127/1945 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 15.11.1945

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

127.
Dekret presidenta republiky
ze dne 27. října 1945
o zřízení vysoké školy „Akademie musických umění v Praze".
K návrhu vlády a o po dohodě se Slovenskou národní radou ustanovuji:
§ 1.
Počátkem studijního roku 1945/46 se zřizuje vysoká škola „Akademie musických umění v Praze“.
Tato vysoká škola má 4 odbory, a to odbor hudební, odbor dramatický, odbor taneční a odbor filmový.
§ 2.
Organizační statut této vysoké školy vydá ministr školství a osvěty v dohodě s ministry financí, vnitra a informací.
§ 3.
Mistrovská škola státní konzervatoře hudby v Praze se ručí.
§ 4.
Tento dekret nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede jej ministr školství a osvěty v dohodě se zúčastněnými ministry.
Dr. Beneš v. r.

Fierlinger v. r.

Dr. Nejedlý v. r.