49/1918 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2008

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

Čís. 49.
Zákon ze dne 19. listopadu 1918
o zavedení obchodních platidel.
§ 1.
Zemská banka království  Českého v Praze se zmocňuje k výdeji poukázek na vlastní bankovní pokladnu, jež budou zníti na zaokrouhlenou částku, budou bezúročné a směnitelné v bankovkách Rakousko-uherské banky na předložení u Zemské banky království Českého, anebo u jiných bank Zemskou bankou k tomu filiálně určených. Poukázek těchto nelze amortisovati a nelze o nich vypoci ani záznamu ani zápovědi.
§ 2.
Poukázky v § 1 zmíněné bude vydávati banka v soukromém obchodě na krátkodobé zápůjčky, nejvýše 90tidenní, a to buď eskontem nebo na lombard. Zápůjčky státu jsou vyloučeny.
K eskontu mohou býti připuštěny směnky znějící na korunovou měnu, opatřené podpisem alespoň dvou k placení způsobilých dlužníků a pokladní poukázky Rakousko-uherské banky.
Lombardní zápůjčky jsou přípustny na základě cizozemských platidel, neraženého zlata a stříbra, dospělých pohledávek za Rakousko-uherskou bankou a cenných papírů, požívajících sirotčí jistoty, aneb i jiných cenných papírů, znamenaných na pražské burse, a to při cizozemských platidlech, neraženém kovu a pupilárních cenných papírech do 75% tržní ceny, pokud se týče kursovní hodnoty, při ostatních cenných papírech do 60% kursovní hodnoty, nejvýše však do výše hodnoty jmenovité, při pohledávkách za Rakousko-uherskou bankou do výše jich hodnoty. Vyloučeny jsou z lombardu cenné papíry, jichž kupony jsou splatny mimo hranice Československého státu.
§ 3.
K směnování poukázek chovati bude Zemská banka hotovost bankovek Rakousko-uherské banky, po případě drobných mincí korunové měny (reservu). První hotovost se zřídí vkladem Československého státu ve výši 25,000.000 K, zúročitelných sazbou o 1/4% nižší, nežli bude činiti diskont zápůjček uvedených v § 2.
§ 4.
Úhrnný výdej všech poukázek nesmí přesahovati čtyřnásobnou reservu (§ 3.) bankovek Rakousko-uherské banky a drobných mincí měny korunové. Nařízením úřadu pro správu finanční, vydaným v dohodě s úřadem pro správu průmyslu, obchodu a živností, jakož i úřadem pro správu zemědělství, může býti kdykoliv výdej bankovek pod tuto hranici omezen neb úplně zastaven.
§ 5.
Ku provádění obchodu dle tohoto zákona zřídí Zemská banka zvláštní oddělení od ostatních odvětví jejich obchodu účetně a bilančně přísně oddělené, jež bude státi pod stálým dozorem komisaře Československého státu. O stavu oběhu poukázek a jich krytí jest uveřejňovati zprávu každého 10. a 20. a posledního dně v měsíci.
§ 6.
Zisk, plynoucí z výdeje těchto poukázek, rozdělovati se bude mezi Zemskou banku a Československý stát v tomto poměru : roční zisk do jednoho milionu se rozdělí mezi banku a stát v poměru 1:2. Roční zisk přes jeden až do dvou milionů rozdělí se v poměru 1:3. Každý další milionový stupeň se dělí v poměru ve prospěch státu o jednotku vyšším (1:4, 1:5, 1:6 atd.).
§ 8.
Bude-li zastaven výdej poukázek, jest úřad pro správu finanční v dohodě s úřadem pro správu průmyslu, obchodu a živností a s úřadem pro správu zemědělství oprávněn stanoviti lhůtu, do které jest Zemská banka povinna poukázky směňovati a po uplynutí této lhůty odejmouti řečeným poukázkám povahu zákonného platidla.
§ 9.
Veškeré knihy a zápisky oddělení Zemské banky vydávajícího poukázky (§ 5), jakož i listiny jím vydané, dále listiny za účelem zajištění zápůjček (§ 2) vydané jsou osvobozeny od kolků a poplatků.
§ 10.
Zákonem tímto se mění, pokud se týče doplňují platné stanovy Zemské banky království Českého v Praze.
§ 11.
Zákon tento nabývá účinnosti dnem vyhlášky.
§ 12.
Provedením tohoto zákona pověřuje se úřad pro správu finanční v dohodě s úřadem pro správu průmyslu, obchodu a živností a s úřadem pro správu zemědělství.
Dr. Al. Rašín v. r.

Dr. Karel Kramář v. r.

Prášek v. r.

Dr. Stránský v. r.