296/2019 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 08.10.2019 do 14.10.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

296
ZÁKON
z 11. septembra 2019,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 399/2014 Z. z., zákona č. 262/2015 Z. z., zákona č. 332/2017 Z. z. a zákona č. 177/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
4.
§ 2 sa dopĺňa písmenami n) až r), ktoré znejú:
„n)
povinným účastníkom systému obchodovania prevádzkovateľ prevádzky, v ktorej sa vykonáva jedna alebo viac činností uvedených v prílohe č. 1 tabuľkách A a B, pre ktorú získal povolenie na vypúšťanie emisií skleníkových plynov, a prevádzkovateľ lietadla podľa § 12 ods. 3,
o)
dobrovoľným účastníkom systému obchodovania prevádzkovateľ každej prevádzky prevádzkovanej na území Slovenskej republiky, pre ktorú získal povolenie na vypúšťanie emisií skleníkových plynov na základe podanej žiadosti,
q)
výrobcom elektrickej energie prevádzkovateľ prevádzky, ktorá od 1. januára 2005 vyrábala elektrickú energiu na predaj tretím stranám a v ktorej sa nevykonávala iná činnosť uvedená v prílohe č. 1 tabuľkách A a B okrem spaľovania palív,
r)
modernizačným fondom fond zriadený Európskou úniou v rámci systému obchodovania, ktorý je určený na podporu investícií, na modernizáciu energetických systémov a zlepšenie energetickej efektívnosti.“.
10.
V § 9 odsek 1 znie:
(1) Ministerstvo predloží Európskej komisii (ďalej len „Komisia“) zoznam prevádzok, v ktorých sa počas obdobia piatich rokov začínajúceho od 1. januára 2021 vykonáva jedna alebo viac činností uvedených v prílohe č. 1 tabuľkách A a B s použitím elektronickej šablóny poskytnutej Komisiou podľa osobitného predpisu.8) Tento zoznam obsahuje informácie o výrobnej činnosti, prenose tepla a plynov, výrobe elektrickej energie a emisiách na úrovni častí prevádzky za päť kalendárnych rokov pred jeho predložením. Tento zoznam ministerstvo predkladá Komisii aj pre každé nasledujúce päťročné obchodovateľné obdobie.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8 znie:
„8) Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/331 z 19. decembra 2018, ktorým sa ustanovujú prechodné pravidlá harmonizácie bezodplatného prideľovania emisných kvót podľa článku 10a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES platné v celej Únii (Ú. v. EÚ L 59, 27. 2. 2019).“.
21.
§ 18 sa dopĺňa odsekom 13, ktorý znie:
„(13)
Ministerstvo oznámi Komisii, že 30 % z celkového množstva kvót určených na dražbu počas desaťročného obchodovateľného obdobia začínajúceho od 1. januára 2021 prevedie do modernizačného fondu ustanoveného osobitným predpisom. Finančné prostriedky z dražby týchto kvót ministerstvo použije na podporu výrobcov elektrickej energie a výrobcov tepla,17b) ktorí nevykonávajú inú činnosť, ako je uvedená v prílohe č. 1 tabuľkách A a B okrem spaľovania palív.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 17b znie:
„17b) § 2 písm. b) zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov.“.
27.
V § 26 ods. 1 písm. g) sa za slovami „s kvótami skleníkových plynov“ nahrádza spojka „a“ čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „a správy v súvislosti s finančnými opatreniami v prospech odvetví a pododvetví, u ktorých sa predpokladá značné riziko úniku uhlíka v súvislosti s premietnutím nákladov kvót do cien elektrickej energie,“.
35.
§ 32 sa dopĺňa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:
„(3)
Ministerstvo do troch mesiacov od konca každého kalendárneho roka zverejní na svojom webovom sídle celkovú sumu kompenzácie poskytnutú v prospech jednotlivých odvetví a pododvetví vystavených skutočnému riziku úniku uhlíka v dôsledku výrazných nepriamych nákladov, ktoré v skutočnosti vznikajú z premietania nákladov súvisiacich s emisiami skleníkových plynov do cien elektrickej energie.
(4)
Ministerstvo v každom roku, v ktorom použije na účely podľa odseku 3 viac ako 25 % príjmov z obchodovania s kvótami formou aukcie, zverejní na svojom webovom sídle správu, v ktorej uvedie dôvody presiahnutia tohto množstva.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem čl. I bodov 1, 3, 5, 7 až 9, 13 až 20, 22, 25, 26, 28 až 33, 36 a 37, ktoré nadobúdajú účinnosť 15. októbra 2019, čl. I bodu 4 § 2 písm. p), bodov 6, 11, 23 a 24, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2021, a čl. I bodov 2, 12 a 34, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2021.
Zuzana Čaputová v. r.

Andrej Danko v. r.

Peter Pellegrini v. r .