340/2016 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2017

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

340
ZÁKON
z 23. novembra 2016,
ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky
č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z., zákona č. 277/1998 Z. z., zákona č. 57/1999 Z. z., zákona č. 447/2000 Z. z., zákona č. 175/2002 Z. z., zákona č. 668/2002 Z. z., zákona č. 461/2003 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 81/2005 Z. z., zákona č. 94/2006 Z. z., zákona č. 598/2006 Z. z., zákona č. 460/2008 Z. z., zákona č. 563/2008 Z. z., zákona č. 504/2009 Z. z., zákona č. 500/2010 Z. z., zákona č. 236/2011 Z. z., zákona č. 532/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 392/2012 Z. z., zákona č. 462/2013 Z. z., zákona č. 97/2014 Z. z., zákona č. 195/2014 Z. z., zákona č. 362/2014 Z. z., zákona č. 32/2015 Z. z., zákona č. 338/2015 Z. z. a nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 443/2015 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 29n sa vkladá § 29o, ktorý znie:
㤠29o
(1)
Poslancovi, prezidentovi, členovi vlády, predsedovi kontrolného úradu a podpredsedovi kontrolného úradu patrí v roku 2017 plat a paušálne náhrady vo výške určenej v roku 2011
(§ 29g).
(2)
Odmena asistenta poslanca a výdavky na prevádzku poslaneckej kancelárie zriadenej podľa § 4a ods. 1 druhej vety sú v roku 2017 rovnaké ako v roku 2011.
(3)
Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na generálneho prokurátora, predsedu Súdnej rady Slovenskej republiky, sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky a ostatných sudcov; ich plat sa v roku 2017 určí podľa § 2 a 27.“.
Čl. II
Zákon č. 564/2001 Z. z. o verejnom ochrancovi práv v znení zákona č. 411/2002 Z. z., zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 618/2004 Z. z., zákona č. 122/2006 Z. z., zákona č. 400/2009 Z. z., zákona č. 220/2011 Z. z., zákona č. 392/2012 Z. z., zákona č. 462/2013 Z. z., zákona č. 362/2014 Z. z., zákona č. 176/2015 Z. z., zákona č. 338/2015 Z. z. a zákona č. 125/2016 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 28d sa vkladá § 28e, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠28e
Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 2017
V roku 2017 sú platové pomery verejného ochrancu práv, paušálne náhrady a náhrady ďalších výdavkov súvisiacich s vykonávaním tejto funkcie rovnaké ako platové pomery, paušálne náhrady a náhrady ďalších výdavkov poslanca národnej rady vo funkcii podpredsedu národnej rady ustanovené osobitným predpisom,24) pričom plat verejného ochrancu práv sa zvýši o 5 %.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 24 znie:
„24) § 29o zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. v znení zákona č. 340/2016 Z. z.“.
Čl. III
Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 638/2005 Z. z., zákona č. 255/2006 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 668/2007 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 290/2009 Z. z., zákona č. 291/2009 Z. z., zákona č. 400/2009 Z. z., zákona č. 192/2011 Z. z., zákona č. 122/2013 Z. z., zákona č. 195/2014 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 261/2014 Z. z., zákona č. 362/2014 Z. z., zákona č. 247/2015 Z. z., zákona č. 338/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z. a zákona č. 125/2016 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 84e sa vkladá § 84f, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠84f
Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 2017
Riaditeľovi úradu v roku 2017 patrí mesačne funkčný plat vo výške platu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky ustanoveného na rok 2017 osobitným predpisom.40)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 40 znie:
„40) § 29o zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. v znení zákona č. 340/2016 Z. z.“.
Čl. IV
Zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 500/2010 Z. z., zákona č. 505/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 33/2011 Z. z., zákona č. 48/2011 Z. z., zákona č. 220/2011 Z. z., zákona č. 257/2011 Z. z., zákona č. 503/2011 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 361/2012 Z. z., zákona č. 392/2012 Z. z., zákona č. 122/2013 Z. z., zákona č. 305/2013 Z. z., zákona č. 402/2013 Z. z., zákona č. 462/2013 Z. z., zákona č. 307/2014 Z. z., zákona č. 322/2014 Z. z., zákona č. 325/2014 Z. z., zákona č. 362/2014 Z. z., zákona č. 281/2015 Z. z., zákona č. 338/2015 Z. z. a zákona č. 375/2015 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 140e sa vkladá § 140f, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠140f
Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 2017
Štátnemu zamestnancovi vo verejnej funkcii v služobnom úrade, ktorým je ministerstvo, na ktorého sa vzťahuje ustanovenie § 83 ods. 4, a vedúcemu ostatného ústredného orgánu štátnej správy patrí v roku 2017 funkčný plat vo výške platu poslanca národnej rady ustanoveného na rok 2017 osobitným predpisom74) zníženého o 5 %.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 74 znie:
„74) § 29o zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. v znení zákona č. 340/2016 Z. z.“.
Čl. V
Zákon č. 176/2015 Z. z. o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 338/2015 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 31 sa vkladá § 32, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠32
Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 2017
V roku 2017 patrí komisárovi plat v rovnakej sume ako poslancovi národnej rady a paušálne náhrady súvisiace s výkonom jeho funkcie v rovnakej sume ako diéty a náhrady ďalších výdavkov spojených s výkonom funkcie poslanca národnej rady s trvalým pobytom v Bratislavskom kraji ustanovené na rok 2017 osobitným predpisom.21)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 21 znie:
„21) § 29o zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. v znení zákona č. 340/2016 Z. z.“.
Čl. VI
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2017.
Andrej Kiska v. r.

Andrej Danko v. r.

Robert Fico v. r.