10/1945 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 05.06.1945

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

10.
Vládní nařízení
ze dne 25. května 1945,
kterým se zmocňuje ministr výživy k úpravě výroby, oběhu a spotřeby potravin a poživatin.
Se souhlasem presidenta republiky Československé nařizuje vláda podle § 138, odst. 1 zákona ze dne 13. května 1936, č. 131 Sb., o obraně státu:
§ 1.
(1)
Ministr výživy se zmocňuje, aby k zajištění výživy obyvatelstva Československé republiky činil v dohodě se zúčastněnými ministry veškerá nutná opatření, týkající se výroby, oběhu a spotřeby potravin a poživatin, zejména řídil podchycení výrobků původu rostlinného a živočišného sloužících výživě, určoval výrobky, které možno odebírati jen na odběrní doklady, stanovoval pro jednotlivá období dávky potravin a poživatin a pečoval o jejich spravedlivé a rovnoměrné rozdělování.
(2)
Předpisy všeobecné povahy, vydané v rámci zmocnění podle odst. 1, vyhlásí ministr výživy v Úředním listě Československé republiky.
§ 2.
Porušení předpisů, vydaných podle § 1, se stíhá a trestá podle ustanovení hlavy VIII zákona č. 131/1936 Sb.
§ 3.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede je ministr výživy v dohodě se zúčastněnými ministry.
Fierlinger v. r.

Ursíny v. r.

David v. r.

Široký v. r.

Dr. Šrámek v. r.

Gottwald v. r.

gen. Svoboda v. r.

Dr. Ripka v. r.

Nosek v. r.

Dr. Šrobár v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Kopecký v. r.

Laušman v. r.

Ďuriš v. r.

Dr. Pietor v. r.

gen. Hasal v. r.

Hála v. r.

Dr. Šoltész v. r.

Dr. Procházka v. r.

Majer v. r.

Dr. Clementis v. r.

Lichner v. r.