279/2017 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.12.2017 do 31.12.2017

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

279
ZÁKON
z 12. októbra 2017,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
34.
§ 67 až 80 vrátane nadpisov znejú:
Čl. X
Zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 340/2005 Z. z., zákona č. 519/2005 Z. z., zákona č. 214/2006 Z. z., zákona č. 644/2006 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 552/2008 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 276/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 394/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 132/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 213/2014 Z. z., zákona č. 373/2014 Z. z., zákona č. 374/2014 Z. z., zákona č. 90/2016 Z. z., zákona č. 292/2016 Z. z. a zákona č. 237/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V poznámke pod čiarou k odkazu 1 sa na konci pripájajú tieto slová:
„v platnom znení, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 600/2014 z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 173, 12. 6. 2014) v platnom znení“.
2.
V § 1 ods. 3 písm. a) sa za slovo „veriteľmi“ vkladajú slová „a inými veriteľmi“.
3.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1aa znie:
„1aa)
Napríklad § 2 písm. b) a c), § 23 ods. 1 a § 24 ods. 1 zákona č. 129/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 90/2016 Z. z. o úveroch na bývanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 299/2016 Z. z.“.
4.
V § 2 ods. 7 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie:
„Národná banka Slovenska môže na základe písomného návrhu dohliadaného subjektu upustiť od predloženia úradne osvedčeného prekladu dokumentácie alebo inej informácie do štátneho jazyka, ak je to prípustné podľa osobitných predpisov5a) a ak ide o dokumentáciu alebo inú informáciu vyhotovenú v českom jazyku alebo v jazyku bežne používanom v oblasti medzinárodných financií; Národná banka Slovenska je však oprávnená aj dodatočne podľa svojej potreby požiadať dohliadaný subjekt o predloženie úradne osvedčeného prekladu príslušnej dokumentácie alebo inej informácie do štátneho jazyka.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5a znie:
„5a) Napríklad § 3 a § 7 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.“.
5.
V § 3 ods. 1 sa slovo „audítori,8)“ nahrádza slovami „štatutárni audítori,8)“ a v § 3 ods. 3 sa slovo „audítorom,8)“ nahrádza slovami „štatutárnym audítorom,8)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8 znie:
„8) Zákon č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.“.
6.
V § 3 ods. 1 druhá veta znie: „Pritom orgány verejnej moci a iné osoby podľa prvej vety sú povinné bezplatne sprístupňovať a poskytovať Národnej banke Slovenska na účely dohľadu ňou požadované vyjadrenia, vysvetlenia, údaje a iné informácie a podklady, ktoré získali pri svojej činnosti, vrátane osobných údajov a iných informácií a podkladov z verejných častí aj neverejných častí nimi vedených, spravovaných alebo prevádzkovaných informačných systémov11a) vrátane registrov,11b) evidencií, zoznamov a iných súborov informácií a súvisiacich zbierok listín, pričom údaje a iné informácie z príslušného informačného systému sa sprístupňujú aj v elektronickej podobe spôsobom umožňujúcim úplný, priamy a trvalý diaľkový prístup prostredníctvom elektronickej komunikácie.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 11a a 11b znejú:
„11a) Napríklad zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
11b) Napríklad § 27 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 60 až 60b zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, § 2 až 9 zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov, § 20 a 21 zákona č. 540/2006 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov, § 170 ods. 3 a § 226 ods. 1 písm. e) zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.“.
7.
V § 5 sa odsek 1 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f)
plní ďalšie úlohy zverené Národnej banke Slovenska pri dohľade nad finančným trhom, ak ich plnenie nepatrí do pôsobnosti iných organizačných útvarov alebo orgánov Národnej banky Slovenska.“.
8.
V § 5 ods. 3 sa za slovo „rozhodnutí“ vkladajú slová „alebo postupu“.
9.
V § 7 ods. 5 prvej vete a § 14 ods. 6 prvej vete sa slovo „desiatich“ nahrádza číslovkou „30“ a na konci vety sa bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „alebo od odstránenia jej neúplnosti alebo jej iných nedostatkov na základe písomnej výzvy Národnej banky Slovenska pre predkladateľa.“.
10.
V § 8 ods. 1 druhej vete sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak nie je v tomto odseku uvedené inak; dohľad na mieste pod utajenou identitou možno vykonať aj v rámci dohľadu na mieste, ktorý sa už začal.“.
11.
V § 10 ods. 3 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová:
„ako aj iných ako písomných podkladov, ktoré sú v takom protokole uvedené, a to v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe na trvanlivom médiu; trvanlivým médiom sa rozumie každý prostriedok, ktorý umožňuje uloženie a uchovanie písomných informácií a iných informácií spôsobom prístupným na používanie v budúcnosti na časové obdobie zodpovedajúce účelu týchto informácií a ktorý umožňuje úplné a nezmenené verné reprodukovanie uložených informácií.“.
12.
V § 16 ods. 4 sa na konci pripájajú tieto vety:
„Ak prílohou k žiadosti je účtovná závierka, správa audítora a výročná správa, ktoré sú uložené v registri účtovných závierok,27a) žiadateľ ich môže nahradiť odkazom na ich zverejnenie v tomto registri účtovných závierok. Národná banka Slovenska môže na základe písomného návrhu žiadateľa alebo z vlastného podnetu upustiť od predloženia prílohy k žiadosti v listinnej podobe a umožniť jej predloženie v elektronickej podobe na trvanlivom médiu, ak osobitné predpisy neustanovujú inak.26b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 27a znie:
„27a) § 1 ods. 1 písm. c) a § 23 až 23d zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
13.
V § 16 ods. 5 sa nad slovom „predpisu“ odkaz „27a)“ nahrádza odkazom „5a)“.
14.
V § 16 ods. 6 sa za slovo „listiny“ vkladajú slová „a ďalšie dôkazy“.
15.
§ 16 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7)
Ak je to účelné pre hospodárnosť, plynulosť alebo efektívnosť konania, Národná banka Slovenska môže po začatí konania rozšíriť alebo zúžiť dôvody konania začatého z jej podnetu; Národná banka Slovenska o zúžení dôvodov písomne informuje účastníka konania a na postup pri rozšírení dôvodov konania sa obdobne použije ustanovenie odseku 6.“.
16.
V § 17 ods. 7 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová:
„ako aj kópiu dôkazného prostriedku v elektronickej podobe na trvanlivom médiu, ktorý tvorí súčasť spisu. Národná banka Slovenska môže zo spisu vrátiť účastníkovi konania ním predložený originál listiny, ak účastník konania preukáže naliehavý právny záujem na toto vrátenie a aj vopred uhradí náklady súvisiace so zabezpečením vyhotovenia úradne osvedčenej kópie príslušnej listiny Národnou bankou Slovenska.“.
17.
V § 18 ods. 3 štvrtej vete sa nad slovo „sídla“ a nad slovo „podnikania“ umiestňuje odkaz 29c.
Poznámka pod čiarou k odkazu 29c znie:
„29c) § 2 ods. 3 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.“.
18.
V § 18 ods. 10 sa za slovo „priezvisko“ vkladajú slová „alebo obchodné meno“.
19.
V § 21 ods. 1 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
„b)
účastník konania bol vyzvaný na oboznámenie sa so spisovým podkladom ku konaniu alebo na písomné vyjadrenie sa k spisovému podkladu ku konaniu,“.
Doterajšie písmená b) až f) sa označujú ako písmená c) až g).
20.
V § 21 ods. 1 písm. e) sa za slovo „moci“ vkladá čiarka a slová „zahraničný orgán dohľadu“.
21.
V § 22 ods. 1 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „ani nie je osobou oprávnenou konať za účastníka konania“.
22.
V § 22 ods. 1 písm. h) sa za slovo „zákonom“ vkladá bodkočiarka a slová „Národná banka Slovenska nemusí konanie zastaviť, ak zistí, že celý ustanovený poplatok bol dodatočne zaplatený“.
23.
V § 24 ods. 3 sa za slovo „listinné“ vkladajú slová „a ďalšie“ a vypúšťajú sa slová „o svojej žiadosti“.
24.
V § 24 ods. 9 sa slovo „dôkazu“ nahrádza slovom „dokazovania“ a na konci sa pripája táto veta: „Ustanovenia prvej vety a druhej vety sa rovnako vzťahujú na predloženie iných dôkazov ako listín.“.
25.
V § 25 ods. 2 časti vety pred bodkočiarkou sa za slovo „Slovenska“ vkladajú slová „na začiatku konania pred vykonaním iných úkonov“ a na konci sa pripája táto veta: „Konanie vo veci nie je obmedzené rozsahom a dôvodmi vydaného predbežného opatrenia; ak sa dôvody konania vo veci rozširujú nad rámec predbežného opatrenia, na postup pri rozšírení dôvodov konania sa obdobne použijú ustanovenia § 16 ods. 6 a 7.“.
26.
V § 25 ods. 3 sa za slovo „zruší“ vkladajú slová „z vlastného podnetu“ a na konci sa pripája táto veta: „Ak sa dôvody zrušenia podľa prvej vety vzťahujú len na časť predbežného opatrenia, Národná banka Slovenska zruší príslušnú časť predbežného opatrenia.“.
27.
V § 26 sa slová „táto lehota nemôže byť kratšia ako päť pracovných dní odo dňa doručenia výzvy“ nahrádzajú slovami „lehota na oboznámenie sa so spisovým podkladom nemôže byť kratšia ako päť pracovných dní odo dňa doručenia výzvy a lehota na písomné vyjadrenie účastníka konania k spisovému podkladu ku konaniu nemôže byť kratšia ako päť pracovných dní odo dňa určeného na oboznámenie sa účastníka konania s týmto spisovým podkladom“ a za slovo „listiny“ sa vkladajú slová „a ďalšie dôkazy“.
28.
§ 28 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Účastník konania je povinný informovať Národnú banku Slovenska o splnení povinnosti alebo podmienky vyplývajúcej z rozhodnutia vo veci najneskôr v lehote ustanovenej osobitnými predpismi,1) a ak táto lehota nie je ustanovená, v lehote určenej rozhodnutím vo veci, ak je určená; inak bezodkladne po splnení príslušnej povinnosti alebo podmienky.“.
29.
V § 29 ods. 2 sa slovo „zákona“ nahrádza slovom „predpisu“, slovo „zákon“ sa nahrádza slovom „predpis“ a na konci sa pripája táto veta: „Ak útvar dohľadu nad finančným trhom na svoje rozhodnutie o žiadosti potrebuje súčinnosť v rámci Európskeho systému finančného dohľadu1b) alebo v rámci jednotného mechanizmu dohľadu,1ab) rozhodne najneskôr do 18 mesiacov od doručenia žiadosti, ak inú lehotu na rozhodnutie neustanovujú osobitné predpisy.35)“.
30.
V § 29 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „Rozsah, v akom sa rozkladom napáda prvostupňové rozhodnutie, a dôvody podaného rozkladu možno rozšíriť, zmeniť alebo doplniť len do uplynutia lehoty na podanie rozkladu.“.
31.
V § 32 ods. 1 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „alebo ak boli doplnené len dôkazy predložené účastníkom konania.“.
32.
Za § 34 sa vkladá § 34a, ktorý znie:
㤠34a
Ustanovenia § 12 až 34 a 38 sa primerane vzťahujú aj na postup Národnej banky Slovenska pri poskytovaní súčinnosti a pri príprave podkladov na konanie a rozhodovanie Európskej centrálnej banky v rámci jednotného mechanizmu dohľadu podľa osobitných predpisov1ab) alebo iného orgánu dohľadu v rámci Európskeho systému finančného dohľadu.1b)“.
33.
V § 35 ods. 2 sa slovo „vydá“ nahrádza slovami „môže vydať“.
34.
V § 35c ods. 1 sa na konci pripája táto veta:
„Na posúdenie porušenia povinnosti ako jednotlivého prípadu nie je prekážkou, ak Národná banka Slovenska pri výkone dohľadu spoľahlivo zistí opakované rovnaké porušenie alebo viaceré obdobné porušenia povinnosti v oblasti ochrany finančného spotrebiteľa, ktorých sa dopustil ten istý dohliadaný subjekt voči rôznym finančným spotrebiteľom alebo v iných rôznych prípadoch.“.
35.
§ 35c odsek 2 znie:
„(2)
Rozkazom o uložení sankcie možno podľa závažnosti, rozsahu, dĺžky trvania, následkov a povahy zisteného nedostatku uložiť pokutu až do výšky 5 000 eur, opatrenie na odstránenie a nápravu zisteného nedostatku a zákaz použitia nekalej obchodnej praktiky. Sankcie podľa prvej vety možno ukladať samostatne alebo súbežne a za trvajúci nedostatok aj opakovane; sankcie podľa prvej vety možno ukladať opakovane aj za opakované rovnaké porušenie alebo viaceré obdobné porušenia povinnosti v oblasti ochrany finančného spotrebiteľa, ktorých sa dopustil ten istý dohliadaný subjekt voči rôznym finančným spotrebiteľom alebo v iných rôznych prípadoch.“.
36.
V § 35c ods. 4 druhej vete sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „pričom nie je viazaná rozsahom skutkových zistení, právnou kvalifikáciou ani druhom a výškou sankcie podľa zrušeného rozkazu o uložení sankcie ani ďalším obsahom zrušeného rozkazu o uložení sankcie.“.
37.
V § 35e ods. 2 sa za slová „Slovenska je“ vkladá slovo „aj“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „a § 24 ods. 10“.
38.
V § 35e ods. 3 sa za slová „porušovania spotrebiteľských práv“ vkladá bodkočiarka a slová „a vo veci tohto porušovania bezodkladne začne konanie proti dohliadanému subjektu“ sa nahrádzajú slovami „na toto predbežné opatrenie sa rovnako vzťahuje § 25“.
39.
V § 35f ods. 1 písm. a) sa suma „700 000 eur“ nahrádza sumou „1 000 000 eur“.
40.
V § 35h sa za ods. 2 vkladajú nové odseky 3 až 6, ktoré znejú:
„(3)
Ak Národná banka Slovenska v jednom konaní koná a rozhoduje o uložení sankcie jednej osobe za dva alebo viaceré nedostatky v oblasti ochrany finančných spotrebiteľov podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov,1) ktoré boli zistené za obdobie najviac dvanásť po sebe nasledujúcich mesiacov, Národná banka Slovenska za všetky postihované nedostatky uloží úhrnnú pokutu podľa ustanovenia, ktoré sa vzťahuje na nedostatok s najvyššou hornou hranicou sadzby pokuty vrátane zvýšenia sadzby podľa § 35f ods. 2 alebo osobitných predpisov;1) ak za viaceré nedostatky sú rovnaké najvyššie horné hranice sadzieb pokút vrátane ich zvýšenia podľa § 35f ods. 2 alebo osobitných predpisov,1) úhrnná pokuta sa uloží podľa ustanovenia, ktoré sa vzťahuje na jeden z nich. Ak za postihované nedostatky sú dolné hranice sadzieb pokuty rôzne, dolnou hranicou sadzby úhrnnej pokuty je najvyššia z týchto sadzieb vrátane jej zvýšenia podľa § 35f ods. 2 alebo osobitných predpisov.1) Národná banka Slovenska pri určení výšky úhrnnej pokuty zohľadní skutočnosti uvedené v § 35f ods. 1 vo vzťahu ku všetkým nedostatkom, ktoré sú postihované rozhodnutím o uložení sankcie, a aj počet týchto nedostatkov.
(4)
Ak Národná banka Slovenska rozhoduje o uložení ďalšej pokuty za nedostatok v oblasti ochrany finančných spotrebiteľov podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov,1) ktorého sa dohliadaný subjekt dopustil skôr, ako bolo vydané iné rozhodnutie, ktorým už Národná banka Slovenska uložila dohliadanému subjektu pokutu za iný nedostatok v oblasti ochrany finančných spotrebiteľov podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov,1) nesmie ďalšia ukladaná pokuta spolu s dovtedy uloženou pokutou prevyšovať najvyššie prípustnú sadzbu pokuty podľa toho ustanovenia, ktoré sa vzťahuje na zbiehajúci sa nedostatok s najvyššou hornou hranicou sadzby pokuty vrátane jej zvýšenia podľa § 35f ods. 2 alebo osobitných predpisov;1) týmto nie je dotknuté opakované ukladanie pokuty za trvajúci nedostatok a tiež nie sú dotknuté ustanovenia odsekov 1, 2 a 5, § 35c ods. 2 ani osobitných predpisov.1)
(5)
Súbežne s úhrnnou pokutou podľa odseku 3 alebo s ďalšou pokutou podľa odseku 4 možno uložiť aj iné druhy sankcií podľa § 35f alebo podľa osobitných predpisov,1) ktorých uloženie je možné za niektorý zo sankcionovaných nedostatkov.
(6)
Národná banka Slovenska pri rozhodovaní o uložení sankcie podľa § 35f alebo podľa osobitných predpisov1) zohľadní sankciu uloženú skorším právoplatným rozkazom o uložení sankcie podľa § 35c za iný rovnaký nedostatok alebo obdobný nedostatok v oblasti ochrany finančného spotrebiteľa, ktorého sa v rovnakom období v jednotlivom prípade dopustil ten istý dohliadaný subjekt.“.
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 7.
41.
V § 35h ods. 7 sa vypúšťajú slová „podľa § 35c alebo § 35f“.
42.
V § 35j ods. 1 sa za slovo „listiny“ vkladajú slová „a ďalšie dôkazy“.
43.
V § 35j ods. 2 sa slovo „kalendárnych“ nahrádza slovom „pracovných“.
44.
§ 35j sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Národná banka Slovenska vybaví podanie podľa § 1 ods. 3 písm. c) tak, že zhodnotí zistený skutkový stav, právne ho posúdi a uvedie porušenia predpisov v oblasti, ktorú dohliada Národná banka Slovenska, dohliadaným subjektom, ak k nim došlo. Prebiehajúci dohľad nad dohliadaným subjektom nemôže byť prekážkou vybavenia podania, najmä pokiaľ ide o zhodnotenie skutkového stavu, jeho právne posúdenie a uvedenie porušení právnych predpisov v oblasti ochrany finančného spotrebiteľa.“.
45.
Za § 35j sa vkladá § 35ja, ktorý znie:
㤠35ja
Národná banka Slovenska podanie podľa § 1 ods. 3 písm. c) vybaví v základnej lehote 60 kalendárnych dní (ďalej len „základná lehota“), ktorá plynie od doručenia podania alebo odstránenia nedostatkov podania. Základnú lehotu môže Národná banka Slovenska z dôvodu závažných prekážok, ktoré bránia vybaveniu podania alebo z iného dôležitého dôvodu, ak tieto nastali bez zavinenia Národnej banky Slovenska, predĺžiť o ďalších 30 kalendárnych dní, avšak najviac o 90 kalendárnych dní. O predĺžení lehoty a o dôvodoch predĺženia Národná banka Slovenska bezodkladne písomne informuje predkladateľa podania.“.
46.
V § 35k sa slová „v § 35a až 35j“ nahrádzajú slovami „v § 35a až 35ja“.
47.
V § 36 ods. 1 sa vypúšťa písmeno c).
Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno c).
Poznámka pod čiarou k odkazu 43 sa vypúšťa.
48.
§ 36 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Národná banka Slovenska v rámci dohľadu nad finančným trhom okrem zoznamov podľa odsekov 1 až 4 vedie aj ďalšie aktuálne zoznamy a registre podľa osobitných predpisov.43c)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 43c znie:
„43c) Napríklad § 38 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
49.
V § 37 ods. 1 písm. d) text za bodkočiarkou znie:
„Národná banka Slovenska rovnakým spôsobom zverejňuje aj výroky a odôvodnenia vydaných rozhodnutí Národnej banky Slovenska vo veciach ochrany finančných spotrebiteľov vrátane vydaných predbežných opatrení a rozhodnutí vydaných v rozkaznom konaní bez ohľadu na podanie opravného prostriedku zo strany dohliadaného subjektu, s výnimkou rozhodnutí procesnej povahy a informácie o uložených blokových pokutách, pričom pred zverejnením takých rozhodnutí sa v nich anonymizujú údaje o finančných spotrebiteľoch a do času nadobudnutia ich právoplatnosti aj údaje o dohliadanom subjekte a osobách konajúcich za dohliadaný subjekt, a to v rozsahu obchodné meno alebo meno a priezvisko, sídlo alebo miesto podnikania, IČO, údaj o zápise v obchodnom registri alebo inom verejne prístupnom úradnom registri, v ktorom je zapísaný, číslo a dátum vydania povolenia alebo iného udeleného oprávnenia na vykonávanie činnosti v oblasti finančného trhu; spolu so zverejnením rozhodnutia podľa tohto ustanovenia je Národná banka Slovenska povinná, do času nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, zverejniť aj oznámenie o tom, že rozhodnutie nie je právoplatné a záväzné,“.
50.
V § 37 ods. 5 sa vypúšťajú slová „alebo právnická osoba“.
51.
§ 37 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„(8)
Výsledkom spracovania podanej správy o porušení sa rozumie
a)
zistenie, či podaná správa o porušení je podľa svojho obsahu správou o porušení podľa odseku 7,
b)
informácia o ďalšom postupe vybavenia podanej správy o porušení podľa odseku 7.“.
52.
Nad § 38a sa vkladá nadpis, ktorý znie: „Pravidlá pre prijímanie a preskúmavanie správ o porušeniach“.
53.
Nadpisy pod § 38a až 38e sa vypúšťajú.
54.
V § 38a ods. 3 písm. b) sa slová „prijíma a preskúmava“ nahrádzajú slovom „spracúva“.
55.
Za § 38f sa vkladajú § 38g a 38h, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠38g
Intervenčné opatrenia
(1)
Národná banka Slovenska môže za okolností a podmienok vymedzených v osobitných predpisoch47g) rozhodnúť v súlade s týmto zákonom a osobitným predpisom47h) o vydaní intervenčného opatrenia alebo o vydaní dočasného naliehavého intervenčného opatrenia,47i) ktorých
a)
účelom je zakázať alebo obmedziť uvádzanie na trh, distribúciu alebo predaj
1.
investičných produktov založených na poistení,
2.
finančných nástrojov,
3.
štruktúrovaných vkladov,
4.
investičných produktov založených na poistení s určitými špecifickými vlastnosťami,
5.
finančných nástrojov s určitými špecifickými vlastnosťami alebo
6.
štruktúrovaných vkladov s určitými špecifickými vlastnosťami,
b)
účelom je zakázať alebo obmedziť určitú finančnú činnosť alebo postup dohliadaného subjektu alebo inej osoby podľa osobitných predpisov,47j)
c)
cieľom47j) je riešiť závažnú obavu, ohrozenie alebo riziká týkajúce sa ochrany investorov alebo riadneho fungovania a integrity finančných trhov, alebo stability finančného systému, alebo jeho časti najmenej v jednom členskom štáte, ktoré súvisia s produktom, činnosťou alebo postupom podľa písmena a) alebo písmena b).
(2)
Rozhodnutie o intervenčnom opatrení a rozhodnutie o dočasnom naliehavom intervenčnom opatrení obsahuje
a)
vymedzenie produktu, činnosti alebo postupu podľa odseku 1, na ktoré sa vzťahuje zákaz alebo obmedzenie podľa odseku 1 písm. a) alebo písm. b),
b)
vymedzenie okolností, za ktorých sa uplatňuje zákaz alebo obmedzenie podľa odseku 1 písm. a) alebo písm. b), ak je uplatňovanie vydaného zákazu alebo obmedzenia viazané na určité okolnosti, ako aj vymedzenie prípadných výnimiek, na ktoré sa nevzťahuje vydaný zákaz alebo obmedzenie podľa odseku 1 písm. a) alebo písm. b),
c)
dátum, od ktorého toto rozhodnutie nadobúda záväznosť,
d)
odôvodnenie obsahujúce skutočnosti preukazujúce splnenie podmienok podľa osobitných predpisov47g) na vydanie intervenčného opatrenia alebo dočasného naliehavého intervenčného opatrenia,
e)
ak sa vydáva dočasné naliehavé intervenčné opatrenie,47i) aj
1.
dôvody, na základe ktorých Národná banka Slovenska dospela k záveru, že postupom ustanoveným osobitnými predpismi47k) na vydanie intervenčného opatrenia by sa náležite neriešila obava alebo ohrozenie podľa osobitných predpisov,47l)
2.
dobu, na ktorú je vydané; táto doba nemôže presiahnuť tri mesiace od vyhlásenia príslušného rozhodnutia o dočasnom naliehavom intervenčnom opatrení podľa odseku 3,
f)
ďalšie skutočnosti podľa odseku 8 alebo osobitných predpisov.47j)
(3)
Rozhodnutia Národnej banky Slovenska podľa odseku 1 sa bezodkladne vyhlasujú v Zbierke zákonov Slovenskej republiky47m) uverejnením oznámenia Národnej banky Slovenska o ich vydaní, pričom súčasťou oznámenia je aj obsah rozhodnutia v rozsahu podľa odseku 2 písm. a) až c) a zároveň Národná banka Slovenska zverejňuje rozhodnutia aj na svojom webovom sídle.
(4)
Národná banka Slovenska rozhodne o zrušení rozhodnutia o intervenčnom opatrení alebo o zrušení rozhodnutia o dočasnom naliehavom intervenčnom opatrení, ak pominú okolnosti a podmienky vymedzené v osobitných predpisoch,47g) ktoré boli dôvodom na vydanie tohto intervenčného opatrenia alebo dočasného naliehavého intervenčného opatrenia; na také zrušujúce rozhodnutie sa obdobne použijú ustanovenia odsekov 2, 3, 5 a 6.
(5)
Na rozhodovanie o vydaní intervenčného opatrenia a na rozhodovanie o vydaní dočasného naliehavého intervenčného opatrenia sa nevzťahujú ustanovenia o konaní vo veciach dohľadu podľa tohto zákona a osobitných predpisov,25) ani všeobecné predpisy o správnom konaní.21)
(6)
Rozhodnutie o intervenčnom opatrení a rozhodnutie o dočasnom naliehavom intervenčnom opatrení nadobúdajú záväznosť, právoplatnosť a vykonateľnosť dňom ich vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, ak v takom rozhodnutí nie je uvedený neskorší dátum; proti takému rozhodnutiu nemožno podať opravný prostriedok a nie je preskúmateľné správnym súdom.49c) Rozhodnutia o intervenčnom opatrení a rozhodnutia o dočasnom naliehavom intervenčnom opatrení sú záväzné pre všetky orgány verejnej moci a pre osoby, ktorých sa týkajú.
(7)
Národná banka Slovenska je povinná pred vydaním intervenčného opatrenia alebo dočasného naliehavého intervenčného opatrenia prekonzultovať v súlade s osobitným predpisom47k) navrhované intervenčné opatrenie alebo dočasné naliehavé intervenčné opatrenie s príslušnými orgánmi v iných členských štátoch, na ktoré by navrhované intervenčné opatrenie alebo dočasné naliehavé intervenčné opatrenie mohlo mať značný vplyv; ak sa navrhované intervenčné opatrenie alebo dočasné naliehavé intervenčné opatrenie vydáva vo vzťahu k finančnému nástroju, činnosti alebo postupu podľa osobitného predpisu,47n) ktoré vážne ohrozujú riadne fungovanie a integritu fyzických poľnohospodárskych trhov, Národná banka Slovenska má povinnosť prekonzultovať navrhované intervenčné opatrenie alebo dočasné naliehavé intervenčné opatrenie aj s príslušnými orgánmi verejnej moci zodpovednými za dohľad nad fyzickými poľnohospodárskymi trhmi a za ich správu a reguláciu podľa osobitného predpisu.47o)
(8)
Pred vydaním intervenčného opatrenia môže Národná banka Slovenska zverejniť jeho návrh a určiť lehotu, do ktorej môžu verejnosť a intervenčným opatrením dotknuté osoby podávať vo vzťahu k návrhu podnety. Pri využití postupu podľa prvej vety je Národná banka Slovenska povinná v odôvodnení vydaného intervenčného opatrenia uviesť, ako sa vysporiadala s podnetmi podanými podľa prvej vety.
§ 38h
Oprávnenia v oblasti štrukturalizovaných retailových investičných
produktov a investičných produktov založených na poistení
(1)
Ak Národná banka Slovenska zistí nedostatky v činnosti dohliadaného subjektu alebo inej osoby spočívajúce v nedodržiavaní alebo obchádzaní pravidiel, ktoré sa podľa osobitného predpisu47p) vzťahujú na štrukturalizované retailové investičné produkty alebo investičné produkty založené na poistení, v nedodržiavaní alebo obchádzaní vydaného intervenčného opatrenia alebo dočasného naliehavého intervenčného opatrenia, Národná banka Slovenska je príslušná dohliadanému subjektu alebo inej osobe podľa závažnosti, rozsahu, dĺžky trvania, následkov, povahy zistených nedostatkov a ďalších okolností vymedzených osobitným predpisom47r) uložiť tieto opatrenia a sankcie:
a)
zákaz propagácie štrukturalizovaných retailových investičných produktov a investičných produktov založených na poistení,
b)
pozastavenie propagácie štrukturalizovaných retailových investičných produktov a investičných produktov založených na poistení,
c)
verejné upozornenie, v ktorom sa uvedie osoba zodpovedná za porušenie a povaha porušenia,
d)
zákaz poskytnúť dokument s kľúčovými informáciami,47s) ktorý nespĺňa požiadavky ustanovené osobitným predpisom,47t) a nariadiť zverejnenie novej verzie dokumentu s kľúčovými informáciami,
e)
pokutu, a to:
1.
ak ide o právnickú osobu, možno jej uložiť pokutu až do výšky 5 000 000 eur, pričom táto horná hranica sadzby pokuty sa zvyšuje až na sumu vo výške 3 % z celkového ročného obratu tejto právnickej osoby vykázaného v jej poslednej dostupnej účtovnej závierke,49) alebo až na sumu vo výške dvojnásobku ziskov, ktoré sa dosiahli v dôsledku postihovaného nedostatku, alebo dvojnásobku strát, ktorým sa zabránilo v dôsledku zisteného nedostatku, ak tieto zisky alebo straty možno určiť, s tým, že zvýšenou hornou hranicou sadzby pokuty je vyššia z týchto súm; ak právnická osoba je materskou spoločnosťou alebo dcérskou spoločnosťou materskej spoločnosti, ktorá musí vypracúvať konsolidovanú účtovnú závierku podľa osobitného predpisu,47u) ako celkový ročný obrat na účely týkajúce sa hornej hranice sadzby pokuty sa použije celkový ročný obrat alebo zodpovedajúci druh príjmu podľa poslednej dostupnej konsolidovanej účtovnej závierky schválenej riadiacim orgánom hlavnej materskej spoločnosti a zostavenej podľa právne záväzných aktov Európskej únie v oblasti účtovníctva,
2.
ak ide o fyzickú osobu, možno jej uložiť pokutu až do výšky 700 000 eur, pričom táto horná hranica sadzby pokuty sa zvyšuje až na sumu vo výške dvojnásobku ziskov, ktoré sa dosiahli v dôsledku postihovaného nedostatku, alebo dvojnásobku strát, ktorým sa zabránilo v dôsledku zisteného nedostatku, ak tieto zisky alebo straty možno určiť.
(2)
Sankcie podľa odseku 1 možno ukladať samostatne alebo súbežne a aj opakovane. Sankcie podľa odseku 1 možno uložiť do troch rokov od zistenia nedostatku, najneskôr však do desiatich rokov od jeho vzniku. Premlčacie lehoty podľa druhej vety sa prerušujú, keď nastala skutočnosť zakladajúca prerušenie lehoty podľa § 19 ods. 4, pričom od každého prerušenia premlčania začína plynúť nová premlčacia lehota. Nedostatky uvedené v protokole o vykonanom dohľade na mieste sa považujú za zistené odo dňa skončenia príslušného dohľadu na mieste podľa § 10 ods. 5 a 6.
(3)
Uložením sankcií podľa odseku 1 nie je dotknutá zodpovednosť podľa osobitných predpisov.42f)
(4)
Na konanie a rozhodovanie o uložení sankcií podľa odseku 1 sa vzťahujú ustanovenia
§ 12 až 34 a 38.
(5)
Pokuta uložená podľa odseku 1 písm. e) je splatná do 30 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty. Výnosy z pokút sú príjmom štátneho rozpočtu.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 47g až 47u znejú:
„47g) Napríklad čl. 17 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1286/2014 v platnom znení, čl. 42 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 600/2014.
47h) Čl. 17 nariadenia (EÚ) č. 1286/2014.
Čl. 42 nariadenia (EÚ) č. 600/2014.
47i) Čl. 17 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1286/2014.
Čl. 42 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 600/2014.
47j) Napríklad nariadenie (EÚ) č. 600/2014, nariadenie (EÚ) č. 1286/2014.
47k) Napríklad čl. 17 ods. 3 a 4 nariadenia (EÚ) č. 1286/2014, čl. 42 ods. 3 a 4 nariadenia (EÚ) č. 600/2014.
47l) Čl. 17 ods. 2 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1286/2014.
Čl. 42 ods. 2 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 600/2014.
47m) § 12 ods. 1 písm. b) a § 13 písm. f) zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
47n) Nariadenie (EÚ) č. 600/2014.
47o) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013) v platnom znení.
47p) Čl. 5 ods. 1, čl. 6 a 7, čl. 8 ods. 1 až 3, čl. 9, čl. 10 ods. 1, čl. 13 ods. 1, 3 a 4 a čl. 14, 19 a 34 nariadenia (EÚ) č. 1286/2014.
47r) Čl. 25 nariadenia (EÚ) č. 1286/2014.
47s) Čl. 5 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1286/2014.
47t) Čl. 6, 7, 8 alebo čl. 10 nariadenia (EÚ) č. 1286/2014.
47u) § 22 a jedenásty bod prílohy zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
63.
V § 43 ods. 3 sa slovo „písomnostiach“ nahrádza slovami „iných písomnostiach vyhotovených v rámci konania vo veciach dohľadu a v písomnostiach“.
64.
Za § 45e sa vkladá § 45f, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠45f
Prechodné ustanovenia k úpravám
účinným od 15. decembra 2017
(1)
Ustanoveniami tohto zákona sa od 15. decembra 2017 spravujú aj právne vzťahy upravené týmto zákonom, ktoré vznikli pred 15. decembrom 2017; vznik týchto právnych vzťahov, ako aj nároky z nich vzniknuté pred 15. decembrom 2017 sa však posudzujú podľa tohto zákona v znení účinnom do 14. decembra 2017, pričom na lehoty, ktoré pred 15. decembrom 2017 ešte neuplynuli, sa vzťahujú ustanovenia tohto zákona v znení účinnom od 15. decembra 2017 a ustanovenia osobitných predpisov.1)
(2)
Konania začaté a právoplatne neskončené pred 15. decembrom 2017 sa dokončia podľa tohto zákona a osobitných predpisov;1) právne účinky úkonov, ktoré v konaní nastali pred 15. decembrom 2017, zostávajú zachované.
(3)
Dohľad na mieste začatý a neskončený pred 15. decembrom 2017 sa dokončí postupom podľa tohto zákona a osobitných predpisov;1) právne účinky úkonov, ktoré pri dohľade na mieste nastali pred 15. decembrom 2017, zostávajú zachované.
(4)
Národná banka Slovenska je povinná zverejniť podľa § 37 ods. 1 písm. d) tohto zákona aj rozhodnutia vo veciach ochrany finančných spotrebiteľov, ktoré boli vydané pred 15. decembrom 2017, a to v lehote do 31. marca 2018.“.
65.
Príloha sa dopĺňa sedemnástym a osemnástym bodom, ktoré znejú:
„17.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2366 z 25. novembra 2015 o platobných službách na vnútornom trhu, ktorou sa menia smernice 2002/65/ES, 2009/110/ES a 2013/36/EÚ a nariadenie (EÚ) č. 1093/2010 a ktorou sa zrušuje smernica 2007/64/ES (Ú. v. EÚ L 337, 23. 12. 2015).
18.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/97 z 20. januára 2016 o distribúcii poistenia (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 26, 2. 2. 2016).“.
Čl. XVI
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie
a)
zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 430/2002 Z. z., zákonom č. 510/2002 Z. z., zákonom č. 165/2003 Z. z., zákonom č. 603/2003 Z. z., zákonom č. 215/2004 Z. z., zákonom č. 554/2004 Z. z., zákonom č. 747/2004 Z. z., zákonom č. 69/2005 Z. z., zákonom č. 340/2005 Z. z., zákonom č. 341/2005 Z. z., zákonom č. 214/2006 Z. z., zákonom č. 644/2006 Z. z., zákonom č. 209/2007 Z. z., zákonom č. 659/2007 Z. z., zákonom č. 297/2008 Z. z., zákonom č. 552/2008 Z. z., zákonom č. 66/2009 Z. z., zákonom č. 186/2009 Z. z., zákonom č. 276/2009 Z. z., zákonom č. 492/2009 Z. z., zákonom č. 129/2010 Z. z., zákonom č. 46/2011 Z. z., zákonom č. 130/2011 Z. z., zákonom č. 314/2011 Z. z., zákonom č. 394/2011 Z. z., zákonom č. 520/2011 Z. z., zákonom č. 547/2011 Z. z., zákonom č. 234/2012 Z. z., zákonom č. 352/2012 Z. z., zákonom č. 132/2013 Z. z., zákonom č. 352/2013 Z. z., zákonom č. 213/2014 Z. z., zákonom č. 371/2014 Z. z., zákonom č. 374/2014 Z. z., zákonom č. 35/2015 Z. z., zákonom č. 252/2015 Z. z., zákonom č. 359/2015 Z. z., zákonom č. 392/2015 Z. z., zákonom č. 405/2015 Z. z., zákonom č. 437/2015 Z. z., zákonom č. 90/2016 Z. z., zákonom č. 91/2016 Z. z., zákonom č. 125/2016 Z. z., zákonom č. 292/2016 Z. z., zákonom č. 298/2016 Z. z., zákonom č. 299/2016 Z. z., zákonom č. 315/2016 Z. z., zákonom č. 386/2016 Z. z., zákonom č. 2/2017 Z. z. a článkom I tohto zákona,
b)
zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 340/2005 Z. z., zákonom č. 519/2005 Z. z., zákonom č. 214/2006 Z. z., zákonom č. 644/2006 Z. z., zákonom č. 659/2007 Z. z., zákonom č. 552/2008 Z. z., zákonom č. 186/2009 Z. z., zákonom č. 276/2009 Z. z., zákonom č. 492/2009 Z. z., zákonom č. 129/2010 Z. z., zákonom č. 394/2011 Z. z., zákonom č. 547/2011 Z. z., zákonom č. 132/2013 Z. z., zákonom č. 352/2013 Z. z., zákonom č. 213/2014 Z. z., zákonom č. 373/2014 Z. z., zákonom č. 374/2014 Z. z., zákonom č. 90/2016 Z. z., zákonom č. 292/2016 Z. z., zákonom č. 237/2017 Z. z. a článkom X tohto zákona.
Čl. XVII
Tento zákon nadobúda účinnosť 15. decembra 2017 okrem čl. I bodov 1 až 33, bodu 34 [§ 67 až 75 a § 77 až 80], bodov 35 až 41, čl. II až V, čl. VII až IX, čl. X bodov 56 až 62, čl. XI, čl. XII bodu 1 [§ 1 ods. 3 písm. a)] a bodu 39 [§ 11 ods. 4], čl. XIII a XIV a čl. XV bodov 1 až 3 [§ 1 ods. 2 písm. a), § 1 ods. 6 a 7], bodov 5 a 6 [§ 7 ods. 5 a § 7 ods. 7], bodu 18 [§ 8 ods. 34 písm. e)], bodu 21 [§ 13 ods. 19], bodu 22 [§ 15 ods. 4] a bodov 24 až 26 [§ 26a, § 28b a príloha č. 4], ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2018, okrem čl. VI bodu 6 [§ 293eb], ktorý nadobúda účinnosť 30. apríla 2018, okrem čl. VI bodov 1 až 5, čl. XII bodov 2 až 4, 6 až 38, 40 až 48 a čl. XV bodov 7 až17, 19, 20 a 23 , ktoré nadobúdajú účinnosť 1. mája 2018, okrem čl. XII bodu 5 [§ 4 ods. 15] a čl. XV bodu 4 [§ 5 ods. 7 písm. o)], ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2018, okrem čl. I bodu 34 [§ 76], ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2019.
Andrej Kiska v. r.

Andrej Danko v. r.

Robert Fico v. r.