262/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.12.2015 do 30.12.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

262
ZÁKON
z 24. septembra 2015,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. III
Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 261/2002 Z. z., zákona č. 393/2002 Z. z., zákona č. 529/2002 Z. z., zákona č. 188/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 525/2003 Z. z., zákona č. 24/2004 Z. z., zákona č. 443/2004 Z. z., zákona č. 587/2004 Z. z., zákona č. 733/2004 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 532/2005 Z. z., zákona č. 571/2005 Z. z., zákona č. 127/2006 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 515/2008 Z. z., zákona č. 519/2008 Z. z., zákona č. 160/2009 Z. z., zákona č. 386/2009 Z. z., zákona č. 119/2010 Z. z., zákona č. 145/2010 Z. z., zákona č. 258/2011 Z. z., zákona č. 343/2012 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 290/2013 Z. z., zákona č. 346/2013 Z. z., zákona č. 388/2013 Z. z., zákona č. 484/2013 Z. z., zákona č. 399/2014 Z. z. a zákona č. 79/2015 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
V § 21 sa odsek 2 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g)
na výzvu inšpekcie predložiť plán úprav skládky odpadov v ňou stanovenej lehote.“.
2.
§ 69 sa dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
ako príslušná podľa osobitného predpisu78b) vyzýva prevádzkovateľa skládky odpadov na predloženie plánu úprav skládky odpadov a dodatočne schvaľuje plán úprav skládky odpadov.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 78b znie:
„78b)
Zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
3.
V § 74 sa odsek 2 dopĺňa písmenom m), ktoré znie:
„m)
dodatočné schvaľovanie plánu úprav skládky odpadov.“.
4.
V § 78 sa odsek 3 dopĺňa písmenom s), ktoré znie:
„s)
na výzvu inšpekcie nepredloží plán úprav skládky v ňou stanovenej lehote.“.
Čl. IV
Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení zákona č. 587/2004 Z. z., zákona č. 230/2005 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 532/2005 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 515/2008 Z. z., zákona č. 384/2009 Z. z., zákona č. 134/2010 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 258/2011 Z. z., zákona č. 408/2011 Z. z., zákona č. 306/2012 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 35/2014 Z. z. a zákona č. 409/2014 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 51 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Rozhodnutím podľa odseku 1 možno správu drobného vodného toku alebo jeho uceleného úseku previesť na správcu lesného majetku vo vlastníctve štátu,60a) ak pozemkami, ktoré spravuje, preteká viac ako jedna polovica celkovej dĺžky drobného vodného toku alebo jeho uceleného úseku.“.
Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.
Poznámka pod čiarou k odkazu 60a znie:
„60a)
§ 2 písm. q) zákona č. 326/2005 Z. z.“.
2.
§ 53a vrátane nadpisu znie:
㤠53a
Povinnosti vlastníka pozemku, na ktorom je hydromelioračná stavba umiestnená, a povinnosti a oprávnenia vlastníka hydromelioračnej stavby
(1)
Vlastník pozemku, jeho správca alebo užívateľ, na ktorom je hydromelioračná stavba umiestnená, je povinný
a)
strpieť hydromelioračnú stavbu alebo jej časť na svojom pozemku,
b)
strpieť, aby vlastník, správca alebo užívateľ hydromelioračnej stavby alebo jej časti v nevyhnutnej miere vstupoval na pozemky, na ktorých je hydromelioračná stavba alebo jej časť umiestnená, v súvislosti s jej prevádzkou, údržbou, opravou alebo stavebnou úpravou,
c)
pri užívaní pozemku počínať si tak, aby svojou činnosťou nepoškodzoval hydromelioračnú stavbu alebo jej časť a neporušoval a ani inak negatívne neovplyvňoval funkčnosť, bezpečnosť, spoľahlivosť a prevádzku hydromelioračnej stavby alebo jej časti, inak zodpovedá za škodu, ktorú svojou činnosťou spôsobil,
d)
ohlásiť vlastníkovi, správcovi alebo užívateľovi hydromelioračnej stavby alebo jej časti vzniknuté závady alebo nutnosť vykonať opravy na hydromelioračnej stavbe alebo jej časti.
(2)
Vlastník, správca alebo užívateľ hydromelioračnej stavby alebo osoby, s ktorými má vlastník, správca alebo užívateľ hydromelioračnej stavby upravený právny vzťah, sú v súvislosti s prevádzkou, údržbou, opravou alebo stavebnou úpravou hydromelioračnej stavby alebo jej časti oprávnení vstupovať na pozemky, na ktorých je hydromelioračná stavba alebo jej časť umiestnená a v nevyhnutnej miere vstupovať na pozemky do vzdialenosti 5 m na obidve strany od líniovej časti hydromelioračnej stavby. Vlastník, správca alebo užívateľ hydromelioračnej stavby činnosti vykonávané osobami, s ktorými má upravený právny vzťah, riadi, kontroluje a za vykonané činnosti zodpovedá.
(3)
Pri povoľovaní uskutočnenia, stavebnej úpravy alebo zmeny časti hydromelioračnej stavby mimo zastavaného územia obce, orgán štátnej vodnej správy rozhodne o podmienkach, za akých ich možno vykonať na cudzom pozemku. Oprávnenia vlastníka, správcu alebo užívateľa hydromelioračnej stavby na uskutočnenie, stavebnú úpravu alebo zmenu časti hydromelioračnej stavby vznikajú nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia orgánu štátnej vodnej správy.
(4)
Vlastník, správca alebo užívateľ hydromelioračnej stavby alebo kanála, ktorý je súčasťou hydromelioračnej stavby, nezodpovedá za škody spôsobené mimoriadnou udalosťou.60)
(5)
Na kanál, ktorý je súčasťou hydromelioračnej stavby, sa v primeranej miere vzťahujú ustanovenia § 43 ods. 2 a 4 až 7, § 47 a § 49 ods. 1 písm. b) a c).“.
Čl. V
Zákon č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 399/2014 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 18 ods. 6 sa na konci písmen a) a b) vypúšťajú slová „administrovanej ministerstvom“.
2.
V § 26 ods. 4 sa vypúšťajú slová „a zašle Komisii na notifikáciu“.
Čl. VI
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembra 2015 okrem čl. I a II, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2016, čl. III stráca účinnosť 31. decembra 2015.
Andrej Kiska v. r.
Peter Pellegrini v. r.
Robert Fico v. r.