133/1945 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 21.11.1945

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

133.
Dekret presidenta republiky
ze dne 27. října 1945,
kterým se zřizuje Výzkumný ústav pedagogický Jana Amose Komenského.
K návrhu vlády ustanovuji:
§ 1.
Pro vědecké výzkumné práce v oboru výchovy a vyučování a pro přípravu účelného využití jejich výsledků ve školství se zřizuje Výzkumný ústav pedagogický Jana Amose Komenského v Praze a jeho pobočka v Brně.
§ 2.
(1)
Organisační statut Výzkumného ústavu pedagogického a jeho pobočky vydá ministr školství a osvěty v dohodě s ministrem financí. Statut určí potřebný počet služebních míst pro zaměstnance ústavu a jeho pobočky a přidělené učitelské síly. Těmto silám přísluší služební přídavek jako učitelským silám, přiděleným ministerstvu školství a osvěty.
(2)
Výzkumný ústav pedagogický a jeho pobočka podléhají po stránce správní dozoru ministra školství a osvěty.
§ 3.
Tento dekret nabývá účinnosti dnem vyhlášení a platí v zemích České a Moravskoslezské; provede jej ministr školství a osvěty v dohodě s ministrem financí.
Dr. Beneš v. r.

Fierlinger v. r.

Dr. Nejedlý v. r.