416/2020 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 30.12.2020 do 31.12.2020

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

416
ZÁKON
z 2. decembra 2020,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. III
Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení zákona č. 214/2014 Z. z., zákona č. 29/2015 Z. z., zákona č. 130/2015 Z. z., zákona č. 273/2015 Z. z., zákona č. 272/2016 Z. z., zákona č. 374/2016 Z. z., zákona č. 238/2017 Z. z., zákona č. 69/2018 Z. z., zákona č. 313/2018 Z. z., zákona č. 211/2019 Z. z. a zákona č. 134/2020 Z. z. sa mení takto:
V § 60f ods. 7 sa slová „31. decembra 2020“ nahrádzajú slovami „31. decembra 2021“.
Čl. V
Tento zákon nadobúda účinnosť 30. decembra 2020 okrem čl. I bodov 1 až 4, 8, 9, 11 až 17, 19, 22, 24, 25, 27 až 32, 35 až 37, 42 až 53, 55, 56, 58, 60, 62 až 65, § 51g v bode 66, § 52zzi a § 52zzk v bode 67 a bodu 68, čl. II a čl. IV, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2021, § 52zzj v čl. I bode 67, ktorý nadobúda účinnosť 1. júla 2021, a čl. I bodov 5 až 7, 10, 18, 20, 21, 23, 26, 33, 34, 38 až 41, 54, 57, 59, 61 a § 51h a § 51i v bode 66, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2022.
Zuzana Čaputová v. r.

v z. Gábor Grendel v. r.

Igor Matovič v. r.