131/2018 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 02.01.2023

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

131
VYHLÁŠKA
Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky
z 27. apríla 2018,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti schvaľovania vozidiel
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky podľa § 136 ods. 3 písm. a) zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
Typové schválenie
§ 1
Návrh na udelenie osvedčenia výrobcu alebo osvedčenia zástupcu výrobcu
[k § 7 ods. 4 zákona]
(1)
Návrh na udelenie osvedčenia výrobcu obsahuje
a)
identifikačné údaje navrhovateľa podľa § 157 ods. 3 zákona,
b)
identifikačné údaje vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky v rozsahu značka a obchodný názov; ak ide o hromadnú prestavbu typu vozidla (ďalej len „hromadná prestavba“), aj kategória vozidla,
c)
platný certifikát preukazujúci výrobcom zavedený systém riadenia a kvality výroby1) alebo vyhlásenie výrobcu o zavedenom systéme riadenia a kvality výroby spolu s jeho preukázaním.
(2)
Návrh na udelenie osvedčenia zástupcu výrobcu okrem údajov a dokladov podľa odseku 1 obsahuje aj
a)
zmluvu o obchodnom zastúpení so zahraničným výrobcom s úradne osvedčeným podpisom osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom obidvoch zmluvných strán,
b)
splnomocnenie navrhovateľa na zastupovanie zahraničného výrobcu pred typovým schvaľovacím orgánom na konanie vo veci typového schválenia vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky, alebo hromadnej prestavby s úradne osvedčeným podpisom osoby alebo osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom výrobcu, ak nie je súčasťou zmluvy podľa písmena a),
c)
výpis z obdobného registra, akým je obchodný register alebo živnostenský register vedený v členskom štáte Európskej únie (ďalej len „členský štát“) mimo územia Slovenskej republiky alebo v zmluvnom štáte, na ktorého území má podnikateľ sídlo, nie starší ako tri mesiace.
§ 2
Návrh na udelenie typového schválenia celého vozidla vozidiel kategórie L, M, N, O, T, C, R a S
[k § 9 ods. 2 zákona]
(1)
Návrh na udelenie typového schválenia celého vozidla vozidiel kategórie L, M, N, O, T, C, R a S obsahuje
a)
identifikačné údaje navrhovateľa podľa § 157 ods. 3 zákona,
b)
identifikačné údaje vozidla v rozsahu
1.
značka vozidla,
2.
obchodný názov vozidla,
3.
typ vozidla,
4.
druh vozidla a
5.
kategória vozidla,
c)
údaje a doklady ustanovené osobitnými predpismi,2)
d)
vyhlásenie výrobcu, že rovnaký návrh nebol podaný v inom členskom štáte alebo zmluvnom štáte,
e)
platný certifikát preukazujúci výrobcom zavedený systém riadenia a kvality výroby alebo vyhlásenie výrobcu o zavedenom systéme riadenia a kvality výroby spolu s jeho preukázaním.
(2)
Pri viacstupňovom typovom schválení celého vozidla návrh podľa odseku 1 obsahuje aj
a)
doklady preukazujúce schválenie celého vozidla v predchádzajúcich stupňoch v elektronickej podobe vo formáte PDF – Portable Document Format,
b)
doklady preukazujúce, že medzi výrobcami existujú dohody o poskytovaní a výmene dokumentov a informácií.
§ 3
Návrh na udelenie vnútroštátneho typového schválenia celého vozidla vozidiel iných
ako v § 9 zákona
[k § 10 ods. 2 zákona]
(1)
Návrh na udelenie vnútroštátneho typového schválenia celého vozidla vozidiel iných ako v § 9 zákona obsahuje
a)
identifikačné údaje navrhovateľa podľa § 157 ods. 3 zákona,
b)
identifikačné údaje vozidla v rozsahu
1.
značka vozidla,
2.
obchodný názov vozidla,
3.
typ vozidla,
4.
druh vozidla a
5.
kategória vozidla,
c)
protokol o skúškach a testoch vypracovaný technickou službou overovania, z ktorého vyplýva, že vozidlo spĺňa všetky ustanovené technické požiadavky,
d)
návrhy na spracovanie základného technického opisu vozidla pre každý variant a verziu typu vozidla vypracované technickou službou overovania; nepredkladá sa, ak návrhy sú súčasťou protokolu o skúškach a testoch podľa písmena c),
e)
informačný zväzok schvaľovaného typu vozidla; nepredkladá sa, ak informačný zväzok je súčasťou protokolu o skúškach a testoch podľa písmena c),
f)
platný certifikát preukazujúci výrobcom zavedený systém riadenia a kvality výroby alebo vyhlásenie výrobcu o zavedenom systéme riadenia a kvality výroby spolu s jeho preukázaním.
(2)
Pri viacstupňovom vnútroštátnom typovom schválení celého vozidla návrh podľa odseku 1 obsahuje aj
a)
doklady preukazujúce schválenie celého vozidla v predchádzajúcich stupňoch v elektronickej podobe vo formáte PDF – Portable Document Format,
b)
doklady preukazujúce, že medzi výrobcami existujú dohody o poskytovaní a výmene dokumentov a informácií.
(3)
Informačným zväzkom podľa odseku 1 písm. e) je úplná zložka údajov, výkresov a fotografií a iných dokladov potrebných na udelenie typového schválenia vozidla.
(4)
Ak navrhovateľ má zavedený systém riadenia a kvality pre vypracovávanie návrhov na spracovanie základného technického opisu vozidla, pri vozidlách kategórie PN určených na uchytenie do vozidla kategórie T, C, R alebo S, ktorých celková šírka nepresahuje 3,0 m, celková výška v prepravnej polohe nepresahuje 4,0 m a najväčšia prípustná celková hmotnosť nepresahuje 6,0 t, doklady podľa odseku 1 písm. c) a d) sa môžu nahradiť týmito dokladmi:
a)
na preukázanie zavedeného systému riadenia a kvality pre vypracovávanie návrhov na spracovanie základného technického opisu vozidla
1.
platným certifikátom preukazujúcim navrhovateľom zavedený systém riadenia a kvality alebo
2.
vyhlásením výrobcu o zavedenom systéme riadenia a kvality spolu s jeho preukázaním,
b)
návrhmi na spracovanie základného technického opisu vozidla pre každý variant a verziu typu vozidla vypracovanými navrhovateľom,
c)
dokladmi preukazujúcimi správnosť údajov v doklade podľa písmena b) a dokladmi preukazujúcimi plnenie ustanovených technických požiadaviek; to neplatí, ak tieto doklady sú súčasťou informačného zväzku podľa odseku 1 písm. e), a
d)
vyhlásením navrhovateľa, že vozidlo spĺňa všetky ustanovené technické požiadavky.
(5)
Postup podľa odseku 4 nemožno použiť, ak preukázanie plnenia ustanovených technických požiadaviek je možné vykonať výlučne v technickej službe overovania alebo ak v posledných piatich rokoch bolo voči navrhovateľovi vedené správne konanie vo veci nesprávne vystaveného technického osvedčenia vozidla alebo vo veci uvedenia do prevádzky v cestnej premávke vozidla, ktoré sa nezhodovalo so schváleným typom.
§ 4
Návrh na predĺženie platnosti základného technického opisu vozidla
vozidiel iných ako v § 9 zákona
[k § 10 ods. 7 zákona]
Návrh na predĺženie platnosti základného technického opisu vozidla vozidiel iných ako v § 9 zákona obsahuje
a)
identifikačné údaje navrhovateľa podľa § 157 ods. 3 zákona,
b)
identifikačné údaje vozidla v rozsahu
1.
značka vozidla,
2.
obchodný názov vozidla,
3.
typ vozidla,
4.
druh vozidla a
5.
kategória vozidla,
c)
číslo základného technického opisu vozidla,
d)
vyhlásenie navrhovateľa, že vozidlo podľa schváleného základného technického opisu vozidla naďalej spĺňa ustanovené technické požiadavky, alebo protokol o skúškach a testoch vypracovaný technickou službou overovania, z ktorého vyplýva, že vozidlo spĺňa všetky nové ustanovené technické požiadavky,
e)
platný certifikát preukazujúci výrobcom zavedený systém riadenia a kvality výroby alebo vyhlásenie výrobcu o zavedenom systéme riadenia a kvality výroby spolu s jeho preukázaním.
§ 5
Návrh na uznanie typového schválenia EÚ celého vozidla
[k § 11 ods. 1 zákona]
Návrh na uznanie typového schválenia EÚ celého vozidla obsahuje
a)
identifikačné údaje navrhovateľa podľa § 157 ods. 3 zákona,
b)
identifikačné údaje vozidla v rozsahu
1.
značka vozidla,
2.
obchodný názov vozidla,
3.
typ vozidla,
4.
druh vozidla a
5.
kategória vozidla,
c)
číslo typového schválenia EÚ celého vozidla a dátum udelenia typového schválenia EÚ celého vozidla,
d)
osvedčenie o typovom schválení EÚ celého vozidla udelené iným členským štátom vrátane všetkých príloh v elektronickej podobe vo formáte PDF – Portable Document Format.
§ 6
Vystavovanie osvedčenia o evidencii časť II alebo technického osvedčenia vozidla
[k § 12 ods. 3 zákona]
(1)
Osvedčenie o evidencii časť II alebo technické osvedčenie vozidla môže vystaviť výrobca alebo zástupca výrobcu len vozidlu, ktoré zodpovedá udelenému typovému schváleniu EÚ celého vozidla alebo vnútroštátnemu typovému schváleniu celého vozidla.
(2)
Pri typovom schválení EÚ celého vozidla alebo vnútroštátnom typovom schválení celého vozidla podľa osobitných predpisov2) sa osvedčenie o evidencii časť II alebo technické osvedčenie vozidla vystavuje podľa zodpovedajúceho
a)
platného osvedčenia o zhode COC alebo
b)
neplatného osvedčenia o zhode COC pre vozidlo ukončenej série, ak pre konkrétne vozidlo bolo vydané povolenie podľa § 14 zákona.
(3)
Chýbajúce údaje potrebné na vystavenie osvedčenia o evidencii časti II alebo technického osvedčenia vozidla podľa odseku 2 sa doplnia podľa informačného dokumentu, ktorý je prílohou osvedčenia o typovom schválení EÚ celého vozidla alebo vnútroštátneho typového schválenia celého vozidla. Ak na vozidlo bolo ešte pred prihlásením vozidla do evidencie vozidiel dodatočne namontované schválené doplnkové príslušenstvo, najmä spájacie zariadenie, navijak, ktoré je súčasťou typového schválenia EÚ celého vozidla alebo vnútroštátneho typového schválenia celého vozidla, výrobca alebo zástupca výrobcu zapíše do osvedčenia o evidencii časti II alebo technického osvedčenia vozidla aj údaje o tomto doplnkovom príslušenstve.
(4)
Pri vnútroštátnom typovom schválení celého vozidla, ktoré nebolo udelené podľa osobitných predpisov,2) sa osvedčenie o evidencii časť II alebo technické osvedčenie vozidla vystavuje podľa zodpovedajúceho
a)
platného základného technického opisu vozidla, ktorý zodpovedá skutočnému vyhotoveniu vozidla, alebo
b)
neplatného základného technického opisu vozidla, ktorý zodpovedá skutočnému vyhotoveniu vozidla, pre vozidlo ukončenej série, ak pre konkrétne vozidlo bolo vydané povolenie podľa § 14 zákona.
(5)
V osvedčení o evidencii časti II a v technickom osvedčení vozidla sa v jednotlivých položkách neuvádzajú alternatívne údaje, ale uvádzajú sa konkrétne údaje podľa skutočného vyhotovenia vozidla; to neplatí pre alternatívne údaje rozmerov pneumatík a ráfikov kolies.
(6)
Pri vozidle ukončenej série sa v osvedčení o evidencii časti II alebo v technickom osvedčení vozidla zaznamená informácia, že ide o vozidlo ukončenej série, ktorému bolo udelené povolenie podľa § 14 ods. 8 zákona.
§ 7
Návrh na udelenie typového schválenia EÚ vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky podľa regulačných aktov
[k § 16 ods. 2 zákona]
Návrh na udelenie typového schválenia EÚ vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky podľa regulačných aktov obsahuje
a)
identifikačné údaje navrhovateľa podľa § 157 ods. 3 zákona,
b)
identifikačné údaje
1.
vozidla v rozsahu
1a.
značka vozidla,
1b.
obchodný názov vozidla,
1c.
typ vozidla,
1d.
druh vozidla a
1e.
kategória vozidla,
2.
systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky v rozsahu
2a.
značka,
2b.
obchodný názov,
2c.
typ a
2d.
druh,
c)
údaje a doklady ustanovené regulačnými aktmi,
d)
vyhlásenie výrobcu, že rovnaký návrh nebol podaný v inom členskom štáte alebo zmluvnom štáte,
e)
platný certifikát preukazujúci výrobcom zavedený systém riadenia a kvality výroby alebo vyhlásenie výrobcu o zavedenom systéme riadenia a kvality výroby spolu s jeho preukázaním.
§ 8
Návrh na udelenie vnútroštátneho typového schválenia systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky
[k § 17 ods. 4 zákona]
Návrh na udelenie vnútroštátneho typového schválenia systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky obsahuje
a)
identifikačné údaje navrhovateľa podľa § 157 ods. 3 zákona,
b)
identifikačné údaje systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky v rozsahu
1.
značka,
2.
obchodný názov,
3.
typ a
4.
druh,
c)
protokol o skúškach a testoch vypracovaný technickou službou overovania, z ktorého vyplýva, že systém, komponent alebo samostatná technická jednotka spĺňa všetky ustanovené technické požiadavky,
d)
platný certifikát preukazujúci výrobcom zavedený systém riadenia a kvality výroby alebo vyhlásenie výrobcu o zavedenom systéme riadenia a kvality výroby spolu s jeho preukázaním.
§ 9
Návrh na predĺženie platnosti osvedčenia o vnútroštátnom typovom schválení systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky
[k § 17 ods. 8 zákona]
Návrh na predĺženie platnosti osvedčenia o vnútroštátnom typovom schválení systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky obsahuje
a)
identifikačné údaje navrhovateľa podľa § 157 ods. 3 zákona,
b)
identifikačné údaje systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky v rozsahu
1.
značka,
2.
obchodný názov,
3.
typ a
4.
druh,
c)
číslo osvedčenia o vnútroštátnom typovom schválení systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky,
d)
vyhlásenie navrhovateľa, že systém, komponent alebo samostatná technická jednotka naďalej spĺňa ustanovené technické požiadavky, alebo protokol o skúškach a testoch vypracovaný technickou službou overovania, z ktorého vyplýva, že systém, komponent alebo samostatná technická jednotka spĺňa všetky nové ustanovené technické požiadavky,
e)
platný certifikát preukazujúci výrobcom zavedený systém riadenia a kvality výroby alebo vyhlásenie výrobcu o zavedenom systéme riadenia a kvality výroby spolu s jeho preukázaním.
§ 10
Návrh na schválenie nebezpečných častí alebo vybavenia
[k § 18 ods. 4 zákona]
Návrh na schválenie nebezpečných častí alebo vybavenia obsahuje
a)
identifikačné údaje navrhovateľa podľa § 157 ods. 3 zákona,
b)
identifikačné údaje časti alebo vybavenia v rozsahu
1.
druh,
2.
značka,
3.
obchodný názov a
4.
typ,
c)
údaje a doklady ustanovené osobitnými predpismi,3)
d)
vyhlásenie výrobcu, že rovnaký návrh nebol podaný v inom členskom štáte alebo zmluvnom štáte,
e)
platný certifikát preukazujúci výrobcom zavedený systém riadenia a kvality výroby alebo vyhlásenie výrobcu o zavedenom systéme riadenia a kvality výroby spolu s jeho preukázaním.
§ 11
Návrh na udelenie typového schválenia EÚ spaľovacieho motora necestných
pojazdných strojov
[k § 19 ods. 4 zákona]
Návrh na udelenie typového schválenia EÚ spaľovacieho motora necestných pojazdných strojov obsahuje
a)
identifikačné údaje navrhovateľa podľa § 157 ods. 3 zákona,
b)
identifikačné údaje spaľovacieho motora v rozsahu
1.
značka spaľovacieho motora,
2.
obchodný názov spaľovacieho motora,
3.
typ spaľovacieho motora a
4.
rodina spaľovacieho motora,
c)
údaje a doklady ustanovené osobitnými predpismi,4)
d)
vyhlásenie výrobcu, že rovnaký návrh nebol podaný v inom členskom štáte alebo zmluvnom štáte,
e)
platný certifikát preukazujúci výrobcom zavedený systém riadenia a kvality výroby alebo vyhlásenie výrobcu o zavedenom systéme riadenia a kvality výroby spolu s jeho preukázaním.
Jednotlivé schválenie
§ 12
Druhy jednotlivého schválenia jednotlivo vyrobeného vozidla
[k § 25 ods. 1 zákona]
Jednotlivým schválením jednotlivo vyrobeného vozidla je
a)
vnútroštátne jednotlivé schválenie jednotlivo vyrobeného vozidla alebo
b)
jednotlivé schválenie EÚ jednotlivo vyrobeného vozidla, ak to vyplýva z osobitných predpisov.2)
§ 13
Návrh na jednotlivé schválenie jednotlivo vyrobeného vozidla
[k § 25 ods. 3 zákona]
(1)
Návrh na vnútroštátne jednotlivé schválenie jednotlivo vyrobeného vozidla obsahuje
a)
identifikačné údaje navrhovateľa podľa § 157 ods. 3 zákona,
b)
identifikačné údaje vozidla v rozsahu
1.
značka vozidla,
2.
obchodný názov vozidla,
3.
typ vozidla,
4.
druh vozidla a
5.
kategória vozidla,
c)
protokol o skúškach jednotlivo vyrobeného vozidla, z ktorého vyplýva, že sú splnené technické požiadavky alebo alternatívne technické požiadavky, návrh základného technického opisu vozidla a osvedčenia o schválení jednotlivého vozidla vydané technickou službou overovania,
d)
doklad o pridelení identifikačného čísla vozidla VIN pre jednotlivo vyrobené vozidlo,
e)
protokol o umiestnení a upevnení identifikačného čísla vozidla VIN,
f)
potvrdenie o prevzatí zodpovednosti za nakladanie s odpadom pochádzajúcim z vozidla, ktoré je jednotlivo vyrobeným vozidlom.5)
(2)
Doklady podľa odseku 1 písm. d) a e) sa nevyžadujú, ak návrh na vnútroštátne jednotlivé schválenie jednotlivo vyrobeného vozidla podal navrhovateľ, ktorý má pridelenú štruktúru identifikačného čísla vozidla VIN pre hromadnú výrobu vozidiel a na jednotlivo vyrobené vozidlo umiestnil a upevnil identifikačné číslo vozidla VIN.
(3)
Návrh na jednotlivé schválenie EÚ jednotlivo vyrobeného vozidla obsahuje
a)
údaje a doklady podľa odseku 1 písm. a), b), d) až f),
b)
doklady ustanovené osobitnými predpismi.2)
(4)
Ak sa spolu s návrhom podľa odsekov 1 a 3 žiada aj o prihlásenie dosiaľ neevidovaného jednotlivo vyrobeného dokončeného vozidla do evidencie vozidiel prostredníctvom elektronickej služby zavedenej na tento účel, návrh obsahuje aj údaje podľa § 15.
§ 14
Formát osvedčenia o jednotlivom schválení vozidla
[k § 25 ods. 5 písm. a) zákona]
(1)
Formát osvedčenia o jednotlivom schválení vozidla pre vozidlá kategórie M, N a O ustanovuje osobitný predpis.5a) Oddiel 4 čísla osvedčenia o jednotlivom schválení vozidla5b) pozostávajúci zo šiestich alfanumerických znakov tvoria dva znaky kódu schvaľovacieho orgánu a štyri znaky určujúce poradové číslo od 0001 do 9999. V prípade vyčerpania poradového čísla podľa predchádzajúcej vety sa použije poradové číslo obsahujúce abecedné znaky od A001 do Z999. Schvaľovacím orgánom sa ustanovujú tieto kódy:

schvaľovací orgán kód schvaľovací orgán kód
Banská Bystrica BB Pezinok PK
Banská Štiavnica BS Piešťany PN
Bardejov BJ Poprad PP
Bánovce nad Bebravou BN Považská Bystrica PB
Bratislava BA Prešov PO
Brezno BR Prievidza PD
Bytča BY Rimavská Sobota RS
Čadca CA Rožňava RV
Dolný Kubín DK Ružomberok RK
Dunajská Streda DS Senec SC
Galanta GA Senica SE
Humenné HE Spišská Nová Ves SN
Kežmarok KK Stará Ľubovňa SL
Komárno KN Stropkov SP
Košice KE Svidník SK
Košice – okolie KS Šaľa SA
Levice LV Topoľčany TO
Liptovský Mikuláš LM Trebišov TV
Lučenec LC Trenčín TN
Malacky MA Trnava TT
Martin MT Veľký Krtíš VK
Michalovce MI Vranov nad Topľou VT
Námestovo NO Zvolen ZV
Nitra NR Žiar nad Hronom ZH
Nové Mesto nad Váhom NM Žilina ZA
Nové Zámky NZ
(2)
Formát osvedčenia o jednotlivom schválení vozidla pre vozidlá kategórie neuvedenej v odseku 1 je založený na vzore osvedčenia o typovom schválení EÚ vozidla, pričom sa na osvedčení neuvádza záhlavie „Typové schválenie EÚ vozidla“ a v osvedčení sa uvádza konkrétne identifikačné číslo vozidla VIN.
§ 15
Rozsah údajov pre prihlásenie vozidla do evidencie vozidiel
zasielaných orgánu Policajného zboru
[k § 25 ods. 9 zákona]
Pri prihlásení neevidovaného jednotlivo vyrobeného dokončeného vozidla do evidencie vozidiel prostredníctvom elektronickej služby sa orgánu Policajného zboru zasielajú údaje o
a)
nadobudnutí vozidla,
b)
vlastníkovi vozidla a držiteľovi vozidla, ktorých orgán Policajného zboru zapíše do osvedčenia o evidencii časti I a časti II, v rozsahu podľa § 157 ods. 3 zákona,
c)
druhu a rozmere tabuľky s evidenčným číslom,
d)
mieste a spôsobe doručenia osvedčenia o evidencii časti I,
e)
osobe, ktorá prevezme osvedčenie o evidencii časť II a tabuľky s evidenčným číslom, v rozsahu podľa § 157 ods. 3 zákona.
§ 16
Okruh vozidiel pre udelenie vnútroštátneho schválenia jednotlivého vozidla s obmedzenou prevádzkou
[k § 26 ods. 1 zákona]
Vnútroštátne schválenie jednotlivého vozidla s obmedzenou prevádzkou možno udeliť jednotlivému vozidlu určenému výlučne na pôdohospodárske práce na obmedzenom území v rámci obhospodarovaného územia. Ide o tieto vozidlá:
a)
kolesové traktory,
b)
pásové traktory,
c)
prípojné vozidlá určené za traktory podľa písmen a) a b),
d)
ťahané vymeniteľné zariadenia určené za traktory podľa písmen a) a b),
e)
poľnohospodárske pracovné stroje samohybné,
f)
lesné pracovné stroje samohybné.
§ 17
Návrh na vnútroštátne schválenie jednotlivého vozidla s obmedzenou prevádzkou
[k § 26 ods. 3 zákona]
Návrh na vnútroštátne schválenie jednotlivého vozidla s obmedzenou prevádzkou obsahuje
a)
identifikačné údaje navrhovateľa podľa § 157 ods. 3 zákona,
b)
identifikačné údaje vozidla v rozsahu
1.
značka vozidla,
2.
obchodný názov vozidla,
3.
typ vozidla, variant typu vozidla a verzia variantu typu vozidla,
4.
druh vozidla,
5.
kategória vozidla,
6.
obchodné meno výrobcu a
7.
identifikačné číslo vozidla VIN,
c)
technické údaje potrebné na vystavenie dokladov vozidla,
d)
fotografie vozidla,
e)
protokol o kontrole technického stavu časť A – technická kontrola zvláštna s výsledkom hodnotenia vozidla „spôsobilé na prevádzku v cestnej premávke“ nie starší ako 30 dní odo dňa jeho vydania,
f)
rozsah obhospodarovaného územia,
g)
vyhlásenie navrhovateľa o prevádzke vozidla iba na obhospodarovanom území, na ktorom sa vykonávajú pôdohospodárske práce.
§ 18
Návrh na vnútroštátne schválenie jednotlivo dokončovaného vozidla
[k § 27 ods. 3 písm. c) zákona]
(1)
Návrh na vnútroštátne schválenie jednotlivo dokončovaného vozidla obsahuje
a)
identifikačné údaje navrhovateľa podľa § 157 ods. 3 zákona,
b)
identifikačné údaje vozidla v rozsahu
1.
značka vozidla,
2.
obchodný názov vozidla,
3.
typ vozidla, variant typu vozidla a verzia variantu typu vozidla,
4.
druh vozidla,
5.
kategória vozidla,
6.
obchodné meno výrobcu základného vozidla a dokončovaného vozidla,
7.
identifikačné číslo vozidla VIN základného vozidla a identifikačné číslo vozidla VIN dokončovaného vozidla,
c)
protokol o skúškach jednotlivo dokončovaného vozidla, z ktorého vyplýva, že sú splnené technické požiadavky alebo alternatívne technické požiadavky, návrh základného technického opisu vozidla a návrh osvedčenia o schválení jednotlivého vozidla vydané technickou službou overovania,
d)
doklady preukazujúce schválenie vozidla v predchádzajúcich stupňoch,
e)
originál osvedčenia o evidencii časť II pre nedokončené vozidlo v listinnej podobe, ak bolo vozidlu vydané; a to aj pri elektronickej komunikácii,6)
f)
doklady preukazujúce, že medzi výrobcami existujú dohody o poskytovaní a výmene dokumentov a informácií,
g)
vyhlásenie osoby, ktorá vykonala dokončenie vozidla, že dokončenie vozidla bolo vykonané spôsobom určeným výrobcami v predchádzajúcich stupňoch výroby.
(2)
Ak sa spolu s návrhom podľa odseku 1 žiada aj o prihlásenie dosiaľ neevidovaného jednotlivo dokončovaného vozidla do evidencie vozidiel prostredníctvom elektronickej služby zavedenej na tento účel, návrh obsahuje aj údaje podľa § 15.
§ 19
Návrh na vnútroštátne jednotlivé schválenie jednotlivo vyrobeného alebo jednotlivo dovezeného systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky
[k § 28 ods. 4 zákona]
Návrh na vnútroštátne jednotlivé schválenie jednotlivo vyrobeného alebo jednotlivo dovezeného systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky obsahuje
a)
identifikačné údaje navrhovateľa podľa § 157 ods. 3 zákona,
b)
identifikačné údaje jednotlivo vyrobeného alebo jednotlivo dovezeného systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky v rozsahu
1.
značka,
2.
obchodný názov a
3.
druh,
c)
protokol o skúškach jednotlivo vyrobeného alebo jednotlivo dovezeného systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky vypracovaný technickou službou overovania, z ktorého vyplýva, že sú splnené technické požiadavky alebo alternatívne technické požiadavky.
§ 20
Druhy jednotlivého uznania alebo schválenia jednotlivo dovezeného vozidla
[k § 29 ods. 1 zákona]
(1)
Jednotlivé uznanie alebo schválenie jednotlivo dovezeného vozidla môže byť pri vozidle dovezenom
a)
z členského štátu alebo zmluvného štátu ako
1.
jednotlivé uznanie typového schválenia EÚ jednotlivo dovezeného vozidla,
2.
jednotlivé uznanie schválenia jednotlivo dovezeného vozidla,
3.
jednotlivé schválenie EÚ jednotlivo dovezeného vozidla, ak to osobitné predpisy2) umožňujú, alebo
4.
vnútroštátne jednotlivé schválenie jednotlivo dovezeného vozidla,
b)
z tretieho štátu ako
1.
jednotlivé uznanie typového schválenia EÚ jednotlivo dovezeného vozidla alebo
2.
vnútroštátne jednotlivé schválenie jednotlivo dovezeného vozidla.
(2)
Jednotlivé uznanie typového schválenia EÚ jednotlivo dovezeného vozidla podľa odseku 1 písm. a) prvého bodu je jednotlivé uznanie jednotlivo dovezeného vozidla, ktoré možno udeliť len jednotlivo dovezenému vozidlu, ktoré má udelené typové schválenie EÚ.
(3)
Jednotlivé uznanie schválenia jednotlivo dovezeného vozidla podľa odseku 1 písm. a) druhého bodu je jednotlivé uznanie jednotlivo dovezeného vozidla, ktoré možno udeliť len jednotlivo dovezenému vozidlu, ktoré má udelené vnútroštátne typové schválenie vozidla, jednotlivé schválenie vozidla alebo iné schválenie vozidla.
(4)
Jednotlivé schválenie EÚ jednotlivo dovezeného vozidla podľa odseku 1 písm. a) tretieho bodu je jednotlivé schválenie jednotlivo dovezeného vozidla, ktoré možno udeliť len jednotlivo dovezenému vozidlu, ktoré nemá udelené typové schválenie vozidla, jednotlivé schválenie vozidla alebo iné schválenie vozidla a umožňujú to osobitné predpisy.2)
(5)
Vnútroštátne jednotlivé schválenie jednotlivo dovezeného vozidla podľa odseku 1 písm. a) štvrtého bodu je jednotlivé schválenie jednotlivo dovezeného vozidla, ktoré možno udeliť len jednotlivo dovezenému vozidlu, ktoré nemá udelené typové schválenie vozidla, jednotlivé schválenie vozidla alebo iné schválenie vozidla.
(6)
Jednotlivé uznanie typového schválenia EÚ jednotlivo dovezeného vozidla podľa odseku 1 písm. b) prvého bodu je jednotlivé uznanie jednotlivo dovezeného vozidla, ktoré možno udeliť len jednotlivo dovezenému vozidlu, ktoré ešte nebolo prihlásené do evidencie vozidiel v inom štáte a malo udelené typové schválenie EÚ vozidla.
(7)
Vnútroštátne jednotlivé schválenie jednotlivo dovezeného vozidla podľa odseku 1 písm. b) druhého bodu je jednotlivé schválenie jednotlivo dovezeného vozidla, ktoré možno udeliť len jednotlivo dovezenému vozidlu, ktorému nemožno udeliť jednotlivé uznanie podľa odseku 6.
§ 21
Návrh na jednotlivé uznanie typového schválenia EÚ jednotlivo dovezeného vozidla z členského štátu alebo zmluvného štátu
[k § 29 ods. 3 zákona]
(1)
Ak ide o nové vozidlo, ktoré nebolo prihlásené do evidencie vozidiel v členskom štáte, návrh na jednotlivé uznanie typového schválenia EÚ jednotlivo dovezeného vozidla z členského štátu alebo zmluvného štátu obsahuje
a)
identifikačné údaje navrhovateľa podľa § 157 ods. 3 zákona,
b)
identifikačné údaje vozidla v rozsahu
1.
značka vozidla,
2.
obchodný názov vozidla,
3.
typ vozidla, variant typu vozidla a verzia variantu typu vozidla,
4.
druh vozidla,
5.
kategória vozidla,
6.
obchodné meno výrobcu vozidla,
7.
identifikačné číslo vozidla VIN,
c)
doklad o nadobudnutí vozidla, najmä faktúru, kúpnu zmluvu alebo darovaciu zmluvu,
d)
originál osvedčenia o zhode vozidla COC v listinnej podobe; a to aj pri elektronickej komunikácii,
e)
vyhlásenie navrhovateľa, že vozidlo nebolo prihlásené do evidencie vozidiel v inom štáte,
f)
originál zahraničného osvedčenia o evidencii v listinnej podobe, ak taký doklad bol vydaný, a ak má osvedčenie o evidencii dve časti, musia byť predložené obidve časti; a to aj pri elektronickej komunikácii,
g)
odborný posudok o kontrole originality administratívnej s výsledkom hodnotenia vozidla „spôsobilé na prevádzku v cestnej premávke“ nie starší ako 15 dní odo dňa jeho vydania; to neplatí, ak návrh podal výrobca alebo zástupca výrobcu,
h)
potvrdenie o prevzatí zodpovednosti za nakladanie s odpadom pochádzajúcim z vozidla, ktoré je jednotlivo dovezeným vozidlom.5)
(2)
Ak na jednotlivo dovezenom vozidle ako novom vozidle, ktoré nebolo prihlásené do evidencie vozidiel v členskom štáte alebo v zmluvnom štáte,
a)
bolo vykonané dokončovanie vozidla, návrh podľa odseku 1 obsahuje aj doklady podľa § 18 ods. 1 písm. c), d), f) a g),
b)
bola vykonaná iná technická zmena, návrh podľa odseku 1 obsahuje aj príslušné doklady podľa § 42.
(3)
Ak ide o nové vozidlo, ktoré bolo prihlásené do evidencie vozidiel v členskom štáte, alebo ak ide o ojazdené vozidlo, návrh na jednotlivé uznanie typového schválenia EÚ jednotlivo dovezeného vozidla z členského štátu alebo zmluvného štátu obsahuje
a)
identifikačné údaje navrhovateľa podľa § 157 ods. 3 zákona,
b)
identifikačné údaje vozidla v rozsahu
1.
značka vozidla,
2.
obchodný názov vozidla,
3.
typ vozidla, variant typu vozidla a verzia variantu typu vozidla,
4.
druh vozidla,
5.
kategória vozidla,
6.
obchodné meno výrobcu vozidla,
7.
identifikačné číslo vozidla VIN alebo náhradné identifikačné číslo vozidla VIN,
8.
dátum prvej evidencie vozidla,
c)
doklad o nadobudnutí vozidla, najmä faktúru, kúpnu zmluvu alebo darovaciu zmluvu,
d)
originál zahraničného osvedčenia o evidencii v listinnej podobe, ak má osvedčenie o evidencii dve časti, musia byť predložené obidve časti; a to aj pri elektronickej komunikácii,
e)
originál dokladu o vyradení vozidla z evidencie vozidiel v členskom štáte alebo zmluvnom štáte v listinnej podobe, predkladá sa, len ak sa taký doklad v štáte vývozu vydáva; a to aj pri elektronickej komunikácii,
f)
odborný posudok o kontrole originality základnej s výsledkom hodnotenia vozidla „spôsobilé na prevádzku v cestnej premávke“ nie starší ako 15 dní odo dňa jeho vydania,
g)
platný protokol o kontrole technického stavu časť A – technická kontrola pravidelná s výsledkom hodnotenia vozidla „spôsobilé na prevádzku v cestnej premávke“ alebo platný doklad o vykonaní technickej kontroly vozidla vydaný v členskom štáte alebo zmluvnom štáte zodpovedajúci technickej kontrole pravidelnej podľa § 108 zákona, najmä osvedčenie o technickej kontrole; uvedené doklady sa predkladajú, len ak vozidlo takej kontrole podlieha,
h)
platný protokol o kontrole technického stavu časť B – emisná kontrola pravidelná s výsledkom hodnotenia vozidla „spôsobilé na prevádzku v cestnej premávke“ alebo platný doklad o vykonaní emisnej kontroly motorového vozidla vydaný v členskom štáte alebo zmluvnom štáte zodpovedajúci emisnej kontrole pravidelnej podľa § 117 zákona, najmä osvedčenie o emisnej kontrole, len ak záznam o emisnej kontrole nie je súčasťou dokladu o vykonaní technickej kontroly podľa písmena g); uvedené doklady sa predkladajú, len ak motorové vozidlo takej kontrole podlieha,
i)
potvrdenie o prevzatí zodpovednosti za nakladanie s odpadom pochádzajúcim z vozidla, ktoré je jednotlivo dovezeným vozidlom.5)
(4)
Ak na jednotlivo dovezenom vozidle ako novom vozidle, ktoré bolo prihlásené do evidencie vozidiel v členskom štáte alebo v zmluvnom štáte, alebo ako ojazdenom vozidle bola vykonaná
a)
prestavba vozidla, návrh podľa odseku 3 obsahuje aj doklady podľa § 37 písm. g) a § 38 písm. e), g) a h),
b)
hromadná prestavba, návrh podľa odseku 3 obsahuje aj doklady podľa § 31 písm. g) a § 36 písm. c), d), f) až i),
c)
iná technická zmena, návrh podľa odseku 3 obsahuje aj príslušné doklady podľa § 42.
(5)
Pri dovoze vozidla zo zmluvného štátu návrh podľa odsekov 1 a 3 obsahuje aj doklad o prepustení vozidla do voľného obehu.
(6)
Zahraničné osvedčenie o evidencii podľa odseku 1 písm. f) a odseku 3 písm. d) sa nevyžaduje pri vozidlách, ktoré podľa vnútroštátnych predpisov členského štátu alebo zmluvného štátu nepodliehajú prihláseniu do evidencie vozidiel v týchto štátoch, najmä ťahaný vymeniteľný stroj alebo pracovný stroj samohybný; v týchto prípadoch návrh obsahuje aj originál dokladu daného štátu, ktorý sa vydáva k vozidlám nepodliehajúcim prihláseniu do evidencie vozidiel v listinnej podobe, najmä technické osvedčenie vozidla, a to aj pri elektronickej komunikácii.
(7)
Ak sa spolu s návrhom podľa odsekov 1 a 3 žiada aj o prihlásenie dosiaľ neevidovaného jednotlivo dovezeného vozidla do evidencie vozidiel prostredníctvom elektronickej služby zavedenej na tento účel, návrh obsahuje aj údaje podľa § 15.
§ 22
Návrh na jednotlivé uznanie schválenia jednotlivo dovezeného vozidla z členského štátu alebo zmluvného štátu
[k § 29 ods. 3 zákona]
(1)
Ak ide o nové vozidlo, ktoré nebolo prihlásené do evidencie vozidiel v členskom štáte alebo zmluvnom štáte, návrh na jednotlivé uznanie schválenia jednotlivo dovezeného vozidla z členského štátu alebo zmluvného štátu obsahuje
a)
identifikačné údaje navrhovateľa podľa § 157 ods. 3 zákona,
b)
identifikačné údaje vozidla v rozsahu
1.
značka vozidla,
2.
obchodný názov vozidla,
3.
typ vozidla, variant typu vozidla a verzia variantu typu vozidla,
4.
druh vozidla,
5.
kategória vozidla,
6.
obchodné meno výrobcu vozidla,
7.
identifikačné číslo vozidla VIN,
c)
doklad o nadobudnutí vozidla, najmä faktúra, kúpna zmluva alebo darovacia zmluva,
d)
originál dokladu preukazujúci schválenie z členského štátu alebo zmluvného štátu v listinnej podobe, najmä osvedčenie o schválení jednotlivého vozidla alebo osvedčenie o vnútroštátnom typovom schválení vozidla; a to aj pri elektronickej komunikácii,
e)
vyhlásenie navrhovateľa, že vozidlo nebolo prihlásené do evidencie vozidiel v inom štáte,
f)
originál zahraničného osvedčenia o evidencii v listinnej podobe, ak taký doklad bol vydaný, a ak má osvedčenie o evidencii dve časti, musia byť predložené obidve časti; a to aj pri elektronickej komunikácii,
g)
odborný posudok o kontrole originality administratívnej s výsledkom hodnotenia vozidla „spôsobilé na prevádzku v cestnej premávke“ nie starší ako 15 dní odo dňa jeho vydania; to neplatí, ak návrh podal výrobca alebo zástupca výrobcu,
h)
potvrdenie o prevzatí zodpovednosti za nakladanie s odpadom pochádzajúcim z vozidla, ktoré je jednotlivo dovezeným vozidlom.5)
(2)
Ak na jednotlivo dovezenom vozidle ako novom vozidle, ktoré nebolo prihlásené do evidencie vozidiel v členskom štáte alebo v zmluvnom štáte,
a)
bolo vykonané dokončovanie vozidla, návrh podľa odseku 1 obsahuje aj doklady podľa § 18 ods. 1 písm. c), d), f) a g),
b)
bola vykonaná iná technická zmena, návrh podľa odseku 1 obsahuje aj príslušné doklady podľa § 42.
(3)
Ak ide o nové vozidlo, ktoré bolo prihlásené do evidencie vozidiel v členskom štáte alebo zmluvnom štáte, alebo ak ide o ojazdené vozidlo, návrh na jednotlivé uznanie schválenia jednotlivo dovezeného vozidla z členského štátu alebo zmluvného štátu obsahuje
a)
identifikačné údaje navrhovateľa podľa § 157 ods. 3 zákona,
b)
identifikačné údaje vozidla v rozsahu
1.
značka vozidla,
2.
obchodný názov vozidla,
3.
typ vozidla, variant typu vozidla a verzia variantu typu vozidla,
4.
druh vozidla,
5.
kategória vozidla,
6.
obchodné meno výrobcu vozidla,
7.
identifikačné číslo vozidla VIN alebo náhradné identifikačné číslo vozidla VIN,
8.
dátum prvej evidencie vozidla,
c)
doklad o nadobudnutí vozidla, najmä faktúru, kúpnu zmluvu alebo darovaciu zmluvu,
d)
originál zahraničného osvedčenia o evidencii v listinnej podobe, ak má osvedčenie o evidencii dve časti, musia byť predložené obidve časti; a to aj pri elektronickej komunikácii,
e)
originál dokladu o vyradení vozidla z evidencie vozidiel v členskom štáte alebo zmluvnom štáte v listinnej podobe, predkladá sa, len ak sa taký doklad v štáte vývozu vydáva; a to aj pri elektronickej komunikácii,
f)
odborný posudok o kontrole originality základnej s výsledkom hodnotenia vozidla „spôsobilé na prevádzku v cestnej premávke“ nie starší ako 15 dní odo dňa jeho vydania,
g)
platný protokol o kontrole technického stavu časť A – technická kontrola pravidelná s výsledkom hodnotenia vozidla „spôsobilé na prevádzku v cestnej premávke“ alebo platný doklad o vykonaní technickej kontroly vozidla vydaný v členskom štáte alebo zmluvnom štáte zodpovedajúci technickej kontrole pravidelnej podľa § 108 zákona, najmä osvedčenie o technickej kontrole; uvedené doklady sa predkladajú, len ak vozidlo takej kontrole podlieha,
h)
platný protokol o kontrole technického stavu časť B – emisná kontrola pravidelná s výsledkom hodnotenia vozidla „spôsobilé na prevádzku v cestnej premávke“ alebo platný doklad o vykonaní emisnej kontroly motorového vozidla vydaný v členskom štáte alebo zmluvnom štáte zodpovedajúci emisnej kontrole pravidelnej podľa § 117 zákona, najmä osvedčenie o emisnej kontrole, len ak záznam o emisnej kontrole nie je súčasťou dokladu o vykonaní technickej kontroly podľa písmena g); uvedené doklady sa predkladajú, len ak motorové vozidlo takej kontrole podlieha,
i)
potvrdenie o prevzatí zodpovednosti za nakladanie s odpadom pochádzajúcim z vozidla, ktoré je jednotlivo dovezeným vozidlom.5)
(4)
Ak na jednotlivo dovezenom vozidle ako novom vozidle, ktoré bolo prihlásené do evidencie vozidiel v členskom štáte alebo v zmluvnom štáte, alebo ako ojazdenom vozidle bola vykonaná
a)
prestavba vozidla, návrh podľa odseku 3 obsahuje aj doklady podľa § 37 písm. g) a § 38 písm. e), g) a h),
b)
hromadná prestavba, návrh podľa odseku 3 obsahuje aj doklady podľa § 31 písm. g) a § 36 písm. c), d), f) až i),
c)
iná technická zmena, návrh podľa odseku 3 obsahuje aj príslušné doklady podľa § 42.
(5)
Pri dovoze vozidla zo zmluvného štátu návrh podľa odsekov 1 a 3 obsahuje aj doklad o prepustení vozidla do voľného obehu.
(6)
Zahraničné osvedčenie o evidencii podľa odseku 1 písm. f) a odseku 3 písm. d) sa nevyžaduje pri vozidlách, ktoré podľa vnútroštátnych predpisov členského štátu alebo zmluvného štátu nepodliehajú prihláseniu do evidencie vozidiel v týchto štátoch, najmä ťahaný vymeniteľný stroj alebo pracovný stroj samohybný; v týchto prípadoch je prílohou k návrhu originál dokladu daného štátu, ktorý sa vydáva k vozidlám nepodliehajúcim prihláseniu do evidencie vozidiel v listinnej podobe, najmä technické osvedčenie vozidla, a to aj pri elektronickej komunikácii.
(7)
Ak sa spolu s návrhom podľa odsekov 1 a 3 žiada aj o prihlásenie dosiaľ neevidovaného jednotlivo dovezeného vozidla do evidencie vozidiel prostredníctvom elektronickej služby zavedenej na tento účel, návrh obsahuje aj údaje podľa § 15.
§ 23
Návrh na jednotlivé schválenie EÚ jednotlivo dovezeného vozidla z členského štátu
alebo zmluvného štátu
[k § 29 ods. 3 zákona]
(1)
Návrh na jednotlivé schválenie EÚ jednotlivo dovezeného vozidla z členského štátu alebo zmluvného štátu obsahuje
a)
identifikačné údaje navrhovateľa podľa § 157 ods. 3 zákona,
b)
identifikačné údaje vozidla v rozsahu
1.
značka vozidla,
2.
obchodný názov vozidla,
3.
typ vozidla, variant typu vozidla a verzia variantu typu vozidla,
4.
druh vozidla,
5.
kategória vozidla,
6.
obchodné meno výrobcu vozidla,
7.
identifikačné číslo vozidla VIN,
c)
doklad o nadobudnutí vozidla, najmä faktúru, kúpnu zmluvu alebo darovaciu zmluvu,
d)
vyhlásenie navrhovateľa, že vozidlo nebolo
1.
schválené na prevádzku v cestnej premávke v inom štáte a
2.
prihlásené do evidencie vozidiel v inom štáte,
e)
odborný posudok o kontrole originality základnej s výsledkom hodnotenia vozidla „spôsobilé na prevádzku v cestnej premávke“ nie starší ako 15 dní odo dňa jeho vydania; to neplatí, ak návrh podal výrobca alebo zástupca výrobcu,
f)
doklady ustanovené osobitnými predpismi,2)
g)
potvrdenie o prevzatí zodpovednosti za nakladanie s odpadom pochádzajúcim z vozidla, ktoré je jednotlivo dovezeným vozidlom.5)
(2)
Pri dovoze vozidla zo zmluvného štátu návrh podľa odseku 1 obsahuje doklad o prepustení vozidla do voľného obehu.
(3)
Ak sa spolu s návrhom podľa odseku 1 žiada aj o prihlásenie dosiaľ neevidovaného jednotlivo dovezeného vozidla do evidencie vozidiel prostredníctvom elektronickej služby zavedenej na tento účel, návrh obsahuje aj údaje podľa § 15.
§ 24
Návrh na vnútroštátne jednotlivé schválenie jednotlivo dovezeného vozidla z členského štátu alebo zmluvného štátu
[k § 29 ods. 3 zákona]
(1)
Návrh na vnútroštátne jednotlivé schválenie jednotlivo dovezeného vozidla z členského štátu alebo zmluvného štátu obsahuje
a)
identifikačné údaje navrhovateľa podľa § 157 ods. 3 zákona,
b)
identifikačné údaje vozidla v rozsahu
1.
značka vozidla,
2.
obchodný názov vozidla,
3.
typ vozidla, variant typu vozidla a verzia variantu typu vozidla,
4.
druh vozidla,
5.
kategória vozidla,
6.
obchodné meno výrobcu vozidla,
7.
identifikačné číslo vozidla VIN alebo náhradné identifikačné číslo vozidla VIN,
c)
doklad o nadobudnutí vozidla, najmä faktúru, kúpnu zmluvu alebo darovaciu zmluvu,
d)
vyhlásenie navrhovateľa, že vozidlo nebolo
1.
schválené na prevádzku v cestnej premávke v inom štáte a
2.
prihlásené do evidencie vozidiel v inom štáte,
e)
odborný posudok o kontrole originality základnej s výsledkom hodnotenia vozidla „spôsobilé na prevádzku v cestnej premávke“ nie starší ako 15 dní odo dňa jeho vydania; to neplatí, ak návrh podal výrobca alebo zástupca výrobcu,
f)
doklad o splnení podmienok ustanovených zákonom a ustanovených technických požiadaviek alebo alternatívnych technických požiadaviek, ktorým je
1.
protokol o skúškach jednotlivo dovezeného vozidla vydaný technickou službou overovania, z ktorého vyplýva, že vozidlo spĺňa ustanovené podmienky a technické požiadavky, alebo
2.
doklad vydaný výrobcom alebo zástupcom výrobcu, z ktorého vyplýva, že tento typ vozidla má v Slovenskej republike v čase podania návrhu platný základný technický opis vozidla,
g)
návrh na spracovanie základného technického opisu vozidla vydaný technickou službou overovania; to neplatí, ak je pre nové vozidlo na schválenie predložený doklad podľa písmena f) druhého bodu,
h)
návrh osvedčenia o schválení jednotlivého vozidla vydaný technickou službou overovania,
i)
potvrdenie o prevzatí zodpovednosti za nakladanie s odpadom pochádzajúcim z vozidla, ktoré je jednotlivo dovezeným vozidlom.5)
(2)
Pri dovoze vozidla zo zmluvného štátu návrh podľa odseku 1 obsahuje doklad o prepustení vozidla do voľného obehu.
(3)
Ak sa spolu s návrhom podľa odseku 1 žiada aj o prihlásenie dosiaľ neevidovaného jednotlivo dovezeného vozidla do evidencie vozidiel prostredníctvom elektronickej služby zavedenej na tento účel, návrh obsahuje aj údaje podľa § 15.
§ 25
Návrh na jednotlivé uznanie typového schválenia EÚ jednotlivo dovezeného vozidla z tretieho štátu
[k § 29 ods. 3 zákona]
(1)
Návrh na jednotlivé uznanie typového schválenia EÚ jednotlivo dovezeného vozidla z tretieho štátu obsahuje
a)
identifikačné údaje navrhovateľa podľa § 157 ods. 3 zákona,
b)
identifikačné údaje vozidla v rozsahu
1.
značka vozidla,
2.
obchodný názov vozidla,
3.
typ vozidla, variant typu vozidla a verzia variantu typu vozidla,
4.
druh vozidla,
5.
kategória vozidla,
6.
obchodné meno výrobcu vozidla,
7.
identifikačné číslo vozidla VIN,
c)
doklad o nadobudnutí vozidla, najmä faktúru, kúpnu zmluvu alebo darovaciu zmluvu,
d)
originál osvedčenia o zhode vozidla COC v listinnej podobe; a to aj pri elektronickej komunikácii,
e)
vyhlásenie navrhovateľa, že vozidlo nebolo prihlásené do evidencie vozidiel v inom štáte,
f)
originál zahraničného osvedčenia o evidencii v listinnej podobe, ak taký doklad bol vydaný; ak má osvedčenie o evidencii dve časti, musia byť predložené obidve časti, a to aj pri elektronickej komunikácii,
g)
odborný posudok o kontrole originality administratívnej s výsledkom hodnotenia vozidla „spôsobilé na prevádzku v cestnej premávke“ nie starší ako 15 dní odo dňa jeho vydania; to neplatí, ak návrh podal výrobca alebo zástupca výrobcu,
h)
doklad o prepustení vozidla do voľného obehu,
i)
potvrdenie o prevzatí zodpovednosti za nakladanie s odpadom pochádzajúcim z vozidla, ktoré je jednotlivo dovezeným vozidlom.5)
(2)
Ak sa spolu s návrhom podľa odseku 1 žiada aj o prihlásenie dosiaľ neevidovaného jednotlivo dovezeného vozidla do evidencie vozidiel prostredníctvom elektronickej služby zavedenej na tento účel, návrh obsahuje aj údaje podľa § 15.
§ 26
Návrh na vnútroštátne jednotlivé schválenie jednotlivo dovezeného vozidla z tretieho štátu
[k § 29 ods. 3 zákona]
(1)
Návrh na vnútroštátne jednotlivé schválenie jednotlivo dovezeného vozidla z tretieho štátu obsahuje
a)
identifikačné údaje navrhovateľa podľa § 157 ods. 3 zákona,
b)
identifikačné údaje vozidla v rozsahu
1.
značka vozidla,
2.
obchodný názov vozidla,
3.
typ vozidla, variant typu vozidla a verzia variantu typu vozidla,
4.
druh vozidla,
5.
kategória vozidla,
6.
obchodné meno výrobcu vozidla,
7.
identifikačné číslo vozidla VIN alebo náhradné identifikačné číslo vozidla VIN,
8.
dátum prvej evidencie vozidla,
c)
doklad o nadobudnutí vozidla, najmä faktúru, kúpnu zmluvu alebo darovaciu zmluvu,
d)
originál zahraničného osvedčenia o evidencii v listinnej podobe, ak ide o vozidlo, ktoré bolo prihlásené do evidencie vozidiel v treťom štáte, ak taký doklad bol vydaný, alebo vyhlásenie navrhovateľa, že vozidlo nebolo prihlásené do evidencie vozidiel v inom štáte; ak má osvedčenie o evidencii dve časti, musia byť predložené obidve časti, a to aj pri elektronickej komunikácii,
e)
originál dokladu o vyradení vozidla z evidencie vozidiel v treťom štáte v listinnej podobe, ak ide o vozidlo, ktoré bolo vyradené z evidencie; predkladá sa, len ak záznam o vyradení nie je uvedený v osvedčení o evidencii podľa písmena d); a to aj pri elektronickej komunikácii,
f)
odborný posudok o kontrole originality základnej s výsledkom hodnotenia vozidla „spôsobilé na prevádzku v cestnej premávke“ nie starší ako 15 dní odo dňa jeho vydania,
g)
protokol o kontrole technického stavu časť A – technická kontrola pravidelná s výsledkom hodnotenia vozidla „spôsobilé na prevádzku v cestnej premávke“ nie starší ako 15 dní odo dňa jeho vydania,
h)
protokol o kontrole technického stavu časť B – emisná kontrola pravidelná s výsledkom hodnotenia vozidla „spôsobilé na prevádzku v cestnej premávke“ nie starší ako 15 dní odo dňa jeho vydania,
i)
doklad o splnení podmienok ustanovených zákonom a ustanovených technických požiadaviek alebo alternatívnych technických požiadaviek, ktorým je
1.
protokol o skúškach jednotlivo dovezeného vozidla vydaný technickou službou overovania, z ktorého vyplýva, že vozidlo spĺňa ustanovené podmienky a technické požiadavky, alebo
2.
doklad vydaný výrobcom alebo zástupcom výrobcu, z ktorého vyplýva, že vozidlo spĺňa ustanovené podmienky a technické požiadavky, alebo
3.
doklad vydaný výrobcom alebo zástupcom výrobcu, z ktorého vyplýva, že tento typ vozidla má v Slovenskej republike v čase podania návrhu platný základný technický opis vozidla, alebo
4.
kombinácia dokladov uvedených v prvom až treťom bode,
j)
návrh na spracovanie základného technického opisu vozidla vydaný technickou službou overovania; to neplatí, ak je pre nové vozidlo na schválenie predložený doklad podľa písmena i) tretieho bodu,
k)
návrh osvedčenia o schválení jednotlivého vozidla vydaný technickou službou overovania,
l)
potvrdenie o prevzatí zodpovednosti za nakladanie s odpadom pochádzajúcim z vozidla, ktoré je jednotlivo dovezeným vozidlom,5)
m)
doklad o prepustení vozidla do voľného obehu.
(2)
Ak jednotlivo dovezené vozidlo z tretieho štátu má udelené typové schválenie EÚ celého vozidla, návrh namiesto dokladov podľa odseku 1 písm. i) až k) obsahuje originál osvedčenia o zhode COC v listinnej podobe; a to aj pri elektronickej komunikácii.
(3)
Ak jednotlivo dovezené vozidlo z tretieho štátu bolo v minulosti prihlásené do evidencie vozidiel v Slovenskej republike a následne preevidované do tretieho štátu, doklady podľa odseku 1 písm. i) až k) sa nepredkladajú. Ustanovenie prvej vety nemožno použiť, ak vozidlo, ktoré bolo prihlásené do evidencie vozidiel v Slovenskej republike, malo neplatné schválenie na prevádzku v cestnej premávke alebo vozidlo malo zrušené schválenie na prevádzku v cestnej premávke.
(4)
Ak sa spolu s návrhom podľa odseku 1 žiada aj o prihlásenie dosiaľ neevidovaného jednotlivo dovezeného vozidla do evidencie vozidiel prostredníctvom elektronickej služby zavedenej na tento účel, návrh obsahuje aj údaje podľa § 15.
§ 27
Spôsob doplnenia chýbajúcich údajov pri jednotlivo dovezenom vozidle z členského štátu alebo zmluvného štátu
[k § 29 ods. 4 zákona]
Pri jednotlivo dovezenom vozidle z členského štátu alebo zmluvného štátu sa chýbajúce technické údaje doplnia predložením najmä
a)
originálu alebo kópie osvedčenia o zhode vozidla COC, ak taký doklad bol vydaný,
b)
dokladov získaných od výrobcu alebo zástupcu výrobcu,
c)
dokladov získaných od evidenčného orgánu iného štátu, kde bolo vozidlo prihlásené do evidencie vozidiel,
d)
dokladov vydaných technickou službou overovania.
§ 28
Návrh na opätovné schválenie jednotlivého vozidla na prevádzku v cestnej premávke
[k § 30 ods. 5 zákona]
(1)
Návrh na opätovné schválenie jednotlivého vozidla na prevádzku v cestnej premávke obsahuje
a)
identifikačné údaje navrhovateľa podľa § 157 ods. 3 zákona,
b)
identifikačné údaje vozidla v rozsahu
1.
značka vozidla,
2.
obchodný názov vozidla,
3.
typ vozidla, variant typu vozidla a verzia variantu typu vozidla,
4.
druh vozidla,
5.
kategória vozidla,
6.
obchodné meno výrobcu vozidla,
7.
identifikačné číslo vozidla VIN alebo náhradné identifikačné číslo vozidla VIN,
c)
dátum a číslo rozhodnutia typového schvaľovacieho orgánu o pridelení náhradného identifikačného čísla vozidla VIN, ak vozidlo malo pôvodné identifikačné číslo vozidla VIN nečitateľné, neúplné alebo pozmenené,
d)
doklad orgánu Policajného zboru o vyradení vozidla z evidencie vozidiel,
e)
v prípade vozidla po odcudzení
1.
doklad orgánu Policajného zboru o oznámení odcudzenia vozidla,
2.
doklad orgánu Policajného zboru o vrátení vozidla,
3.
doklady preukazujúce identifikáciu vozidla, najmä posudok kriminalisticko-expertízneho skúmania vozidla,
f)
odborný posudok o kontrole originality základnej s výsledkom hodnotenia vozidla „spôsobilé na prevádzku v cestnej premávke“ nie starší ako 15 dní odo dňa jeho vydania,
g)
protokol o kontrole technického stavu časť A – technická kontrola pravidelná s výsledkom hodnotenia vozidla „spôsobilé na prevádzku v cestnej premávke“ nie starší ako 15 dní odo dňa jeho vydania, ak vozidlo podlieha takej kontrole,
h)
protokol o kontrole technického stavu časť A – technická kontrola zvláštna s výsledkom hodnotenia vozidla „spôsobilé na prevádzku v cestnej premávke“ nie starší ako 15 dní odo dňa jeho vydania, ak sa nepredkladá doklad podľa písmena g),
i)
protokol o kontrole technického stavu časť B – emisná kontrola pravidelná s výsledkom hodnotenia vozidla „spôsobilé na prevádzku v cestnej premávke“ nie starší ako 15 dní odo dňa jeho vydania, ak vozidlo podlieha takej kontrole,
j)
preukázanie vlastníckeho práva k vozidlu.
(2)
Doklad orgánu Policajného zboru o vyradení vozidla z evidencie vozidiel podľa odseku 1 písm. d) nie je potrebné predložiť, ak sú k návrhu priložené pôvodné doklady vozidla alebo pôvodná tabuľka s evidenčným číslom, ktoré preukazujú prihlásenie vozidla v evidencii vozidiel v Slovenskej republike.
(3)
Ak na jednotlivom vozidle bola vykonaná
a)
prestavba vozidla, návrh podľa odseku 1 obsahuje aj doklady podľa § 37 písm. g) a § 38 písm. e), g) a h),
b)
hromadná prestavba, návrh podľa odseku 1 obsahuje aj doklady podľa § 31 písm. g) a § 36 písm. c), d), f) až i),
c)
iná technická zmena, návrh podľa odseku 1 obsahuje aj príslušné doklady podľa § 42.
(4)
Ak sa spolu s návrhom podľa odseku 1 žiada aj o prihlásenie dosiaľ neevidovaného jednotlivého vozidla do evidencie vozidiel prostredníctvom elektronickej služby zavedenej na tento účel, návrh obsahuje aj údaje podľa § 15.
§ 29
Návrh na dodatočné schválenie jednotlivého vozidla
[k § 31 ods. 5 zákona]
Návrh na dodatočné schválenie jednotlivého vozidla obsahuje
a)
identifikačné údaje navrhovateľa podľa § 157 ods. 3 zákona,
b)
identifikačné údaje vozidla v rozsahu
1.
značka vozidla,
2.
obchodný názov vozidla,
3.
typ vozidla, variant typu vozidla a verzia variantu typu vozidla,
4.
druh vozidla,
5.
kategória vozidla,
6.
obchodné meno výrobcu vozidla,
7.
identifikačné číslo vozidla VIN alebo náhradné identifikačné číslo vozidla VIN,
8.
dátum prvej evidencie vozidla v osobitnej evidencii vozidiel,
c)
doklad o nadobudnutí vozidla z osobitnej evidencie vozidiel,
d)
doklad vozidla z osobitnej evidencie vozidiel vydaný príslušným orgánom podľa § 1 ods. 5 zákona,
e)
doklad o vyradení vozidla z osobitnej evidencie vozidiel vydaný príslušným orgánom podľa § 1 ods. 5 zákona,
f)
odborný posudok o kontrole originality základnej s výsledkom hodnotenia vozidla „spôsobilé na prevádzku v cestnej premávke“ nie starší ako 15 dní odo dňa jeho vydania,
g)
protokol o kontrole technického stavu časť A – technická kontrola pravidelná s výsledkom hodnotenia vozidla „spôsobilé na prevádzku v cestnej premávke“ nie starší ako 15 dní odo dňa jeho vydania, ak vozidlo podlieha takej kontrole,
h)
protokol o kontrole technického stavu časť A – technická kontrola zvláštna s výsledkom hodnotenia vozidla „spôsobilé na prevádzku v cestnej premávke“ nie starší ako 15 dní odo dňa jeho vydania, ak sa nepredkladá doklad podľa písmena g),
i)
protokol o kontrole technického stavu časť B – emisná kontrola pravidelná s výsledkom hodnotenia vozidla „spôsobilé na prevádzku v cestnej premávke“ nie starší ako 15 dní odo dňa jeho vydania, ak vozidlo podlieha takej kontrole,
j)
protokol o skúškach jednotlivého vozidla vydaný technickou službou overovania, z ktorého vyplýva, že vozidlo spĺňa ustanovené podmienky a technické požiadavky platné v čase výroby vozidla, alebo posúdenie technickej služby overovania, z ktorého vyplýva, že vozidlo sa zhoduje so základným technickým opisom vozidla platným v čase výroby vozidla,
k)
návrh na spracovanie základného technického opisu vozidla vydaný technickou službou overovania,
l)
potvrdenie o prevzatí zodpovednosti za nakladanie s odpadom pochádzajúcim z vozidla, ktoré je jednotlivo vyrobeným vozidlom alebo jednotlivo dovezeným vozidlom.5)
Prestavba vozidla a iné technické zmeny na vozidle
§ 30
Druhy prestavby vozidla
[k § 33 ods. 1 zákona]
Za hromadnú prestavbu a za prestavbu jednotlivého vozidla sa považuje
a)
zmena kategórie vozidla okrem zmeny kategórie vozidla podľa § 41 písm. q),
b)
zmena typu alebo druhu karosérie vozidla,
c)
zmena alebo úprava karosérie vozidla, zmena alebo úprava nadstavby vozidla, ktorými sa mení účel použitia vozidla,
d)
zmena podvozkovej časti a pruženia vozidla, ktoré spôsobia zmenu hmotností vozidla alebo rozmerov vozidla,
e)
zmena rozmerov vozidla,
f)
zmena hmotnosti vozidla,
g)
zmena umiestnenia riadenia vozidla,
h)
montáž plynového zariadenia okrem plynového zariadenia, ktoré má udelené typové schválenie systému pre plynové zariadenie ako retrofitný systém,
i)
demontáž plynového zariadenia, ak montáž plynového zariadenia nebola vykonaná dodatočne formou prestavby vozidla alebo zápisu inej technickej zmeny,
j)
zmena druhu pohonu,
k)
zmena typu motora,
l)
úprava motora, pri ktorej dôjde k zmene výkonu motora alebo zdvihového objemu motora,
m)
zmena emisnej triedy motora,
n)
zmena obsaditeľnosti vozidla,
o)
pevné pripojenie postranného vozíka k dvojkolesovému vozidlu.
§ 31
Návrh na povolenie hromadnej prestavby
[k § 34 ods. 2 zákona]
Návrh na povolenie hromadnej prestavby obsahuje
a)
identifikačné údaje navrhovateľa podľa § 157 ods. 3 zákona,
b)
identifikačné údaje vozidla v rozsahu
1.
značka vozidla,
2.
obchodný názov vozidla,
3.
typ vozidla,
4.
druh vozidla a
5.
kategória vozidla,
c)
účel, na ktorý má byť použité vozidlo po vykonaní hromadnej prestavby,
d)
návrh na zmenu údajov zapisovaných v osvedčení o evidencii časti II alebo v technickom osvedčení vozidla,
e)
podrobný opis uvažovanej hromadnej prestavby,
f)
technický opis a výkresová dokumentácia hromadnej prestavby,
g)
stanovisko výrobcu alebo zástupcu výrobcu typu vozidla k prestavbe podľa § 30 písm. a) až g), j) až n), ak navrhovateľom nie je výrobca alebo zástupca výrobcu vozidla pred prestavbou,
h)
platný certifikát preukazujúci výrobcom zavedený systém riadenia a kvality výroby alebo vyhlásenie výrobcu o zavedenom systéme riadenia a kvality výroby spolu s jeho preukázaním.
§ 32
Návrh na schválenie hromadnej prestavby alebo rozšírenie schválenia hromadnej prestavby
[k § 34 ods. 6 a 17 zákona]
Návrh na schválenie hromadnej prestavby alebo rozšírenie schválenia hromadnej prestavby obsahuje
a)
identifikačné údaje navrhovateľa podľa § 157 ods. 3 zákona,
b)
identifikačné údaje vozidla v rozsahu
1.
značka vozidla,
2.
obchodný názov vozidla,
3.
typ vozidla,
4.
druh vozidla a
5.
kategória vozidla,
c)
číslo a dátum vydania povolenia hromadnej prestavby; to neplatí, ak ide o
1.
rozšírenie schválenia hromadnej prestavby,
2.
hromadnú prestavbu montážou plynového zariadenia, ktoré má udelené typové schválenie systému pre plynové zariadenie ako retrofitný systém,
d)
protokol o testoch typu vozidla, z ktorého vyplýva, že typ vozidla, systém, komponent alebo samostatná technická jednotka po hromadnej prestavbe z hľadiska konštrukcie spĺňa ustanovené technické požiadavky, a návrh základného technického opisu vozidla, ktoré sú vydané technickou službou overovania; to neplatí, ak ide o prestavbu montážou plynového zariadenia pomocou komponentov, ktoré majú udelené typové schválenie systému ako retrofitný systém,
e)
návrh doplnkového štítku výrobcu hromadnej prestavby,
f)
platný certifikát preukazujúci výrobcom zavedený systém riadenia a kvality výroby alebo vyhlásenie výrobcu o zavedenom systéme riadenia a kvality výroby spolu s jeho preukázaním.
§ 33
Návrh na predĺženie platnosti základného technického opisu vozidla pri hromadnej prestavbe
[k § 34 ods. 10 zákona]
Návrh na predĺženie platnosti základného technického opisu vozidla pri hromadnej prestavbe obsahuje
a)
identifikačné údaje navrhovateľa podľa § 157 ods. 3 zákona,
b)
identifikačné údaje vozidla v rozsahu
1.
značka vozidla,
2.
obchodný názov vozidla,
3.
typ vozidla,
4.
druh vozidla a
5.
kategória vozidla,
c)
číslo základného technického opisu vozidla,
d)
vyhlásenie navrhovateľa, že vozidlo podľa schváleného základného technického opisu vozidla naďalej spĺňa ustanovené technické požiadavky, alebo protokol o skúškach a testoch vypracovaný technickou službou overovania, z ktorého vyplýva, že vozidlo spĺňa všetky nové ustanovené technické požiadavky,
e)
platný certifikát preukazujúci výrobcom zavedený systém riadenia a kvality výroby alebo vyhlásenie výrobcu o zavedenom systéme riadenia a kvality výroby spolu s jeho preukázaním.
§ 34
Doplnkový štítok výrobcu hromadnej prestavby
[k § 34 ods. 11 písm. a) zákona]
(1)
Doplnkový štítok výrobcu hromadnej prestavby obsahuje
a)
obchodné meno výrobcu hromadnej prestavby,
b)
identifikačné číslo vozidla VIN,
c)
číslo schválenia hromadnej prestavby,
d)
najväčšiu prípustnú hmotnosť vozidla,
e)
najväčšiu prípustnú hmotnosť jazdnej súpravy,
f)
najväčšiu prípustnú hmotnosť pripadajúcu na nápravy.
(2)
Doplnkový štítok výrobcu hromadnej prestavby sa na vozidlo upevňuje rovnakým spôsobom, ako sa upevňuje výrobný štítok vozidla na vozidlo, a upevňuje sa v blízkosti výrobného štítku vozidla.
(3)
Ak pri hromadnej prestavbe nedôjde k zmene údajov podľa odseku 1 písm. d) až f), tieto údaje nie je potrebné uvádzať na doplnkovom štítku výrobcu hromadnej prestavby.
§ 35
Doklad o vykonaní hromadnej prestavby
[k § 34 ods. 11 písm. b) zákona]
Doklad o vykonaní hromadnej prestavby na konkrétnom vozidle obsahuje
a)
identifikačné údaje držiteľa schválenia hromadnej prestavby v rozsahu podľa § 157 ods. 3 zákona,
b)
identifikačné údaje prestavaného vozidla v rozsahu
1.
značka vozidla,
2.
obchodný názov vozidla,
3.
typ vozidla, variant typu vozidla a verzia variantu typu vozidla,
4.
druh vozidla,
5.
kategória vozidla,
6.
obchodné meno výrobcu vozidla,
7.
identifikačné číslo vozidla VIN a
8.
evidenčné číslo vozidla,
c)
číslo osvedčenia o schválení hromadnej prestavby,
d)
číslo základného technického opisu vozidla,
e)
doplňujúce údaje k správnemu zápisu hromadnej prestavby do osvedčenia o evidencii časti II alebo technického osvedčenia vozidla,
f)
meno a priezvisko osoby alebo osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom držiteľa schválenia hromadnej prestavby,
g)
podpis štatutárneho orgánu podľa písmena f) a odtlačok pečiatky alebo podpis osoby, ktorej bolo udelené splnomocnenie na vydanie dokladu od štatutárneho orgánu a odtlačok pečiatky.
§ 36
Návrh na vydanie nového osvedčenia o evidencii časti II alebo nového technického osvedčenia vozidla
[k § 34 ods. 13 zákona]
Návrh na vydanie nového osvedčenia o evidencii časti II alebo nového technického osvedčenia vozidla obsahuje
a)
identifikačné údaje navrhovateľa podľa § 157 ods. 3 zákona,
b)
identifikačné údaje vozidla v rozsahu
1.
značka vozidla,
2.
obchodný názov vozidla,
3.
typ vozidla, variant typu vozidla a verzia variantu typu vozidla,
4.
druh vozidla,
5.
kategória vozidla,
6.
obchodné meno výrobcu vozidla,
7.
identifikačné číslo vozidla VIN a
8.
evidenčné číslo vozidla,
c)
doklad o vykonaní hromadnej prestavby podľa § 35,
d)
kópiu schválenia hromadnej prestavby vrátane kópie základného technického opisu vozidla,
e)
originál osvedčenia o evidencii časť I a originál osvedčenia o evidencii časť II alebo originál technického osvedčenia vozidla v listinnej podobe; a to aj pri elektronickej komunikácii,
f)
protokol o kontrole technického stavu časť A – technická kontrola pravidelná s výsledkom hodnotenia vozidla „spôsobilé na prevádzku v cestnej premávke“ nie starší ako 15 dní odo dňa jeho vydania, po vykonaní prestavby; protokol o technickej kontrole vozidla nie je potrebný, ak ide o prestavbu montážou plynového zariadenia,
g)
protokol o kontrole technického stavu časť B – emisná kontrola pravidelná s výsledkom hodnotenia vozidla „spôsobilé na prevádzku v cestnej premávke“ nie starší ako 15 dní odo dňa jeho vydania, po vykonaní prestavby; protokol o emisnej kontrole motorového vozidla nie je potrebný, ak ide o prestavbu montážou plynového zariadenia,
h)
odborný posudok o kontrole originality základnej s výsledkom hodnotenia vozidla „spôsobilé na prevádzku v cestnej premávke“ nie starší ako 15 dní odo dňa jeho vydania, po vykonaní prestavby; odborný posudok o kontrole originality nie je potrebný, ak ide o prestavbu montážou plynového zariadenia,
i)
protokol o montáži plynového zariadenia, ak ide o prestavbu montážou plynového zariadenia.
§ 37
Návrh na povolenie prestavby jednotlivého vozidla
[k § 35 ods. 2 zákona]
Návrh na povolenie prestavby jednotlivého vozidla obsahuje
a)
identifikačné údaje navrhovateľa podľa § 157 ods. 3 zákona,
b)
identifikačné údaje vozidla v rozsahu
1.
značka vozidla,
2.
obchodný názov vozidla,
3.
typ vozidla, variant typu vozidla a verzia variantu typu vozidla,
4.
druh vozidla,
5.
kategória vozidla,
6.
obchodné meno výrobcu vozidla,
7.
identifikačné číslo vozidla VIN a
8.
evidenčné číslo vozidla,
c)
účel, na ktorý má byť použité vozidlo po vykonaní prestavby jednotlivého vozidla,
d)
návrh na zmenu údajov zapisovaných v osvedčení o evidencii časť II alebo v technickom osvedčení vozidla,
e)
podrobný opis prestavby jednotlivého vozidla,
f)
technický opis a výkresová dokumentácia prestavby jednotlivého vozidla,
g)
stanovisko výrobcu alebo zástupcu výrobcu typu vozidla k prestavbe podľa § 30 písm. a) až g), j) až n), ak navrhovateľom nie je výrobca alebo zástupca výrobcu vozidla pred prestavbou.
§ 38
Návrh na schválenie prestavby jednotlivého vozidla
[k § 35 ods. 7 zákona]
Návrh na schválenie prestavby jednotlivého vozidla obsahuje
a)
identifikačné údaje navrhovateľa podľa § 157 ods. 3 zákona,
b)
identifikačné údaje vozidla v rozsahu
1.
značka vozidla,
2.
obchodný názov vozidla,
3.
typ vozidla, variant typu vozidla a verzia variantu typu vozidla,
4.
druh vozidla,
5.
kategória vozidla,
6.
obchodné meno výrobcu vozidla,
7.
identifikačné číslo vozidla VIN a
8.
evidenčné číslo vozidla,
c)
číslo a dátum vydania povolenia prestavby jednotlivého vozidla,
d)
odborný posudok o kontrole originality základnej s výsledkom hodnotenia vozidla „spôsobilé na prevádzku v cestnej premávke“ nie starší ako 15 dní odo dňa jeho vydania, po vykonaní prestavby; odborný posudok o kontrole originality nie je potrebný, ak ide o prestavbu montážou plynového zariadenia,
e)
protokol o skúškach jednotlivého vozidla po prestavbe, z ktorého vyplýva, že vozidlo, systém, komponent alebo samostatná technická jednotka po prestavbe z hľadiska konštrukcie spĺňa ustanovené technické požiadavky alebo alternatívne požiadavky, a návrh základného technického opisu vozidla, ktoré sú vydané technickou službou overovania,
f)
originál osvedčenia o evidencii časť I a časť II alebo originál technického osvedčenia vozidla v listinnej podobe; a to aj pri elektronickej komunikácii,
g)
protokol o montáži plynového zariadenia, ak ide o prestavbu montážou plynového zariadenia,
h)
návrh doplnkového štítku výrobcu.
§ 39
Návrh na zmenu údajov v osvedčení o evidencii časti II alebo v technickom osvedčení vozidla z dôvodu výmeny karosérie alebo rámu
[k § 36 ods. 4 zákona]
Návrh na zmenu údajov v osvedčení o evidencii časti II alebo v technickom osvedčení vozidla z dôvodu výmeny karosérie alebo rámu obsahuje
a)
identifikačné údaje navrhovateľa podľa § 157 ods. 3 zákona,
b)
identifikačné údaje vozidla v rozsahu
1.
značka vozidla,
2.
obchodný názov vozidla,
3.
typ vozidla, variant typu vozidla a verzia variantu typu vozidla,
4.
druh vozidla,
5.
kategória vozidla,
6.
obchodné meno výrobcu vozidla,
7.
identifikačné číslo vozidla VIN a
8.
evidenčné číslo vozidla,
c)
dátum a číslo rozhodnutia typového schvaľovacieho orgánu o pridelení náhradného identifikačného čísla vozidla VIN, ak vozidlo malo pôvodné identifikačné číslo vozidla VIN nečitateľné, neúplné alebo pozmenené,
d)
súhlasné písomné stanovisko výrobcu alebo zástupcu výrobcu vozidla o tom, že ide o rovnaký typ karosérie alebo rámu v rámci jedného typového radu,
e)
doklad o nadobudnutí karosérie alebo rámu vozidla,
f)
odborný posudok o kontrole originality základnej s výsledkom hodnotenia vozidla „spôsobilé na prevádzku v cestnej premávke“ nie starší ako 15 dní odo dňa jeho vydania, po vykonaní výmeny karosérie alebo rámu,
g)
protokol o kontrole technického stavu časť A – technická kontrola pravidelná s výsledkom hodnotenia vozidla „spôsobilé na prevádzku v cestnej premávke“ nie starší ako 15 dní odo dňa jeho vydania, po vykonaní výmeny karosérie alebo rámu,
h)
originál osvedčenia o evidencii časť I a časť II alebo originál technického osvedčenia vozidla v listinnej podobe; a to aj pri elektronickej komunikácii.
§ 40
Návrh na zmenu údajov v osvedčení o evidencii časti II alebo v technickom osvedčení vozidla z dôvodu výmeny motora
[k § 36 ods. 10 zákona]
Návrh na zmenu údajov v osvedčení o evidencii časti II alebo v technickom osvedčení vozidla z dôvodu výmeny motora obsahuje
a)
identifikačné údaje navrhovateľa podľa § 157 ods. 3 zákona,
b)
identifikačné údaje vozidla v rozsahu
1.
značka vozidla,
2.
obchodný názov vozidla,
3.
typ vozidla, variant typu vozidla a verzia variantu typu vozidla,
4.
druh vozidla,
5.
kategória vozidla,
6.
obchodné meno výrobcu vozidla,
7.
identifikačné číslo vozidla VIN a
8.
evidenčné číslo vozidla,
c)
doklad o nadobudnutí motora,
d)
odborný posudok o kontrole originality základnej s výsledkom hodnotenia vozidla „spôsobilé na prevádzku v cestnej premávke“ nie starší ako 15 dní odo dňa jeho vydania, po vykonaní výmeny motora,
e)
protokol o kontrole technického stavu časť A – technická kontrola pravidelná s výsledkom hodnotenia vozidla „spôsobilé na prevádzku v cestnej premávke“ nie starší ako 15 dní odo dňa jeho vydania, po vykonaní výmeny motora,
f)
protokol o kontrole technického stavu časť B – emisná kontrola pravidelná s výsledkom hodnotenia vozidla „spôsobilé na prevádzku v cestnej premávke“ nie starší ako 15 dní odo dňa jeho vydania, po vykonaní výmeny motora,
g)
originál osvedčenia o evidencii časť I a časť II alebo originál technického osvedčenia vozidla v listinnej podobe; a to aj pri elektronickej komunikácii.
§ 41
Druhy inej technickej zmeny na vozidle
[k § 37 ods. 1 zákona]
Inou technickou zmenou na vozidle, ktorá nie je prestavbou vozidla, je najmä
a)
montáž spájacieho zariadenia na vozidlo,
b)
montáž a demontáž dvojitého ovládania spojky a prevádzkovej brzdy výcvikových vozidiel autoškôl,
c)
zmena najväčšej rýchlosti vozidla, ak nedôjde k zmene kategórie vozidla,
d)
zápis alternatívnych rozmerov ráfikov a pneumatík,
e)
montáž a demontáž zvláštnych výstražných svietidiel a zvukových výstražných znamení,
f)
zápis náhradného identifikačného čísla vozidla VIN,
g)
úprava vozidla na prepravu nebezpečných vecí,
h)
montáž plynového zariadenia, ktoré má udelené typové schválenie systému pre plynové zariadenie ako retrofitný systém,
i)
zápis zvláštnej výbavy vozidla, najmä
1.
montáž čelného ochranného rámu na vozidlo,
2.
montáž navijaku na vozidlo,
3.
úprava na ovládanie vozidla telesne postihnutou osobou,
j)
zrušenie zápisu zvláštnej výbavy vozidla,
k)
montáž alebo demontáž plachty na valníkové vozidlo alebo úprava valníkového vozidla na plošinové vozidlá demontážou valníkovej konštrukcie vozidla,
l)
oprava nesprávnych technických údajov v osvedčení o evidencii časti II alebo v technickom osvedčení vozidla,
m)
konverzia motocyklov subkategórie L3e/L4e-A2 a L3e/L4e-A3,
n)
odstránenie priečkového systému na ochranu osôb pred nebezpečenstvom vyplývajúcim z posunu batožiny do priestoru pre vodiča a cestujúcich nákladných vozidiel kategórie N1 s karosériou skriňovou dodávkovou, ktoré sú odvodené od kategórie M1; to neplatí pre vozidlo kategórie N1, ktorému bolo udelené typové schválenie ES podľa osobitného predpisu
7) alebo typové schválenie EÚ podľa osobitného predpisu,7a)
o)
demontáž plynového zariadenia, ak montáž plynového zariadenia bola vykonaná dodatočne formou prestavby vozidla alebo zápisu inej technickej zmeny,
p)
zmena šírky vozidla kategórie T a C maximálne na 3,00 m spolu so zápisom alternatívnych rozmerov ráfikov a pneumatík, ak je dôsledkom montáže pneumatík, gumových pásov alebo dvojmontážneho usporiadania pneumatík potrebných na ochranu pôdy vrátane systémov zabraňujúcich rozstreku, ak šírka stálej konštrukcie vozidla nepresahuje 2,55 m a schválené vozidlo má namontovanú najmenej jednu sadu pneumatík alebo súpravu gumových pásov, pri použití ktorých šírka vozidla nepresahuje 2,55 m,
q)
zmena kategórie vozidla u prívesov z kategórie O na kategóriu Ra, ak na vozidle nedošlo k žiadnej konštrukčnej úprave alebo zmene; to neplatí pre vozidlo kategórie O, ktorému bolo udelené typové schválenie ES podľa osobitného predpisu7) alebo typové schválenie EÚ podľa osobitného predpisu,7a)
r)
zápis povolenej výnimky z technických požiadaviek pre vozidlá.
§ 42
Návrh na zmenu údajov v osvedčení o evidencii časti II alebo v technickom osvedčení vozidla z dôvodu inej technickej zmeny na vozidle
[k § 37 ods. 3 zákona]
(1)
Návrh na zmenu údajov v osvedčení o evidencii časti II alebo v technickom osvedčení vozidla z dôvodu inej technickej zmeny na vozidle obsahuje
a)
identifikačné údaje navrhovateľa podľa § 157 ods. 3 zákona,
b)
identifikačné údaje vozidla v rozsahu
1.
značka vozidla,
2.
obchodný názov vozidla,
3.
typ vozidla, variant typu vozidla a verzia variantu typu vozidla,
4.
druh vozidla,
5.
kategória vozidla,
6.
obchodné meno výrobcu vozidla,
7.
identifikačné číslo vozidla VIN a
8.
evidenčné číslo vozidla,
c)
originál osvedčenia o evidencii časť I a časť II alebo originál technického osvedčenia vozidla v listinnej podobe; a to aj pri elektronickej komunikácii.
(2)
Návrh na montáž spájacieho zariadenia na vozidlo okrem údajov a dokladov podľa odseku 1 obsahuje aj
a)
potvrdenie o montáži spájacieho zariadenia na vozidlo určeným spôsobom,
b)
doklad o schválení spájacieho zariadenia alebo kópie predchádzajúceho osvedčenia o evidencii, v ktorom je zapísané spájacie zariadenie, a ktoré bolo demontované, ak ide o zhodný typ vozidla, alebo doklad o schválení spájacieho zariadenia, z ktorého vyplýva, že daný typ spájacieho zariadenia je určený pre daný typ vozidla,
c)
protokol o kontrole technického stavu časť A – technická kontrola pravidelná s výsledkom hodnotenia vozidla „spôsobilé na prevádzku v cestnej premávke“ nie starší ako 15 dní odo dňa jeho vydania, po vykonaní montáže spájacieho zariadenia, s uvedením údajov o spájacom zariadení potrebných na zápis zmeny údajov alebo potvrdenie výrobcu alebo zástupcu výrobcu vozidla, že montáž spájacieho zariadenia bola vykonaná v ním určenom montážnom pracovisku ustanoveným spôsobom.
(3)
Návrh na montáž dvojitého ovládania spojky a prevádzkovej brzdy výcvikových vozidiel autoškôl okrem údajov a dokladov podľa odseku 1 obsahuje aj
a)
potvrdenie o montáži systému dvojitého ovládania pre výcvikové vozidlá autoškôl vydané držiteľom typového schválenia systému dvojitého ovládania pre výcvikové vozidlá autoškôl,
b)
kópiu platného typového schválenia systému dvojitého ovládania pre výcvikové vozidlá autoškôl vydaného typovým schvaľovacím orgánom,
c)
protokol o kontrole technického stavu časť A – technická kontrola pravidelná s výsledkom hodnotenia vozidla „spôsobilé na prevádzku v cestnej premávke“ nie starší ako 15 dní odo dňa jeho vydania, po vykonaní montáže systému dvojitého ovládania, s uvedením údajov o systéme dvojitého ovládania,
d)
doklady vyplývajúce z udeleného platného typového schválenia systému dvojitého ovládania pre výcvikové vozidlá autoškôl.
(4)
Návrh na demontáž dvojitého ovládania spojky a prevádzkovej brzdy výcvikových vozidiel autoškôl okrem údajov a dokladov podľa odseku 1 obsahuje aj protokol o kontrole technického stavu časť A – technická kontrola pravidelná s výsledkom hodnotenia vozidla „spôsobilé na prevádzku v cestnej premávke“ nie starší ako 15 dní odo dňa jeho vydania, po vykonaní demontáže systému dvojitého ovládania.
(5)
Návrh na zmenu najväčšej rýchlosti vozidla okrem údajov a dokladov podľa odseku 1 obsahuje aj
a)
protokol o skúškach vozidla vypracovaný technickou službou overovania, z ktorého vyplýva, že vozidlo aj so zmenenou najväčšou rýchlosťou vozidla spĺňa ustanovené technické požiadavky pre vozidlo príslušnej kategórie; protokol o skúškach vozidla u prípojných vozidiel obsahuje aj hodnotenie jazdných vlastností a overenie stability, alebo
b)
potvrdenie výrobcu alebo zástupcu výrobcu vozidla, z ktorého vyplýva, že vozidlo bolo schválené aj s inou najväčšou rýchlosťou vozidla a vozidlo spĺňa všetky technické požiadavky s inou najväčšou rýchlosťou vozidla.
(6)
Návrh na zápis alternatívnych rozmerov ráfikov a pneumatík okrem údajov a dokladov podľa odseku 1 obsahuje aj
a)
potvrdenie výrobcu alebo zástupcu výrobcu vozidla o tom, že alternatívne rozmery pre konkrétne vozidlo boli súčasťou typového schválenia celého vozidla pre konkrétne vyrobené vozidlo, alebo
b)
potvrdenie zástupcu výrobcu diskových kolies spolu s týmito dokladmi:
1.
kópiou osvedčenia o typovom schválení komponentu pre danú značku, typ a variant diskového kolesa,
2.
potvrdením o typovom schválení, predaji a montáži diskového kolesa na vozidlo, a
3.
kópiou skúšobného protokolu vydaného technickou službou overovania s uvedeným príslušným číslom schválenia, alebo
c)
správu o udelení homologizácie typu kolesa podľa predpisu Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov (ďalej len „predpis Európskej hospodárskej komisie“)8) č. 124 alebo
d)
jednotlivé schválenie dovezeného komponentu – diskového kolesa a protokol o kontrole technického stavu časť A – technická kontrola pravidelná s výsledkom hodnotenia vozidla „spôsobilé na prevádzku v cestnej premávke“ nie starší ako 15 dní odo dňa jeho vydania, s vyhodnotením kontrolných úkonov týkajúcich sa kolies, diskov, ráfikov a pneumatík.
(7)
Návrh na montáž a demontáž zvláštnych výstražných svietidiel a zvukových výstražných znamení okrem údajov a dokladov podľa odseku 1 obsahuje aj protokol o kontrole technického stavu časť A – technická kontrola pravidelná s výsledkom hodnotenia vozidla „spôsobilé na prevádzku v cestnej premávke“ nie starší ako 15 dní odo dňa jeho vydania, po vykonaní montáže alebo demontáže, spolu s uvedením značiek typového schválenia EÚ zvláštnych výstražných svietidiel a splnenia podmienok pre montáž zvláštnych výstražných svietidiel a zvukových výstražných znamení.
(8)
Návrh na zápis náhradného identifikačného čísla vozidla VIN okrem údajov a dokladov podľa odseku 1 obsahuje aj
a)
rozhodnutie o pridelení náhradného identifikačného čísla vozidla VIN,
b)
protokol o umiestnení a upevnení náhradného identifikačného čísla vozidla VIN.
(9)
Návrh na úpravu vozidla na prepravu nebezpečných vecí okrem údajov a dokladov podľa odseku 1 obsahuje aj jeden z týchto dokladov:
a)
osvedčenie o zhode COC, ak bolo vozidlo vyrobené a schválené na prepravu nebezpečných vecí a vozidlo naďalej spĺňa všetky ustanovené technické požiadavky na prepravu nebezpečných vecí, alebo
b)
potvrdenie výrobcu alebo zástupcu výrobcu vozidla, ak bolo vozidlo vyrobené a schválené na prepravu nebezpečných vecí a vozidlo naďalej spĺňa všetky ustanovené technické požiadavky na prepravu nebezpečných vecí; predkladá sa, len ak vozidlo nemalo udelené typové schválenie EÚ, alebo
c)
protokol o skúškach a testoch vypracovaný technickou službou overovania, z ktorého vyplýva, že vozidlo spĺňa všetky ustanovené technické požiadavky na prepravu nebezpečných vecí.
(10)
Návrh na montáž plynového zariadenia, ktoré má udelené typové schválenie systému plynového zariadenia ako retrofitný systém, okrem údajov a dokladov podľa odseku 1 obsahuje aj
a)
protokol o montáži plynového zariadenia,
b)
preukázanie typového schválenia systému plynového zariadenia ako retrofitný systém, a to
1.
správou o udelení homologizácie typu vrátane príloh podľa predpisu Európskej hospodárskej komisie č. 115, alebo
2.
dokladom o montáži plynového zariadenia vydaným držiteľom vnútroštátneho typového schválenia, ktorý obsahuje
2a.
identifikačné údaje o držiteľovi vnútroštátneho typového schválenia,
2b.
identifikačné údaje o vozidle,
2c.
údaje o vnútroštátnom typovom schválení systému plynového zariadenia ako retrofitný systém,
2d.
meno a priezvisko osoby alebo osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom držiteľa vnútroštátneho typového schválenia,
2e.
podpis štatutárneho orgánu podľa bodu 2d. a odtlačok pečiatky alebo podpis osoby, ktorej bolo udelené splnomocnenie na vydanie dokladu od štatutárneho orgánu, a odtlačok pečiatky.
(11)
Návrh na zápis zvláštnej výbavy vozidla okrem údajov a dokladov podľa odseku 1 obsahuje aj
a)
doklad o schválení zvláštnej výbavy namontovanej na vozidle,
b)
protokol o kontrole technického stavu časť A – technická kontrola pravidelná s výsledkom hodnotenia vozidla „spôsobilé na prevádzku v cestnej premávke“ nie starší ako 15 dní odo dňa jeho vydania, po vykonaní montáže zvláštnej výbavy na vozidlo s uvedením údajov o zvláštnej výbave vozidla potrebných na zápis zmeny údajov; protokol o kontrole technického stavu časť A – technická kontrola pravidelná obsahuje aj údaje z porovnania skutočného vyhotovenia zvláštnej výbavy namontovanej na vozidle s dokladom o schválení zvláštnej výbavy.
(12)
Návrh na zrušenie zápisu zvláštnej výbavy vozidla okrem údajov a dokladov podľa odseku 1 obsahuje aj protokol o kontrole technického stavu časť A – technická kontrola pravidelná s výsledkom hodnotenia vozidla „spôsobilé na prevádzku v cestnej premávke“ nie starší ako 15 dní odo dňa jeho vydania, po vykonaní demontáže zvláštnej výbavy z vozidla s uvedením údajov o demontovanej zvláštnej výbave vozidla potrebných na zrušenie zápisu.
(13)
Návrh na montáž alebo demontáž plachty na valníkové vozidlo alebo na úpravu valníkového vozidla na plošinové vozidlo demontážou valníkovej konštrukcie vozidla okrem údajov a dokladov podľa odseku 1 obsahuje aj protokol o kontrole technického stavu časť A – technická kontrola pravidelná s výsledkom hodnotenia vozidla „spôsobilé na prevádzku v cestnej premávke“ nie starší ako 15 dní odo dňa jeho vydania, po vykonaní montáže, demontáže alebo úpravy.
(14)
Návrh na opravu nesprávnych technických údajov v osvedčení o evidencii časti II alebo v technickom osvedčení vozidla okrem údajov a dokladov podľa odseku 1 obsahuje aj
a)
potvrdenie výrobcu alebo zástupcu výrobcu vozidla o správnych údajoch, alebo
b)
potvrdenie výrobcu alebo zástupcu výrobcu vozidla s kópiu vystaveného osvedčenia o evidencii časti II alebo technického osvedčenia vozidla vystavené priamo výrobcom alebo zástupcom výrobcu.
(15)
Návrh na konverziu motocyklov subkategórie L3e/L4e-A2 a L3e/L4e-A3 okrem údajov a dokladov podľa odseku 1 obsahuje aj
a)
kópiu typového schválenia konverzie,9)
b)
vyhlásenie výrobcu alebo zástupcu výrobcu o vykonaní konverzie,10)
c)
protokol o kontrole technického stavu časť A – technická kontrola pravidelná s výsledkom hodnotenia vozidla „spôsobilé na prevádzku v cestnej premávke“ nie starší ako 15 dní odo dňa jeho vydania, po vykonaní konverzie motocykla.
(16)
Návrh na demontáž plynového zariadenia okrem údajov a dokladov podľa odseku 1 obsahuje aj
a)
protokol o kontrole technického stavu časť A – technická kontrola zvláštna s výsledkom hodnotenia vozidla „spôsobilé na prevádzku v cestnej premávke“ nie starší ako 15 dní odo dňa jeho vydania, po vykonaní demontáže plynového zariadenia,
b)
protokol o kontrole technického stavu časť B – emisná kontrola zvláštna s výsledkom hodnotenia vozidla „spôsobilé na prevádzku v cestnej premávke“ nie starší ako 15 dní odo dňa jeho vydania, po vykonaní demontáže plynového zariadenia,
c)
potvrdenie technika montáže plynových zariadení o tom, že vykonal demontáž plynového zariadenia na danom vozidle,
d)
návrh na zmenu údajov zapisovaných v osvedčení o evidencii časti II vypracovaný technikom montáže plynových zariadení.
(17)
Návrh na zmenu šírky vozidla kategórie T a C maximálne na 3,00 m okrem údajov a dokladov podľa odseku 1 a odseku 6 písm. a) obsahuje aj potvrdenie výrobcu alebo zástupcu výrobcu vozidla, že väčšia šírka vozidla je súčasťou typového schválenia EÚ celého vozidla.
(18)
Návrh na zmenu kategórie vozidla u prívesov z kategórie O na kategóriu Ra okrem údajov a dokladov podľa odseku 1 obsahuje aj protokol o kontrole technického stavu časť A – technická kontrola zvláštna s výsledkom hodnotenia vozidla „spôsobilé na prevádzku v cestnej premávke“ nie starší ako 15 dní odo dňa jeho vydania.
(19)
Návrh na zápis povolenej výnimky z technických požiadaviek pre vozidlá okrem údajov a dokladov podľa odseku 1 obsahuje aj povolenie výnimky z technických požiadaviek pre vozidlá podľa § 161 zákona.
Náhradné identifikačné číslo vozidla VIN
§ 43
Pridelenie náhradného identifikačného čísla vozidla VIN
[k § 38 ods. 3 zákona]
Náhradné identifikačné číslo vozidla sa prideľuje, ak
a)
pri výmene karosérie vozidla rovnakého typu v rámci jedného typového radu dôjde k odstráneniu tej časti karosérie, na ktorej výrobca vozidla umiestnil identifikačné číslo vozidla VIN,
b)
pri oprave vozidla bola vymenená tá časť vozidla, na ktorej výrobca vozidla umiestnil identifikačné číslo vozidla VIN,
c)
identifikačné číslo vozidla VIN je nečitateľné, neúplné alebo ho nemožno určiť.
§ 44
Návrh na pridelenie náhradného identifikačného čísla vozidla VIN
[k § 38 ods. 4 zákona]
(1)
Návrh na pridelenie náhradného identifikačného čísla vozidla VIN obsahuje
a)
identifikačné údaje navrhovateľa podľa § 157 ods. 3 zákona,
b)
identifikačné údaje vozidla v rozsahu
1.
značka vozidla,
2.
obchodný názov vozidla,
3.
typ vozidla, variant typu vozidla a verzia variantu typu vozidla,
4.
druh vozidla,
5.
kategória vozidla,
6.
obchodné meno výrobcu vozidla,
7.
identifikačné číslo vozidla VIN,
8.
evidenčné číslo vozidla a
9.
dátum prvej evidencie vozidla,
c)
odôvodnenie návrhu,
d)
kópiu
1.
osvedčenia o evidencii časť I a osvedčenia o evidencii časť II, alebo
2.
technického osvedčenia vozidla, alebo
3.
osvedčenia o evidencii členského štátu alebo zmluvného štátu, ak bol taký doklad vydaný a ak ide o jednotlivo dovezené vozidlo z členského štátu alebo zmluvného štátu; ak má osvedčenie o vozidle dve časti, musia byť predložené obidve časti,
e)
kópiu dokladu o nadobudnutí vozidla, najmä faktúra, kúpna zmluva alebo darovacia zmluva, ak ide o jednotlivo dovezené vozidlo z členského štátu alebo iného zmluvného štátu,
f)
odborný posudok o kontrole originality základnej nie starší ako 15 dní odo dňa jeho vydania,
g)
protokol o kontrole technického stavu časť A – technická kontrola pravidelná vozidla nie starší ako 15 dní odo dňa jeho vydania,
h)
doklad o nadobudnutí tej časti vozidla, na ktorej bolo pôvodné identifikačné číslo vozidla VIN; predkladá sa, ak sa náhradné identifikačné číslo vozidla VIN prideľuje pri výmene karosérie vozidla alebo pri oprave vozidla,
i)
stanovisko výrobcu alebo zástupcu výrobcu vozidla o tom, že ide o rovnaký typ karosérie v rámci jedného typového radu, ak sa náhradné identifikačné číslo vozidla VIN prideľuje pri výmene karosérie vozidla,
j)
doklad o dopravnej nehode vydaný príslušným orgánom Policajného zboru alebo doklad o poistnej udalosti alebo obdobný doklad zo zahraničia, ak je vozidlo po dopravnej nehode alebo škodovej udalosti,11)
k)
potvrdenie výrobcu alebo zástupcu výrobcu vozidla o stotožnení vozidla; potvrdenie sa
1.
predkladá pri jednotlivo dovezenom vozidle z členského štátu alebo zmluvného štátu, ak má neidentifikovateľné identifikačné číslo vozidla VIN,
2.
nepredkladá, ak bol predložený doklad podľa písmena l) tretieho bodu,
l)
v prípade vozidla po odcudzení
1.
doklad orgánu Policajného zboru o oznámení odcudzenia vozidla,
2.
doklad orgánu Policajného zboru o vrátení vozidla,
3.
doklady preukazujúce identifikáciu vozidla, najmä posudok kriminalisticko-expertízneho skúmania vozidla,
m)
doklad orgánu Policajného zboru o vyradení vozidla z evidencie vozidiel; predkladá sa, ak bolo vozidlo vyradené z evidencie vozidiel okrem prípadu podľa § 28 ods. 2.
(2)
Ak návrhu na pridelenie náhradného identifikačného čísla vozidla VIN predchádzalo podanie na schvaľovací orgán v súvislosti s jednotlivo dovezeným vozidlom alebo v súvislosti s opätovným schválením vozidla na prevádzku, lehota 15 dní uvedená v odseku 1 písm. f) a g) sa neuplatňuje, ak boli predložené doklady, ktoré sú súčasťou konania na schvaľovacom orgáne.
(3)
V dokladoch podľa odseku 1 písm. f) a g) sa uvádza, ktoré znaky z identifikačného čísla vozidla VIN sú nečitateľné, neúplné, nedajú sa určiť, alebo identifikačné číslo vozidla VIN nie je upevnené na vozidle; označenie sa vykoná jedným z týchto spôsobov:
a)
TK912345???678??9 – skorodované časti VIN – nedá sa určiť 9, 10, 11, 15 a 16 pozícia vo VIN,
b)
TK912345?67890123 – nedá sa určiť časť VIN – 9 pozícia vo VIN,
c)
???????????123456 – vyrazených len posledných šesť znakov z VIN, 1 až 11 znak nie je vyrazený,
d)
????????????????? – VIN nie je vyrazené na vozidle,
e)
????????????????? – VIN z dôvodu výmeny karosérie nie je vyrazené na vozidle,
f)
341/282 – VIN obsahuje lomku,
g)
123–654 – VIN obsahuje pomlčku,
h)
12345I789 – VIN obsahuje nepovolený znak „I“ na šiestej pozícii,
i)
1234567O9 – VIN obsahuje nepovolený znak „O“ na ôsmej pozícii,
j)
123Q56789 – VIN obsahuje nepovolený znak „Q“ na štvrtej pozícii.
(4)
V dokladoch podľa odseku 1 písm. f) sa uvádza
a)
pôvodné identifikačné číslo vozidla VIN, akým spôsobom bolo zistené a či sa pôvodné identifikačné číslo vozidla VIN a aj náhradné identifikačné číslo vozidla VIN, ak bolo pridelené, nenachádzajú v pátracích evidenciách,
b)
či pôvodné identifikačné číslo vozidla VIN nie je pozmenené následkom neoprávneného vonkajšieho zásahu, alebo sa vozidlo skladá z častí s odlišnými identifikačnými údajmi alebo sa zistili neoprávnené zásahy do konštrukcie vozidla; označenie sa vykoná jedným z týchto spôsobov:
1.
skorodované identifikačné číslo vozidla VIN, ktoré nie je pozmenené následkom neoprávneného vonkajšieho zásahu,
2.
identifikačné číslo vozidla VIN je pozmenené následkom neoprávneného vonkajšieho zásahu.
§ 45
Postup pridelenia náhradného identifikačného čísla vozidla VIN a jeho štruktúra
[k § 38 ods. 9 zákona]
(1)
Pri prideľovaní náhradného identifikačného čísla vozidla VIN sa vychádza zo zásady, že vozidlu zostáva identifikačné číslo vozidla VIN po celú dobu životnosti vozidla a nesmie sa meniť. Dbá sa pritom na to, aby rovnaké identifikačné číslo vozidla VIN nebolo pridelené rôznym vozidlám.
(2)
Vo výnimočných prípadoch, ak v minulosti nebolo vozidlu pridelené identifikačné číslo vozidla VIN alebo vozidlu bolo pridelené výrobné číslo, ktoré nezodpovedá identifikačnému číslu vozidla VIN, napríklad obsahuje lomku, pomlčky, a nie je na vozidle umiestnené metódou tepania alebo razenia, vozidlu sa pridelí náhradné identifikačné číslo vozidla VIN podľa štruktúry uvedenej v prílohe č. 1.
Výmena technického osvedčenia vozidla
§ 46
Návrh na vydanie osvedčenia o evidencii časti II
[k § 43 ods. 3 zákona]
(1)
Návrh na vydanie osvedčenia o evidencii časti II obsahuje
a)
identifikačné údaje navrhovateľa podľa § 157 ods. 3 zákona,
b)
identifikačné údaje vozidla v rozsahu
1.
značka vozidla,
2.
obchodný názov vozidla,
3.
typ vozidla, variant typu vozidla a verzia variantu typu vozidla,
4.
druh vozidla,
5.
kategória vozidla,
6.
obchodné meno výrobcu vozidla a
7.
identifikačné číslo vozidla VIN,
c)
originál pôvodného technického osvedčenia vozidla v listinnej podobe; a to aj pri elektronickej komunikácii,
d)
odborný posudok o kontrole originality základnej s výsledkom hodnotenia vozidla „spôsobilé na prevádzku v cestnej premávke“ nie starší ako 15 dní; to neplatí pre vozidlá kategórie L1e vyrobené pred 1. januárom 2000,
e)
protokol o kontrole technického stavu časť A – technická kontrola pravidelná s výsledkom hodnotenia vozidla „spôsobilé na prevádzku v cestnej premávke“ nie starší ako 15 dní; predkladá sa len pre vozidlá podliehajúce technickej kontrole pravidelnej podľa § 108 ods. 1 zákona,
f)
protokol o kontrole technického stavu časť A – technická kontrola zvláštna s výsledkom hodnotenia vozidla „spôsobilé na prevádzku v cestnej premávke“ nie starší ako 15 dní; predkladá sa len pre vozidlá nepodliehajúce technickej kontrole pravidelnej podľa § 108 ods. 1 zákona,
g)
protokol o kontrole technického stavu časť B – emisná kontrola pravidelná s výsledkom hodnotenia vozidla „spôsobilé na prevádzku v cestnej premávke“ nie starší ako 15 dní; predkladá sa len pre vozidlá podliehajúce emisnej kontrole pravidelnej podľa § 117 ods. 1 zákona.
(2)
Ak sa spolu s návrhom podľa odseku 1 žiada aj o prihlásenie dosiaľ neevidovaného vozidla do evidencie vozidiel prostredníctvom elektronickej služby zavedenej na tento účel, návrh obsahuje aj údaje podľa § 15.
§ 47
Podmienky na prihlásenie jednotlivého vozidla do evidencie vozidiel
[k § 43 ods. 5 zákona]
(1)
Jednotlivé vozidlo, ktoré má byť prihlásené do evidencie vozidiel, musí byť vybavené miestom na umiestnenie zadnej tabuľky s evidenčným číslom12) a osvetlením miesta na umiestnenie zadnej tabuľky s evidenčným číslom.13)
(2)
Vozidlá kategórie L1e vyrobené pred 1. januárom 2000 nemusia byť vybavené osvetlením miesta na umiestnenie zadnej tabuľky s evidenčným číslom, ak v čase výroby tieto vozidlá neboli takýmto osvetlením vybavené.
§ 48
Návrh na vydanie technického osvedčenia vozidla
[k § 43 ods. 9 zákona]
Návrh na vydanie technického osvedčenia vozidla obsahuje
a)
identifikačné údaje navrhovateľa podľa § 157 ods. 3 zákona,
b)
identifikačné údaje vozidla v rozsahu
1.
značka vozidla,
2.
obchodný názov vozidla,
3.
typ vozidla, variant typu vozidla a verzia variantu typu vozidla,
4.
druh vozidla,
5.
kategória vozidla,
6.
obchodné meno výrobcu vozidla a
7.
identifikačné číslo vozidla VIN,
c)
originál pôvodného technického osvedčenia vozidla v listinnej podobe; a to aj pri elektronickej komunikácii.
Skúšobná prevádzka, dočasné povolenie neschváleného vozidla a prevádzka automatizovaného doručovacieho vozidla
§ 49
Návrh na povolenie skúšobnej prevádzky
[k § 49 ods. 4 zákona]
Návrh na povolenie skúšobnej prevádzky obsahuje
a)
identifikačné údaje navrhovateľa podľa § 157 ods. 3 zákona,
b)
identifikačné údaje vozidla v rozsahu
1.
značka vozidla,
2.
obchodný názov vozidla,
3.
typ vozidla, variant typu vozidla a verzia variantu typu vozidla,
4.
druh vozidla
5.
kategória vozidla,
6.
obchodné meno výrobcu vozidla,
7.
identifikačné číslo vozidla VIN,
8.
evidenčné číslo vozidla,
9.
dátum prvej evidencie vozidla,
c)
v prípade skúšobnej prevádzky podľa § 49 ods. 1 písm. b) zákona,
1.
doklady o schválení vozidla alebo jazdnej súpravy,
2.
preukázanie nových technológií alebo nových koncepcií na vozidle, ktoré nemôžu splniť jednu alebo viacero požiadaviek týkajúcich sa najväčších povolených rozmerov alebo najväčších povolených hmotností,
d)
preukázanie spôsobu zabezpečenia skúšobnej prevádzky podľa § 47 ods. 3 zákona,
e)
zdôvodnenie skúšobnej prevádzky vozidla a preukázania nevyhnutnosti povolenia skúšobnej prevádzky,
f)
súhlasné stanovisko orgánu Policajného zboru ku skúšobnej prevádzke automatizovaného vozidla alebo plne automatizovaného vozidla v určenom čase, na určenom území alebo na určenej trase z hľadiska ovplyvnenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.
§ 50
Vzor povolenia skúšobnej prevádzky
[k § 49 ods. 6 zákona]
Vzor povolenia skúšobnej prevádzky je uvedený v prílohe č. 2.
§ 51
Vozidlá, ktorým možno udeliť dočasné povolenie na prevádzku neschváleného jednotlivého vozidla
[k § 50 ods. 1 zákona]
Dočasné povolenie na prevádzku neschváleného jednotlivého vozidla možno udeliť vozidlám, ktoré sa v cestnej premávke prevádzkujú výnimočne, pričom vozidlo nie je určené na každodenné používanie. Ide najmä o
a)
vozidlá na uskladnenie včiel,
b)
vrtné súpravy,
c)
neschválené vozidlá na prevádzku v cestnej premávke, ktoré sú používané v uzatvorených prevádzkach mimo verejných ciest, najmä na letiskách, v uzatvorených výrobných závodoch, lomoch, a je potrebné tieto vozidlá výnimočne prepraviť na opravu napríklad do servisu.
§ 52
Návrh na dočasné povolenie na prevádzku neschváleného jednotlivého vozidla
[k § 50 ods. 2 zákona]
Návrh na dočasné povolenie na prevádzku neschváleného jednotlivého vozidla obsahuje
a)
identifikačné údaje navrhovateľa podľa § 157 ods. 3 zákona,
b)
identifikačné údaje vozidla v rozsahu
1.
značka vozidla,
2.
obchodný názov vozidla,
3.
typ vozidla,
4.
druh vozidla,
5.
kategória vozidla a
6.
výrobné číslo vozidla,
c)
technické údaje potrebné na vystavenie potvrdenia o pridelení zvláštneho evidenčného čísla obsahujúceho písmeno C,
d)
fotografie vozidla v elektronickej podobe,
e)
popis trasy alebo popis územia vrátane mapy trasy alebo mapy územia, na ktorom má byť prevádzkované neschválené jednotlivé vozidlo,
f)
dôvody používania neschváleného jednotlivého vozidla v cestnej premávke,
g)
dôvody používania neschváleného jednotlivého vozidla v cestnej premávke na uvedenej trase alebo území.
§ 53
Vzor dočasného povolenia na prevádzku neschváleného jednotlivého vozidla
[k § 50 ods. 4 písm. a) zákona]
Vzor dočasného povolenia na prevádzku neschváleného jednotlivého vozidla je uvedený v prílohe č. 3.
§ 53a
Návrh na povolenie prevádzky automatizovaného doručovacieho vozidla
[k § 52 ods. 4 zákona]
Návrh na povolenie prevádzky automatizovaného doručovacieho vozidla obsahuje
a)
identifikačné údaje navrhovateľa podľa § 157 ods. 3 zákona,
b)
identifikačné údaje vozidla v rozsahu
1.
značka vozidla,
2.
obchodný názov vozidla,
3.
typ vozidla,
4.
druh vozidla,
5.
kategória vozidla a
6.
výrobné číslo vozidla,
c)
fotografie vozidla v elektronickej podobe,
d)
popis trasy alebo popis územia vrátane mapy trasy alebo mapy územia, na ktorom má byť prevádzkované automatizované doručovacie vozidlo vrátane času jeho prevádzky,
e)
súhlasné stanovisko správcu pozemnej komunikácie, na ktorej má byť automatizované doručovacie vozidlo prevádzkované,
f)
súhlasné stanovisko obce, na ktorej území má byť automatizované doručovacie vozidlo prevádzkované,
g)
súhlasné stanovisko orgánu Policajného zboru k prevádzke automatizovaného doručovacieho vozidla v určenom čase, na určenom území alebo na určenej trase z hľadiska ovplyvnenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.
§ 53b
Vzor povolenia prevádzky automatizovaného doručovacieho vozidla
[k § 52 ods. 6 zákona]
Vzor povolenia prevádzky automatizovaného doručovacieho vozidla je uvedený v prílohe č. 4.
Dočasné vyradenie vozidla z cestnej premávky
§ 54
Návrh na dočasné vyradenie vozidla z cestnej premávky, návrh na predĺženie dočasného vyradenia vozidla z cestnej premávky
[k § 55 ods. 1 a 8 zákona]
Návrh na dočasné vyradenie vozidla z cestnej premávky, návrh na predĺženie dočasného vyradenia vozidla z cestnej premávky obsahuje
a)
identifikačné údaje navrhovateľa podľa § 157 ods. 3 zákona,
b)
identifikačné údaje vozidla v rozsahu
1.
značka vozidla,
2.
obchodný názov vozidla,
3.
typ vozidla, variant typu vozidla a verzia variantu typu vozidla,
4.
druh vozidla,
5.
kategória vozidla,
6.
obchodné meno výrobcu vozidla a
7.
identifikačné číslo vozidla VIN,
c)
dátum začiatku a dátum skončenia dočasného vyradenia vozidla z cestnej premávky,
d)
originál technického osvedčenia vozidla v listinnej podobe, predkladá sa pri návrhu na dočasné vyradenie vozidla z cestnej premávky; a to aj pri elektronickej komunikácii,
e)
kópiu potvrdenia o dočasnom vyradení vozidla z cestnej premávky a kópiu potvrdenia o odňatí technického osvedčenia vozidla.
§ 55
Návrh na opätovné uvedenie vozidla do prevádzky v cestnej premávke
[k § 55 ods. 5 zákona]
Návrh na opätovné uvedenie vozidla do prevádzky v cestnej premávke obsahuje
a)
identifikačné údaje navrhovateľa podľa § 157 ods. 3 zákona,
b)
identifikačné údaje vozidla v rozsahu
1.
značka vozidla,
2.
obchodný názov vozidla,
3.
typ vozidla, variant typu vozidla a verzia variantu typu vozidla,
4.
druh vozidla,
5.
kategória vozidla,
6.
obchodné meno výrobcu vozidla a
7.
identifikačné číslo vozidla VIN,
c)
dátum skončenia dočasného vyradenia vozidla z cestnej premávky,
d)
kópiu potvrdenia o dočasnom vyradení vozidla z cestnej premávky a kópiu potvrdenia o odňatí technického osvedčenia vozidla.
§ 56
Návrh na povolenie výnimky z technických požiadaviek pre vozidlá
[k § 161 ods. 4 zákona]
(1)
Návrh na povolenie výnimky z technických požiadaviek pre vozidlá obsahuje
a)
identifikačné údaje navrhovateľa podľa § 157 ods. 3 zákona,
b)
identifikačné údaje vozidla v rozsahu
1.
značka vozidla,
2.
obchodný názov vozidla,
3.
typ vozidla, variant typu vozidla a verzia variantu typu vozidla,
4.
druh vozidla
5.
kategória vozidla,
6.
obchodné meno výrobcu vozidla,
7.
identifikačné číslo vozidla VIN,
8.
evidenčné číslo vozidla,
9.
dátum prvej evidencie vozidla,
c)
opis žiadanej výnimky,
d)
odôvodnenie žiadanej výnimky,
e)
kópiu osvedčenia o evidencii časť I a časť II alebo technického osvedčenia vozidla,
f)
odborný posudok o kontrole originality základnej nie starší ako 15 dní odo dňa jeho vydania,
g)
protokol o kontrole technického stavu časť A – technická kontrola pravidelná nie starší ako 15 dní odo dňa jeho vydania, ak vozidlo takej kontrole podlieha,
h)
protokol o kontrole technického stavu časť A – technická kontrola zvláštna nie starší ako 15 dní odo dňa jeho vydania, ak sa nepredkladá doklad podľa písmena g),
i)
písomné potvrdenie od výrobcu vozidla alebo jeho zástupcu v Slovenskej republike, že nie je možné dodať duplikát výrobného štítku vozidla alebo že vozidlo bolo vyrobené pre zahraničný trh bez výrobného štítku, ak sa žiada o výnimku z dôvodu chýbajúceho, nečitateľného, skorodovaného alebo inak poškodeného výrobného štítku vozidla,
j)
protokol o skúškach vydaný technickou službou overovania, ak sa predkladá v konaní o jednotlivom vozidle.
(2)
Ak návrhu na povolenie výnimky predchádzalo podanie na schvaľovací orgán v súvislosti s jednotlivo dovezeným vozidlom, lehota 15 dní uvedená v odseku 1 písm. f) až h) sa neuplatňuje, ak boli predložené doklady, ktoré sú súčasťou konania na schvaľovacom orgáne.
(3)
Ak sa povolenie výnimky z technických požiadaviek pre vozidlá žiada pre konanie o jednotlivo vyrobenom vozidle alebo jednotlivo dokončovanom vozidle, doklady podľa odseku 1 písm. f) až h) sa nepredkladajú.
Záverečné ustanovenia
§ 57
Spoločné ustanovenia
(1)
Ak návrh predkladaný schvaľovaciemu orgánu podľa tejto vyhlášky neobsahuje úplné identifikačné údaje vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky alebo sú tieto identifikačné údaje uvedené nesprávne a schvaľovací orgán vie tieto identifikačné údaje jednoznačne zistiť z iných predkladaných dokladov, návrh sa v časti identifikačných údajov vozidla považuje za úplný.
(2)
Protokol o kontrole technického stavu časť A – technická kontrola sa neprikladá k návrhu podľa tejto vyhlášky, ak technická kontrola je zaznamenaná v automatizovanom informačnom systéme technických kontrol s celoštátnou pôsobnosťou.
(3)
Protokol o kontrole technického stavu časť B – emisná kontrola sa neprikladá k návrhu podľa tejto vyhlášky, ak emisná kontrola je zaznamenaná v automatizovanom informačnom systéme emisných kontrol s celoštátnou pôsobnosťou.
(4)
Odborný posudok o kontrole originality sa neprikladá k návrhu podľa tejto vyhlášky, ak kontrola originality je zaznamenaná v automatizovanom informačnom systéme kontrol originality s celoštátnou pôsobnosťou.
(5)
Protokol o montáži plynového zariadenia sa neprikladá k návrhu podľa tejto vyhlášky, ak montáž plynového zariadenia je zaznamenaná v automatizovanom informačnom systéme montáže plynových zariadení s celoštátnou pôsobnosťou.
§ 58
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 20. mája 2018.
Arpád Érsek v. r.
1)
Napríklad STN EN ISO 9001 Systémy manažérstva kvality. Požiadavky (ISO 9001) (01 0320).
2)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 167/2013 z 5. februára 2013 o schvaľovaní poľnohospodárskych a lesných vozidiel a o dohľade nad trhom s týmito vozidlami (Ú. v. EÚ L 60, 2. 3. 2013) v platnom znení.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 168/2013 z 15. januára 2013 o schvaľovaní a dohľade nad trhom dvoj- alebo trojkolesových vozidiel a štvorkoliek (Ú. v. EÚ L 60, 2. 3. 2013) v platnom znení.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/858 z 30. mája 2018 o schvaľovaní motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, ako aj systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre takéto vozidlá a o dohľade nad trhom s nimi, ktorým sa menia nariadenia (ES) č. 715/2007 a (ES) č. 595/2009 a zrušuje smernica 2007/46/ES (Ú. v. EÚ L 151, 14. 6. 2018).
3)
Čl. 45 a 46 nariadenia (EÚ) č. 167/2013 v platnom znení.
Čl. 50 a 51 nariadenia (EÚ) č. 168/2013 v platnom znení.
Čl. 55 a 56 nariadenia (EÚ) 2018/858.
4)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/1628 zo 14. septembra 2016 o požiadavkách na emisné limity plynných a pevných znečisťujúcich látok a typové schválenie spaľovacích motorov necestných pojazdných strojov, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1024/2012 a (EÚ) č. 167/2013, a ktorým sa mení a zrušuje smernica 97/68/ES
(Ú. v. EÚ L 252, 16. 9. 2016).
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/656 z 19. decembra 2016, ktorým sa stanovujú administratívne požiadavky v súvislosti s emisnými limitmi a typovým schválením spaľovacích motorov necestných pojazdných strojov v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1628 (Ú. v. EÚ L 102, 13. 4. 2017).
5)
§ 61 ods. 2 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
5a)
Čl. 2 ods. 4 a čl. 3 ods. 2 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2020/683 z 15. apríla 2020, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/858, pokiaľ ide o správne požiadavky na schvaľovanie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, ako aj systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre takéto vozidlá a na dohľad nad trhom s nimi (Ú. v. EÚ L 163, 26. 5. 2020).
5b)
Príloha IV nariadenia (EÚ) 2020/683.
6)
§ 27 ods. 2 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente).
7)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 140/2009 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schvaľovaní motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá v znení neskorších predpisov.
7a)
Nariadenie (EÚ) 2018/858.
8)
Dohoda o prijatí jednotných podmienok pre homologáciu (overovanie zhodnosti) a o vzájomnom uznávaní homologácie výstroja a súčastí motorových vozidiel (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 176/1960 Zb.).
9)
Bod 4 prílohy III delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 44/2014 z 21. novembra 2013, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 168/2013, pokiaľ ide o konštrukciu vozidla a všeobecné požiadavky na schvaľovanie dvoj- alebo trojkolesových vozidiel a štvorkoliek (Ú. v. EÚ L 25, 28. 1. 2014) v platnom znení.
10)
Bod 4.3 prílohy III delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 44/2014 v platnom znení.
11)
§ 64 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
12)
Príloha XIV delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 44/2014 z 21. novembra 2013, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 168/2013, pokiaľ ide o konštrukciu vozidla a všeobecné požiadavky na schvaľovanie dvoj- alebo trojkolesových vozidiel a štvorkoliek (Ú. v. EÚ L 25, 28. 1. 2014) v platnom znení.
Príloha XIX delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/208 z 8. decembra 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 167/2013, pokiaľ ide o požiadavky na funkčnú bezpečnosť vozidiel na účely typového schválenia poľnohospodárskych a lesných vozidiel (Ú. v. EÚ L 42, 17. 2. 2015) v platnom znení.
Príloha III vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2021/535 z 31. marca 2021, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2144, pokiaľ ide o jednotné postupy a technické špecifikácie pre typové schvaľovanie vozidiel a systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá z hľadiska ich všeobecných konštrukčných vlastností a bezpečnosti (Ú. v. EÚ L 117, 6. 4. 2021).
13)
Príloha IX delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 3/2014 z 24. októbra 2013, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 168/2013, pokiaľ ide o požiadavky na funkčnú bezpečnosť vozidiel pre schválenie dvoj- alebo trojkolesových vozidiel a štvorkoliek (Ú. v. EÚ L 7, 10. 1. 2014) v platnom znení.
Príloha XII delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/208 (Ú. v. EÚ L 42, 17. 2. 2015) v platnom znení.
Dohoda o prijatí jednotných podmienok pre homologáciu (overovanie zhodnosti) a o vzájomnom uznávaní homologácie výstroja a súčastí motorových vozidiel (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 176/1960 Zb.) – predpis Európskej hospodárskej komisie č. 48.
14)
Príloha II čast 2 oddiel C vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2021/535 v platnom znení.