354/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.12.2015 do 01.01.2016

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

354
ZÁKON
z 11. novembra 2015,
ktorým sa mení zákon č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. III
Zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení zákona č. 35/2002 Z. z., zákona č. 335/2007 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 8/2010 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 5/2012 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z. a zákona č. 272/2015 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 29 ods. 4 druhej vete sa bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „na tento účel môže poskytnúť neziskovej organizácii jej zakladateľ príspevok zo svojho rozpočtu.“.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 15. decembra 2015 okrem článkov I a II, ktoré nadobúdajú účinnosť 2. januára 2016.
Andrej Kiska v. r.

Peter Pellegrini v. r.

Robert Fico v. r.