlivky k znění dohody, jež vyplynuly z našeho jednání:
1.
Vláda souhlasí s tím, že se distribuce dodávek pro okamžitou pomoc a první obnovu v Československu bude říditi podle zásad, které jsou vyjádřeny v resolucích 2 a 7. Pokud jde o ostatní resoluce Rady, vláda jako jeden z členů Rady Správy Spojených národů pro okamžitou pomoc a první obnovu měla účast na doporučeních, v nich obsažených, a obecně souhlasí se zásadami v nich vyjádřenými; nicméně nemá za to, že je vázána těmito doporučeními ve všem a ve všech podrobnostech a zejména obecné přijetí řečených resolucí s její strany závisí na náležitostech jejího ústavního řízení.
2.
Jest shoda v tom, že dodatkové smlouvy, týkající se služeb pro okamžitou pomoc a první obnovu, zmíněné v článku II, budou založeny na zásadách, že vláda bude poskytovati takové služby, financujíc je zcela anebo z části z ryzích výtěžků pocházejících z prodeje, pronájmu anebo jiného převodu dodávek pro okamžitou pomoc a první obnovu, Správou poskytnutých, a že Správa bude pomáhati poskytováním takových služeb, když ji vláda o to požádá, podle plánů dohodnutých mezi Správou a vládou.
3.
Jest shoda v tomto:
a)
Že program Správy ve věci dodávek, které mají býti Československu poskytnuty podle článku I a), může za výjimečných okolností býti změněn, dospěje-li generální ředitel k názoru, že příslušníci jiného spojeneckého státu, který také podepsal dohodu ze dne 9. listopadu 1943, potřebují pomoci naléhavěji. Týmiž zásadami bude se Správa říditi ve všech jiných oblastech, kde bude působiti.
b)
Že, shledá-li Správa nutným poslati jinam dodávky určené pro Československo, které však ještě nedošly do sjednaných vstupních přístavů anebo hraničních přechodů, nahradí dodávky takto jinam poslané, pokud to bude proveditelné, poradíc se o tom s vládou.
c)
Že, bude-li záměrem Správy poslati dodávky pro okamžitou pomoc a první obnovu, určené původně do Československa, jinam, na akce podle resoluce 58, učiní tak jen v dohodě s vládou.
4.
Výraz „ryzí výtěžek“, o němž je zmínka v článku IV a) a d), znamená výtěžek, jehož bylo dosaženo po odečtení výdajů, vzniklých vládě dopravou, uskladněním a distribucí, nepřihlížejíc k fiskálním břemenům vybíraným vládou podle platného práva při prodeji dodávek.
5.
Správa souhlasí s tím, že dosah první obnovy podle článku IV d) má býti vykládán co nejšíře ve shodě s dohodou a s resolucemi Rady.
6.
Správa potvrzuje formulaci zásad podanou v záznamu (jehož opis zde připojen), přiloženém k dopisu úřadujícího náměstka generálního ředitele Jeho Excelenci velvyslanci Hurbanovi ze dne 15. prosince 1944. Tento záznam stanoví mimo jiné, že nebude-li dosaženo dohody vyjednáváním, Správa předloží k rozhodnutí v řízení rozhodčím nároky vzniklé ze smluv, ve kterých je stranou, anebo z mimosmluvních skutečností zakládajících nárok na náhradu škody. Dále se podrobí Správa pravomoci soudu, bude-li si druhá strana v rozhodčím řízení přáti, aby podle ustanovení československého práva soud byl požádán určiti, zda takové rozhodčí řízení bylo ve shodě s právem československým.
7.
Konečně chtěl bych upozorniti na to, že Správa zamýšlí některé druhy výstroje povahy investiční, jako lokomotivy, generátory a stroje na odklízení ssutin, držeti v jednotné zásobě, ze které by mohly býti brány a dávány k disposici pro užívání v jednotlivých zemích na určité období s výhradou, že Správa je podrží ve vlastnictví. Správa hodlá ujednati podle článku IX zvláštní dohody s vládou, aby byly stanoveny podrobné podmínky, za kterých taková výstroj bude opatřovány.
Mám čest býti
Vaší Excelence oddaný sluha,
F. W. LEITH-ROSS v. r.
zástupce generálního ředitele.
Jeho Excelenci panu Janu Masarykovi.
ZÁZNAM
k poznámkám československé vlády o výhodách, výsadách, osvobozeních a vynětích doporučených v resolucích Rady čís. 32, 34 a 36.
a)
Osvobození od žalob a soudního řízení:
Správa bude vkládati do smluv, v nichž je stranou, rozhodčí doložku pro úpravu nároků vzniklých ze smlouvy. Bude zásadou Správy podrobiti se výroku rozhodčího ustanoveného podle takové doložky.
Je zásadou Správy, že bude v duchu slušnosti posuzovati nároky mající povahu nároků na náhradu mimosmluvních škod, kladených na vrub Správy, nebo jejích orgánů. Správa ustanoví postup pro zjištění oprávněnosti takových nároků a potřebné náhrady, která má býti nabídnuta postiženému žadateli. Správa bude ochotna předkládati nestrannému rozhodčímu řízení nároky, nespokojí-li se postižená osoba nabídnutou náhradou.
b)
Správa sdělí později československé vládě seznam anebo seznamy jmen úředníků a zaměstnanců Správy, označující jejich úřední funkce. Navrhuje se však, aby prováděcím nařízením, uvádějícím v činnost ujednání ze dne 9. listopadu 1943 a jeho uveřejněním v Úředním věstníku, mohl býti - dříve než takové sdělení bude posláno - upraven status U. N. R. R. A. jako právnické osoby s právní způsobilostí nabývati, držeti a převáděti vlastnictví, sjednávati smlouvy a přijímati na sebe závazky a zřizovati podřízené orgány.
c)
Podle resoluce 32, I 3, každá členská vláda určí rozsah výsad a osvobození, které mají býti poskytnuty jejím vlastním příslušníkům a osobám se stálým bydlištěm na jejím území.
d)
Správa souhlasí s tím, aby o otázce roztřídění úředníků a zaměstnanců Správy nebo jejich služební hodnosti bylo učiněno sdělení později, ale je toho názoru, že není závažné pro poskytnutí výhod, výsad a osvobození pro Správu a pro její personál.
e)
Je-li přáním československé vlády odložiti jednání o výhodách a výsadách, zmíněných v odstavci e) dopisu velvyslance Hurbana ze dne 5. prosince 1944, až po návratu vlády na domácí půdu, je Správa ochotna přistoupiti na toto přání.
Republika Československá
Ministerstvo zahraničních věcí
2273/d/45. dne 26. února 1945.
Vážený pane,
při příležitosti podpisu dohody mezi vládou republiky Československé a Správou Spojených národů pro okamžitou pomoc a první obnovu dostal jsem Váš dopis ze dne 26. února 1945, tohoto znění:
„Při příležitosti podpisu dohody mezi vládou republiky Československé a Správou Spojených národů pro okamžitou pomoc a první obnovu s potěšením potvrzuji písemně následující vysvětlivky k znění dohody, jež vyplynuly z našeho jednání:
1.
Vláda souhlasí s tím, že se distribuce dodávek pro okamžitou pomoc a první obnovu v Československu bude říditi podle zásad, které jsou vyjádřeny v resolucích 2 a 7. Pokud jde o ostatní resoluce Rady, vláda jako jeden z členů Rady Správy Spojených národů pro okamžitou pomoc a první obnovu měla účast na doporučeních, v nich obsažených, a obecně souhlasí se zásadami v nich vyjádřenými; nicméně nemá za to, že je vázána těmito doporučeními ve všem a ve všech podrobnostech a zejména obecné přijetí řečených resolucí s její strany závisí na náležitostech jejího ústavního řízení.
2.
Jest shoda v tom, že dodatkové smlouvy, týkající se služeb pro okamžitou pomoc a první obnovu, zmíněné v článku II, budou založeny na zásadách, že vláda bude poskytovati takové služby, financujíc je zcela anebo zčásti z ryzích výtěžků pocházejících z prodeje, pronájmu anebo jiného převodu dodávek pro okamžitou pomoc a první obnovu, Správou poskytnutých, a že Správa bude pomáhati poskytováním takových služeb, když ji vláda o to požádá, podle plánů dohodnutých mezi Správou a vládou.
3.
Jest shoda v tomto:
a)
Že program Správy ve věci dodávek, které mají býti Československu poskytnuty podle článku I a), může za výjimečných okolností býti změněn, dospěje-li generální ředitel k názoru, že příslušníci jiného spojeneckého státu, který také podepsal dohodu ze dne 9. listopadu 1943, potřebují pomoci naléhavěji. Týmiž zásadami bude se Správa říditi ve všech jiných oblastech, kde bude působiti.
b)
Že, shledá-li Správa nutným poslati jinam dodávky určené pro Československo, které však ještě nedošly do sjednaných vstupních přístavů anebo hraničních přechodů, nahradí po poradě s vládou dodávky takto jinam poslané, pokud to bude proveditelné, poradíc se o tom s vládou.
c)
Že, bude-li záměrem Správy poslati dodávky pro okamžitou pomoc a první obnovu, určené původně do Československa, jinam, na akce podle resoluce 58, učiní tak jen v dohodě s vládou.
4.
Výraz ,ryzí výtěžek', o němž je zmínka v článku IV a) a d), znamená výtěžek, jehož bylo dosaženo po odečtení výdajů, vzniklých vládě dopravou, uskladněním a distribucí, nepřihlížejíc k fiskálním břemenům vybíraným vládou podle platného práva při prodeji dodávek.
5.
Správa souhlasí s tím, že dosah první obnovy podle článku IV d) má býti vykládán co nejšíře ve shodě s dohodou a s resolucemi Rady.
6.
Správa potvrzuje formulaci zásad podanou v záznamu (jehož opis zde připojen), přiloženém k dopisu úřadujícího náměstka generálního ředitele Jeho Excelenci velvyslanci Hurbanovi ze dne 15. prosince 1944. Tento záznam stanoví mimo jiné, že, nebude-li dosaženo dohody vyjednáváním, Správa předloží k rozhodnutí v řízení rozhodčím nároky vzniklé ze smluv, ve kterých je stranou, anebo z mimosmluvních skutečností zakládajících nárok na náhradu škody. Dále se podrobí Správa pravomoci soudu, bude-li si druhá strana v rozhodčím řízení přáti, aby, podle ustanovení československého práva, soud byl požádán určiti, zda takové rozhodčí řízení bylo ve shodě s právem československým.
7.
Konečně chtěl bych upozorniti na to, že Správa zamýšlí některé druhy výstroje povahy investiční, jako lokomotivy, generátory a stroje na odklízení ssutin, držeti v jednotné zásobě, ze které by mohly býti brány a dávány k disposici pro užívání v jednotlivých zemích na určené období s výhradou, že Správa je podrží ve vlastnictví. Správa hodlá ujednati podle článku IX zvláštní dohody s vládou, aby byly stanoveny podrobné podmínky, za kterých taková výstroj bude opatřována.“
S potěšením potvrzuji, že souhlasím s odstavci 1-6 tohoto dopisu a že beru na vědomí odstavec 7.
Používám této příležitosti, abych Vás znovu ujistil svou
dokonalou úctou.
JAN MASARYK v. r.
Siru R. W. Leith-Ross-ovi G. C. M. G., K. C. B.
Zástupce generálního ředitele“.
Správa Spojených národů pro okamžitou pomoc a první obnovu,
Oblastní úřad pro Evropu,
11 Portland Place,
Londýn, W. 1.
Dekret presidenta republiky
ze dne 5. března 1945,
kterým se určuje postavení Správy Spojených národů pro okamžitou pomoc a první obnovu (United Nations Relief and Rehabilitation Administration). *)
K návrhu vlády a po slyšení Státní rady ustanovuji:
§ 1.
Správa Spojených národů pro okamžitou pomoc a první obnovu, zřízená dne 9. listopadu 1943 ve Washingtoně mezinárodní dohodou, vyhlášenou v Úředním Věstníku československém v Londýně, ročník V. číslo 3, pod číslem 8 z roku 1944, dále označována jako Správa, uznává se za právnickou osobu a požívá právní způsobilosti, jak jí byla propůjčena příslušnými ustanoveními této dohody.
§ 2.
Správě přísluší právo exteritoriality, pokud vládní nařízení nestanoví odchylek. Vláda je zmocněna poskytnouti Správě svými nařízeními další výsady a osvobození, pokud je uzná za potřebné k plnění úkolů Správy.
§ 3.
Zástupce členských vlád v Radě Správy a v jejích výborech její úředníci a jiní zaměstnanci, když budou činni ve věcech Správy, požívají výsad a osvobození v rozsahu, jak je stanoví vládní nařízení.
§ 4.
Provedením tohoto dekretu se pověřují všichni členové vlády.
*)
Uveřejněno v roč. V., č. 3 Úředního věstníku československého, vydaného v Londýně dne 14. listopadu 1944.
*)
Uveřejneno v roč. VI., č. 2 Ústředního věstníku československého, vydaného v Londýně dne 6. března 1945.