Predpis bol zrušený predpisom 326/2009 Z. z.

267/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2008 do 31.08.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

267
OPATRENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
z 1. júla 2008
o ustanovení sumy rodičovského príspevku
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 4 zákona č. 280/2002 Z. z. o rodičovskom príspevku v znení zákona č. 244/2005 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Suma rodičovského príspevku upravená podľa § 4 ods. 4 zákona sa ustanovuje takto: V § 4 ods. 1 zákona sa suma „4 560 Sk“ nahrádza sumou „4 780 Sk“.
§ 2
Zrušuje sa opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 321/2007 Z. z. o ustanovení sumy rodičovského príspevku.
§ 3
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. septembra 2008.
Viera Tomanová v. r.