Predpis bol zrušený predpisom 571/2009 Z. z.

326/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2009 do 31.12.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

326
OPATRENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
z 3. augusta 2009
o ustanovení sumy rodičovského príspevku
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 4 zákona č. 280/2002 Z. z. o rodičovskom príspevku v znení zákona č. 244/2005 Z. z. a zákona č. 561/2008 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Suma rodičovského príspevku upravená podľa § 4 ods. 4 zákona sa ustanovuje takto: V § 4 ods. 1 zákona sa suma „158,67 eura“ nahrádza sumou „164,22 eura“.
§ 2
Zrušuje sa opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 267/2008 Z. z. o ustanovení sumy rodičovského príspevku.
§ 3
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. septembra 2009.
Viera Tomanová v. r.