653/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 30.12.2007 do 31.12.2007

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

653
ZÁKON
zo 6. decembra 2007,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 720/2004 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 527/2006 Z. z., zákona č. 673/2006 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 18/2007 Z. z., zákona č. 272/2007 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z. a zákona č. 464/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 1 sa vypúšťa písmeno h).
83.
Ôsma časť vrátane nadpisu sa vypúšťa.
Poznámky pod čiarou k odkazom 66 až 71 sa vypúšťajú.
84.
Za § 92 sa vkladajú § 92a a 92b, ktoré znejú:
㤠92b
(1)
Akciová spoločnosť, ktorá vznikla transformáciou štátnej organizácie podľa predpisov účinných do 29. decembra 2007 (ďalej len „akciová spoločnosť"), môže vykonávať aj iné činnosti ako poskytovanie zdravotnej starostlivosti za podmienok ustanovených osobitným predpisom.64)
(2)
Akcie akciovej spoločnosti znejú na meno a majú podobu zaknihovaného cenného papiera; zmena ich podoby alebo formy sa zakazuje.
(3)
Na prevod akcií akciovej spoločnosti vo vlastníctve štátu na iné osoby sa vzťahujú predpisy o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby,65) ak ďalej nie je ustanovené inak.
(4)
Prevod akcií akciovej spoločnosti možno vykonať len na základe rozhodnutia vlády Slovenskej republiky o privatizácii majetkovej účasti štátu na základnom imaní akciovej spoločnosti (ďalej len „majetková účasť štátu"). Majetková účasť štátu nesmie klesnúť pod 51 %.
(5)
V prípade zvýšenia alebo zníženia základného imania akciovej spoločnosti majetková účasť štátu nesmie klesnúť pod 51 %.“.
Čl. IV
Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 266/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 659/2005 Z. z., zákona č. 275/2006 Z. z., zákona č. 527/2006 Z. z., zákona č. 678/2006 Z. z., zákona č. 198/2007 Z. z., zákona č. 199/2007 Z. z. a zákona č. 323/2007 Z. z. sa dopĺňa takto:
2.
V § 37 ods. 6 sa slová „do 31. decembra 2007“ nahrádzajú slovami „do 31. decembra 2009“.
Čl. VIII
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 30. decembra 2007 okrem čl. I bodov 2. až 82., § 92a v bode 84. a bodov 85. až 89., čl. II, III, čl. IV bodov 1. a 3. a čl. V až VII, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2008.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.