460/2019 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 27.12.2019 do 30.06.2020

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

460
ZÁKON
z 27. novembra 2019,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 313/2016 Z. z., zákona č. 90/2017 Z. z., zákona č. 292/2017 Z. z., zákona č. 106/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 208/2018 Z. z., zákona č. 312/2018 Z. z., zákona č. 302/2019 Z. z. a zákona č. 364/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 1 sa vypúšťa písmeno k).
2.
V § 1 ods. 2 písmeno j) znie:
„j)
látky, ktoré sú určené na použitie ako kŕmne suroviny podľa osobitného predpisu8a) a ktoré nepozostávajú z vedľajších živočíšnych produktov a ani ich neobsahujú,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8aznie:
„8a)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 767/2009 z 13. júla 2009 o uvádzaní krmív na trh a ich používaní, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 a ktorým sa zrušujú smernica Rady 79/373/EHS, smernica Komisie 80/511/EHS, smernice Rady 82/471/EHS, 83/228/EHS, 93/74/EHS, 93/113/ES a 96/25/ES a rozhodnutie Komisie 2004/217/ES (Ú. v. EÚ L 229, 1. 9. 2009) v platnom znení.“.
3.
Poznámka pod čiarou k odkazu 15 znie:
„15) Napríklad zákon č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
10.
V § 3 odsek 9 znie:
„(9)
Úprava odpadu je fyzikálny proces, tepelný proces, chemický proces alebo biologický proces vrátane triedenia odpadu, ktorý zmení vlastnosti odpadu s cieľom zmenšiť jeho objem alebo znížiť jeho nebezpečné vlastnosti, uľahčiť manipuláciu s ním alebo zlepšiť možnosti jeho zhodnotenia.“.
14.
V § 5 ods. 4 písm. c) sa slová „v mieste ich vzniku“ nahrádzajú slovami
„1.
v mieste ich vzniku,
2.
na inom mieste u toho istého pôvodcu odpadu alebo
3.
v zariadení, na ktoré bol vydaný súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. d),“.
18.
V § 8 ods. 3 písm. a) sa za slovom „bifenylov“ vkladá čiarka a slová „alebo o obci, ktorí program vypracúvajú“ sa nahrádzajú slovami „ktorý program vypracúva“.
24.
§ 10 vrátane nadpisu sa vypúšťa.
25.
V § 12 odsek 6 znie:
„(6)
Fyzické osoby nemôžu nakladať a inak zaobchádzať s iným ako s komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom a stavebným odpadom z jednoduchých stavieb22a) a z drobných stavieb,22b) okrem zaobchádzania podľa § 63 ods. 1 a § 72. Na fyzickú osobu, ktorá nakladá so stavebným odpadom z jednoduchých stavieb alebo z drobných stavieb sa vzťahuje ustanovenie § 14 ods. 1 písm. e). Fyzická osoba nesmie nakladať alebo inak zaobchádzať so stavebným odpadom z jednoduchých stavieb alebo drobných stavieb s obsahom azbestu.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 22b znie:
„22b) § 139b ods. 7 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.“.
28.
V § 14 ods. 2 sa bodka nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „ak nie je v § 12 ods. 6 ustanovené inak.“.
29.
V § 14 odsek 5 znie:
„(5)
Držiteľ odpadu, ktorému bol vydaný súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. n), je oprávnený odovzdať odpad aj inej osobe ako osobe uvedenej v odseku 1 písm. e), ak ide o odpad vhodný na využitie v domácnosti. Odpad vhodný na využitie v domácnosti je materiál, palivo,26) ktorým je len odpad z biomasy26a) alebo iná vec určená na konečnú spotrebu; konečnou spotrebou sa rozumie spotreba, v dôsledku ktorej vznikne komunálny odpad. Pri tomto postupe sa na držiteľa odpadov nevzťahujú povinnosti podľa odseku 1 písm. d). Ustanovenia osobitných predpisov27) týmto nie sú dotknuté. Na využitie v domácnosti sa nemôže odovzdať nebezpečný odpad, elektroodpad, odpadové pneumatiky a použité batérie a akumulátory.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 26a znie:
„26a) § 8 ods. 5 písm. i) vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší v znení vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 315/2017 Z. z.“.
30.
V poznámke pod čiarou k odkazu 27 sa vypúšťa citácia „zákon č. 264/1999 Z. z.,“, na konci sa vkladá čiarka a pripája táto citácia: „zákon č. 56/2018 Z. z.“.
32.
V § 15 ods. 14 úvodnej vete sa slová „odsekoch 7 a 12“ nahrádzajú slovami „odsekoch 7, 12 a 19“.
33.
V § 15 sa odsek 14 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c)
držiteľ nezákonne umiestneného odpadu alebo osoba uvedená v odseku 2, ak prejaví záujem o zabezpečenie zhodnotenia alebo zneškodnenia nezákonne umiestneného odpadu, pričom ak ide o
1.
komunálne odpady alebo drobné stavebné odpady, použije sa ustanovenie odseku 13,
2.
iné ako komunálne odpady alebo drobné stavebné odpady, výlučne prostredníctvom osoby, ktorá má na túto činnosť oprávnenie podľa tohto zákona.“.
34.
V § 15 ods. 16 sa na konci pripája táto veta: „Ak sú na zabezpečenie zhodnotenia odpadu alebo zneškodnenia odpadu v súlade s odsekom 14 poskytnuté finančné prostriedky Environmentálneho fondu, náklady, ktoré sú nahradené príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva osobou zodpovednou za nezákonné umiestnenie odpadu, sú príjmom Environmentálneho fondu.“.
35.
§ 15 sa dopĺňa odsekom 19, ktorý znie:
„(19)
Postup podľa odseku 14 sa uplatní aj po oznámení orgánu Policajného zboru podľa odseku 15, ktorý začal konať na základe inej skutočnosti, ako je oznámenie podľa odseku 7.“.
38.
V poznámke pod čiarou k odkazu 35 sa citácia „§ 8 zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 431/2004 Z. z.“ nahrádza citáciou „§ 11 zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
43.
V § 17 ods. 2 sa slová „písm. k)“ nahrádzajú slovami „písm. j)“.
44.
V § 21 ods. 3 sa vypúšťa písmeno i).
Doterajšie písmená j) až t) sa označujú ako písmená i) až s).
45.
V § 21 ods. 4 sa slová „písmen r) a s)“ nahrádzajú slovami „písmen q) a r)“.
46.
V § 24 ods. 4 sa slová „alebo osobitných účtoch“ nahrádzajú slovom „ministerstva“.
48.
V § 27 ods. 6 úvodnej vete sa slová „až k)“ nahrádzajú slovami „až l)“.
49.
V § 27 ods. 7 písm. d) sa slová „písm. e)“ nahrádzajú slovami „písm. g)“.
55.
V poznámke pod čiarou k odkazu 59 sa citácia „zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z.“ nahrádza citáciou „zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov“.
56.
V § 28 ods. 12 písm. c) sa slovo „pozostáva“ nahrádza slovami „je zložený“.
66.
V § 32 ods. 5 sa za slovo „svoju“ vkladá slovo „riadnu“.
67.
V § 32 ods. 29 sa slovo „predchádzajúcom“ nahrádza slovom „príslušnom“ a slovo „predchádzajúci“ sa nahrádza slovom „príslušný“.
68.
V § 34 ods. 6 sa slová „osvetľovacie zariadenia“ nahrádzajú slovami „svetelné zdroje“.
70.
V § 52 ods. 7 sa slová „určený “ nahrádzajú slovami „navrhnutý, konštruovaný a umiestnený na trh Slovenskej republiky “.
71.
V § 52 odsek 28 znie:
„(28)
Veľmi ľahká plastová taška je plastová taška s hrúbkou steny menšou ako 15 mikrometrov, ktorá sa vyžaduje ako primárny obal pre nebalené potraviny z hygienických dôvodov alebo pomáha predchádzať plytvaniu potravinami.“.
74.
V § 54 odsek 5 znie:
„(5)
Výrobca obalov, ktorý poskytuje plastové tašky k nákupu tovaru alebo výrobkov, je povinný poskytovať
a)
ich za úhradu zodpovedajúcu minimálne náhrade nákladov, ktoré zodpovedajú nákladom na ich získanie; táto povinnosť sa nevzťahuje na poskytovanie veľmi ľahkých plastových tašiek,
b)
aj iné druhy tašiek.“.
76.
V § 59 ods. 5 sa za slová „v obci“ vkladá čiarka a slová „s ktorou má uzatvorenú zmluvu podľa odseku 2,“ a na konci sa bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „overenie funkčnosti triedeného zberu sa vykonáva v súčinnosti s touto obcou.“.
78.
V § 64 ods. 2 písm. g) a § 65 ods. 1 písm. v) sa za slovo „zaslať“ vkladá slovo „bezodkladne“ a za slová „a následne mu“ sa vkladajú slová „do 30 dní“.
79.
V § 67 ods. 4 druhej úvodnej vete sa slová „ten, kto túto činnosť vykonal“ nahrádzajú slovami „osoba povinná podľa odseku 3“.
80.
§ 70 sa dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
„h)
uzatvorenie zmluvy o spätnom zbere s distribútorom pneumatík, ktorý o to požiadal, do 30 dní od doručenia žiadosti.“.
81.
V § 71 ods. 1 úvodná veta znie:
„(1)
Distribútor pneumatík je povinný“.
87.
V § 79 odsek 17 znie:
„(17)
Malé zariadenia obsahujúce polychlórované bifenyly musia byť zneškodnené bezodkladne po ukončení prevádzky zariadenia, a to niektorou z činností uvedených v odseku 7.“.
88.
V § 79 ods. 20 sa slová „činnosťou D10 uvedenou v prílohe č. 2“ nahrádzajú slovami „činnosťami uvedenými v odseku 7“.
91.
V § 80 odsek 10 znie:
„(10)
Odpad z domácností je odpad, ktorý vyprodukovali domácnosti.“.
94.
V § 81 ods. 7 úvodnej vete sa vypúšťajú slová „§ 10 ods. 1 a“.
98.
V § 81 ods. 15 sa slová „programom obce“ nahrádza slovami „programom kraja“.
102.
§ 81 sa dopĺňa odsekom 26, ktorý znie:
„(26)
Na území vojenského obvodu108a) úlohy a povinnosti obce podľa tohto zákona plní Ministerstvo obrany Slovenskej republiky.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 108a znie:
„108a) § 2 ods. 1 zákona č. 281/1997 Z. z. v znení zákona č. 96/2012 Z. z.“.
107.
V § 88a ods. 5 sa za slová „odseku 3“ vkladajú slová „alebo odseku 4“.
108.
V § 90 ods. 3 sa písmeno a) dopĺňa štvrtým bodom, ktorý znie:
„4.
v predchádzajúcich troch rokoch nebolo vydané rozhodnutie o zrušení autorizácie na výkon činnosti organizácie zodpovednosti výrobcov pre príslušný vyhradený výrobok podľa § 27 ods. 1, právnickej osobe, ktorá žiada o udelenie autorizácie a členovia štatutárneho orgánu právnickej osoby, ktorí žiadajú o udelenie autorizácie neboli členmi štatutárneho orgánu právnickej osoby, ktorej bolo v predchádzajúcich troch rokoch vydané rozhodnutie o zrušení autorizácie na výkon činnosti organizácie zodpovednosti výrobcov.“.
109.
V § 90 ods. 3 sa písmeno b) dopĺňa štvrtým bodom, ktorý znie:
„4.
v predchádzajúcich troch rokoch jej nebolo vydané rozhodnutie o zrušení autorizácie na výkon činnosti tretej osoby právnickej osobe, ktorá žiada o udelenie autorizácie a členovia štatutárneho orgánu právnickej osoby, ktorí žiadajú o udelenie autorizácie, neboli členmi štatutárneho orgánu právnickej osoby, ktorej bolo v predchádzajúcich troch rokoch vydané rozhodnutie o zrušení autorizácie na výkon činnosti tretej osoby.“.
110.
V § 90 sa odsek 4 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
žiadateľovi v predchádzajúcich troch rokoch nebolo vydané rozhodnutie o zrušení autorizácie na výkon činnosti individuálneho plnenia povinností pre príslušný vyhradený výrobok.“.
111.
V § 91 ods. 3 písmeno b) znie:
„b)
osobné údaje odborne spôsobilej osoby na autorizovanú činnosť,“.
112.
V § 91 ods. 4 písmeno b) znie:
„b)
osobné údaje odborne spôsobilej osoby na autorizovanú činnosť,“.
113.
V § 91 ods. 5 sa vypúšťa písmeno b).
Doterajšie písmená c) až h) sa označujú ako písmená b) až g).
114.
V § 91 ods. 6 sa vypúšťa písmeno b).
Doterajšie písmená c) až g) sa označujú ako písmená b) až f).
115.
V § 92 ods. 2 prvá veta znie: „Držiteľ autorizácie môže požiadať o predĺženie jej platnosti najskôr šesť mesiacov pred uplynutím času, na ktorý bola udelená, a najneskôr tri mesiace pred uplynutím času, na ktorý bola udelená.“.
116.
V § 93 odsek 1 znie:
„(1)
Držiteľ autorizácie je povinný ministerstvu oznámiť každú zmenu údajov uvedených v rozhodnutí o udelení autorizácie a zmenu osobných údajov fyzickej osoby – podnikateľa, osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom alebo členmi štatutárneho orgánu, alebo osobných údajov zodpovedného zástupcu, ak bol ustanovený, a to do 30 dní od vzniku zmeny. Pri zmene štatutárneho orgánu alebo osôb, ktoré sú členmi štatutárneho orgánu podľa § 90 ods. 1 písm. a), ods. 2 písm. a), ods. 3 písm. a) a ods. 4 písm. a), sa preukazuje bezúhonnosť.“.
117.
V § 93 ods. 2 písm. b) sa za slovo „činností“ vkladajú slová „alebo rozšírenie rozsahu činností“.
118.
V § 94 ods. 2 písmeno e) znie:
„e)
držiteľ autorizácie nesplní povinnosť uvedenú v § 28 ods. 4 písm. a), c), d) prvý bod a druhý bod, písm. e), f), q) alebo písm. ad),“.
119.
V § 94 ods. 3 písmeno e) znie:
„e)
držiteľ autorizácie nesplní povinnosť uvedenú v § 44 ods. 8 písm. a), c), f) alebo
písm. u),“.
120.
V § 94 ods. 4 písmeno e) znie:
„e)
držiteľ autorizácie nesplní povinnosť uvedenú v § 29 ods. 1 písm. a), d), i) alebo
písm. m),“.
123.
V § 95 ods. 2 písmeno a) znie:
„a)
bezúhonnosť; bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov,“.
124.
§ 95 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7)
Na účel preukázania bezúhonnosti podľa odseku 2 písm. a) ministerstvo bezodkladne zašle údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov122a) v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.“.
125.
V § 97 ods. 1 písm. e) druhom bode sa za slová „100 ton“ vkladajú slová „a zariadenia na zmenšovanie objemu komunálnych odpadov, ak jeho ročná kapacita neprevyšuje 50 ton“.
126.
V § 97 ods. 1 písm. o) sa za slovo „alebo“ vkladá slovo „hnuteľná“.
128.
V § 97 ods. 18 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie:
„Ak sa konanie o predĺženie platnosti súhlasu neskončí do troch mesiacov bez zavinenia žiadateľa, platia pre žiadateľa podmienky určené v súhlase platnom pred podaním žiadosti o predĺženie súhlasu do ukončenia tohto konania.“.
130.
§ 104 vrátane nadpisu znie:
㤠104
Základné ustanovenie
Orgánmi štátnej správy odpadového hospodárstva sú:
a)
ministerstvo,
b)
inšpekcia,
c)
okresný úrad v sídle kraja,
d)
okresný úrad,
e)
obec,
f)
Slovenská obchodná inšpekcia,
g)
colný úrad,
h)
Kriminálny úrad finančnej správy.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 137a sa vypúšťa.
131.
V § 105 ods. 2 písmeno af) znie:
„af)
zabezpečuje prostredníctvom poverenej osoby analýzy zmesového komunálneho odpadu,“.
132.
V § 105 ods. 3 písm. a) sa vypúšťa čiarka a slovo „obce“.
133.
V § 105 ods. 3 písm. b) sa vypúšťajú slová „zoznam nebezpečných vlastností podľa Bazilejského dohovoru, zoznam skupín odpadov a zoznam škodlivých látok podľa Bazilejského dohovoru,“.
134.
V § 105 ods. 3 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „obsah a spôsob vedenia evidencie, uchovávanie a ohlasovanie údajov z evidencie o množstve výrobkov a materiálov, ktoré sú výsledkom prípravy na opätovné použitie, recyklácie alebo ďalších činností zhodnocovania odpadov,“.
135.
V § 105 ods. 3 písm. i) sa na konci pripájajú tieto slová: „podrobnosti o zasielaní údajov podľa § 28 ods. 4 písm. h), k) a n) a § 44 ods. 8 písm. f), h) a n),“.
136.
V § 105 ods. 3 písmeno aa) znie:
„aa)
metodiku analýzy zmesového komunálneho odpadu,“.
137.
V § 105 sa odsek 3 dopĺňa písmenom ac), ktoré znie:
„ac)
podrobnosti týkajúce sa zohľadnenia trvanlivosti, opraviteľnosti, opätovného použitia, recyklovateľnosti a prítomnosti nebezpečných látok vo vyhradených výrobkoch.“.
141.
V § 107 písm. d) sa vypúšťajú slová „posudzuje program obce a“ a slová „ktoré presahujú“ sa nahrádzajú slovami „ktorý presahuje“.
142.
V § 107 písm. e) sa na konci pripájajú tieto slová: „a vyjadrenie k dokumentácii v konaní o povolení terénnych úprav podľa § 99 ods. 1 písm. b) štvrtého bodu“.
144.
V § 108 ods. 1 písm. d) sa vypúšťajú slová „posudzuje program obce a“ a slová „ktoré nepresahujú“ sa nahrádzajú slovami „ktorý nepresahuje“.
146.
V § 108 ods. 1 písm. e) druhom bode sa slová „§ 21 ods. 3 písm. p)“ nahrádzajú slovami „§ 21 ods. 3 písm. o)“ a v treťom bode sa slová „§ 21 ods. 3 písm. r)“ nahrádzajú slovami „§ 21 ods. 3 písm. p)“.
149.
V § 112 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „Poverenie vedúceho orgánu kontroly alebo ním splnomocneného zástupcu podľa osobitného predpisu145a) sa na výkon štátneho dozoru podľa tohto zákona nevyžaduje.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 145a znie:
„145a) § 9 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.“.
150.
V poznámke pod čiarou k odkazu 146 sa citácia „Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.“ nahrádza citáciou „Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.“
151.
§ 112 sa dopĺňa odsekom 15, ktorý znie:
„(15)
Orgán štátneho dozoru a orgán Policajného zboru nezodpovedajú za škodu spôsobenú kontrolovanej osobe, ak k jej vzniku došlo pri výkone oprávnenia vstupovať na pozemky, do prevádzkových priestorov, stavieb, zariadení a iných priestorov podľa odseku 4 písm. a) bez poskytnutej súčinnosti zo strany kontrolovanej osoby.“.
152.
V § 113 ods. 2 sa vypúšťa písmeno m).
Doterajšie písmená n) až r) sa označujú ako písmená m) až q).
153.
V § 113 ods. 2 písmeno m) znie:
„m)
vydanie písomného potvrdenia v súlade s ustanoveniami § 24 ods. 5 na určenie rozsahu disponovania s prostriedkami účelovej finančnej rezervy,“.
154.
V § 114 ods. 4 prvej vete sa za slovom „inak“ vkladajú slová „a ak nejde o mobilné zariadenie“.
155.
V § 114a ods. 1 písm. a) treťom bode sa čiarka nahrádza slovom „alebo“.
156.
V § 114c ods. 8 písm. a) treťom bode sa vypúšťa slovo „alebo“ a štvrtom bode sa na konci pripája slovo „alebo“.
157.
V § 114c ods. 8 sa písmeno a) dopĺňa piatym bodom, ktorý znie:
„5.
po preskúmaní dokladov a vykonaní miestnej obhliadky podľa odseku 5 dospel k záveru, že neboli vykonané všetky opatrenia na účel splnenia požiadaviek na skládku odpadov podľa odseku 1 písm. b),“.
158.
V § 114c ods. 9 sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f), ktoré znie:
„f)
odseku 8 písm. a) piateho bodu do 30 dní od uplynutia lehoty podľa odseku 5,“.
Doterajšie písmeno f) sa označuje ako písmeno g).
159.
V § 114c ods. 12 sa slová „a štvrtého“ nahrádzajú slovami „až piateho“.
160.
V § 114c ods. 13 úvodnej vete sa slovo „štvrtého“ nahrádza slovom „piateho“.
161.
§ 114c sa dopĺňa odsekmi 16 až 19, ktoré znejú:
„(16)
Prevádzkovateľ skládky odpadov, na ktorú sa nevzťahovala povinnosť predložiť plán úprav skládky odpadov podľa právneho predpisu účinného do 31. decembra 2015, môže predložiť doklady podľa odseku 1 písm. b) a požiadať o vydanie konečného rozhodnutia o pokračovaní činnosti prevádzkovania skládky odpadov.
(17)
Pre skládku odpadov, pre ktorú bolo vydané potvrdenie o uzavretí pre všetky jej časti podľa § 97 ods. 13, sa toto potvrdenie považuje za konečné rozhodnutie o ukončení činnosti prevádzkovania skládky odpadov.
(18)
Ak ide o skládku odpadov, ktorú prevádzkuje viac prevádzkovateľov, na ktorých sa nevzťahovala povinnosť podľa odseku 1
a)
prevádzkovateľ časti skládky odpadov, na ktoré bolo vydané právoplatné rozhodnutie na prevádzkovanie skládky odpadov podľa § 97 ods. 1 písm. a) alebo podľa osobitného predpisu148c) a chce pokračovať v činnosti prevádzkovania skládky odpadov, predloží doklady podľa odseku 1 písm. a), ak chce oddeliť prevádzkovanú časť od nevyhovujúcej časti skládky odpadov,
b)
prevádzkovateľ časti skládky odpadov, ktorá má právoplatné rozhodnutie na prevádzkovanie skládky odpadov podľa § 97 ods. 1 písm. a) alebo podľa osobitného predpisu148c) a chce pokračovať v činnosti prevádzkovania skládky odpadov ako celok, predloží doklady podľa odseku 1 písm. b) a preukáže, že všetky časti skládky odpadov spĺňajú požiadavky odseku 2,
c)
prevádzkovateľ tých častí skládky odpadov, ktoré majú právoplatné rozhodnutie na prevádzkovanie týchto častí skládky odpadov a nechce pokračovať v činnosti, postupujú podľa odseku 1 písm. c).
(19)
Po predložení dokladov prevádzkovateľom podľa odseku 18 orgán štátnej správy odpadového hospodárstva alebo inšpekcia postupuje podľa odsekov 2 až 16.“.
162.
§ 117 vrátane nadpisu znie:
㤠117
Iné správne delikty
(1)
Pokutu od 500 eur do 50 000 eur uloží príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorá poruší povinnosť podľa § 14 ods. 1 písm. a), f), g), h), n); § 15 ods. 2, 18; § 16 ods. 1, 2; § 16 ods. 4; § 16 ods. 8 písm. b); 16a ods. 1; § 17 ods. 1 písm. c), d), g), h), i), k), l), m); § 19 ods. 1 písm. b), c), e), h), i); § 20 ods. 9; § 21 ods. 3 písm. b), c), e), h), j), o), p), q), r); § 26 ods. 2 písm. a), b); § 26 ods. 3, 4, 5, 6; § 27 ods. 4 písm. h); § 28 ods. 4 písm. h), i), k), n), o), p), s), t), ac), ad), ae); § 28 ods. 9 písm. a), b), c),d), f), g), h), i), j), k), ods. 10, 11; § 29 ods. 1 písm. d), e), f), g), h), i), m); § 30 ods. 6, 7; § 34 ods. 1 písm. l); § 38 ods. 1; § 39 ods. 4 písm. d), e); § 41 písm. a), b), c), d), m), n); § 44 ods. 8 písm. f), g), h), j), k), l), n), o), u); § 44 ods. 12, 13, 14; § 46 ods. 2; § 50 ods. 4; § 51 písm. e), f), g), j); § 53 ods. 7, 8; § 54 ods. 1 písm. f), ods. 5; § 55 ods. 3, 4, 5; § 56 ods. 4, 5, 9, 10; § 61 ods. 1 písm. h), i), j); § 61 ods. 2, 3, 6; § 62 ods. 2, 3, 4; § 64 ods. 2 písm. b), g), h); § 65 ods. 1 písm. e), f), o), p), q), r), s), v), w), x); § 67 ods. 1, 3, 4; § 74 ods. 1 písm. b); § 79 ods. 8, 10; § 81 ods. 2, 3, 4, 15, 25; § 82 ods. 3 písm. a), b); § 92 ods. 4; § 93 ods. 1; § 103 ods. 7, 13, 19, 20; § 125 ods. 5.
(2)
Pokutu od 800 eur do 80 000 eur uloží príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorá poruší povinnosť podľa § 6 ods. 6, 7, 8, 9; § 10 ods. 1, 4, 5, 7, 8, 9, 12; § 11; § 16 ods. 8 písm. a), d); § 17 ods. 1 písm. e); § 19 ods. 1 písm. g), i); § 21 ods. 3 písm. d), n); § 25 ods. 5, § 27 ods. 15; § 28 ods. 4 písm. j); § 37; § 41 písm. e), f); § 48; § 51 písm. b), c); § 55 ods. 1, 2, 6; § 56 ods. 1, 2, 3, 6, 7; § 64 ods. 2 písm. a), f); § 65 ods. 1 písm. c), d), n), u); § 71; § 81 ods. 6, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 22, 24; § 82 ods. 3 písm. c), d); § 83; § 98; § 135.
(3)
Pokutu od 1 200 eur do 120 000 eur uloží príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorá poruší povinnosť podľa § 6 ods. 10; § 12 ods. 1, 2, 6; § 14 ods. 1 písm. b), c), d), e), i), j), m); § 14 ods. 6; § 15 ods. 13; § 16 ods. 3; § 16 ods. 8 písm. c), e), f), g); § 17 ods. 1 písm. f); § 21 ods. 3 písm. i), k), s); § 22; § 23; § 25 ods. 4, 6, 10, 12; § 26 ods. 1 písm. b); § 27 ods. 4 písm. a), b), c), d), i), l); § 27 ods. 8, 12, 13, 17, 18, 19, 21; § 28 ods. 4 písm. a), b), f), g), m), q), r), u), v), w), x), y), z), aa), ab), af), ag),ah); § 28 ods. 5; § 28 ods. 9 písm. c); § 28 ods. 12 písm. c); § 28 ods. 13; § 29 ods. 1 písm. a), c), d), h), j), k), l), o); § 29 ods. 2; § 30 ods. 1, 2, 3, 4; § 31 ods. 6, ods. 11 písm. a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), n), o), p), r), s), 12, 13, 14, 15, 17 písm. c); § 31 ods. 8; § 34 ods. 1 písm. a), b), c), d), f), g), h), i), j), k); § 34 ods. 3, 4, 5, 6; § 35; § 36; § 38 ods. 2, 3; § 39 ods. 1, 3; § 39 ods. 4 písm. a), b), c); § 39 ods. 5; § 40 ods. 2; § 41 písm. g), h), i), j), k), l); § 44 ods. 3; § 44 ods. 8 písm. a), d), e), m), q), r), s),v),w); § 44 ods. 9; § 45; § 46 ods. 1 písm. d), e); § 47 ods. 1 písm. d), e); § 47 ods. 2 písm. d), e); § 49; § 50 ods. 1, 2; § 51 písm. h), i); § 53 ods. 1, 5, 6; § 54 ods. 1 písm. a), b), c); § 57 ods. 1, 2, 4; § 59; § 61 ods. 1 písm. a), b), c), d), e), f), g), k); § 63 ods. 1; § 64 ods. 2 písm. c), d), e); § 65 ods. 1 písm. b), g), h), i), j), k), l), m), t); § 66 ods. 2, 3, 5; § 70; § 72; § 73 ods. 10; § 74 ods. 2 a 3; § 75 ods. 2, 3; § 76 ods. 6, 7, 8, 9, 10; § 77 ods. 4; § 78; § 79 ods. 15, 19; § 81 ods. 9; § 125 ods. 1, 2, 3, 4, § 135ea ods. 3; § 135eb ods. 6, 7, 8.
(4)
Pokutu od 1 500 eur do 200 000 eur uloží príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorá poruší alebo koná v rozpore s § 17 ods. 1 písm. a), b), j); § 19 ods. 1 písm. a), d); § 19 ods. 3; § 21 ods. 1; § 21 ods. 3 písm. a), l), m); § 26 ods. 1 písm. a); § 28 ods. 4 písm. c), d); § 29 ods. 1 písm. b); § 44 ods. 8 písm. b), c); § 51 písm. a); § 64 ods. 1; § 65 ods. 1 písm. a); § 89 ods. 1; § 97; § 114 ods. 4.
(5)
Pokutu od 2 000 eur do 250 000 eur uloží príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorá poruší povinnosť podľa § 14 ods. 1 písm. k), l); § 16 ods. 6, 7; § 19 ods. 4; § 20 ods. 2, 3, 6; § 24; § 26 ods. 2 písm. c), d); § 27 ods. 4 písm. e), f), g), j), k); § 27 ods. 5, 6; § 28 ods. 4 písm. e), l); § 28 ods. 7; § 29 ods. 1 písm. f), l), m); § 29 ods. 4; § 31 ods. 11 písm. q); § 34 ods. 1 písm. e); § 44 ods. 8 písm. i), p), t); § 44 ods. 11; § 46 ods. 1 písm. a), b), c); § 47 ods. 1 písm. a), b), c); § 47 ods. 2 písm. a), b), c); § 51 písm. d); § 54 ods. 1 písm. d), e); § 74 ods. 1 písm. a); § 79 ods. 14, 18, 20, 21, 22, 23; § 79a ods. 3; § 84 ods. 4; § 88 ods. 2, 4; § 88a ods. 2, 4; § 112 ods. 6; § 135eb ods. 9, 10.
(6)
Pokutu od 4 000 eur do 350 000 eur uloží príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorá poruší povinnosť podľa § 13; § 16 ods. 5, 10; § 19 ods. 1 písm. f), § 21 ods. 2; § 21 ods. 3 písm. f), g); § 25 ods. 1, 7; § 28 ods. 9 písm. e); § 31a ods. 2, 6, 8; § 33; § 43; § 53 ods. 3; § 53a; § 62 ods. 6; § 73a; § 76 ods. 4; § 79 ods. 16, 24; § 84 ods. 3, 5; § 135e ods. 1, 2, 3, 4; § 135g.“.
163.
Jedenásta časť sa vypúšťa.
Poznámky pod čiarou k odkazom 150 až 159a sa vypúšťajú.
164.
Za § 135e sa vkladajú § 135ea a 135eb, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠135ea
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným dňom vyhlásenia
(1)
Rozhodnutia, či zariadenie je, alebo nie je elektrozariadením, vydané podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. decembra 2018, strácajú platnosť.
(2)
Rozhodnutia o udelení autorizácie, ktoré obsahujú osobné údaje fyzickej osoby – podnikateľa, jej zástupcu alebo osobné údaje osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom alebo členmi štatutárneho orgánu vydané podľa doterajších právnych predpisov ostávajú v platnosti; pri zmene týchto údajov sa nevyžaduje zmena rozhodnutia.
(3)
Zmluvy uzatvorené podľa § 59 ods. 4 sú zmluvné strany povinné uviesť do súladu s týmto zákonom do 31. decembra 2020.
§ 135eb
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2020
(1)
Programy vypracované podľa § 9 tohto zákona v znení účinnom do 30. júna 2020, sa považujú za programy podľa tohto zákona a zostávajú v platnosti.
(2)
Súhlas na využívanie odpadov na povrchovú úpravu terénu pre vlastníka a súhlas na vykonávanie prípravy na opätovné použitie, vydaný podľa doterajších predpisov, je jeho držiteľ povinný predložiť príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva na preskúmanie do 30. septembra 2020. Súhlasy, ktoré mali byť a neboli predložené na preskúmanie podľa prvej vety, strácajú platnosť.
(3)
Organizácia zodpovednosti výrobcov, ktorá má platnú autorizáciu na výkon činnosti podľa § 89 ods. 1 písm. b), si povinnosť podľa § 28 ods. 4 písm. ag) prvýkrát plní v roku 2021.
(4)
Tretia osoba, ktorá má platnú autorizáciu na výkon činnosti podľa § 89 ods. 1 písm. b), si povinnosť podľa § 44 ods. 8 písm. w) prvýkrát plní v roku 2021.
(5)
Výrobca vyhradeného výrobku, ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne a má platnú autorizáciu na výkon činnosti podľa § 89 ods. 1 písm. c), si povinnosť podľa § 29 ods. 1 písm. o) prvýkrát plní v roku 2021.
(6)
Koordinačné centrum zapísané v Registri koordinačných centier podľa doterajších právnych predpisov je povinné uviesť do súladu zmluvu o založení koordinačného centra najneskôr do 31. decembra 2020.
(7)
Organizácia zodpovednosti výrobcov je povinná upraviť finančné príspevky podľa § 28 ods. 4 písm. h) do 31. decembra 2020.
(8)
Tretia osoba je povinná upraviť finančné príspevky podľa § 44 ods. 8 písm. v) do 31. decembra 2020.
(9)
Koordinačné centrum je povinné zosúladiť organizačnú štruktúru s § 31 ods. 11
písm. n) a ods. 17 do 30. júna 2021.
(10)
Koordinačné centrum zapísané v Registri koordinačných centier podľa doterajších predpisov je povinné vytvoriť finančnú garanciu podľa § 31a do 31. marca 2021.
(11)
Rozhodnutia vydané podľa § 97 ods. 1 písm. o) na to, že látka alebo vec sa považuje za vedľajší produkt, a nie za odpad, ktoré boli vydané pre zoznam látok alebo hnuteľných vecí uvedených v prílohe č. 8b a ktoré zároveň spĺňajú ustanovenia § 2 ods. 4, strácajú platnosť
1. júla 2020.“.
165.
V § 135f druhej vete sa slová „31. decembra 2019“ nahrádzajú slovami „31. decembra 2020“ a tretia veta znie: „Organizácia zodpovednosti výrobcov a tretia osoba sú povinné prostredníctvom informačného systému požiadať o registráciu ich zastúpených výrobcov vyhradených výrobkov do 31. decembra 2020.“.
166.
Za § 135f sa vkladá § 135g, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠135g
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 3. júla 2021
Jednorazové výrobky z plastu uvedené v prílohe č. 7a je možné distribuovať do 31. decembra 2021.“.
167.
Za § 136a sa vkladá § 136b, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠136b
Zrušovacie ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2020
Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 388/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú limity na zhodnotenie elektroodpadu a na opätovné použitie a recykláciu komponentov, materiálov a látok v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 206/2010 Z. z.“.
168.
Nadpis nad § 137 znie: „Záverečné ustanovenia“.
169.
Za § 137 sa vkladá § 137a, ktorý znie:
㤠137a
Tento zákon bol prijatý v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie v oblasti technických noriem a technických predpisov.160)“.
177.
Príloha č. 9 vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 9 k zákonu č. 79/2015 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
1.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 94/62/ES z 20. decembra 1994 o obaloch a odpadoch z obalov ( Ú. v. ES L 365, 31.12.1994; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 13/zv. 13) v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 z 29. septembra 2003 (Ú. v. EÚ L 284, 31. 10. 2003; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap.1/zv. 4), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/12/ES z 11. februára 2004 (Ú. v. EÚ L 47, 18. 2. 2004; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap.13/zv. 34), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/20/ES z 9. marca 2005 (Ú. v. EÚ L 70, 16. 3. 2005), nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 219/2009 z 11. marca 2009 (Ú. v. EÚ L 87, 31. 3. 2009) a smernice Komisie 2013/2/EÚ zo 7. februára 2013 (Ú. v. EÚ L 37, 8. 2. 2013).
2.
Smernica Rady 96/59/ES zo 16. septembra 1996 o zneškodnení polychlórovaných bifenylov a polychlórovaných terfenylov (PCB/PCT) (Ú. v. ES L 243, 24.9.1996; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 3) v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 596/2009 z 18. júna 2009 (Ú. v. EÚ L 188, 18. 7. 2009).
3.
Smernica Rady 1999/31/ES z 26. apríla 1999 o skládkach odpadov (Ú. v. ES L 182, 16. 7. 1999; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/ zv. 4) v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 z 29. septembra 2003 (Ú. v. EÚ L 284, 31. 10. 2003; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 1/zv. 4), nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1137/2008 z 22. októbra 2008 (Ú. v. EÚ L 311, 21. 11. 2008) a smernice Rady 2011/97/EÚ z 5. decembra 2011 (Ú. v. EÚ L 328, 10. 12. 2011).
4.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/53/ES z 18. septembra 2000 o vozidlách po dobe životnosti (Ú. v. ES L 269, 21. 10. 2000; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/ zv. 5) v znení rozhodnutia Komisie 2002/525/ES z 27. júna 2002 (Ú. v. EÚ L 170, 29. 6. 2002; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/ zv. 7), rozhodnutia Komisie 2005/63/ES z 24. januára 2005 (Ú. v. EÚ L 25, 28. 1. 2005), rozhodnutia Komisie 2005/438/ES z 10. júna 2005 (Ú. v. EÚ L 152, 15. 6. 2005), rozhodnutia Rady 2005/673/ES z 20. septembra 2005 (Ú. v. EÚ L 254, 30. 9. 2005), rozhodnutia Komisie 2008/689/ES z 1. augusta 2008 (Ú. v. EÚ L 225, 23. 8. 2008), smernice Európskeho Parlamentu a Rady 2008/33/ES z 11. marca 2008 (Ú. v. EÚ L 81, 20. 3. 2008), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/112/ES zo 16. decembra 2008 (Ú. v. EÚ L 345, 23. 12. 2008), rozhodnutia Komisie 2010/115/EÚ z 23. februára 2010 (Ú. v. EÚ L 48, 25. 2. 2010), smernice Komisie 2011/37/EÚ z 30. marca 2011 (Ú. v. EÚ L 85, 31. 3. 2011) a smernice Komisie 2013/28/EÚ zo 17. mája 2013 (Ú. v. EÚ L 135, 22. 5. 2013).
5.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/66/ES zo 6. septembra 2006 o batériách a akumulátoroch a použitých batériách a akumulátoroch, ktorou sa zrušuje smernica 91/157/EHS (Ú. v. EÚ L 266, 26. 9. 2006) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/12/ES z 11. marca 2008 (Ú. v. EÚ L 76, 19. 3. 2008), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/103/ES z 19. novembra 2008 (Ú. v. EÚ L 327, 5. 12. 2008) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/56/EÚ z 20. novembra 2013 (Ú. v. EÚ L 329, 10. 12. 2013).
6.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade a o zrušení určitých smerníc (Ú. v. EÚ L 312, 22. 11. 2008).
7.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ z 24. novembra 2010 o priemyselných emisiách (integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia (Ú. v. EÚ L 334, 17. 12. 2010).
8.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/19/EÚ zo 4. júla 2012 o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) (Ú. v. EÚ L 197, 24. 7. 2012).
9.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/720 z 29. apríla 2015, ktorou sa mení smernica 94/62/ES, pokiaľ ide o zníženie spotreby ľahkých plastových tašiek (Ú. v. EÚ L 115, 6. 5. 2015).
10.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/849 z 30. mája 2018, ktorou sa menia smernice 2000/53/ES o vozidlách po dobe životnosti, 2006/66/ES o batériách a akumulátoroch a použitých batériách a akumulátoroch a 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (Ú. v. EÚ L 150, 14. 6. 2018).
11.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/850 z 30. mája 2018, ktorou sa mení smernica 1999/31/ES o skládkach odpadov (Ú. v. EÚ L 150, 14. 6. 2018).
12.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/851 z 30. mája 2018, ktorou sa mení smernica 2008/98/ES o odpade (Ú. v. EÚ L 150, 14. 6. 2018).
13.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/852 z 30. mája 2018, ktorou sa mení smernica 94/62/ES o obaloch a odpadoch z obalov (Ú. v. EÚ L 150, 14. 6. 2018).
14.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/904 z 5. júna 2019 o znižovaní vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie (Ú. v. EÚ L 155, 12. 6. 2019).“.
178.
Slová „škodlivé látky“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „nebezpečné látky“ v príslušnom tvare.
179.
Slová „viacvrstvové kombinované materiály“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „kompozitné obaly“ v príslušnom tvare.
Čl. III
Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona č. 525/2003 Z. z., zákona č. 205/2004 Z. z., zákona č. 364/2004 Z. z., zákona č. 587/2004 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 454/2007 Z. z., zákona č. 515/2008 Z. z., zákona č. 117/2010 Z. z., zákona č. 145/2010 Z. z., zákona č. 408/2011 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 207/2013 Z. z., zákona č. 311/2013 Z. z., zákona č. 506/2013 Z. z., zákona č. 35/2014 Z. z., zákona č. 198/2014 Z. z., zákona č. 314/2014 Z. z., zákona č. 324/2014 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 240/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 284/2018 Z. z., zákona č. 310/2018 Z. z., zákona č. 150/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z. a zákona č. 356/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 16 ods. 1 písm. a) sa slová „§ 14 ods. 3 a 4“ nahrádzajú slovami „§ 14 ods. 3 a 5“.
2.
V § 68 písm. g) sa za slovami „§ 13 ods. 6 a 7“ vkladajú slová „a § 14 ods. 6 a 7“.
Čl. IV
Zákon č. 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 569/2007 Z. z., zákona č. 515/2008 Z. z., zákona č. 4/2010 Z. z., zákona č. 39/2013 Z. z. a zákona 239/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 6 ods. 4 sa vypúšťajú slová „listinnej podobe alebo“.
2.
V § 6 ods. 4 písm. a) sa slová „31. mája“ nahrádzajú slovami „28. februára“.
3.
V § 6 ods. 8 sa slová „do 12 mesiacov“ nahrádzajú slovami „do 11 mesiacov“.
Čl. VI
Zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 277/2005 Z. z., zákona č. 276/2007 Z. z., zákona č. 661/2007 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 160/2009 Z. z., zákona č. 286/2009 Z. z., zákona č. 408/2011 Z. z., zákona č. 409/2011 Z. z., zákona č. 223/2012 Z. z., zákona č. 414/2012 Z. z., zákona č. 207/2013 Z. z., zákona č. 399/2014 Z. z., zákona č. 357/2015 Z. z., zákona č. 375/2015 Z. z. zákona č. 292/2017 Z. z., zákona 332/2017 Z. z., zákona č. 329/2018 a zákona č. 111/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 4 sa odsek 1 dopĺňa písmenami aj) a ak), ktoré znejú:
„aj)
financovanie preventívnych opatrení a nápravných opatrení podľa osobitného predpisu,11ia)
ak)
zabezpečenie zhodnotenia alebo zneškodnenia nezákonne umiestneného odpadu podľa osobitného predpisu.11ib)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 11ia a 11ib znejú:
„11ia)§ 4 ods. 3 písm. c) a § 5 ods. 3 písm. c) zákona č. 359/2007 Z. z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov .
11ib) § 15 ods. 14 písm. b) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov“.
2.
§ 4 sa dopĺňa odsekom 16, ktorý znie:
(16)
Prostriedky fondu poskytnuté podľa § 4g ods. 4 písm. a) a § 4h ods. 4 písm. a) nesmú v súčte prekročiť 5 % z ročného príjmu fondu.“.
3.
V § 4f ods. 1 písm. a) sa za slovo „republiky“ vkladajú slová „(ďalej len „ministerstvo vnútra“)“.
4.
Za § 4f sa vkladajú § 4g a 4h, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠4g
Financovanie preventívnych opatrení a nápravných opatrení
(1)
Ministerstvo vnútra môže požiadať fond o poskytnutie prostriedkov fondu na účely § 4 ods. 1 písm. aj). Žiadosť možno podať na fond v priebehu kalendárneho roka. Vzor žiadosti fond uverejní na svojom webovom sídle.
(2)
Žiadosť obsahuje
a)
názov žiadateľa,
b)
sídlo žiadateľa,
c)
identifikačné číslo žiadateľa,
d)
údaje o štatutárnom orgáne žiadateľa,
e)
účel a výšku požadovaných prostriedkov fondu,
f)
doklady preukazujúce náklady, ktoré boli vynaložené na preventívne opatrenia alebo nápravné opatrenia zo strany okresného úradu, a to najmenej vo výške 100 000 eur,
g)
ďalšie údaje a doklady potrebné na posúdenie žiadosti.
(3)
Prostriedky fondu možno poskytnúť žiadateľovi najviac do výšky 100 % priamych nákladov vynaložených na účely § 4 ods. 1 písm. aj); za priame náklady sa považujú náklady na služby alebo tovary priamo súvisiace s výkonom preventívnych opatrení alebo nápravných opatrení okresným úradom.12o)
(4)
O poskytnutí prostriedkov fondu na účely § 4 ods. 1 písm. aj) rozhoduje
a)
minister na základe odporúčania rady fondu, ak je výška požadovaných prostriedkov fondu uvedená v žiadosti nižšia ako 200 000 eur,
b)
vláda Slovenskej republiky na návrh ministra, ktorému poskytnutie prostriedkov odporučí rada fondu, ak je výška požadovaných prostriedkov fondu uvedená v žiadosti 200 000 eur alebo vyššia.
(5)
Na základe rozhodnutia podľa odseku 4 fond uzavrie so žiadateľom zmluvu o poskytnutí prostriedkov fondu na financovanie preventívnych opatrení a nápravných opatrení.
(6)
Fond vedie evidenciu podaných žiadostí a vykoná kontrolu ich formálnej správnosti a úplnosti. Ak žiadosť o poskytnutie prostriedkov fondu na účely § 4 ods. 1 písm. aj) neobsahuje náležitosti podľa odseku 2, fond vyzve žiadateľa, aby v lehote určenej fondom žiadosť doplnil. Na žiadosť, ktorú žiadateľ v tejto lehote nedoplní, fond neprihliada.
(7)
Povinnosť príslušného orgánu konať o povinnosti nahradiť náklady na preventívne opatrenia alebo nápravné opatrenia podľa osobitného predpisu12p) nie je poskytnutím prostriedkov fondu na účely § 4 ods. 1 písm. aj) dotknutá. Uhradená alebo vymožená suma náhrady nákladov je príjmom fondu.
(8)
Na poskytnutie prostriedkov fondu na účely § 4 ods. 1 písm. aj) nie je právny nárok.
(9)
Na poskytovanie prostriedkov fondu na účely § 4 ods. 1 písm. aj) sa nevzťahujú vykonávací predpis podľa § 13 a správny poriadok.
§ 4h
Poskytovanie prostriedkov fondu na zabezpečenie zhodnotenia
alebo zneškodnenia nezákonne umiestneného odpadu
(1)
Ministerstvo vnútra môže požiadať fond o poskytnutie prostriedkov fondu na účely § 4 ods. 1 písm. ak). Žiadosť možno podať na fond v priebehu kalendárneho roka. Vzor žiadosti fond uverejní na svojom webovom sídle.
(2)
Žiadosť obsahuje
a)
názov žiadateľa,
b)
sídlo žiadateľa,
c)
identifikačné číslo žiadateľa,
d)
údaje o štatutárnom orgáne žiadateľa,
e)
účel a výšku požadovaných prostriedkov fondu,
f)
doklady preukazujúce náklady, ktoré boli vynaložené na zabezpečenie zhodnotenia alebo zneškodnenia nezákonne umiestneného odpadu zo strany okresného úradu, a to najmenej vo výške 100 000 eur,
g)
ďalšie údaje a doklady potrebné na posúdenie žiadosti.
(3)
Prostriedky fondu možno poskytnúť žiadateľovi najviac do výšky 100 % priamych nákladov vynaložených na účely § 4 ods. 1 písm. ak); za priame náklady sa považujú náklady na služby alebo tovary priamo súvisiace so zabezpečením zhodnotenia alebo zneškodnenia nezákonne umiestneného odpadu okresným úradom.12q)
(4)
O poskytnutí prostriedkov fondu na účely § 4 ods. 1 písm. ak) rozhoduje
a)
minister na základe odporúčania rady fondu, ak je výška požadovaných prostriedkov fondu uvedená v žiadosti nižšia ako 200 000 eur,
b)
vláda Slovenskej republiky na návrh ministra, ktorému poskytnutie prostriedkov odporučí rada fondu, ak je výška požadovaných prostriedkov fondu uvedená v žiadosti 200 000 eur alebo vyššia.
(5)
Na základe rozhodnutia podľa odseku 4 fond uzavrie so žiadateľom zmluvu o poskytnutí prostriedkov fondu na zabezpečenie zhodnotenia alebo zneškodnenia nezákonne umiestneného odpadu.
(6)
Fond vedie evidenciu podaných žiadostí a vykoná kontrolu ich formálnej správnosti a úplnosti. Ak žiadosť o poskytnutie prostriedkov fondu na účely § 4 ods. 1 písm. ak) neobsahuje náležitosti podľa odseku 2, fond vyzve žiadateľa, aby v lehote určenej fondom žiadosť doplnil. Na žiadosť, ktorú žiadateľ v tejto lehote nedoplní, fond neprihliada.
(7)
Nárok toho, kto zabezpečil zhodnotenie odpadu alebo zneškodnenie odpadu v súlade s osobitným predpisom, na náhradu vynaložených nákladov voči osobe, ktorá je zodpovedná za nezákonné umiestnenie odpadu, nie je poskytnutím prostriedkov fondu na účely § 4 ods. 1 písm. ak) dotknutý. Suma náhrady takto vynaložených nákladov je príjmom fondu.
(8)
Na poskytnutie prostriedkov fondu na účely § 4 ods. 1 písm. ak) nie je právny nárok.
(9)
Na poskytovanie prostriedkov fondu na účely § 4 ods. 1 písm. ak) sa nevzťahujú vykonávací predpis podľa § 13 a správny poriadok.“.
Poznámka pod čiarou k odkazom 12o až 12q znejú:
„12o) § 18 ods. 1 písm. g) zákona č. 359/2007 Z. z.
12p) § 31 zákona č. 359/2007 Z. z.
12q) § 108 ods. 1 písm. q) zákona č. 79/2015 Z. z.“.
5.
V § 10 ods. 1 písm. b) a § 11 ods. 3 a 4 sa slová „§ 4b a 4c“ nahrádzajú slovami „§ 4b, 4c, 4g a 4h“.
6.
V § 10 ods. 1 písm. e) a § 11 ods. 2 sa slová „§ 4 ods. 1 písm. m) a ad)“ nahrádzajú slovami „§ 4 ods. 1 písm. m), ad), aj) a ak)“.
7.
§ 10 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Časový interval čerpania prostriedkov fondu upravený zmluvou podľa odseku 1 písm. b) možno na návrh žiadateľa v odôvodnených prípadoch predĺžiť. O návrhu na predĺženie časového intervalu podľa prvej vety rozhoduje riaditeľ na základe odporúčania rady fondu. Časový interval čerpania prostriedkov fondu možno predĺžiť iba v nevyhnutnom rozsahu tak, aby takým predĺžením nedošlo k ohrozeniu účelu poskytovanej podpory, a to najmä vtedy, ak použitiu prostriedkov fondu v dohodnutom intervale bránia objektívne dôvody. Predĺženie čerpania prostriedkov fondu sa uskutoční uzatvorením dodatku k zmluve, v ktorom sa uvedie nový časový interval ich čerpania.“.
Čl. VII
Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 275/2007 Z. z., zákona č. 454/2007 Z. z., zákona č. 287/2009 Z. z., zákona č. 117/2010 Z. z., zákona č. 145/2010 Z. z., zákona č. 258/2011 Z. z., zákona č. 408/2011 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 448/2012 Z. z., zákona č. 39/2013 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 314/2014 Z. z., zákona č. 128/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 312/2016 Z. z., zákona č. 142/2017 Z. z. a zákona č. 177/2018 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 58 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Ak zverejňované dokumenty a rozhodnutia podľa tohto zákona obsahujú osobné údaje, príslušný orgán ich zverejňuje v rozsahu titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa a označenie nehnuteľnosti v rozsahu podľa osobitného predpisu;35ba) príslušný orgán zverejňuje dokumenty a rozhodnutia na účel informovania verejnosti o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 35ba znie:
„35ba) § 42 ods. 2 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.“.
Čl. VIII
Zákon č. 359/2007 Z. z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 515/2008 Z. z., zákona č. 258/2011 Z. z., zákona č. 39/2013 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z. a zákona č. 210/2019 Z. z. sa dopĺňa takto:
§ 31 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7)
Ak boli príslušnému orgánu na účel financovania preventívnych opatrení alebo nápravných opatrení poskytnuté finančné prostriedky Environmentálneho fondu, uhradená alebo vymožená suma náhrady nákladov je príjmom Environmentálneho fondu.“.
Čl. IX
Zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 484/2013 Z. z., zákona č. 58/2014 Z. z., zákona č. 79/2015 Z. z., zákona č. 262/2015 Z. z., zákona č. 148/2017 Z. z., zákona č. 292/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 193/2018 Z. z. a zákona č. 312/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 31 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Ministerstvo
a)
sleduje výskum a vývoj v oblasti najlepších dostupných techník a uverejňovanie nových a aktualizovaných záverov o najlepších dostupných technikách,
b)
spolupracuje so združeniami prevádzkovateľov a prevádzkovateľmi v jednotlivých priemyselných odvetviach vo veciach zavádzania najlepších dostupných techník v jednotlivých kategóriách prevádzok,
c)
monitoruje a vyhodnocuje získané údaje z používania najlepších dostupných techník v jednotlivých kategóriách prevádzok a vyhodnotenia poskytuje inšpekcii a združeniam podnikateľov v jednotlivých priemyselných odvetviach.“.
2.
V § 32 sa vypúšťa odsek 4.
Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 4.
Čl. X
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem čl. I bodov 4 až 9, 11 až 13, 15 až 17, 19 až 23, 27, 31, 37, 41, 42, 47, 51, 53, 54, 57, 59 až 65, 69, 72, 84 až 86, 89, 90, 92, 93, 95, 97, 103, 104, 121, 122, 127, 129, 138, 139, 143, 145, 170 až 174, 176, čl. II a čl. V, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2020, čl. I bodov 26, 36, 40, 50, 52, 58, 75, 77, 82, 96, 99, 101, 105 a 106, ktoré nadobúda účinnosť 1. januára 2021, čl. I bodov 73, 83, 140, 147, 148 a 175, ktoré nadobúdajú účinnosť 3. júla 2021, a čl. I bodov 39 a 100, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2023.
Zuzana Čaputová v. r.

Andrej Danko v. r.

Peter Pellegrini v. r.