24/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.02.2007 do 31.07.2007

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

24
ZÁKON
z 12. decembra 2006,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 432/2004 Z. z. a zákona č. 562/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 1 sa v úvodnej vete za slovo „zapisujú“ vkladajú slová „v štátnom jazyku“ a zároveň sa nad slová „v štátnom jazyku“ umiestňuje odkaz 1a.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:
„1a)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.“.
2.
V § 2 ods. 1 písmeno j) znie:
„j)
dátum vstupu do likvidácie a dátum skončenia likvidácie,“.
3.
V § 2 ods. 1 písmená n) a o) znejú:
„n)
meno, priezvisko, značka správcu a adresa kancelárie fyzickej osoby, ktorá sa zapisuje do obchodného registra ako správca ustanovený v konkurznom konaní, reštrukturalizačnom konaní alebo vyrovnacom konaní; ak je ako správca ustanovená právnická osoba, zapisuje sa jej obchodné meno, značka správcu a adresa kancelárie,
o)
dátum povolenia reštrukturalizácie alebo povolenia vyrovnania a dátum ukončenia týchto konaní,“.
4.
V § 2 ods. 2 písmeno f) znie:
„f)
pri štátnom podniku názov zakladateľa, adresa zakladateľa a výška kmeňového imania,“.
5.
V § 2 ods. 3 písmená j) až m) znejú:
„j)
dátum vstupu do likvidácie zahraničnej osoby a dátum skončenia likvidácie zahraničnej osoby,
k)
údaje o likvidátorovi alebo likvidátoroch zahraničnej osoby podľa odseku 1 písm. k),
l)
meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia a rodné číslo fyzickej osoby alebo obchodné meno, alebo názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, ak je pridelené, ktorá sa zapisuje do obchodného registra ako osoba vykonávajúca konkurz, reštrukturalizáciu alebo iné obdobné konanie pri zahraničnej osobe; ak ide o zahraničnú fyzickú osobu, zapisuje sa rodné číslo, ak jej bolo pridelené,
m)
dátum vyhlásenia konkurzu, povolenia reštrukturalizácie alebo začatia iného obdobného konania, ktoré sa týka zahraničnej osoby, a dátum ukončenia týchto konaní,“.
6.
V § 2 sa odsek 3 dopĺňa písmenom n), ktoré znie:
„n)
zrušenie zahraničnej osoby.“.
7.
V § 3 ods. 1 písm. b) sa za slová „alebo družstva“ vkladajú slová „vrátane rozhodnutia o zmene právnej formy“.
8.
V § 3 ods. 1 písm. e) sa slová „správcom konkurznej podstaty, vyrovnacím správcom“ nahrádzajú slovami „správcom v konkurznom konaní, správcom v reštrukturalizačnom konaní alebo správcom vo vyrovnacom konaní“.
9.
V § 3 ods.1 písmeno k) znie:
„k)
rozhodnutie súdu o vyhlásení konkurzu, o povolení reštrukturalizácie alebo o povolení vyrovnania, rozhodnutie súdu o ukončení týchto konaní, rozhodnutie súdu o zmene alebo zrušení týchto rozhodnutí a rozhodnutie súdu o zmene správcu, ktorý bol ustanovený v konkurznom konaní, v reštrukturalizačnom konaní alebo vo vyrovnacom konaní,“.
10.
V § 3 ods. 2 sa za písmeno e) vkladajú nové písmená f), g) a h) ktoré znejú:
„f)
podpisový vzor vedúceho podniku zahraničnej osoby alebo vedúceho organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby,
g)
listina preukazujúca vyhlásenie konkurzu, povolenie reštrukturalizácie, povolenie vyrovnania alebo začatie iného obdobného konania, ak sa týka zahraničnej osoby, a ukončenie týchto konaní,
h)
listina preukazujúca zrušenie zahraničnej osoby,“.
Doterajšie písmeno f) sa označuje ako písmeno i).
12.
V § 3 ods. 5 sa slová „sa ukladá kópia listiny“ nahrádzajú slovami „možno uložiť kópiu listiny“.
13.
§ 3 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Registrový súd uloží do zbierky listín popri listinách vyhotovených v štátnom jazyku alebo v cudzom jazyku s overeným prekladom do štátneho jazyka aj cudzojazyčné znenia listín podľa odsekov 1 a 2, ak sú vyhotovené v úradných jazykoch zmluvných štátov Dohody o Európskom hospodárskom priestore.“.
14.
V § 4 ods. 2 sa na konci pripája veta, ktorá znie: „Pri zmene sídla podľa osobitného predpisu6a) sa príslušnosť registrového súdu nemení.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6a znie:
„6a)
§ 68 ods. 12 Obchodného zákonníka.“.
16.
V § 7 sa za odsek 8 vkladajú nové odseky 9 až 11, ktoré znejú:
„(9)
Pred zápisom európskeho družstva14f) do obchodného registra registrový súd okrem skutočností podľa § 6 z predložených listín preverí aj to, či
a)
stanovy európskeho družstva obsahujú náležitosti podľa osobitného predpisu,14g)
b)
sú splnené podmienky založenia podľa osobitného predpisu,14h)
c)
výška základného imania európskeho družstva uvedená v stanovách je v súlade s osobitným predpisom.14i)
(10)
Pred zápisom európskeho družstva, ktoré vzniká v dôsledku splynutia, alebo európskeho družstva, ktoré je pri zlúčení preberajúcim družstvom, do obchodného registra registrový súd okrem skutočností podľa § 6 z predložených listín preverí aj to, či
a)
zmluva o splynutí alebo zlúčení obsahuje náležitosti podľa osobitného predpisu,14j)
b)
splývajúce alebo zlučované európske družstvá schválili návrh zmluvy o splynutí alebo zlúčení v rovnakom znení.
(11)
Pred zápisom európskeho družstva, ktoré vzniká v dôsledku zmeny právnej formy družstva na európske družstvo, do obchodného registra registrový súd okrem skutočností podľa § 6 z predložených listín preverí aj to, či sú splnené podmienky podľa osobitného predpisu.14k)“.
Doterajšie odseky 9 až 12 sa označujú ako odseky 12 až 15.
Poznámky pod čiarou k odkazom 14f až 14k znejú:
„14f)
Čl. 2 ods. 1 prvý až tretí pododsek nariadenia Rady (ES) č. 1435/2003 z 22. júla 2003 o stanovách európskeho družstva (SCE) (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 17/zv. 1, Ú. v. EÚ L 207, 18. 8. 2003).
14g)
Čl. 5 ods. 3 nariadenia Rady (ES) č. 1435/2003.
14h)
Čl. 2 nariadenia Rady (ES) č. 1435/2003.
14i)
Čl. 3 ods. 2 a 3 nariadenia Rady (ES) č. 1435/2003.
14j)
Čl. 22 nariadenia Rady (ES) č. 1435/2003.
14k)
Čl. 35 ods. 2 až 6 nariadenia Rady (ES) č. 1435/2003.“.
17.
V § 8 ods. 1 sa v prvej vete slovo „podania“ nahrádza slovom „doručenia“.
19.
V § 8a sa odsek 1 dopĺňa písmenami d) a e), ktoré znejú:
„d)
zastavení konkurzného konania pre nedostatok majetku,
e)
o zrušení konkurzu pre nedostatok majetku.“.
21.
V § 9 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Pri ukladaní listín vyhotovených v cudzom jazyku podľa § 3 ods. 6 je zapísaná fyzická osoba alebo fyzická osoba oprávnená konať v mene zapísanej právnickej osoby povinná uviesť, o akú listinu ide a v akom jazyku je vyhotovená, inak súd na takúto listinu neprihliada. Lehota podľa odseku 2 sa neuplatní.“.
Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 4 a 5.
23.
V § 9 ods. 5 sa na začiatku vety vkladá slovo „Zapísaná“ a za slová „konať v mene“ sa vkladá slovo „zapísanej“.
24.
V poznámke pod čiarou k odkazu 18 sa citácia „§ 3a a § 21 ods. 6 a 7 Obchodného zákonníka.“ nahrádza citáciou „§ 3a, § 9 ods. 4 a § 21 ods. 7 až 9 Obchodného zákonníka.“.
Čl. IV
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 260/1997 Z. z., zákona č. 5/1999 Z. z. a zákona č. 184/1999 Z. z. sa mení takto:
V § 3 odsek 4 znie:
„(4)
Verejnoprávne orgány a nimi zriadené organizácie sú povinné používať štátny jazyk vo všetkých informačných systémoch i vo vzájomnom styku; popri štátnom jazyku môžu používať v informačných systémoch aj iný jazyk, ak tak ustanoví osobitný predpis.6a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6a znie:
„6a)
Napríklad § 3 ods. 6 zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 24/2007 Z. z.“.
Čl. V
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. februára 2007 s výnimkou čl. I bodov 11, 15, 18, 20, 22, 25 až 35, čl. II a čl. III, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. augusta 2007.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.