106/1945 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 30.10.1945

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

106.
Dekret presidenta republiky
ze dne 23. října 1945
o platech členů Prozatímního Národního shromáždění.
K návrhu vlády a po dohodě se Slovenskou národní radou ustanovuji:
§ 1.
(1)
Členové Prozatímního Národního shromáždění mají stálý měsíční plat 12.000 Kčs, a to počínajíc prvním dnem měsíce, v němž vykonali slib nařízený ustanovením § 22 ústavní listiny, a končíc posledním dnem měsíce, v němž jejich mandát zanikl.
(2)
Místopředsedům Prozatímního Národního shromáždění přísluší přídavek 2.400 Kčs měsíčně, nepodrobený dani důchodové, a činovní přídavek 2.000 Kčs měsíčně.
§ 2.
Předseda Prozatímního Národního shromáždění má vedle platu, uvedeného v § 1, odst. 1, činovní přídavek 100.000 Kčs ročně a representační přídavek 56.000 Kčs ročně. Přídavky se vyplácejí v měsíčních částkách obdobně podle ustanovení § 1, odst. 1. Mimo to má předseda stálý povoz a služební byt na státní útraty.
§ 3.
Členové Prozatímního Národního shromáždění mohou bezplatně užívati vlaků všech druhů, kterékoli třídy, všech - i soukromých - drah, ať jsou v provozu státním nebo ve vlastní režii, malodrah a drah elektrických, osobních autobusů státních a lodí dopravních na celém státním území až do konce kalendářního roku, v němž byli členy Prozatímního Národního shromáždění.
§ 4.
Tento dekret nabývá účinnosti dnem 1. října 1945; provede jej ministr vnitra v dohodě s ministry financí a dopravy.
Dr. Beneš v. r.

Fierlinger v. r.

Nosek v. r.