216/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 30.06.2008

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

216
ZÁKON
z 21. mája 2008,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a mení zákon č. 441/2001 Z. z. o presune niektorých pôsobností z Policajného zboru na okresné úrady a na krajské úrady v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 369/1999 Z. z., zákona č. 441/2001 Z. z., zákona č. 660/2002 Z. z., zákona č. 174/2004 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 454/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 224/2006 Z. z. a zákona č. 335/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 ods. 8 písm. a) a b) sa slová „doklad o občianskom preukaze;4c)“ nahrádzajú slovami „potvrdenie o občianskom preukaze;4c)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4c znie:
„4c)
§ 13 zákona č. 224/2006 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
2.
V § 3 ods. 8 písm. b) sa vypúšťajú slová „nie staršie ako tri mesiace“.
3.
V § 3 ods. 8 písm. c) sa vypúšťajú slová „nie starší ako tri mesiace“.
4.
V § 3 ods. 8 písm. d) štvrtom bode sa slová „spoluvlastník budovy alebo jej časti, alebo nájomca“ nahrádzajú slovami „všetci spoluvlastníci budovy alebo jej časti a nájomca“ a slovo „potvrdí“ sa nahrádza slovom „potvrdia“.
5.
V § 3 ods. 9 sa na konci vety bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „súhlas vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti podľa odseku 8 písm. d) sa v týchto prípadoch nevyžaduje.“.
6.
V § 4 ods. 3 sa slová „ústavná výchova“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „ústavná starostlivosť“ v príslušnom tvare.
7.
V § 5 prvá veta znie:
„Občan, ktorému bol trvalý pobyt zrušený podľa § 7 ods. 1 písm. d) až g) a ktorý sa nemôže prihlásiť na trvalý pobyt podľa § 3 alebo 4, sa môže prihlásiť na trvalý pobyt v ohlasovni v mieste, kde sa zdržiava.“.
8.
V § 7 ods. 1 písm. d) sa za slovo „základe“ vkladajú slová „nepravdivých alebo nesprávne uvedených skutočností alebo na základe“.
9.
V § 7 ods. 1 písmeno f) znie:
„f)
na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti alebo nájomcu, ak je budova alebo jej časť v nájme občanovi, ktorý nemá k budove alebo jej časti žiadne užívacie právo; návrh nemožno podať voči vlastníkovi, spoluvlastníkovi, manželovi alebo nezaopatrenému dieťaťu vlastníka, spoluvlastníka alebo nájomcu,“.
10.
V § 8 ods. 5 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak tak neurobí, ohlasovňa záznam o prechodnom pobyte zruší na návrh vlastníka, spoluvlastníka alebo nájomcu.“.
11.
V § 10 písm. d) a § 22 ods. 1 písm. b) a ods. 2 sa vypúšťa slovo „nezrušiteľne“.
12.
V § 10 písm. e), § 20 ods. 1, § 22a ods. 1, § 23 ods. 1 až 3 a § 26a sa slová „obvodný úrad“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „okresné riaditeľstvo Policajného zboru“ v príslušnom tvare.
13.
V § 10 písm. f) sa za slovo „vydať“ vkladajú slová „na požiadanie“.
14.
V § 12 ods. 1 sa slová „Register je časťou štátneho informačného systému,6)“ nahrádzajú slovami „Register je informačným systémom verejnej správy,6) ktorý“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6 znie:
„6)
§ 2 písm. b) zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
15.
V § 15 písm. d) ôsmom bode a § 16 písm. d) siedmom bode sa na konci sa pripájajú tieto slová: „a údaje o prepustení zo štátneho zväzku Slovenskej republiky“.
16.
V § 20 sa vypúšťa odsek 2. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.
17.
V § 22a ods. 1 sa vypúšťajú slová „ods. 1“.
18.
Doterajší text § 24 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Údaje z knihy ubytovaných sú osoby podľa odseku 1 povinné poskytnúť štátnym orgánom, ktoré v rozsahu ustanovenom osobitnými predpismi plnia úlohy na úseku ochrany ústavného zriadenia, vnútorného poriadku a bezpečnosti štátu alebo obrany štátu.9a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9a znie:
„9a)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z. z. o Vojenskom spravodajstve v znení neskorších predpisov.“.
19.
V § 25 odsek 2 znie:
„(2)
Slovenská informačná služba a Vojenské spravodajstvo sú oprávnené zaznamenávať do evidencie pobytu občanov (§ 11) a do registra (§ 13) a vyberať z nich údaje potrebné na utajenie skutočnej totožnosti príslušníka Slovenskej informačnej služby a príslušníka Vojenského spravodajstva, ak je to nevyhnutné na vyhotovenie legalizačných dokumentov.11) Podrobnosti o postupe pri zaznamenávaní a vyberaní údajov dohodnú ministerstvo, Slovenská informačná služba a Ministerstvo obrany Slovenskej republiky v osobitných zmluvách.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11 znie:
„11)
§ 11 ods. 1 písm. b) a ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z.
§ 11 ods. 1 písm. b) a ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z. z.“.
20.
V § 25 ods. 3 druhá veta znie: „Podrobnosti o postupe pri vyberaní údajov dohodnú ministerstvo a Národný bezpečnostný úrad, Slovenská informačná služba a Ministerstvo obrany Slovenskej republiky v osobitných zmluvách.“.
21.
§ 26 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Slovenská informačná služba a Vojenské spravodajstvo sú na účely plnenia úloh podľa osobitných predpisov9a) oprávnené spracúvať osobné údaje uvedené v § 11, 15 až 17 a § 24 ods. 1.“.
22.
V § 27 sa vypúšťajú odseky 2 a 3. Doterajšie odseky 4 až 7 sa označujú ako odseky 2 až 5.
Čl. II
Zákon č. 441/2001 Z. z. o presune niektorých pôsobností z Policajného zboru na okresné úrady a na krajské úrady v znení zákona č. 660/2002 Z. z., zákona č. 174/2004 Z. z. a zákona č. 224/2006 Z. z. sa mení takto:
V čl. VII sa slová „1. júla 2008“ nahrádzajú slovami „1. januára 2010“.
Čl. III
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 369/1999 Z. z., zákonom č. 441/2001 Z. z., zákonom č. 660/2002 Z. z., zákonom č. 174/2004 Z. z., zákonom č. 215/2004 Z. z., zákonom č. 454/2004 Z. z., zákonom č. 523/2004 Z. z., zákonom č. 224/2006 Z. z., zákonom č. 335/2007 Z. z. a týmto zákonom.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 30. júna 2008.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.