332/2017 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2018 do 30.04.2018

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

332
ZÁKON
z 29. novembra 2017,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 587/2004
Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 399/2014 Z. z. a zákona č. 262/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 2 sa dopĺňa písmenom o), ktoré znie:
„o)
ročnými pridelenými emisnými kvótami (AEA) maximálne ročne povolené emisie skleníkových plynov na roky 2013 až 2020 ustanovené osobitným predpisom.1)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
„1) Čl. 2 ods. 2 rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 406/2009/ES z 23. apríla 2009 o úsilí členských štátov znížiť emisie skleníkových plynov s cieľom splniť záväzky Spoločenstva týkajúce sa zníženia emisií skleníkových plynov do roku 2020 (Ú. v. EÚ L 140, 5. 6. 2009).“.
Doterajší odkaz 1 sa označuje ako odkaz 1a a doterajšia poznámka pod čiarou k odkazu 1 sa označuje ako poznámka pod čiarou k odkazu 1a.
3.
V § 18 ods. 6 písm. a) sa slová „ods. 4“ nahrádzajú slovami „ods. 3“.
4.
V § 18 ods. 6 písm. b) sa slová „ods. 5“ nahrádzajú slovami „ods. 4“.
5.
V poznámke pod čiarou k odkazu 16b sa citácia „písm. i) až l) a n)“ nahrádza citáciou „písm. i) až l), n) a p)“.
6.
§ 18 sa dopĺňa odsekmi 13 a 14, ktoré znejú:
(13) Ročne pridelené emisné kvóty (AEA) spravuje ministerstvo, ktoré s nimi môže obchodovať formou priameho predaja, sprostredkovane alebo na dražbe. Ministerstvo je oprávnené využiť možnosti podľa osobitného predpisu.17) Ak ministerstvo predá ročne pridelené emisné kvóty (AEA), pri evidencii prevodu sa primerane použijú ustanovenia § 20.
(14)
Výnosy získané z priameho predaja, sprostredkovane alebo na dražbe z ročne pridelených emisných kvót (AEA) sú príjmom Environmentálneho fondu a použijú sa na účely podľa osobitného predpisu17a) a možno ich použiť ako výdavok aj v budúcich rokoch.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 17 a 17a znejú:
„17) Čl. 3 ods. 3 až 5 rozhodnutia č. 406/2009/ES.
17a) § 4 ods. 1 písm. k), l), n), p), ae) a af) zákona č. 587/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
10.
V § 24 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Overovateľ overuje
a)
žiadosť o pridelenie kvót skleníkových plynov podľa § 10 ods. 4,
b)
správu o emisiách skleníkových plynov podľa § 21 ods. 1 písm. a),
c)
správu o emisiách skleníkových plynov z leteckých činností podľa § 21 ods. 2 písm. a),
d)
údaje potrebné na výpočet pridelenia emisných kvót podľa § 21 ods. 4 písm. a),
e)
správu o úrovni činnosti častí prevádzky podľa § 21 ods. 4 písm. d).“.
Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 4 a 5.
12.
V § 26 sa odsek 1 dopĺňa písmenami r) až t), ktoré znejú:
„r)
prevádzkuje elektronický systém podľa § 31,
s)
spravuje ročne pridelené emisné kvóty (AEA) a je oprávnené s nimi obchodovať podľa § 18 ods. 13,“.
13.
V § 26 sa vypúšťa odsek 2.
Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 2 až 4.
16.
V § 27 sa odsek 1 dopĺňa písmenami k) až m), ktoré znejú:
„k)
potvrdzuje správnosť údajov, ktoré vkladá do elektronického systému existujúci účastník schémy obchodovania podľa § 31 ods. 4,
l)
posudzuje správnosť údajov, ktoré uvádza nový účastník schémy obchodovania v procese vydávania povolenia na vypúšťanie emisií skleníkových plynov, a vkladá do elektronického systému kópiu tohto povolenia podľa § 31 ods. 5,“.
17.
Za § 30 sa vkladá § 31, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 31
Elektronický systém
(1)
Do elektronického systému sa vkladá
a)
monitorovací plán podľa § 3 ods. 2 písm. f) a jeho zmeny podľa § 21 ods. 4 písm. e),
b)
správa o emisiách skleníkových plynov z prevádzky podľa § 21 ods. 1 písm. a),
c)
správa o úrovni činnosti častí prevádzky podľa § 21 ods. 4 písm. d),
d)
kópia potvrdenia o správnosti správy podľa § 27 ods. 1 písm. c),
e)
konzervatívny odhad emisií podľa § 27 ods. 1 písm. i),
f)
správa o overení podľa § 24 ods. 3 písm. b),
g)
správa o overení úrovne činnosti častí prevádzky podľa § 24 ods. 3 písm. e),
h)
kópia povolenia na vypúšťanie emisií skleníkových plynov podľa odsekov 4 a 5.
(2)
Prístup do elektronického systému získavajú prevádzkovateľ, dobrovoľný účastník schémy obchodovania, okresný úrad a overovateľ na základe žiadosti podanej v elektronickej podobe prostredníctvom elektronického formulára, ktorý je uverejnený na webovom sídle ministerstva.
(3)
Nový účastník schémy obchodovania požiada ministerstvo o prístup do elektronického systému pred podaním žiadosti o vydanie povolenia na vypúšťanie emisií skleníkových plynov.
(4)
Existujúci účastník schémy obchodovania vkladá zmeny monitorovacieho plánu podľa
§ 21 ods. 4 písm. e) prostredníctvom elektronického systému. Správnosť údajov, ktoré uvádza existujúci účastník schémy obchodovania, posudzuje okresný úrad v konaní o zmene povolenia na vypúšťanie emisií skleníkových plynov podľa § 6. Okresný úrad vkladá do elektronického systému existujúcemu účastníkovi schémy obchodovania kópiu povolenia na vypúšťanie emisií skleníkových plynov.
(5)
Nový účastník schémy obchodovania, ktorý získa prístup do elektronického systému, vypracováva monitorovací plán v rozsahu podľa § 3 ods. 2 písm. f), ktorý priloží k žiadosti o vydanie povolenia na vypúšťanie emisií skleníkových plynov. Správnosť údajov, ktoré uvádza nový účastník schémy obchodovania, posudzuje okresný úrad v procese vydávania povolenia na vypúšťanie emisií skleníkových plynov podľa § 5. Okresný úrad vkladá do elektronického systému novému účastníkovi schémy obchodovania kópiu povolenia na vypúšťanie emisií skleníkových plynov.“.
18.
Za § 38a sa vkladá § 38b, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠38b
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2018
(1)
Povinný účastník schémy obchodovania, dobrovoľný účastník schémy obchodovania, okresný úrad a overovateľ požiadajú ministerstvo o prístup do elektronického systému do 31. januára 2018.
(2)
Existujúci účastník schémy obchodovania, ktorý získa prístup do elektronického systému, vloží do elektronického systému kópiu povolenia na vypúšťanie emisií skleníkových plynov a monitorovací plán vydaný podľa § 5 alebo § 6 do 30. apríla 2018. Okresný úrad potvrdí zhodu tohto povolenia s monitorovacím plánom do 30 dní od ich vloženia do elektronického systému.“.
Čl. II
Zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 277/2005 Z. z., zákona č. 276/2007 Z. z., zákona č. 661/2007 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 160/2009 Z. z., zákona č. 286/2009 Z. z., zákona č. 408/2011 Z. z., zákona č. 409/2011 Z. z., zákona č. 223/2012 Z. z., zákona č. 414/2012 Z. z., zákona č. 207/2013 Z. z., zákona č. 399/2014 Z. z., zákona č. 357/2015 Z. z., zákona č. 375/2015 Z. z. a zákona č. 292/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9 znie:
„9) § 18 ods. 11 a 14 zákona č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
2.
V § 4 ods. 1 písm. p) sa slová „Európskou bankou pre obnovu a rozvoj“ nahrádzajú slovami „medzinárodnými finančnými inštitúciami alebo inými inštitúciami členských štátov“.
3.
V § 4 sa odsek 1 dopĺňa písmenami ae) a af), ktoré znejú:
„ae)
podporu manažmentu lesov zaradených do pásiem ohrozenia pod vplyvom imisií podľa osobitného predpisu11g) a na podporu projektov zameraných na úsporu a záchyt emisií skleníkových plynov v oblasti poľnohospodárstva a lesníctva,
af)
príspevky do klimaticko-energetických fondov.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11g znie:
„11g) §18 vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 453/2006
Z. z. o hospodárskej úprave lesov a o ochrane lesa.“.
4.
V poznámke pod čiarou k odkazu 12c sa citácia „§ 10 ods. 10“ nahrádza citáciou „§ 18 ods. 11“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2018 okrem čl. I bodov 2, 7 až 9, 11, § 26 ods. 1 písm. t) v 12. bode, bodov 14, 15, § 27 ods. 1 písm. m) v 16. bode a § 31 ods. 6 a 7 v 17. bode, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. mája 2018.
Andrej Kiska v. r.

Andrej Danko v. r.

Robert Fico v. r.