148/2017 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2017

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

148
ZÁKON
z 10. mája 2017,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 484/2013 Z. z., zákona č. 58/2014
Z. z., zákona č. 79/2015 Z. z. a zákona č. 262/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 písm. d) druhom bode sa nad slovom „prevádzkovateľ“ vypúšťa odkaz 6 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 6.
2.
V § 2 sa za písmeno f) vkladajú nové písmená g) a h), ktoré znejú:
„g)
prevádzkovateľ je fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá úplne alebo čiastočne prevádzkuje alebo riadi prevádzku, spaľovacie zariadenie, spaľovňu odpadov alebo zariadenie na spoluspaľovanie odpadov,
h)
stavebník je osoba, ktorá zodpovedá za stavebnú činnosť s cieľom vybudovať prevádzku na činnosť podľa prílohy č. 1 alebo s cieľom zmeniť stavbu; stavebník môže byť súčasne prevádzkovateľom.“.
Doterajšie písmená g) až p) sa označujú ako písmená i) až r).
3.
V § 3 ods. 3 písm. b) treťom bode sa vypúšťajú slová „a na jej uvedenie do prevádzky“.
4.
V § 3 odsek 4 znie:
„(4)
Ak ide o integrované povoľovanie prevádzky, ktoré vyžaduje konanie podľa § 60 až 74 a
§ 86 až 88 stavebného zákona, Slovenská inšpekcia životného prostredia (ďalej len „inšpekcia“) má v integrovanom povoľovaní pôsobnosť špeciálneho stavebného úradu podľa § 120 stavebného zákona okrem pôsobnosti vo veciach územného rozhodovania a vyvlastnenia.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 22 a 23 sa vypúšťajú.
5.
V § 6 sa vypúšťa odsek 2.
Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.
6.
V § 7 ods. 1 písm. j) sa za slová „oxidu uhličitého“ vkladajú slová „a jeho vtláčanie“.
7.
V § 7 sa odsek 1 dopĺňa písmenom r), ktoré znie:
„r)
označenie stavebníka, ak je inou osobou ako prevádzkovateľ.“.
8.
V § 8 ods. 3 písm. d) sa na začiatok vkladá slovo „o“.
9.
V § 9 ods. 2 a § 10 písm. c) sa slová „§ 11 ods. 3 písm. d)“ nahrádzajú slovami „§ 11 ods. 5 písm. d)“.
10.
V § 9 sa odsek 4 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g)
ministerstvo vo veci určenia odchylných hodnôt z emisných limitov podľa § 22 ods. 6.“.
11.
V § 11 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4)
Inšpekcia overí úplnosť žiadosti do 60 dní od jej doručenia.“.
Doterajšie odseky 4 až 7 sa označujú ako odseky 5 až 8.
12.
V § 11 sa za odsek 6 vkladajú nové odseky 7 a 8, ktoré znejú:
„(7)
Ak inšpekcia v priebehu konania zistí, že nemožno v konaní pokračovať, vyzve prevádzkovateľa na doplnenie podkladov, pričom inšpekcia určí po konzultácii s prevádzkovateľom alebo stavebníkom primeranú lehotu na doplnenie podkladov.
(8)
Prevádzkovateľ podá žiadosť o zmenu integrovaného povolenia v lehote piatich mesiacov pred uplynutím lehoty platnosti povolenia. Ak sa konanie o zmenu integrovaného povolenia neskončí do piatich mesiacov bez zavinenia prevádzkovateľa, platia pre prevádzkovateľa podmienky určené v povolení pred podaním žiadosti o zmenu integrovaného povolenia až do ukončenia tohto konania.“.
Doterajšie odseky 7 a 8 sa označujú ako odseky 9 a 10.
13.
V § 11 ods. 9 sa slová „odsekov 4 a 5“ nahrádzajú slovami „odsekov 5 a 6“.
14.
V § 11 ods. 10 úvodnej vete sa slová „v odseku 6“ nahrádzajú slovami „v odseku 9“ a v § 11 ods. 10 písm. b) až d) sa slová „odseku 4“ nahrádzajú slovami „odseku 5“.
15.
V § 12 ods. 1 sa slová „§ 11 ods. 3 písm. a)“ nahrádzajú slovami „§ 11 ods. 5 písm. a)“ a slová „§ 11 ods. 4“ sa nahrádzajú slovami „§ 11 ods. 6“.
16.
V § 15 sa odsek 1 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
to vyžaduje povaha veci, najmä ak sa tým prispeje k jej objasneniu.“.
17.
V § 15 ods. 2 sa slová „§ 11 ods. 3“ nahrádzajú slovami „§ 11 ods. 5 písm. a)“ a slová „§ 11 ods. 4“ sa nahrádzajú slovami „§ 11 ods. 6“.
18.
V § 15 ods. 3 sa slová „§ 11 ods. 3 písm. a) a f)“ nahrádzajú slovami „§ 11 ods. 5 písm. a) a f)“ a slová „§ 11 ods. 3 písm. d)“ sa nahrádzajú slovami „§ 11 ods. 5 písm. d)“.
19.
V § 16 úvodnej vete sa za slovo „konanie,“ vkladajú slová „ak nezačala konanie z vlastného podnetu,“.
20.
§ 19 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Ak prevádzkovateľ nie je stavebníkom, inšpekcia vydá povolenie, v ktorom určí podmienky na vykonávanie činnosti pre prevádzkovateľa, a samostatné povolenie s podmienkami pre stavebníka.“.
21.
V § 21 sa odsek 2 dopĺňa písmenom p), ktoré znie:
„p)
určí opatrenia na vyčlenenie vhodného priestoru na umiestnenie zariadenia na zachytávanie a vtláčanie oxidu uhličitého na základe posúdenia splnených podmienok podľa § 7 ods. 1 písm. j) a iných dostupných informácií, ktoré sa týkajú najmä ochrany životného prostredia a zdravia ľudí.“.
22.
V § 25 ods. 4 sa číslo „50“ nahrádza číslom „20“.
23.
V § 26 sa odsek 1 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f)
plniť opatrenia na nápravu podľa § 35 ods. 2 písm. a).“.
24.
§ 26 sa dopĺňa odsekmi 9 a 10, ktoré znejú:
„(9)
Prevádzkovateľ je povinný uzavrieť skládku odpadov alebo jej časť alebo vykonať jej rekultiváciu najneskôr v posledný deň lehoty uvedenej v povolení vydanom na základe žiadosti o udelenie súhlasu podľa odseku 8; túto lehotu nemožno predĺžiť.
(10)
Prevádzkovateľ je povinný v lehote troch mesiacov odo dňa uzavretia skládky odpadov alebo jej časti alebo vykonania jej rekultivácie podať inšpekcii návrh na kolaudáciu stavby.“.
25.
V § 31 sa odsek 1 dopĺňa písmenom j), ktoré znie:
„j)
je dotknutým orgánom vo veci určenia odchylných hodnôt z emisných limitov podľa § 22 ods. 6.“.
26.
V § 33 ods. 4 písm. a) sa spojka „a“ za slovom „prevádzke“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „a poskytnúť sprievod povereného zamestnanca prevádzkovateľa“.
27.
V § 37 ods. 1 sa za písmeno m) vkladajú nové písmená n) a o), ktoré znejú:
„n)
neuzavrel skládku odpadov alebo jej časť alebo nevykonal jej rekultiváciu v lehote podľa
§ 26 ods. 9,
o)
nepožiadal o kolaudáciu stavby v lehote podľa § 26 ods. 10,“.
Doterajšie písmená n) až q) sa označujú ako písmená p) až s).
28.
V § 37 ods. 1 písmeno q) znie:
„q)
nesplnil niektorú z povinností podľa § 26 ods. 2 až 4 alebo ods. 8,“.
29.
V § 37 ods. 2 sa písmeno „p)“ nahrádza písmenom „r)“ a v ods. 3 sa slová „až o) a písm. q)“ nahrádzajú slovami „až m), písm. p), q) a s)“.
30.
V § 37 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4)
Za porušenie povinnosti podľa odseku 1 písm. n) alebo písm. o) inšpekcia uloží pokutu od 150 000 eur do 1 000 000 eur.“.
Doterajšie odseky 4 až 8 sa označujú ako odseky 5 až 9.
31.
V § 39 sa slová „§ 4, 6, 7, 9 až 12, 15 až 19, 21, 25 a 29“ nahrádzajú slovami „§ 4, 6, 7, § 9 až 12, § 15 až 19, § 21, 25, § 26 ods. 9 a § 29“.
32.
Za § 40c sa vkladá § 40d, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠40d
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2017
(1)
Konania začaté a právoplatne neukončené pred 1. júlom 2017 sa dokončia podľa tohto zákona v znení účinnom do 30. júna 2017.
(2)
Konania o uložení pokuty začaté a právoplatne neukončené pred 1. júlom 2017 sa dokončia podľa tohto zákona v znení účinnom do 30. júna 2017; podľa ustanovení tohto zákona účinných od 1. júla 2017 sa dokončia iba vtedy, ak je to pre osobu priaznivejšie.“.
33.
Poznámky pod čiarou k odkazom 2, 5, 26 a 34 znejú:
„2) § 15 zákona č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov.
5) § 4 zákona č. 151/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
26) Zákon č. 128/2015 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.
34) § 8 ods. 6 zákona č. 128/2015 Z. z.“.
34.
V prílohe č. 1 v bode 6.9 sa za slovo „prevádzky“ vkladajú slová „a súvisiace povrchové, prepravné a vtláčacie zariadenia“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2017.
Andrej Kiska v. r.

Andrej Danko v. r.

Robert Fico v. r.