374/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 04.04.2009 do 31.07.2014

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

374
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 10. septembra 2008,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 658/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky v znení neskorších predpisov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. g) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 658/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 538/2006 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 108/2007 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 418/2007 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 124/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
Za § 17c sa vkladá § 17d, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠17d
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 4. apríla 2009
(1)
Kozmetické výrobky, ktoré obsahujú látku uvedenú v prílohe č. 2 pod referenčným číslom 1136, podľa predpisov účinných do 4. apríla 2009 možno predávať do 4. októbra 2009.
(2)
Kozmetické výrobky, ktoré obsahujú látky uvedené v prílohe č. 3 časti 1 pod referenčnými číslami 45, 72, 73, 88, 89, 103 až 184, podľa predpisov účinných do 4. apríla 2009 možno predávať do 4. októbra 2009.“.
2.
V prílohe č. 2 referenčné číslo 1136 znie:
„1136. Extrudát Myroxylon pereire (Rayle) Klotzch (Peruánsky balzam, surový) CAS 8007-00-9, ak sa používa ako vonná látka.“.
3.
V prílohe č. 3 časti 1 sa vypúšťa referenčné číslo 68.
4.
V prílohe č. 3 časti 1 referenčné čísla 45, 72, 73, 88 a 89 znejú:

„Ref. číslo  Látka  O b m e d z e n i a  Podmienky použitia
a upozornenia,
ktoré musia byť uvedené
na obale kozmetického výrobku
Oblasť
aplikácie/použitia
Najvyššia prípustná
koncentrácia
v kozmetickom
výrobku
Iné obmedzenia
a požiadavky
a b c d e f 
45  Benzyl alcohol ** 1)
CAS 100-51-6
a)
Rozpúšťadlo
b)
Vonné, aromatické kompozície alebo ich suroviny
  b)
Prítomnosť látky sa musí uviesť v zozname zložiek v zmysle § 13 ods. 3, ak je jej koncentrácia:
a) > 0,001 % hm. vo výrobkoch, ktoré sa nezmývajú,
b) < 0,01 % vo výrobkoch, ktoré sa zmývajú.
 
72  Hydroxycitro- nellal **
CAS 107-75-5
 
a)
Kozmetické výrobky na hygienu  ústnej dutiny
b)
Ostatné kozmetické výrobky 
b)
1,0 %
a), b)
Prítomnosť látky sa musí uviesť v zozname zložiek v zmysle § 13 ods. 3, ak je jej koncentrácia:
a) > 0,001 % hm. vo výrobkoch, ktoré sa nezmývajú,
b) < 0,01 % vo výrobkoch, ktoré sa zmývajú. 
 
73  Isoeugenol **
CAS 97-54-1 
a)
Kozmetické výrobky ústnej hygieny
b)
Ostatné kozmetické výrobky
b)
0,02 %
a), b)
Prítomnosť látky sa musí uviesť v zozname zložiek v zmysle § 13 ods. 3, ak je jej koncentrácia:
a) > 0,001 % hm. vo výrobkoch, ktoré sa nezmývajú,
b) < 0,01 % vo výrobkoch, ktoré sa zmývajú. 
 
88  d-Limonene **
CAS 5989-27-5 
    Prítomnosť látky sa musí uviesť v zozname zložiek v zmysle § 13 ods. 3, ak je jej koncentrácia:
a) > 0,001 % hm. vo výrobkoch, ktoré sa nezmývajú,
b) < 0,01 % vo výrobkoch, ktoré sa zmývajú.
Koncentrácia peroxidu musí byť < 20 mmol/l. 2) 
 
89  Metyl-okt-2- -inoát
Methyl 2-octynoate **
Methyl heptine carbonate o
CAS 111-12-6
 
a)
Kozmetické výrobky na hygienu  ústnej dutiny
b)
Ostatné kozmetické výrobky 
b)
0,01 %, ak sa používa samostatne.
Ak sa používa
v kombinácii s metyl-non-
2-inoátom, potom
ich celková koncentrácia
v konečnom výrobku nesmie byť > 0,01 %
(z  čoho koncentrácia
metyl-non-2-inoátu
nesmie byť > 0,002 %). 
a), b)
Prítomnosť látky sa musí uviesť v zozname zložiek v zmysle § 13 ods. 3, ak je jej koncentrácia:
a) > 0,001 % hm. vo výrobkoch, ktoré sa nezmývajú,
b) < 0,01 % vo výrobkoch, ktoré sa zmývajú. 
 
Vysvetlivky:
** V tejto prílohe je takto označený názov podľa INCI.
o V tejto prílohe je takto označený názov podľa smernice Rady 76/768/EHS v znení neskorších zmien.
1)
Ako konzervačná látka, pozri prílohu č. 6 časť 1 ref. číslo 34.
2)
Obmedzenie sa vzťahuje na látku a nie na konečný kozmetický výrobok.“.
5.
V prílohe č. 3 časti 1 sa dopĺňajú referenčné čísla 103 až 184, ktoré znejú:

„Ref. číslo Látka O b m e d z e n i a Podmienky
použitia a upozornenia, ktoré musia byť uvedené na obale kozmetického výrobku
Oblasť
aplikácie/
použitia
Najvyššia
prípustná
koncentrácia
v kozmetickom výrobku
Ďalšie
obmedzenia a požiadavky
a b c d e f
103 Abies alba cone oil and extract **
CAS 90028-76-5
    Koncentrácia peroxidu < 10 mmol/l. 1)  
104 Abies alba needle oil and extract **
CAS 90028-76-5
    Koncentrácia peroxidu < 10 mmol/l. 1)  
105 Abies pectinata needle oil and extract **
CAS 92128-34-2
    Koncentrácia peroxidu < 10 mmol/l. 1)  
106 Abies sibirica needle oil and extract **
CAS 91697-89-1
    Koncentrácia peroxidu < 10 mmol/l. 1)  
107 Abies balsamea needle oil and extract **
CAS 85085-34-3
    Koncentrácia peroxidu < 10 mmol/l. 1)  
108 Pinus mugo pumilio leaf and twig oil and extract **
CAS 90082-73-8
    Koncentrácia peroxidu < 10 mmol/l. 1)  
109 Pinus mugo leaf and twig oil and extract **
CAS 90082-72-7
    Koncentrácia peroxidu < 10 mmol/l. 1)  
110 Pinus sylvestris leaf and twig oil and extract **
CAS 84012-35-1
    Koncentrácia peroxidu < 10 mmol/l. 1)  
111 Pinus nigra leaf and twig oil and extract **
CAS 90082-74-9
    Koncentrácia peroxidu < 10 mmol/l. 1)  
112 Pinus palustris leaf and twig oil and extract **
CAS 97435-14-8
    Koncentrácia peroxidu < 10 mmol/l. 1)  
113 Pinus pinaster leaf and twig oil and extract **
CAS 90082-75-0
    Koncentrácia peroxidu < 10 mmol/l. 1)  
114 Pinus pumila leaf and twig oil and extract **
CAS 97676-05-6
    Koncentrácia peroxidu < 10 mmol/l. 1)  
115 Pinus species leaf and twig oil and extract **
CAS 94266-48-5
    Koncentrácia peroxidu < 10 mmol/l. 1)  
116 Pinus cembra leaf and twig oil and extract **
CAS 92202-04-5
    Koncentrácia peroxidu < 10 mmol/l. 1)  
117 Pinus cembra leaf and twig extract acetylated **
CAS 94334-26-6
    Koncentrácia peroxidu < 10 mmol/l. 1)  
118 Picea mariana leaf oil and extract **
CAS 91722-19-9
    Koncentrácia peroxidu < 10 mmol/l. 1)  
119 Thuja occidentalis leaf oil and extract **
CAS 90131-58-1
    Koncentrácia peroxidu < 10 mmol/l. 1)  
120 Thuja occidentalis stem oil **
CAS 90131-58-1
    Koncentrácia peroxidu < 10 mmol/l. 1)  
121 3,7,7-trimetylbicyclo-
[4.1.0]hept-3-én

3-Carene **
(Isodiprene) o
CAS 13466-78-9
    Koncentrácia peroxidu < 10 mmol/l. 1)  
122 Cedrus atlantica wood oil and extract **
CAS 92201-55-3
    Koncentrácia peroxidu < 10 mmol/l. 1)  
123 Cupressus sempervirens leaf oil and extract **
CAS 84696-07-1
    Koncentrácia peroxidu < 10 mmol/l. 1)  
124 Turpentine gum (Pinus spp.) **
CAS 9005-90-7
    Koncentrácia peroxidu < 10 mmol/l. 1)  
125 Turpentine oil and rectified oil **
CAS 8006-64-2
    Koncentrácia peroxidu < 10 mmol/l. 1)  
126 Turpentine, steam distilled (Pinus spp.) **
CAS 8006-64-2
    Koncentrácia peroxidu < 10 mmol/l. 1)  
127 Terpene alcohols acetates **
CAS 69103-01-1
    Koncentrácia peroxidu < 10 mmol/l. 1)  
128 Terpene  hydrocarbons **
CAS 68956-56-9
    Koncentrácia peroxidu < 10 mmol/l. 1)  
129 Terpenes and terpenoids **
s výnimkou 
d-, l- a dl-limonene** 
uvedených pod referenčnými
číslami 88, 167 a 168
v prílohe č. 3 časti 1

CAS 65996-98-7
    Koncentrácia peroxidu < 10 mmol/l. 1)  
130 Terpene terpenoids sinpine **
CAS 68917-63-5
    Koncentrácia peroxidu < 10 mmol/l. 1)  
131 1-izopropyl-4-metylcyklo- hex-1,3-dién
-Terpinene **
p-Mentha-1,3-diene o
CAS 99-86-5
    Koncentrácia peroxidu < 10 mmol/l. 1)  
132 1-metyl-4-(1-metylvinyl)cyklohex-1,4-dién
-Terpinene **
p-Mentha-1,4-diene o
CAS 99-85-4
    Koncentrácia peroxidu < 10 mmol/l. 1)  
133 4-menta-1,4(8)-dién Terpinolene **
p-Mentha-1,4(8)-diene o
CAS 586-62-9
    Koncentrácia peroxidu < 10 mmol/l. 1)  
134 1-(1,1,2,3,3,6-hexametyl-indán-5-yl)etán-1-ón
Acetyl hexamethyl indan **
1,1,2,3,36-Hexamethyl- indan-5-yl methyl ketone o
CAS 15323-35-0
a)
Kozmetické výrobky, ktoré sa nezmývajú
b)
Kozmetické výrobky, ktoré sa zmývajú
a)
2 %
 
   
135 Alyl-butyrát
Allyl butyrate **
2-Propenyl butanoate o
CAS 2051-78-7
    Koncentrácia voľného alyl-alkoholu v esteri musí byť <  0,1 %.  
136 Alyl-3-fenylakrylát
Allyl cinnamate **
2-Propenyl 3-phenyl-2-propenoate o
CAS 1866-31-5
    Koncentrácia voľného alyl-alkoholu v esteri musí byť < 0,1 %.  
137 Alyl-cyklohexánacetát
Allyl cyclohexylacetate **
2-Propenyl cyclohexaneacetate o
CAS 4728-82-9
    Koncentrácia voľného alyl-alkoholu v esteri musí byť < 0,1 %.  
138 Alyl-3-cyklohexylpro- panoát
Allyl cyclohexylpropionate **
2-Propenyl 3-cyclohexane-propanoate o
CAS 2705-87-5
    Koncentrácia voľného alyl-alkoholu v esteri musí byť < 0,1 %.  
139 Alyl-heptanoát
Allyl heptanoate **
2-Propenyl heptanoate o
CAS 142-19-8
    Koncentrácia voľného alyl-alkoholu v esteri musí byť < 0,1 %.  
140 Alyl-hexanoát
Allyl caproate **
Allyl hexanoate o
CAS 123-68-2
    Koncentrácia voľného alyl-alkoholu v esteri musí byť < 0,1 %.  
141 Alyl-3-metylbutanoát
Allyl isovalerate **
2-Propenyl 3-methyl-butanoate o
CAS 2835-39-4
    Koncentrácia voľného alyl-alkoholu v esteri musí byť <  0,1 %.  
142 Alyl-oktanoát
Allyl octanoate **
2-Allyl caprylate o
CAS 4230-97-1
    Koncentrácia voľného alyl-alkoholu v esteri musí byť < 0,1 %.  
143 Alyl-fenoxyacetát
Allyl phenoxyacetate **
2-Propenyl phenoxyacetate o
CAS 7493-74-5
    Koncentrácia voľného alyl-alkoholu v esteri musí byť < 0,1 %.  
144 Alyl-fenylacetát
Allyl phenylacetate **
2-Propenyl benzeneacetate o
CAS 1797-74-6
    Koncentrácia voľného alyl-alkoholu v esteri musí byť < 0,1 %.  
145 Allyl 3,5,5-trimethylhexanoate **
CAS 71500-37-3
    Koncentrácia voľného alyl-alkoholu v esteri musí byť < 0,1 %.  
146 Allyl cyclohexyloxyacetate **
CAS 68901-15-5
    Koncentrácia voľného alyl-alkoholu v esteri musí byť < 0,1 %.  
147 Allyl isoamyloxyacetate **
CAS 67634-00-8
    Koncentrácia voľného alyl-alkoholu v esteri musí byť < 0,1 %.  
148 Allyl 2-methylbutoxyacetate **
CAS 67634-01-9
    Koncentrácia voľného alyl-alkoholu v esteri musí byť < 0,1 %.  
149 Allyl nonanoate **
CAS 7493-72-3
    Koncentrácia voľného alyl-alkoholu v esteri musí byť < 0,1 %.  
150 Allyl propionate **
CAS 2408-20-0
    Koncentrácia voľného alyl-alkoholu v esteri musí byť < 0,1 %.  
151 Allyl trimethylhexanoate **
CAS 68132-80-9
    Koncentrácia voľného alyl-alkoholu v esteri musí byť < 0,1 %.  
152 Alyl-okt-2-inoát
Allyl heptine carbonate **
(Allyl okt-2-ynoate) o
CAS 73157-43-4
  0,002 % Táto látka sa nesmie používať v kombinácii so žiadnym 2-alkynoickým esterom kyseliny (napr.  metyl-okt-2- -inoátom).  
153 2-pentylcyklopent-2- -enón Amylcyclopentenone **
2-Pentylcyclopent-2-en-1- -one o
CAS 25564-22-1
  0,1 %
 
   
154 Balzamy Peru
Myroxylon balsamum var. pereirae extracts and distillates **
Balsam peru oil, absolute and anhydrol o
(Balsam oil peru) o
CAS 8007-00-9
  0,4 %
 
   
155 3-(4-terc-butylfenyl)- propanál
4-tert-Butyldihydrocinnam- aldehyde **
3-(4-tert-Butylphenyl)- propion-aldehyde o
CAS 18127-01-0
  0,6 %
 
   
156 Cuminum cyminum fruit oil and extract **
CAS 84775-51-9
a)
Kozmetické výrobky, ktoré sa nezmývajú
b)
Kozmetické výrobky, ktoré sa zmývajú
a)
0,4 % rascového oleja
 
   
157 (Z)-1-(2,6,6-trimetylcyklo- hex-2-enyl)-but-2-én-1-ón
cis-Rose ketone-1 ** 2)
(Z)-1-(2,6,6-Trimethyl-2- cyclohexen-1-yl)-2-buten- -1-one o
(cis-alpha-Damascone) o
CAS 23726-94-5
a)
Kozmetické výrobky na hygienu  ústnej dutiny
b)
Ostatné kozmetické výrobky
b) 
0,02 %
 
   
158 (E)-1-(2,6,6-trimetylcyklo- hex-1-enyl)but-2-én-1-ón
trans-Rose ketone-2 ** 2)
(E)-1-(2,6,6-Trimethyl-1- -cyclohexen-1-yl)-2-buten--1-one o
(trans--Damascone) o
CAS 23726-91-2
a)
Kozmetické výrobky na hygienu  ústnej dutiny
b)
Ostatné kozmetické výrobky
b) 
0,02 %
   
159 (E)-1-(2,4,4-trimetylcyklo- hex-2-én-1-yl)but-2-én-1- -ón
trans-Rose ketone-5 ** 2)
(E)-1-(2,4,4-Trimethyl-2- -cyclohexen-1-yl)-2-buten- -1-one o
(Isodamascone) o
CAS 39872-57-6
  0,02 %
 
   
160 Trimetylcyklohexa-1,3- -dién-1-yl)but-2-én-1-ón
Rose ketone-4 ** 2)
1-(2,6,6-Trimethylcyclo- hexa-1,3-dien-1-yl)-2- -buten-1-one o
(Damascenone) o
CAS 23696-85-7
a)
Kozmetické výrobky na hygienu  ústnej dutiny
b)
Ostatné kozmetické výrobky
b)
0,02 %
   
161 1-(2,6,6-trimetylcyklohex- -3-enyl)but-2-én-1-ón
Rose ketone-3 ** 2)
1-(2,6,6-Trimethyl-3-cyclo hexen-1-yl)-2-buten-1-one o
(delta-Damascone) o
CAS 57378-68-4
a)
Kozmetické výrobky na hygienu  ústnej dutiny
b)
Ostatné kozmetické výrobky
b)
 0,02 %
   
162 (Z)1-(2,6,6-trimetylcyklo-hex-1-enyl)but-2-én-1-ón
cis-Rose ketone-2 ** 2) 
1-(2,6,6-Trimethyl-1-cyclo- hexen-1-yl)-2-buten-1-one o
(cis--Damascone) o
 CAS 23726-92-3
a)
Kozmetické výrobky na hygienu  ústnej dutiny
b)
Ostatné kozmetické výrobky
b) 
0,02 %
   
163 (E)-1-(2,6,6-trimetylcyklo- hex-2-enyl)but-2-én-1-ón
trans-Rose ketone-1 ** 2)
1-(2,6,6-Trimethyl-2-cyclo- hexen-1-yl)-2-buten-1-one o
(trans--Damascone) o
CAS 24720-09-0
a)
Kozmetické výrobky na hygienu  ústnej dutiny
b)
Ostatné kozmetické výrobky
b) 
0,02 %
   
164 1-(2,4,4-trimetylcyklohex- -2-én-1-yl)but-2-én-1-ón Rose ketone-5 ** 2)
1-(2,4,4-Trimethyl-2-cyclo- hexen-1-yl)-2-buten-1-one o
CAS 33673-71-1
  0,02 %
 
   
165 [1(E),2]1-(2,6,6-tri- metylcyklohex-3-én-1-yl)- but-2-én-1-ón
trans-Rose ketone-3 ** 2)
1-(2,6,6-Trimethyl-3-cyclo-hexen-1-yl)-2-buten-1-one o
(trans-delta-Damascone) o
CAS 71048-82-3
a)
Kozmetické výrobky na hygienu  ústnej dutiny
b)
Ostatné kozmetické výrobky
b) 
0,02 %
 
   
166 trans-2-Hexenal **
CAS 6728-26-3
 
a)
Kozmetické výrobky na hygienu  ústnej dutiny
b)
Ostatné  kozmetické výrobky
b)
 0,002 %
   
167 (S)-1-metyl-4-(1-metyl- etenyl)-cyklohexén
l-Limonene **
(S)-p-Mentha-1,8-diene o
CAS 5989-54-8
    Koncentrácia peroxidu < 20 mmol/l. 1)
 
 
168 Dipentén
dl-Limonene (racemic) **
1,8(9)-p-Menthadiene;
p-Mentha-1,8-diene o
(Dipentene) o
CAS 138-86-3
    Koncentrácia peroxidu < 20 mmol/l . 1)
 
 
169 4-izopropenylcyklohex-1--énkarbaldehyd Perillaldehyde **
p-Mentha-1,8-dien-7-al o
CAS 2111-75-3
a)
Kozmetické výrobky na hygienu  ústnej dutiny
b)
Ostatné kozmetické výrobky
b) 
0,1 %
   
170 4-izopropylcyklohexa- dién-1-etyl-formiát
Isobergamate **
Menthadiene-7-methyl formate o
CAS 68683-20-5
  0,1 %
 
   
171 Metoxydicyklopentadién  karboxaldehyd
Methoxy dicyclopentadiene carboxaldehyde **
Octahydro-5-methoxy-4,7--methano-1H-indene-2- -carboxaldehyde o
CAS 86803-90-9
  0,5 %
 
   
172 3-methylnon-2-enenitrile **
CAS 53153-66-5
  0,2 %
 
   
173 Metyl-non-2-inoát
Methyl octine carbonate **
Methyl non-2-ynoate o
CAS 111-80-8
 
a)
Kozmetické výrobky na hygienu  ústnej dutiny
b)
Ostatné kozmetické výrobky
  b) 
0,002 %, ak sa používa samostatne.
Ak sa používa v kombinácii s metyl-okt-2- -inoátom, potom ich celková koncentrácia v konečnom kozmetickom výrobku nesmie byť > 0,01 %  (z čoho koncentrácia metyl-okt-2- -inoátu nesmie byť >  0,002 %).
 
174 Okt-1-én-3-yl-acetát Amylvinylcarbinyl acetate **
1-Octen-3-yl acetate o
CAS 2442-10-6
 
a)
Kozmetické výrobky na hygienu  ústnej dutiny
b)
Ostatné kozmetické výrobky
b) 
0,3 %
   
175 3-propylidénftalid Propylidenephthalide **
3-Propylidenephtalide o
CAS 17369-59-4
 
a)
Kozmetické výrobky na hygienu  ústnej dutiny
b)
Ostatné kozmetické výrobky
b) 
0,01 %
   
176 2,4,6-trimetylcyklohex-3--én-1-metanol
Isocyclogeraniol **
2,4,6-Trimethyl-3-cyclo- hexene-1-methanol o
CAS 68527-77-5
  0,5 %
 
   
177 2-Hexylidene cyclopentanone **
CAS 17373-89-6
a)
Kozmetické výrobky na hygienu  ústnej dutiny
b)
Ostatné kozmetické výrobky
b)
0,06 %
   
178 6-metylhepta-3,5-dién- -2-ón
Methyl heptadienone **
6-Methyl-3,5-heptadien-2--one o
CAS 1604-28-0
a)
Kozmetické výrobky na hygienu  ústnej dutiny
b)
Ostatné kozmetické výrobky
b) 
0,002 %
   
179 3-(4-tolyl)propanál
p-Methylhydrocinnamic aldehyde **
Cresylpropionaldehyde o
p-Methyldihydrocinnam- aldehyde o
CAS 5406-12-2
  0,2 %
 
   
180 Liquidambar orientalis, extrakt
Liquidambar orientalis
balsam oil and extract **
(Styrax) o
CAS 94891-27-7
  0,6 %
 
   
181 Storax, (balzam)
Liquidambar styraciflua
balsam oil and extract **
(Styrax) o
CAS 8046-19-3
  0,6 %
 
   
182 1-(3,5,5,6,8,8-hexametyl--5,6,7,8-tetrahydro-
-2-naftyl)etán-1-ón
Acetyl hexamethyl tetralin **
1-(5,6,7,8-Tetrahydro-3,5,5,6,8,8-hexamethyl-2- -naphthyl)ethan-1-one o
(AHTN) o
CAS 21145-77-7
CAS 1506-02-1
 
Všetky kozmetické výrobky okrem  výrobkov na hygienu  ústnej dutiny a)
Kozmetické výrobky, ktoré sa nezmývajú, 0,1 %
okrem ­hydroalko­- holických
výrobkov 1 %,
jemných vôní 2,5 %,
vonných krémov 0,5 %,
b)
kozmetické výrobky, ktoré sa zmývajú,
0,2 %.
   
183 Commiphora erythrea engler var. glabrescens engler gum extract and oil **
CAS 93686-00-1
  0,6 %
 
   
184 Opopanax chironium resin **
CAS 93384-32-8
  0,6 %
 
   
Vysvetlivky:
** V tejto prílohe je takto označený názov podľa INCI.
o V tejto prílohe je takto označený názov podľa smernice Rady 76/768/EHS v znení neskorších zmien.
1)
Obmedzenie sa vzťahuje na látku a nie na konečný kozmetický výrobok.
2)
Celkové množstvo látok v zlúčenine nesmie presiahnuť hraničné hodnoty uvedené v stĺpci d.“.
6.
V prílohe č. 17 sa dopĺňa bod 60, ktorý znie:
„60.
Smernica Komisie 2008/42/ES z 3. apríla 2008, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 76/768/EHS o kozmetických výrobkoch s cieľom prispôsobiť jej prílohy II a III technickému pokroku (Ú. v. EÚ L 93, 4. 4. 2008).“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 4. apríla 2009.
Robert Fico v. r.