363/2019 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 31.12.2019 do 31.12.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

363
ZÁKON
z 15. októbra 2019,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 562/2003 Z. z., zákona č. 561/2004 Z. z., zákona č. 518/2005 Z. z., zákona č. 688/2006 Z. z., zákona č. 198/2007 Z. z., zákona č. 540/2007 Z. z., zákona č. 621/2007 Z. z., zákona č. 378/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 567/2008 Z. z., zákona č. 61/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 504/2009 Z. z., zákona č. 486/2010 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 440/2012 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 463/2013 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 130/2015 Z. z., zákona č. 423/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 264/2017 Z. z., zákona č. 275/2017 Z. z. a zákona č. 213/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
5.
V § 20 ods. 9 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „vrátane uplatňovaných postupov náležitej starostlivosti“.
6.
V § 20 ods. 13 úvodnej vete sa slová „cenné papiere“ nahrádzajú slovom „akcie“ a za slovo „štátu“ sa vkladajú slová „a účtovná jednotka, ktorá emitovala akcie, s ktorými sa obchoduje v mnohostrannom obchodnom systéme28ca) ktoréhokoľvek členského štátu“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 28ca znie:
„28ca) § 51 ods. 1 zákona č. 429/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
7.
V § 23c ods. 4 sa slová „všeobecný predpis o správnom konaní29n)“ nahrádzajú slovami „správny poriadok“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 29n sa vypúšťa.
8.
Za § 39q sa vkladajú § 39r a 39s, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠39r
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 31. decembra 2019
Ustanovenia § 20 ods. 9 písm. b) a ods. 13 v znení účinnom od 31. decembra 2019 sa prvýkrát použijú pri vyhotovení výročnej správy za účtovné obdobie končiace k 31. decembru 2019.
§ 39s
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2020
Ustanovenie § 19 v znení účinnom od 1. januára 2020 sa prvýkrát použije na overenie riadnej individuálnej účtovnej závierky a overenie mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky za účtovné obdobie, ktoré začína najskôr 1. januára 2020, pričom splnenie podmienok podľa § 19 ods. 1 písm. a) prvého bodu a druhého bodu v znení účinnom do 31. decembra 2019 sa za účtovné obdobie končiace najneskôr k 31. decembru 2019 posudzuje podľa predpisu účinného do 31. decembra 2019.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 31. decembra 2019 okrem čl. I prvého až štvrtého bodu, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2020.
Zuzana Čaputová v. r.

Andrej Danko v. r.

Peter Pellegrini v. r.