25/2006 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

25
ZÁKON
zo 14. decembra 2005
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet úpravy
(1)
Tento zákon upravuje
a)
verejné obstarávanie zákaziek na dodanie tovaru, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác, zákaziek na poskytnutie služieb,
b)
koncesie na stavebné práce,
c)
súťaž návrhov a
d)
správu vo verejnom obstarávaní.
(2)
Tento zákon sa nevzťahuje
a)
na zákazku, ak hlavným účelom zákazky je, aby verejný obstarávateľ mohol poskytovať alebo využívať verejné elektronické komunikačné siete,1) využívať alebo poskytovať verejnosti jednu alebo viacero elektronických komunikačných služieb,
b)
na zákazku, ktorej predmet tvoria utajované skutočnosti stupňa utajenia Prísne tajné alebo Tajné, ak sa pri jej plnení musia použiť osobitné bezpečnostné opatrenia na základe zákona alebo rozhodnutí príslušných správnych orgánov alebo ak si to vyžaduje ochrana základných záujmov Slovenskej republiky,
c)
na zákazku zadávanú verejným obstarávateľom na úseku obrany v súlade so Zmluvou o založení Európskeho spoločenstva,2) ak jej predmet súvisí s výrobou strelných zbraní, streliva a bojového materiálu3) alebo s obchodovaním s nimi,
d)
na zákazku, ak sa pri jej zadávaní postupuje podľa pravidiel na základe medzinárodnej dohody4) vzťahujúcej sa na rozmiestnenie vojsk, ktorá sa týka aktivít na území členského štátu Európskej únie (ďalej len „členský štát“) alebo tretej krajiny,
e)
na zákazku, ak sa pri jej zadávaní postupuje podľa osobitného postupu alebo pravidiel medzinárodnej organizácie,
f)
na zákazku, ak sa pri jej zadávaní postupuje podľa pravidiel na základe medzinárodnej dohody uzavretej medzi Slovenskou republikou a tretími krajinami a zákazka sa týka dodania tovaru, uskutočnenia stavebných prác alebo poskytovania služieb určených na spoločné uskutočnenie alebo na využívanie projektu krajinami, ktoré sú účastníkmi tejto dohody, a táto medzinárodná dohoda bola oznámená Európskej komisii,
g)
na nadobúdanie alebo nájom nehnuteľností a s tým súvisiacich práv okrem finančných služieb, ktoré s tým súvisia,
h)
na zákazku, ktorou verejný obstarávateľ nadobúda, vyvíja, produkuje alebo koprodukuje programový materiál určený na televízne vysielanie alebo rozhlasové vysielanie, a zákazku, ktorá sa týka vysielacieho času,
i)
na rozhodcovské konanie5) a zmierovacie konanie,
j)
na zákazku, ktorej predmetom sú finančné služby súvisiace s emisiou, predajom, nákupom alebo prevodom cenných papierov alebo iných finančných nástrojov6) alebo vykonávanie ďalších operácií na finančných trhoch, najmä operácie s cieľom získať peňažné prostriedky alebo vlastné zdroje financovania,
k)
na zadávanie zákazky, ktorá priamo súvisí so službami Národnej banky Slovenska vykonávanými na účely zabezpečenia jej hlavného cieľa a zákonom ustanovených úloh okrem vykonávania bežných všeobecných prevádzkových činností nesúvisiacich so zabezpečovaním jej hlavného cieľa a zákonom ustanovených úloh,
l)
na uzavretie pracovnej zmluvy, dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu,
m)
na výskumné a vývojové služby iné ako tie, z ktorých má prospech výhradne verejný obstarávateľ a obstarávateľ pri ich využívaní na plnenie svojich vlastných úloh za podmienky, že poskytovaná služba je ním v plnom rozsahu financovaná,
n)
na koncesiu na služby, ktorú uzaviera verejný obstarávateľ,
o)
na koncesiu na stavebné práce (ďalej len „koncesia“) a koncesiu na služby, ktoré uzaviera obstarávateľ, ak sa týka činností uvedených v § 8 ods. 3 až 9,
p)
na zákazku na poskytnutie služby inému verejnému obstarávateľovi alebo združeniu verejných obstarávateľov na základe výlučného práva vyplývajúceho zo zákona alebo z rozhodnutia správneho orgánu,
q)
na zákazku na dodanie tovaru určenú na ďalší predaj alebo nájom tretím osobám, ak obstarávateľ nemá osobitné alebo výlučné právo predávať alebo prenajímať tento tovar a iná osoba môže ten istý tovar predávať alebo prenajímať za rovnakých podmienok ako obstarávateľ,
r)
na zákazku určenú na iné účely ako vykonávanie činností uvedených v § 8 ods. 3 až 9, ak obstarávateľ nie je verejným obstarávateľom,
s)
na zákazku určenú na vykonávanie činností uvedených v § 8 ods. 3 až 9 v tretej krajine, ak sa pri vykonávaní týchto činností nevyužívajú siete alebo geografické územie v rámci Európskych spoločenstiev,
t)
na zadávanie zákazky obstarávateľom podľa § 8, ktorej cena bez dane z pridanej hodnoty je nižšia ako finančný limit podľa § 4 ods. 2 písm. f) a g).
(3)
Tento zákon sa nevzťahuje ani na podlimitnú zákazku, podprahovú zákazku a zákazku s nízkou hodnotou, ktorých predmetom je
a)
činnosť znalca, tlmočníka alebo prekladateľa na účely občianskeho súdneho konania, trestného konania vrátane prípravného konania, správneho konania, rozhodcovského konania alebo iného obdobného konania, odborná činnosť právnickej osoby alebo fyzickej osoby na účely trestného konania vrátane prípravného konania a odborná činnosť prizvanej osoby na účely kontrolnej činnosti alebo na účely správneho konania,
b)
nadobúdanie knižničných fondov,
c)
dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby, ktorú zadáva zastupiteľský úrad Slovenskej republiky v zahraničí,
d)
dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby, ktorých odberateľom je štát a dodávateľom Zbor väzenskej a justičnej stráže, ak ide o tovar, stavebné práce alebo služby zabezpečované zamestnávaním odsúdených a obvinených.
§ 2
Verejné obstarávanie
Verejným obstarávaním sú postupy podľa tohto zákona, ktorými sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služieb, koncesia a súťaž návrhov.
§ 3
Zákazka
(1)
Zákazka na účely tohto zákona je zmluva s peňažným plnením uzavretá medzi jedným alebo viacerými verejnými obstarávateľmi alebo obstarávateľmi na jednej strane a jedným alebo viacerými úspešnými uchádzačmi na strane druhej, ktorej predmetom je dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby.
(2)
Zákazka na dodanie tovaru na účely tohto zákona je zákazka, ktorej predmetom je kúpa, lízing, kúpa tovaru na splátky alebo prenájom tovaru s možnosťou alebo bez možnosti odkúpenia; môže zahŕňať aj činnosti spojené s umiestnením a montážou tovaru.
(3)
Zákazka na uskutočnenie stavebných prác na účely tohto zákona je zákazka, ktorej predmetom je uskutočnenie stavebných prác alebo vypracovanie projektovej dokumentácie a uskutočnenie stavebných prác súvisiacich s niektorou z činností uvedených v prílohe č. 1, alebo uskutočnenie stavby. Stavba na účely tohto zákona je výsledok stavebných prác ako celku, ktorý spĺňa ekonomickú funkciu alebo technickú funkciu, a uskutočnenie stavby zodpovedá požiadavkám verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa.
(4)
Zákazka na poskytnutie služby na účely tohto zákona je zákazka, ktorej predmetom je poskytnutie služby uvedenej v prílohe č. 2 alebo 3, okrem zákazky uvedenej v odsekoch 2 a 3. Zákazka, ktorej predmetom je poskytnutie služby podľa prílohy č. 2 alebo 3 a ktorá zahŕňa ako vedľajšiu činnosť stavebné práce podľa prílohy č. 1, sa považuje za zákazku na poskytnutie služby. Zákazka, ktorej predmetom je dodanie tovaru aj poskytnutie služby podľa príloh č. 2 a 3, sa považuje za zákazku na poskytnutie služby, ak predpokladaná hodnota služby prevyšuje predpokladanú hodnotu tovaru.
(5)
Zmluva musí mať písomnú formu okrem zmluvy uzavretej podľa § 102.
§ 4
Finančné limity
(1)
Zákazka je nadlimitná, podlimitná, podprahová alebo s nízkou hodnotou v závislosti od predpokladanej hodnoty zákazky.
(2)
Nadlimitná zákazka je, ak predpokladaná hodnota zákazky sa rovná alebo je vyššia ako
a)
154 000 EUR, ak ide o zákazku na dodanie tovaru zadávanú verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. a); pre verejného obstarávateľa na úseku obrany, ak ide o zákazku na dodanie tovaru uvedeného v prílohe č. 4,
b)
236 000 EUR, ak ide o zákazku na dodanie tovaru zadávanú verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. b) až e); pre verejného obstarávateľa na úseku obrany, ak ide o zákazku na dodanie tovaru neuvedeného v prílohe č. 4,
c)
154 000 EUR, ak ide o zákazku na poskytnutie služby zadávanú verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. a), okrem zákazky na poskytnutie služby uvedenej v písmene e),
d)
236 000 EUR, ak ide o zákazku na poskytnutie služby zadávanú verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. b) až e),
e)
236 000 EUR, ak ide o zákazku na poskytnutie služby uvedenej v kategórii 8 prílohy č. 2, kategórii 5 telekomunikačné služby podľa spoločného slovníka obstarávania7) (ďalej len „slovník obstarávania“) zodpovedajúce kódom CPC 7524, 7525, 7526 a služby uvedenej v prílohe č. 3 zadávanú verejným obstarávateľom,
f)
473 000 EUR, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo o zákazku na poskytnutie služby zadávanú obstarávateľom,
g)
5 923 000 EUR, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác.
(3)
Podlimitná zákazka je, ak predpokladaná hodnota zákazky je nižšia ako finančný limit uvedený v odseku 2 a súčasne rovnaká alebo vyššia ako
a)
2 000 000 Sk, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo o zákazku na poskytnutie služby zadávanú verejným obstarávateľom,
b)
12 000 000 Sk, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác zadávanú verejným obstarávateľom.
(4)
Podprahová zákazka je, ak predpokladaná hodnota zákazky je nižšia ako finančný limit uvedený v odseku 3 a súčasne
a)
rovnaká alebo vyššia ako 1 000 000 Sk, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo o zákazku na poskytnutie služby zadávanú verejným obstarávateľom,
b)
rovnaká alebo vyššia ako 4 000 000 Sk, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác zadávanú verejným obstarávateľom.
(5)
Zákazka s nízkou hodnotou zadávaná verejným obstarávateľom je, ak predpokladaná hodnota zákazky je nižšia ako finančný limit uvedený v odseku 4 písm. a) a b) v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzaviera na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok.
§ 5
Pravidlá výpočtu predpokladanej hodnoty zákazky
(1)
Predpokladaná hodnota zákazky na účely tohto zákona sa určuje ako cena bez dane z pridanej hodnoty. Predpokladaná hodnota zákazky musí vychádzať z ceny, za ktorú sa obvykle predáva rovnaký alebo porovnateľný predmet zákazky v čase, keď sa oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania alebo oznámenie použité ako výzva na súťaž posiela na uverejnenie. Ak sa uverejnenie takého oznámenia nevyžaduje, predpokladaná hodnota zákazky musí vychádzať z ceny, za ktorú sa obvykle predáva rovnaký alebo porovnateľný predmet zákazky v čase začatia postupu zadávania zákazky.
(2)
Do predpokladanej hodnoty zákazky sa zahŕňa aj
a)
hodnota opakovaných plnení, ak sa plánujú zabezpečiť,
b)
všetky formy opcií a všetky prípadné predĺženia zmluvy,
c)
ceny a odmeny, ktoré sa poskytnú uchádzačom alebo účastníkom súťaže návrhov (ďalej len „účastník“),
d)
predpokladaná hodnota tovaru alebo služieb, ktoré verejný obstarávateľ a obstarávateľ poskytne v súvislosti so zákazkou na uskutočnenie stavebných prác.
(3)
Dodávka tovaru alebo poskytnutie služieb, ktoré nie sú nevyhnutné na splnenie zmluvy na stavebné práce, sa nesmie zahrnúť do predpokladanej hodnoty zákazky na uskutočnenie stavebných prác, ak by to malo za následok vyňatie takéhoto tovaru alebo takýchto služieb z pôsobnosti tohto zákona.
(4)
Ak je stavebná práca alebo služba rozdelená na niekoľko častí v rámci zadávania jednej zákazky, z ktorých každá bude predmetom samostatnej zmluvy, predpokladaná hodnota zákazky sa určí ako súčet predpokladaných hodnôt všetkých častí zákazky. Ak celková predpokladaná hodnota zákazky nie je nižšia ako finančný limit podľa § 4 ods. 2, použije sa postup zadávania nadlimitných zákaziek. Postup zadávania podlimitných zákaziek možno použiť vtedy, ak ide o tú časť stavebných prác, ktorých predpokladaná hodnota je nižšia ako 1 000 000 EUR, alebo o tú časť služby, ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako 80 000 EUR, a ak hodnota týchto častí nepresiahne 20 % celkovej predpokladanej hodnoty všetkých častí zákazky.
(5)
Ak je dodávka tovaru rozdelená na niekoľko častí v rámci zadávania jednej zákazky, z ktorých každá bude predmetom samostatnej zmluvy, predpokladaná hodnota zákazky sa určí ako súčet predpokladaných hodnôt všetkých častí zákazky. Ak celková predpokladaná hodnota nie je nižšia ako finančný limit podľa § 4 ods. 2, použije sa postup zadávania nadlimitných zákaziek. Postup zadávania podlimitných zákaziek možno použiť vtedy, ak ide o tú časť dodávky tovaru, ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako 80 000 EUR, a ak hodnota týchto častí nepresiahne 20 % celkovej predpokladanej hodnoty všetkých častí zákazky.
(6)
Ak ide o lízing, o kúpu tovaru na splátky alebo o prenájom tovaru s možnosťou alebo bez možnosti odkúpenia, základom na určenie predpokladanej hodnoty zákazky na dodanie tovaru je
a)
celková hodnota zákazky, ak ide o zmluvu uzavieranú na určitý čas rovnaký alebo kratší ako 12 mesiacov,
b)
celková hodnota zákazky vrátane odhadovanej zostatkovej hodnoty, ak ide o zmluvu uzavieranú na určitý čas dlhší ako 12 mesiacov,
c)
48-násobok mesačnej platby, ak ide o zmluvu, ktorej lehota platnosti nie je pevne určená alebo sa nedá určiť.
(7)
Ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo o zákazku na poskytnutie služby, ktorá sa pravidelne opakuje alebo obnovuje v dohodnutej lehote, predpokladaná hodnota zákazky sa určí
a)
z celkových skutočných nákladov rovnakého alebo porovnateľného tovaru alebo služieb, ktoré boli obstarané v predchádzajúcom kalendárnom roku alebo v predchádzajúcich 12 mesiacoch, upravených o očakávané zmeny v množstve alebo v hodnote v nasledujúcich 12 mesiacoch, alebo
b)
z celkovej predpokladanej hodnoty tovaru alebo služieb obstarávaných v priebehu 12 mesiacov po prvom plnení alebo počas platnosti zmluvy, ak je dlhšia ako 12 mesiacov.
(8)
Do predpokladanej hodnoty zákazky na poskytnutie služby sa zahrnie, ak ide
a)
o poisťovacie služby, aj splatné poistné a ostatné formy odmien,
b)
o bankové služby a iné finančné služby, aj poplatky, provízie, úroky a iné výdavky súvisiace so službami a ostatné formy odmien,
c)
o súťaž návrhov, ktorá je súčasťou postupu vedúceho k uzavretiu zmluvy, aj udelené ceny za návrhy a udelené odmeny účastníkom.
(9)
Do predpokladanej hodnoty zákazky na poskytnutie služby, ktorá neudáva celkovú cenu, ak ide o zmluvu uzavretú na určitý čas
a)
rovnaký alebo kratší ako 48 mesiacov, sa zahrnie celková predpokladaná hodnota zákazky počas platnosti zmluvy,
b)
dlhší ako 48 mesiacov alebo ak ide o zmluvu uzavretú na neurčitý čas, sa zahrnie 48-násobok mesačnej platby.
(10)
Predpokladaná hodnota zákazky zahŕňajúca dodávku tovaru aj poskytnutie služby sa vypočíta ako celková hodnota tovaru a celková hodnota služby bez ohľadu na ich podiely. Do predpokladanej hodnoty zákazky sa zahrnie aj cena montážnych a inštalačných činností.
(11)
Predpokladaná hodnota rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému sa určí ako maximálna predpokladaná hodnota všetkých zákaziek, ktoré sa predpokladajú počas platnosti rámcovej dohody alebo počas trvania dynamického nákupného systému.
(12)
Zákazku nemožno rozdeliť ani zvoliť spôsob určenia jej predpokladanej hodnoty s cieľom vyhnúť sa použitiu postupov zadávania zákazky podľa tohto zákona.
§ 6
Verejný obstarávateľ
(1)
Verejný obstarávateľ na účely tohto zákona je
a)
Slovenská republika zastúpená svojimi orgánmi,
b)
obec,
c)
vyšší územný celok,
d)
právnická osoba, ktorá spĺňa požiadavky podľa odseku 2,
e)
združenie právnických osôb, ktorého členom je aspoň jeden z verejných obstarávateľov uvedených v písmenách a) až d).
(2)
Právnická osoba podľa odseku 1 písm. d) je osoba založená alebo zriadená na osobitný účel plnenia potrieb vo všeobecnom záujme, ktoré nemajú priemyselný charakter ani komerčný charakter, a
a)
je úplne alebo sčasti financovaná verejným obstarávateľom podľa odseku 1 písm. a) až d),
b)
je kontrolovaná verejným obstarávateľom podľa odseku 1 písm. a) až d) alebo
c)
verejný obstarávateľ podľa odseku 1 písm. a) až d) vymenúva alebo volí viac ako polovicu členov jej riadiaceho orgánu alebo kontrolného orgánu.
§ 7
Ak verejný obstarávateľ poskytne osobe, ktorá nie je verejný obstarávateľ, viac ako 50 % finančných prostriedkov na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác a na poskytnutie služieb, táto osoba je povinná používať postupy zadávania
a)
nadlimitných zákaziek
1.
na uskutočnenie stavebných prác, ak predpokladaná hodnota zákazky sa rovná alebo je vyššia ako 5 923 000 EUR,
2.
na dodanie tovaru a na poskytnutie služby, ak predpokladaná hodnota zákazky sa rovná alebo je vyššia ako 154 000 EUR,
b)
podprahových zákaziek
1.
na uskutočnenie stavebných prác, ak predpokladaná hodnota zákazky je rovnaká alebo vyššia ako 4 000 000 Sk a súčasne je nižšia ako finančný limit uvedený v písmene a) prvom bode,
2.
na dodanie tovaru a na poskytnutie služby, ak predpokladaná hodnota zákazky je rovnaká alebo vyššia ako 1 000 000 Sk a súčasne je nižšia ako finančný limit uvedený v písmene a) druhom bode.
§ 8
Obstarávateľ
(1)
Obstarávateľ na účely tohto zákona je
a)
verejný obstarávateľ, ak vykonáva aspoň jednu z činností uvedených v odsekoch 3 až 9,
b)
právnická osoba, na ktorú má obstarávateľ podľa písmena a) priamy alebo nepriamy rozhodujúci vplyv na základe vlastníckeho práva, finančného podielu alebo pravidiel, ktorými sa spravuje, a vykonáva aspoň jednu z činností uvedených v odsekoch 3 až 9; rozhodujúcim vplyvom sa rozumie, že obstarávateľ podľa písmena a) priamo alebo nepriamo
1.
vlastní väčšinu akcií alebo väčšinový obchodný podiel,
2.
ovláda väčšinový podiel na hlasovacích právach alebo
3.
vymenúva viac ako polovicu členov správneho orgánu alebo iného výkonného orgánu, alebo kontrolného orgánu,
c)
právnická osoba vykonávajúca aspoň jednu z činností uvedených v odsekoch 3 až 9 na základe osobitných práv alebo výlučných práv.
(2)
Osobitným právom alebo výlučným právom sa rozumie právo vyplývajúce zo zákona, rozhodnutia súdu alebo z rozhodnutia správneho orgánu, ktorého výsledkom je obmedzenie výkonu činností uvedených v odsekoch 3 až 9 na jednu osobu alebo viac osôb alebo ktoré podstatným spôsobom ovplyvňuje možnosť vykonávať takéto činnosti inými osobami.
(3)
Činnosťou v odvetví energetiky a tepelnej energetiky na účely tohto zákona je
a)
v elektroenergetike
1.
prevádzkovanie prenosovej sústavy určenej na poskytovanie služieb verejnosti alebo prevádzkovanie distribučnej sústavy určenej na poskytovanie služieb verejnosti alebo zabezpečovanie prístupu do takýchto sústav alebo
2.
výroba elektriny na účely poskytovania služieb verejnosti,
b)
v plynárenstve
1.
prevádzkovanie ťažobnej siete určenej na poskytovanie služieb verejnosti, prevádzkovanie prepravnej siete určenej na poskytovanie služieb verejnosti alebo prevádzkovanie distribučnej siete určenej na poskytovanie služieb verejnosti alebo zabezpečovanie prístupu do takýchto sietí,
2.
prevádzkovanie zásobníkov na účely zabezpečenia ťažobnej činnosti, zabezpečenia činnosti prevádzkovateľov prepravnej siete určenej na poskytovanie služieb verejnosti alebo distribučnej siete určenej na poskytovanie služieb verejnosti alebo
3.
výroba plynu na účely poskytovania služieb verejnosti,
c)
v tepelnej energetike
1.
prevádzkovanie verejného rozvodu tepla určeného na poskytovanie služieb verejnosti alebo poskytovanie prístupu do takéhoto rozvodu alebo
2.
výroba tepla na účely poskytovania služieb verejnosti.
(4)
Činnosťou v odvetví vôd na účely tohto zákona je
a)
prevádzkovanie verejných vodovodov určených na poskytovanie služieb verejnosti v súvislosti s výrobou, dodávkou, dopravou a distribúciou pitnej vody,
b)
zásobovanie verejných vodovodov pitnou vodou.
(5)
Obstarávateľ je povinný pri zadávaní zákazky alebo pri súťaži návrhov postupovať podľa tohto zákona, ak vykonáva činnosti podľa odseku 4 a súčasne vykonáva činnosti spojené
a)
s vodnými stavbami, zavlažovaním alebo odvodňovaním pôdy za predpokladu, že objem vody určenej na dodávku pitnej vody predstavuje viac ako 20 % celkového objemu vody získanej v súvislosti s týmito stavbami, zavlažovaním alebo odvodňovaním pôdy,
b)
s čistením, odvedením alebo likvidáciou odpadovej vody.
(6)
Činnosť v odvetví dopravy na účely tohto zákona je poskytovanie alebo prevádzkovanie siete dopravných služieb verejnosti v oblasti železničnej dopravy, automatizovaných systémov, električkovej dopravy, trolejbusovej dopravy, pravidelnej verejnej autobusovej dopravy alebo lanovej dopravy.
(7)
Ak ide o dopravné služby, sieť dopravných služieb sa považuje za existujúcu, ak poskytovaná dopravná služba spĺňa prevádzkové podmienky určené príslušným orgánom, ako sú pravidelné linky, kapacita alebo cestovné poriadky.
(8)
Činnosť v odvetví poštových služieb na účely tohto zákona je poskytovanie poštových služieb8) alebo služieb iných ako poštové služby, ak túto službu poskytuje obstarávateľ, ktorý poskytuje aj poštové služby a za predpokladu, že v súvislosti s poštovými službami nie sú splnené podmienky podľa § 152. Službami inými ako poštové služby na účely tohto zákona sa rozumejú
a)
služby riadenia poštovej služby; služby predchádzajúce odoslaniu alebo nasledujúce po odoslaní poštovej zásielky,
b)
služby s pridanou hodnotou realizované výlučne elektronickými prostriedkami vrátane zabezpečeného prenosu zakódovaných dokumentov, služby správy adresárov a prenosu doporučenej elektronickej pošty,
c)
služby zásielok iných ako poštové zásielky, napríklad reklamné neadresované zásielky,
d)
finančné služby uvedené v kategórii 6 prílohy č. 2 a v § 1 ods. 2 písm. j), zahŕňajúce najmä poštové bezhotovostné prevody a prevody s použitím poštových poukazov,
e)
filatelistické služby,
f)
logistické služby, najmä služby kombinujúce dodávanie poštových zásielok alebo ich uloženie s inými činnosťami, ktoré nemajú charakter činnosti v odvetví poštových služieb.
(9)
Tento zákon sa vzťahuje aj na činnosti súvisiace s využívaním geograficky vymedzeného územia na účely
a)
prieskumu alebo ťažby ropy, plynu, uhlia alebo ostatných tuhých palív,
b)
prevádzkovania verejných letísk, námorných prístavov, vnútrozemských prístavov alebo iných terminálových zariadení pre leteckých dopravcov, dopravcov v námornej doprave alebo vo vnútrozemskej plavbe.
(10)
Za činnosť podľa odseku 3 sa pre obstarávateľa podľa odseku 1 písm. b) alebo c) nepovažuje výroba
a)
elektriny,
1.
ak sa elektrina vyrába na účely vykonávania iných činností, ako sú činnosti uvedené v odsekoch 3 až 9, a
2.
dodanie elektriny do sústavy určenej na poskytovanie služieb verejnosti závisí len od vlastnej spotreby a nepresiahne 30 % priemernej celkovej výroby elektriny za posledné tri roky,
b)
plynu,
1.
ak výroba plynu je nevyhnutným výsledkom vykonávania iných činností, ako sú činnosti uvedené v odsekoch 3 až 9, a
2.
dodanie plynu do siete určenej na poskytovanie služieb verejnosti je zamerané len na ekonomické využitie tejto výroby a nepresiahne 20 % priemerného obratu za posledné tri roky,
c)
tepla,
1.
ak výroba tepla je nevyhnutným výsledkom vykonávania iných činností, ako sú činnosti uvedené v odsekoch 3 až 9, a
2.
dodanie tepla do verejného rozvodu tepla určeného na poskytovanie služieb verejnosti je zamerané len na ekonomické využitie tejto výroby a nepresiahne 20 % priemerného obratu za posledné tri roky.
(11)
Za činnosť podľa odseku 4 sa pre obstarávateľa podľa odseku 1 písm. b) alebo c) nepovažuje zásobovanie verejných vodovodov pitnou vodou, ak
a)
výroba pitnej vody sa využíva na vykonávanie iných činností, ako sú činnosti uvedené v odsekoch 3 až 9,
b)
zásobovanie verejných vodovodov závisí iba od vlastnej spotreby a nepresiahne 30 % priemernej celkovej výroby pitnej vody za posledné tri roky.
(12)
Za činnosť podľa odseku 6 sa nepovažuje poskytovanie služieb verejnosti v oblasti pravidelnej verejnej autobusovej dopravy, ak iný dopravca poskytuje tieto služby v určitej geografickej oblasti za rovnakých podmienok ako obstarávateľ.
§ 9
Základné povinnosti verejného obstarávateľa a obstarávateľa
(1)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú povinní pri zadávaní zákaziek postupovať podľa tohto zákona.
(2)
Pri zadávaní zákaziek sa musí uplatňovať princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie uchádzačov alebo záujemcov, princíp transparentnosti a princíp hospodárnosti a efektívnosti.
(3)
Voči uchádzačom a záujemcom z členských štátov sa uplatnia rovnako výhodné podmienky pri zadávaní zákaziek ako tie, ktoré sa uplatnia voči uchádzačom a záujemcom z tretích krajín pri vykonávaní Dohody o vládnom obstarávaní.
(4)
Ak verejný obstarávateľ udelí inej osobe, ktorá podľa tohto zákona nie je verejným obstarávateľom, osobitné právo alebo výlučné právo na poskytovanie služieb vykonávaných vo verejnom záujme, v zmluve alebo v inom dokumente si musí vyhradiť, že táto osoba dodrží princíp nediskriminácie z hľadiska štátnej príslušnosti, ak zadáva zákazku na dodanie tovaru tretej osobe.
§ 10
Centrálna obstarávacia organizácia
(1)
Centrálna obstarávacia organizácia na účely tohto zákona je verejný obstarávateľ podľa § 6 ods. 1, ktorý zabezpečuje tovary alebo služby určené pre verejných obstarávateľov a obstarávateľov alebo zadáva zákazky alebo uzaviera rámcové dohody určené pre verejných obstarávateľov a obstarávateľov.
(2)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu nadobúdať tovary, práce alebo služby prostredníctvom centrálnej obstarávacej organizácie alebo od centrálnej obstarávacej organizácie.
§ 11
Rámcová dohoda
Rámcová dohoda na účely tohto zákona je písomná dohoda medzi jedným alebo viacerými verejnými obstarávateľmi alebo jedným alebo viacerými obstarávateľmi na jednej strane a jedným alebo viacerými uchádzačmi na strane druhej. Rámcová dohoda určuje podmienky zadávania zákaziek počas jej platnosti, najmä čo sa týka ceny a predpokladaného množstva predmetu zákazky.
§ 12
Uchádzač
Uchádzač na účely tohto zákona je fyzická osoba, právnická osoba alebo skupina takýchto osôb, ktorá na trhu dodáva tovar, uskutočňuje stavebné práce alebo poskytuje službu a predložila ponuku.
§ 13
Záujemca
Záujemca na účely tohto zákona je fyzická osoba, právnická osoba alebo skupina takýchto osôb, ktorá na trhu dodáva tovar, uskutočňuje stavebné práce alebo poskytuje službu a má záujem o účasť v užšej súťaži, v rokovacom konaní alebo v súťažnom dialógu, alebo si vo verejnej súťaži prevzala súťažné podklady.
§ 14
Koncesionár
Koncesionár na účely tohto zákona je fyzická osoba, právnická osoba alebo skupina takýchto osôb, s ktorou verejný obstarávateľ uzavrel koncesnú zmluvu podľa tohto zákona. Koncesionárom môže byť aj verejný obstarávateľ.
§ 15
Koncesia
(1)
Koncesia je zákazka rovnakého typu ako zákazka na uskutočnenie stavebných prác s tým, že peňažné plnenie za stavebné práce, ktoré sa majú uskutočniť, je kompenzované právom užívať stavbu na dohodnutý čas. Toto právo môže byť spojené s peňažným plnením.
(2)
Koncesia na služby je zákazka rovnakého typu ako zákazka na poskytnutie služby s tým, že peňažné plnenie za služby, ktoré sa majú poskytnúť, je kompenzované právom brať úžitky z poskytovaných služieb. Toto právo môže byť spojené s peňažným plnením.
Komunikácia
§ 16
(1)
Komunikácia sa uskutočňuje spôsobom, ktorý zabezpečí úplnosť a obsah údajov uvedených v ponuke a v žiadosti o účasť a zaručí ochranu dôverných a osobných údajov uvedených v týchto dokumentoch. Nikto nesmie preskúmavať ich obsah pred uplynutím lehoty určenej na ich predloženie.
(2)
Oznámenie, odovzdávanie podkladov a dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom a uchádzačom alebo záujemcom možno uskutočňovať písomne prostredníctvom pošty, faxom, elektronicky alebo telefonicky alebo ich kombináciou. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ určí prostriedky komunikácie tak, aby boli všeobecne dostupné a aby nedošlo k obmedzeniu možnosti uchádzačov alebo záujemcov zúčastniť sa verejného obstarávania.
(3)
Elektronicky na účely tohto zákona sa rozumie použitie elektronických zariadení na spracovanie vrátane digitálnej kompresie a uchovávanie údajov, ktoré sú prenášané, posielané a prijímané po vedení, rádiovými vlnami, optickými prostriedkami alebo inými elektromagnetickými prostriedkami.
(4)
Písomne na účely tohto zákona sa rozumie akékoľvek vyjadrenie pozostávajúce zo slov alebo čísiel, ktoré možno čítať, reprodukovať a následne odovzdať ďalej. Môže zahŕňať informácie prenášané a uložené elektronickými prostriedkami.
§ 17
(1)
Žiadosť o účasť na účely tohto zákona je
a)
žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov, ak ide o verejnú súťaž,
b)
žiadosť záujemcu o zaradenie do procesu verejného obstarávania, ak ide o užšiu súťaž, rokovacie konanie so zverejnením a súťažný dialóg; žiadosťou o účasť záujemcu sa rozumie aj predloženie dokladov, ktorými záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní.
(2)
Žiadosť o účasť sa podáva písomne. Ak je žiadosť o účasť poslaná faxom, môže verejný obstarávateľ a obstarávateľ požadovať jej potvrdenie prostredníctvom pošty alebo elektronickými prostriedkami. Túto požiadavku spolu s lehotou na doručenie potvrdenia poštou alebo elektronickými prostriedkami uvedie v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v oznámení použitom ako výzva na súťaž; doklady, ktorými sa preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, nemožno poslať faxom.
(3)
Žiadosť o účasť možno podať aj telefonicky. Telefonicky podaná žiadosť o účasť musí byť potvrdená písomne pred uplynutím lehoty určenej na jej predloženie.
§ 18
(1)
Nástroje používané na elektronickú komunikáciu, ako aj ich technické charakteristiky nesmú byť diskriminačné, musia byť všeobecne dostupné a prepojiteľné so všeobecne používanými produktmi informačných a komunikačných technológií.
(2)
Ak ide o elektronickú komunikáciu súvisiacu s postupom zadávania zákazky, musia mať zainteresované strany k dispozícii všetky nevyhnutné informácie technickej povahy vrátane kódovania. Ponuka musí byť podpísaná elektronickým podpisom podľa osobitného predpisu.9)
(3)
Ak doklady, ktorými sa preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, nie sú k dispozícii v elektronickej forme, uchádzač alebo záujemca ich predloží v písomnej forme v lehote určenej na predloženie ponúk alebo žiadostí o účasť.
(4)
Zariadenia, ktorými sa realizuje elektronická komunikácia, najmä elektronický prenos a prijímanie ponúk a žiadostí o účasť, musia prostredníctvom technických prostriedkov a vhodných postupov zaručovať, aby
a)
boli splnené požiadavky na elektronické podpisy, ktoré sa vzťahujú na ponuky a na žiadosti o účasť,
b)
bolo možné určiť presný čas a dátum prijatia ponúk a žiadostí o účasť,
c)
bolo možné primerane zabezpečiť, že pred určenou lehotou nikto nesmie mať prístup k informáciám prenášaným v súlade s týmito požiadavkami,
d)
bolo možné primerane zabezpečiť, ak sa poruší zákaz prístupu podľa písmena c), presné zistenie tohto porušenia,
e)
len oprávnené osoby mohli určiť alebo zmeniť termín na sprístupnenie doručených informácií,
f)
počas postupu zadávania zákazky bol prístup ku všetkým alebo k časti odovzdaných informácií možný len na základe predchádzajúceho rozhodnutia oprávnených osôb,
g)
rozhodnutie oprávnených osôb podľa písmena f) mohlo umožniť prístup k odovzdaným informáciám až po vopred určenom termíne,
h)
informácie doručené a sprístupnené v súlade s týmito požiadavkami mohli zostať prístupné len osobám, ktoré sú oprávnené sa s nimi oboznamovať.
§ 19
(1)
Na účely tohto zákona sa do lehoty určenej podľa dní nezapočítava deň, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov sa končia uplynutím toho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty, a ak taký deň v mesiaci nie je, končí sa lehota posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu alebo na deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty najbližší budúci pracovný deň.
(2)
Ponuky a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom jazyku. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v oznámení použitom ako výzva na súťaž umožniť predloženie ponuky aj v inom jazyku.
(3)
Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzačov alebo záujemcov so sídlom mimo územia Slovenskej republiky musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do štátneho jazyka. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je preklad v štátnom jazyku.
§ 20
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú povinní zachovávať mlčanlivosť o informáciách označených ako dôverné, ktoré im uchádzač alebo záujemca poskytol. Informácie označené ako dôverné sú najmä obchodné tajomstvo a dôverné aspekty ponúk. Tým nie sú dotknuté ustanovenia týkajúce sa oznámení o výsledku verejného obstarávania, komisie, otvárania ponúk a poroty.
§ 21
Dokumentácia
(1)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ eviduje všetky doklady a dokumenty z použitého postupu verejného obstarávania a uchováva ich päť rokov od uplynutia lehoty viazanosti ponúk. Súčasťou dokumentácie je odôvodnenie použitia rokovacieho konania, súťažného dialógu alebo použitia zrýchleného postupu v užšej súťaži alebo v rokovacom konaní so zverejnením.
(2)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ vypracuje správu o každej zákazke, o každej rámcovej dohode a o každom zriadení dynamického nákupného systému, ktorá je súčasťou dokumentácie.
(3)
Správa obsahuje najmä
a)
identifikáciu verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa, predmet a hodnotu zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému,
b)
dátum uverejnenia oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie a vo Vestníku verejného obstarávania (ďalej len „vestník“) a čísla týchto oznámení,
c)
identifikáciu vybratých záujemcov a odôvodnenie ich výberu,
d)
identifikáciu vylúčených uchádzačov alebo záujemcov a odôvodnenie ich vylúčenia,
e)
odôvodnenie vylúčenia ponúk s neobvykle nízkou cenou,
f)
identifikáciu úspešného uchádzača a odôvodnenie výberu jeho ponuky, podiel zákazky alebo rámcovej dohody, ktorý úspešný uchádzač má v úmysle zadať tretím osobám, ak je známy,
g)
odôvodnenie použitia rokovacieho konania alebo súťažného dialógu,
h)
dôvody zrušenia použitého postupu zadávania zákazky.
(4)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú povinní zdokumentovať postup verejného obstarávania, ktorý bol vykonaný elektronickými prostriedkami.
(5)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ na požiadanie predloží kompletnú dokumentáciu Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) a Protimonopolnému úradu Slovenskej republiky, súdom a orgánom činným v trestnom konaní, ako aj ďalším kontrolným orgánom, ak tak ustanovuje zákon.
DRUHÁ ČASŤ
POSTUPY ZADÁVANIA NADLIMITNÝCH ZÁKAZIEK
PRVÁ HLAVA
SPOLOČNÉ USTANOVENIA
Oznámenia používané vo verejnom obstarávaní
§ 22
(1)
Oznámenia používané vo verejnom obstarávaní sa posielajú Úradu pre úradné publikácie Európskych spoločenstiev (ďalej len „publikačný úrad“) a úradu na uverejnenie. Predbežné oznámenie a pravidelné informatívne oznámenie možno uverejniť na internete v profile verejného obstarávateľa alebo v profile obstarávateľa podľa § 23 ods. 2.
(2)
V profile verejného obstarávateľa alebo v profile obstarávateľa možno uverejniť aj informácie o výzvach na predloženie ponúk, o plánovaných nákupoch, uzavretých zmluvách, o dôvodoch zrušenia použitého postupu zadávania zákazky a ďalšie všeobecné informácie, ako sú kontaktné osoby, telefónne čísla, faxové čísla, adresy a e-mailové adresy. V záujme zvýšenia informovanosti môže verejný obstarávateľ a obstarávateľ na internete uverejniť v plnom znení súťažné podklady, technické požiadavky a dodatočné informácie.
(3)
Oznámenie o výsledku verejného obstarávania pošle podľa odseku 1 po uzavretí zmluvy, rámcovej dohody a každej zmluvy v rámci dynamického nákupného systému
a)
verejný obstarávateľ do 48 dní,
b)
obstarávateľ do dvoch mesiacov.
(4)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ nie je povinný posielať publikačnému úradu oznámenie o výsledku verejného obstarávania za zmluvy uzavreté na základe rámcovej dohody. Úradu posiela oznámenia o výsledku verejného obstarávania za zmluvy uzavreté na základe rámcovej dohody hromadne za každý štvrťrok do 48 dní po skončení štvrťroka.
(5)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže posielať oznámenia o výsledku verejného obstarávania po uzavretí každej zmluvy v rámci dynamického nákupného systému hromadne za každý štvrťrok do 48 dní po skončení štvrťroka.
(6)
Ak ide o zákazku na poskytnutie služby uvedenej v prílohe č. 3, verejný obstarávateľ a obstarávateľ v oznámení o výsledku verejného obstarávania uvedie, či súhlasí s jeho uverejnením.
§ 23
(1)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ pošle publikačnému úradu a úradu oznámenia používané vo verejnom obstarávaní
a)
elektronickými prostriedkami alebo
b)
iným spôsobom; takto posielané oznámenie verejným obstarávateľom môže mať najviac 650 slov.
(2)
Pred uverejnením predbežného oznámenia a pravidelného informatívneho oznámenia v profile verejného obstarávateľa alebo v profile obstarávateľa sa pošle publikačnému úradu a úradu oznámenie o tom, že bude uverejnené touto formou.
(3)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ pošle úradu oznámenie používané vo verejnom obstarávaní v deň nasledujúci po dni, keď bolo odoslané publikačnému úradu. Dátum odoslania oznámenia publikačnému úradu a úradu preukazuje verejný obstarávateľ a obstarávateľ.
(4)
Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže v oznámení o vyhlásení metódy verejného obstarávania uviesť pravidlo, ak si to vyžaduje verejný záujem, ktoré použije na uzavretie zmluvy v prípade, že fyzická osoba alebo právnická osoba, s ktorou uzavrie zmluvu na dodanie tovaru, uskutočnenie prác alebo poskytnutie služby, stratí v priebehu jej plnenia schopnosť splniť zmluvný záväzok.
(5)
Oznámenie odoslané úradu nesmie obsahovať iné informácie ako tie, ktoré boli uvedené v oznámení odoslanom publikačnému úradu alebo uverejnené v profile verejného obstarávateľa alebo v profile obstarávateľa. Dátum odoslania oznámenia publikačnému úradu alebo uverejnenia v profile verejného obstarávateľa alebo v profile obstarávateľa sa takisto nemení.
(6)
Oznámenie poslané podľa odseku 1 písm. a) uverejní úrad najneskôr do 6 dní odo dňa odoslania oznámenia publikačnému úradu, oznámenie poslané podľa odseku 1 písm. b) uverejní úrad do 13 dní odo dňa odoslania oznámenia publikačnému úradu, ak verejný obstarávateľ a obstarávateľ splnil povinnosť podľa odseku 3.
(7)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže uverejňovať rovnakým spôsobom ako oznámenia používané vo verejnom obstarávaní aj oznámenia, ktoré nie je povinný uverejňovať.
§ 24
Postupy vo verejnom obstarávaní
(1)
Postupy vo verejnom obstarávaní sú
a)
verejná súťaž,
b)
užšia súťaž,
c)
rokovacie konania,
d)
súťažný dialóg.
(2)
Verejná súťaž sa vyhlasuje pre neobmedzený počet záujemcov.
(3)
Užšia súťaž sa vyhlasuje pre neobmedzený počet záujemcov. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže obmedziť počet záujemcov, ktorých vyzve na predloženie ponuky.
(4)
Rokovacie konania sú postupy, v rámci ktorých verejný obstarávateľ a obstarávateľ rokuje s vybratým uchádzačom alebo vybratými uchádzačmi o podmienkach zákazky. Rokovacie konanie môže byť so zverejnením alebo bez zverejnenia.
(5)
Rokovacie konanie so zverejnením sa vyhlasuje pre neobmedzený počet záujemcov. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže obmedziť počet záujemcov, ktorých vyzve na predloženie ponuky a na rokovanie.
(6)
Rokovacím konaním bez zverejnenia nemožno uzavrieť rámcovú dohodu.
(7)
Súťažný dialóg sa vyhlasuje pre neobmedzený počet záujemcov. Verejný obstarávateľ môže obmedziť počet záujemcov, s ktorými vedie dialóg, s cieľom vypracovať jedno alebo viac vhodných riešení spĺňajúcich požiadavky verejného obstarávateľa, na ktorých základe sú vybratí záujemcovia vyzvaní na predloženie ponuky.
§ 25
Zadávanie zákazky na poskytnutie služby a zadávanie zákazky na dodanie tovaru
(1)
Pri zadávaní zákazky na poskytnutie služby, ktorej predmetom je služba uvedená v prílohe č. 2 a súčasne služba uvedená v prílohe č. 3, je rozhodujúca predpokladaná hodnota zákazky na poskytnutie služby uvedenej v prílohách č. 2 a 3 pre určenie, či ide o zákazku na poskytnutie služby uvedenej v prílohe č. 2 alebo v prílohe č. 3.
(2)
Pri zadávaní nadlimitných zákaziek na poskytnutie služieb uvedených v prílohe č. 3 sa použijú postupy zadávania podprahových zákaziek. Technické požiadavky určí verejný obstarávateľ a obstarávateľ podľa § 34 a oznámenie o výsledku verejného obstarávania pošle publikačnému úradu a úradu podľa § 22 a 23.
(3)
Pri zadávaní zákazky na dodanie tovaru podľa § 51 až 54 je verejný obstarávateľ povinný postupovať výlučne formou elektronickej komunikácie pri dodržaní podmienok podľa § 18.
§ 26
Osobné postavenie
(1)
Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia:
a)
nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti alebo za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny,
b)
nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním,
c)
nie je voči nemu vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v likvidácii ani nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,
d)
nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia,
e)
nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia,
f)
je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
g)
neporušil v predchádzajúcich piatich rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu,
h)
nedopustil sa závažného porušenia odborných povinností v predchádzajúcich piatich rokoch, ktoré vie verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať.
(2)
Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti podľa odseku 1
a)
písm. a) a b) výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,
b)
písm. c) potvrdením príslušného súdu,
c)
písm. d) potvrdením Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne nie starším ako tri mesiace,
d)
písm. e) potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace,
e)
písm. f) dokladom o oprávnení podnikať alebo dokladom o zapísaní v profesijnom zozname vedenom profesijnou organizáciou,
f)
písm. g) potvrdením príslušného inšpektorátu práce.
(3)
Ak uchádzač alebo záujemca nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina jeho sídla nevydáva niektoré z dokladov uvedených v odseku 2 alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v krajine jeho sídla.
(4)
Ak má uchádzač alebo záujemca sídlo v členskom štáte inom ako Slovenská republika a právo tohto členského štátu neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, možno ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v krajine pôvodu alebo v krajine sídla uchádzača alebo záujemcu.
§ 27
Finančné a ekonomické postavenie
(1)
Finančné a ekonomické postavenie možno preukázať spravidla
a)
vyjadrením banky alebo pobočky zahraničnej banky, ktorým môže byť prísľub banky alebo pobočky zahraničnej banky o poskytnutí úveru,
b)
potvrdením o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania alebo potvrdením o poistení zodpovednosti za škodu podnikateľa, ak sa takéto poistenie vyžaduje,
c)
súvahou alebo výkazom o majetku a záväzkoch alebo údajmi z nich alebo
d)
prehľadom o celkovom obrate alebo prehľadom o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka, najviac za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti.
(2)
Na preukázanie finančného a ekonomického postavenia môže uchádzač alebo záujemca využiť finančné zdroje inej osoby bez ohľadu na ich právny vzťah, ktoré bude mať k dispozícii na plnenie zmluvy. V takomto prípade predloží verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi doklad preukazujúci túto skutočnosť, ktorým môže byť prísľub tejto osoby.
(3)
Ak uchádzač alebo záujemca nedokáže z objektívnych dôvodov preukázať finančné a ekonomické postavenie určeným dokladom, verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže uznať aj iný doklad, ktorým sa preukazuje finančné a ekonomické postavenie.
§ 28
Technická alebo odborná spôsobilosť
(1)
Technickú alebo odbornú spôsobilosť možno preukázať dokladom alebo dokladmi podľa druhu, množstva, dôležitosti alebo využitia dodávky tovaru, stavebných prác alebo služieb spravidla
a)
zoznamom dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; ak odberateľom
1.
bol verejný obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí iný verejný obstarávateľ,
2.
bola iná osoba ako verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak to nie je možné, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich dodaní,
b)
zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov doplneným potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných prác s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia prác a zhodnotenia uskutočnených prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom
1.
bol verejný obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí iný verejný obstarávateľ,
2.
bola iná osoba ako verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak to nie je možné, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení,
c)
údajmi o technikoch alebo technických orgánoch, tých, ktorí sú zodpovední za kontrolu kvality bez ohľadu na to, v akom zmluvnom vzťahu sú k uchádzačovi alebo záujemcovi; ak ide o zákazku na stavebné práce, tých, na ktorých sa môže uchádzač alebo záujemca obrátiť so žiadosťou o vykonanie týchto prác,
d)
ak ide o dodanie tovaru alebo poskytnutie služby, opisom technického vybavenia a opatrení použitých uchádzačom alebo záujemcom na zabezpečenie kvality a jeho študijných a výskumných zariadení,
e)
ak ide o zložité výrobky, ktoré sa majú dodať, alebo výrobky určené na osobitné účely, kontrolou výrobnej kapacity uchádzača alebo záujemcu vykonanou verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom alebo v jeho mene príslušným orgánom v krajine sídla uchádzača alebo záujemcu a so súhlasom tohto orgánu; ak je to potrebné, kontrolou študijných a výskumných prostriedkov, ktoré sú k dispozícii, a kvality používaných kontrolných opatrení,
f)
ak ide o zložité služby alebo služby určené na osobitné účely, kontrolou technickej spôsobilosti uchádzača alebo záujemcu poskytujúceho služby vykonanou verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom alebo v jeho mene príslušným orgánom v krajine sídla uchádzača alebo záujemcu a so súhlasom tohto orgánu; ak je to potrebné, kontrolou študijných a výskumných prostriedkov, ktoré sú k dispozícii, a kvality používaných kontrolných opatrení,
g)
údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác alebo za poskytnutie služby,
h)
uvedením opatrení environmentálneho manažérstva, ktoré uchádzač alebo záujemca použije pri plnení zmluvy, ktorej predmetom je uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby, ak je to vhodné,
i)
ak ide o stavebné práce alebo služby, údajmi o priemernom ročnom počte zamestnancov a o počte riadiacich zamestnancov za predchádzajúce tri roky,
j)
údajmi o strojovom a technickom vybavení, ktoré má uchádzač alebo záujemca k dispozícii na uskutočnenie stavebných prác alebo na poskytnutie služby,
k)
uvedením podielu plnenia zo zmluvy, ktorý má uchádzač alebo záujemca poskytujúci službu v úmysle zabezpečiť subdodávateľom,
l)
ak ide o tovar, ktorými sú výrobky, ktoré sa majú dodať,
1.
vzorkami, opismi alebo fotografiami,
2.
vyhláseniami zhody a doplňujúcimi podkladmi k nim, certifikátmi vydanými autorizovanými osobami alebo notifikovanými osobami Európskymi spoločenstvami, ktoré majú oprávnenie10) na posudzovanie zhody výrobkov alebo na preukazovanie zhody stavebných výrobkov s technickými špecifikáciami.
(2)
Na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti môže uchádzač alebo záujemca využiť technické a odborné kapacity inej osoby bez ohľadu na ich právny vzťah, ktoré bude mať k dispozícii na plnenie zmluvy. V takomto prípade predloží verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi doklad preukazujúci túto skutočnosť, ktorým môže byť prísľub tejto osoby.
(3)
Ak ide o zákazku na dodanie tovaru, ktorá zahŕňa aj činnosti spojené s umiestnením a montážou tovaru, technická alebo odborná spôsobilosť uchádzača alebo záujemcu vykonávať tieto činnosti sa vyhodnocuje najmä s ohľadom na jeho schopnosti, skúsenosti, efektívnosť a spoľahlivosť.
§ 29
Zabezpečenie kvality
Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ vyžaduje predloženie certifikátu kvality vydaného nezávislou inštitúciou, ktorým sa potvrdzuje splnenie noriem zabezpečenia kvality uchádzačom alebo záujemcom, môže využiť systémy zabezpečenia kvality vyplývajúce z európskych noriem. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ uzná ako rovnocenné osvedčenia vydané príslušnými orgánmi členských štátov. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ musí prijať aj iné dôkazy predložené uchádzačom alebo záujemcom, ktoré sú rovnocenné opatreniam na zabezpečenie kvality podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu.
§ 30
Environmentálne manažérstvo
Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ vyžaduje predloženie certifikátu kvality vydaného nezávislou inštitúciou, ktorým sa potvrdzuje splnenie určitých noriem environmentálneho riadenia uchádzačom alebo záujemcom, môže využiť schému Európskeho spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit alebo normy environmentálneho manažérstva vyplývajúce z príslušných európskych noriem alebo medzinárodných noriem certifikovaných orgánov. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ uzná ako rovnocenné certifikáty vydané orgánmi z členských štátov. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ musí prijať aj iné dôkazy predložené uchádzačom alebo záujemcom, ktoré sú rovnocenné opatreniam environmentálneho riadenia podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu.
§ 31
Skupina dodávateľov
(1)
Verejného obstarávania sa môže zúčastniť skupina dodávateľov.
(2)
Verejný obstarávateľ ani obstarávateľ nesmie vyžadovať od skupiny dodávateľov, aby vytvorila právne vzťahy do predloženia ponuky. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ však môže vyžadovať vytvorenie právnych vzťahov, ak ponuka skupiny dodávateľov bola prijatá a vytvorenie právnych vzťahov je potrebné z dôvodu riadneho plnenia zmluvy.
(3)
Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne a splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia a technickej alebo odbornej spôsobilosti preukazuje spoločne.
(4)
Skupina dodávateľov môže využiť finančné zdroje účastníkov skupiny dodávateľov alebo iných osôb podľa § 27 ods. 2, technické a odborné kapacity účastníkov skupiny dodávateľov alebo iných osôb podľa § 28 ods. 2.
§ 32
Určenie podmienok účasti
(1)
Verejný obstarávateľ v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania uvedie
a)
podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 26,
b)
rozsah požiadaviek určený na finančné a ekonomické postavenie a doklady na ich preukázanie,
c)
rozsah požiadaviek na technickú alebo odbornú spôsobilosť a doklady na ich preukázanie.
(2)
Obstarávateľ môže určiť podmienky účasti vo verejnom obstarávaní a doklady, ktorými ich možno preukázať. Podmienky účasti sa môžu týkať
a)
osobného postavenia,
b)
finančného a ekonomického postavenia,
c)
technickej alebo odbornej spôsobilosti.
(3)
Obstarávateľ podľa § 8 ods. 1 písm. a) je povinný určiť podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. a) a doklady podľa § 26 ods. 2.
(4)
Ak obstarávateľ určí podmienky účasti podľa § 26 ods. 1, ich splnenie sa preukazuje podľa § 26 ods. 2.
(5)
Ak obstarávateľ určí podmienky účasti podľa odseku 2 písm. b) alebo c), môže uchádzač, záujemca alebo skupina dodávateľov pri ich preukazovaní použiť § 27 ods. 2 a 3 a § 28 ods. 2 a 3.
(6)
Rozsah požiadaviek, ktoré verejný obstarávateľ a obstarávateľ určí na preukázanie finančného a ekonomického postavenia a technickej alebo odbornej spôsobilosti, musí byť primeraný a musí súvisieť s predmetom zákazky. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže vyžadovať od uchádzačov alebo od záujemcov minimálnu úroveň finančného a ekonomického postavenia alebo technickej spôsobilosti.
(7)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže od právnických osôb vyžadovať, aby pri preukazovaní splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní uviedli mená, priezviská a potrebnú odbornú kvalifikáciu zamestnancov, ktorí budú zodpovední za plnenie zmluvy.
§ 33
Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti
(1)
Verejný obstarávateľ posudzuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní v súlade s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania a súťažnými podkladmi. Ak sú podmienky účasti uvedené aj v súťažných podkladoch, nesmú byť v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania.
(2)
Obstarávateľ posudzuje splnenie podmienok účasti v súlade s pravidlami, ktoré určil. Pri určení alebo aktualizácii pravidiel na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti podľa § 32 ods. 2 v užšej súťaži a v rokovacom konaní so zverejnením nesmie vyžadovať od niektorých záujemcov také požiadavky, ktoré nevyžadoval od ostatných záujemcov, alebo opakovane doklady, ktoré už má k dispozícii.
(3)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže požiadať uchádzača alebo záujemcu o vysvetlenie alebo o doplnenie predložených dokladov.
(4)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača alebo záujemcu, ak
a)
nesplnil podmienky účasti,
b)
predložil neplatné doklady,
c)
nepredložil požadované doklady alebo informácie alebo
d)
poskytol nepravdivé informácie alebo skreslené informácie.
(5)
Neplatnými dokladmi sú doklady,
a)
ktorým uplynula lehota platnosti,
b)
ktoré sú neúplné alebo
c)
ktoré sú poškodené, nečitateľné alebo pozmenené.
(6)
Uchádzača alebo záujemcu z členského štátu, ak je v krajine svojho sídla oprávnený vykonávať požadovanú činnosť, verejný obstarávateľ a obstarávateľ nesmie vylúčiť z dôvodu, že na základe zákona sa vyžaduje na vykonávanie požadovanej činnosti určitá právna forma.
(7)
Po posúdení splnenia podmienok účasti sa vyhotovuje zápisnica, ktorá obsahuje najmä zoznam
a)
všetkých uchádzačov alebo záujemcov,
b)
vybratých záujemcov a dôvody ich výberu v užšej súťaži a v rokovacom konaní so zverejnením,
c)
vylúčených uchádzačov alebo záujemcov s uvedením dôvodu ich vylúčenia,
d)
záujemcov, ktorí nebudú vyzvaní na predloženie ponuky alebo na rokovanie, s uvedením dôvodu.
(8)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ bezodkladne písomne upovedomí uchádzača alebo záujemcu, že
a)
bol vylúčený s uvedením dôvodu,
b)
nebude vyzvaný na predloženie ponuky alebo na rokovanie s uvedením dôvodu.
(9)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže zriadiť na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov alebo záujemcov komisiu.
§ 34
Súťažné podklady
(1)
Súťažné podklady sú písomné, grafické alebo iné podklady obsahujúce podrobné vymedzenie predmetu zákazky. Uvedú sa v nich všetky okolnosti, ktoré budú dôležité na plnenie zmluvy a na vypracovanie ponuky. Predmet zákazky musí byť opísaný jednoznačne, úplne a nestranne na základe technických požiadaviek podľa prílohy č. 5. Technické požiadavky
a)
zohľadnia požiadavky dostupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím a riešenia vhodné pre všetkých užívateľov, ak je to možné,
b)
musia byť určené tak, aby bol zabezpečený rovnaký prístup pre všetkých uchádzačov alebo záujemcov a zabezpečená čestná hospodárska súťaž.
(2)
Opis predmetu zákazky sa vypracuje
a)
odkazom na technické špecifikácie v poradí: slovenské technické normy, ktorými sa prevzali európske normy, európske technické osvedčenia, spoločné technické špecifikácie, medzinárodné normy, iné technické referenčné systémy zavedené európskymi úradmi pre normalizáciu, alebo ak také neexistujú, národné technické osvedčenia alebo národné technické špecifikácie týkajúce sa projektovej dokumentácie, uskutočnenia stavebných prác a používania stavebných výrobkov; takýto odkaz musí byť doplnený slovami „alebo ekvivalentný“,
b)
na základe výkonnostných a funkčných požiadaviek, ktoré môžu zahŕňať environmentálne charakteristiky; technické požiadavky sa musia určiť tak, aby boli zrejmé všetky podmienky a okolnosti dôležité na vypracovanie ponuky,
c)
na základe výkonnostných a funkčných požiadaviek uvedených v písmene b) s odkazom na technické špecifikácie uvedené v písmene a), ktoré slúžia ako prostriedok na zabezpečenie súladu s výkonnostnými a funkčnými požiadavkami, alebo
d)
odkazom na technické špecifikácie uvedené v písmene a) pre niektoré charakteristiky a odkazom na výkonnostné alebo funkčné požiadavky uvedené v písmene b) pre ostatné charakteristiky.
(3)
Verejný obstarávateľ ani obstarávateľ nemôže vylúčiť ponuku z dôvodu, že
a)
ponúkané výrobky alebo služby nespĺňajú technické špecifikácie uvedené v odseku 2 písm. a), na ktoré sa odvolal, ak uchádzač vo svojej ponuke preukáže, že riešenia, ktoré navrhuje, sú rovnocenné a spĺňajú na spokojnosť verejného obstarávateľa a obstarávateľa ním určené technické požiadavky,
b)
uchádzačom ponúkané výrobky, stavebné práce alebo služby nespĺňajú technické požiadavky uvedené v odseku 2 písm. b), na ktoré sa odvolal, ak sú v súlade so slovenskou technickou normou, ktorou sa prevzala európska norma, s európskym technickým osvedčením, so spoločnou technickou špecifikáciou, s medzinárodnou normou alebo technickým referenčným systémom zavedeným európskym úradom pre normalizáciu; uchádzač musí vo svojej ponuke preukázať, že výrobky, stavebné práce alebo služby spĺňajúce príslušné normy zároveň spĺňajú na spokojnosť verejného obstarávateľa a obstarávateľa požadované výkonnostné alebo funkčné požiadavky.
(4)
Za vhodný spôsob podľa odseku 3 možno považovať aj predloženie technickej dokumentácie výrobcu alebo skúšobný protokol vydaný skúšobným a kalibračným laboratóriom, certifikačným a inšpekčným orgánom spĺňajúcim platné európske normy. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ musí akceptovať certifikáty vydané takouto inštitúciou so sídlom v inom členskom štáte.
(5)
Ak verejný obstarávateľ a obstarávateľ určí environmentálne charakteristiky pomocou výkonnostných alebo funkčných požiadaviek podľa odseku 2 písm. b), môže použiť podrobné technické požiadavky, ktoré odkazujú na technické špecifikácie alebo ich časť tak, ako sú definované v európskej, viacnárodnej alebo národnej environmentálnej značke alebo v inej environmentálnej značke, za predpokladu, že
a)
tieto technické špecifikácie sú vhodné na definovanie charakteristík tovaru alebo služieb, ktoré sú predmetom zákazky,
b)
požiadavky na označenie sú vypracované na základe vedeckých informácií,
c)
environmentálne značky sú prijaté v rámci postupu, na ktorom sa môžu zúčastniť všetky zainteresované strany, ako sú štátne orgány, spotrebitelia, výrobcovia, distribútori a environmentálne organizácie,
d)
sú všeobecne dostupné.
(6)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže uviesť v súťažných podkladoch, že výrobky a služby označené environmentálnou značkou sa považujú za výrobky a služby spĺňajúce technické požiadavky určené v súťažných podkladoch. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ musí akceptovať aj iný vhodný dôkaz, ako je napríklad technická dokumentácia výrobcu alebo skúšobný protokol vydaný orgánom podľa odseku 4. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ musí akceptovať certifikáty vydané takouto inštitúciou so sídlom v inom členskom štáte.
(7)
Technické požiadavky sa nesmú odvolávať na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, ak by tým dochádzalo k znevýhodneniu alebo k vylúčeniu určitých záujemcov alebo výrobkov, ak si to nevyžaduje predmet zákazky. Takýto odkaz možno použiť len vtedy, ak nemožno opísať predmet zákazky podľa odsekov 2 a 3 písm. a) dostatočne presne a zrozumiteľne, a takýto odkaz musí byť doplnený slovami „alebo ekvivalentný“.
(8)
Súťažné podklady ďalej obsahujú dokumentáciu, plány, modely, vzorky, fotografie, ak sú potrebné na vypracovanie ponuky, obchodné podmienky, kritériá na vyhodnotenie ponúk, pravidlá ich uplatnenia a pokyny na vypracovanie ponúk. Časť obsahu zmluvy možno určiť odkazom na všeobecné obchodné podmienky. Ďalej sa uvedie, ktoré časti súťažných podkladov musia byť súčasťou zmluvy. V súťažných podkladoch môže verejný obstarávateľ a obstarávateľ požadovať od uchádzačov alebo záujemcov, aby v ponuke uviedli podiel zákazky, ktorý majú v úmysle zadať tretím osobám, ako aj navrhovaných subdodávateľov.
(9)
Verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom určené pravidlá na hodnotenie kritérií musia byť nediskriminačné a musia podporovať spravodlivú súťaž. V pravidlách na hodnotenie kritérií nesmú byť zahrnuté kvadratické, kubické alebo podobné rovnice.
(10)
Každý, kto sa zúčastní na príprave a vyhotovení súťažných podkladov, je povinný zachovávať mlčanlivosť o ich obsahu až do dňa, keď sa poskytnú uchádzačom alebo záujemcom. O tejto skutočnosti písomne poskytne verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi vyhlásenie o nestrannosti a dôvernosti spracúvaných informácií.
(11)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ poskytne súťažné podklady každému záujemcovi, ak sú splnené podmienky ustanovené týmto zákonom. Úhrada za súťažné podklady, ak sa vyžaduje, nesmie presiahnuť skutočné náklady na ich rozmnoženie.
(12)
Ak je to nevyhnutné, verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže doplniť informácie uvedené v súťažných podkladoch, ktoré preukázateľne oznámi súčasne všetkým záujemcom najneskôr šesť dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. Tieto informácie nesmú byť v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania alebo s oznámením použitým ako výzva na súťaž.
(13)
O záujemcoch, ktorým sa poskytli súťažné podklady, sa vedie evidencia, v ktorej sa uvedie obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania a dátum poskytnutia súťažných podkladov.
(14)
Ak má súťažné podklady, informatívny dokument, sprievodnú dokumentáciu a iné doplňujúce podklady k dispozícii iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ, ktorý je zodpovedný za verejné obstarávanie, v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, v oznámení použitom ako výzva na súťaž alebo vo výzve na predkladanie ponúk sa uvedie adresa, na ktorej možno o tieto dokumenty požiadať, a ak je to vhodné, aj lehota na ich vyžiadanie, úhrada za ich poskytnutie a spôsob úhrady. Táto osoba pošle vyžiadané dokumenty záujemcovi bez zbytočného odkladu po doručení žiadosti a vedie evidenciu o záujemcoch podľa odseku 13. Tým nie je dotknutá zodpovednosť verejného obstarávateľa a obstarávateľa podľa tohto zákona.
(15)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže určiť osobitné podmienky plnenia zmluvy za predpokladu, že tieto podmienky sú uvedené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v súťažných podkladoch. Osobitné podmienky plnenia zmluvy sa môžu týkať najmä sociálnych a environmentálnych hľadísk.
(16)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže v súťažných podkladoch uviesť inštitúcie, od ktorých záujemca získa informácie o povinnostiach týkajúcich sa daní, ochrany životného prostredia, ochrany práce a pracovných podmienok platných v mieste uskutočnenia stavebných prác alebo poskytnutia služby počas plnenia zmluvy. Ak tieto informácie uvedie, v súťažných podkladoch požiada záujemcov, aby každý vo svojej ponuke predložil vyhlásenie, že pri vypracovaní ponuky vzal do úvahy povinnosti týkajúce sa ochrany práce a pracovných podmienok. Toto ustanovenie nemá vplyv na uplatňovanie § 42 ods. 3.
§ 35
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
(1)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ vyhodnocuje ponuky na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk. Ponuky sa vyhodnocujú na základe
a)
ekonomicky najvýhodnejšej ponuky alebo
b)
najnižšej ceny.
(2)
Kritériá na vyhodnotenie ponúk uvedie
a)
verejný obstarávateľ v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania,
b)
obstarávateľ v oznámení použitom ako výzva na súťaž, vo výzve na potvrdenie opätovného záujmu podľa § 78 ods. 3, vo výzve na predloženie ponuky alebo vo výzve na rokovanie alebo v súťažných podkladoch.
(3)
Ak sa ponuky vyhodnocujú na základe ekonomicky najvýhodnejšej ponuky, verejný obstarávateľ a obstarávateľ určí jednotlivé kritériá súvisiace s predmetom zákazky, ktorými sú najmä cena, technické vyhotovenie, funkčné charakteristiky, environmentálne charakteristiky, prevádzkové náklady, efektívnosť prevádzkových nákladov, pozáručný servis a technická pomoc, lehota dodania tovaru. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ okrem jednotlivých kritérií určí aj pravidlá uplatnenia kritérií, ktorými zabezpečí kvalitatívne rozlíšenie splnenia jednotlivých kritérií. Verejným obstarávateľom a obstarávateľom určené pravidlá uplatnenia kritérií musia byť nediskriminačné a musia podporovať čestnú hospodársku súťaž.
(4)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ určí každému z kritérií podľa odseku 3 relatívnu váhu, ktorú možno vyjadriť určením intervalu s príslušným maximálnym rozpätím. Relatívnu váhu uvedie
a)
verejný obstarávateľ v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, v súťažných podkladoch alebo vo výzve na predkladanie ponúk, alebo v informatívnom dokumente,
b)
obstarávateľ v oznámení použitom ako výzva na súťaž, vo výzve na potvrdenie opätovného záujmu podľa § 78 ods. 3, vo výzve na predloženie ponuky, vo výzve na rokovanie alebo v súťažných podkladoch.
(5)
Ak nemožno z preukázateľných dôvodov určiť relatívnu váhu jednotlivých kritérií, uvedú sa v zostupnom poradí dôležitosti.
(6)
Kritériom na vyhodnotenie ponúk nesmie byť dĺžka záruky, lehota výstavby, lehota poskytnutia služieb, podiel subdodávok a lehota splatnosti faktúr.
§ 36
Zábezpeka
(1)
Viazanosť ponuky možno zabezpečiť zábezpekou. Zábezpeka je poskytnutie bankovej záruky za uchádzača alebo zloženie finančných prostriedkov uchádzačom na účet verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa v banke alebo v pobočke zahraničnej banky. Zábezpeka nesmie presiahnuť 5 % z predpokladanej hodnoty zákazky a nesmie byť vyššia ako 10 000 000 Sk.
(2)
Ak verejný obstarávateľ a obstarávateľ vyžaduje od uchádzačov zábezpeku, v súťažných podkladoch určí podmienky jej zloženia a podmienky jej uvoľnenia alebo vrátenia. Podmienky zloženia zábezpeky treba určiť tak, aby si spôsob zloženia zábezpeky mohol vybrať uchádzač.
(3)
Ak bola zábezpeka zložená na účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, verejný obstarávateľ a obstarávateľ vráti zábezpeku uchádzačom aj s úrokmi, ak mu ich táto banka alebo pobočka zahraničnej banky poskytuje. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ uvoľní zábezpeku uchádzačom najneskôr do siedmich dní od uzavretia zmluvy.
(4)
Zábezpeka prepadne v prospech verejného obstarávateľa a obstarávateľa, ak uchádzač odstúpi od svojej ponuky v lehote viazanosti ponúk.
(5)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ uvoľní pred uplynutím lehoty viazanosti ponúk uchádzačovi zábezpeku do siedmich dní, ak
a)
uchádzač nesplnil podmienky účasti vo verejnom obstarávaní a verejný obstarávateľ a obstarávateľ ho vylúčil z verejného obstarávania a uchádzač nepodal námietku proti postupu verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa v lehote podľa § 138 ods. 5,
b)
vylúčil jeho ponuku pri vyhodnocovaní ponúk a uchádzač nepodal námietku proti postupu verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa v lehote podľa § 138 ods. 5.
(6)
Ak verejný obstarávateľ a obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky, bezodkladne vráti zábezpeku uchádzačovi.
§ 37
Variantné riešenia
(1)
Verejný obstarávateľ v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo obstarávateľ v oznámení použitom ako výzva na súťaž alebo v súťažných podkladoch uvedie, či povoľuje predloženie variantných riešení. Na variantné riešenia, ktoré neboli povolené, sa neprihliada.
(2)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže variantné riešenie povoliť, ak vyhodnocuje ponuky s cieľom vybrať ekonomicky najvýhodnejšiu ponuku. V súťažných podkladoch sa uvedú minimálne požiadavky, ktoré musia variantné riešenia spĺňať, a osobitné požiadavky na ich predloženie.
(3)
Vyhodnocujú sa len variantné riešenia, ktoré spĺňajú minimálne požiadavky určené verejným obstarávateľom a obstarávateľom. Variantné riešenie nemožno vylúčiť z dôvodu, že zo zákazky na dodanie tovaru sa stane zákazka na poskytnutie služby alebo zo zákazky na poskytnutie služby sa stane zákazka na dodanie tovaru.
§ 38
Vysvetlenie
Vysvetlenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, súťažných podkladov alebo inej sprievodnej dokumentácie verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázateľne bezodkladne oznámi všetkým záujemcom, najneskôr však šesť dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk alebo lehoty na predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti, za predpokladu, že o vysvetlenie sa požiada dostatočne vopred, inak v primeranej lehote určenej verejným obstarávateľom a obstarávateľom. Ak sa použije zrýchlený postup z dôvodu časovej tiesne, poskytne verejný obstarávateľ vysvetlenie súťažných podkladov najneskôr štyri dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk.
§ 39
Predkladanie ponúk
(1)
Ponuka sa doručí v lehote na predkladanie ponúk. Ak sa ponuka doručuje
a)
poštou alebo osobne, tak v uzavretom obale s uvedením obchodného mena a sídla uchádzača alebo miesta podnikania uchádzača s označením „súťaž“ a heslom súťaže,
b)
elektronicky, tak s uvedením obchodného mena a sídla alebo miesta podnikania uchádzača s označením „súťaž“ a heslom súťaže.
(2)
Ak sa ponuka doručuje osobne, verejný obstarávateľ a obstarávateľ vydá potvrdenie o jej prevzatí, v ktorom uvedie dátum, čas a miesto prevzatia ponuky. Ak sa ponuka doručuje elektronicky, verejný obstarávateľ a obstarávateľ elektronicky potvrdí jej prijatie uchádzačovi.
(3)
Elektronicky predkladaná ponuka musí byť počas lehoty na predkladanie ponúk podľa oznámeného postupu zakódovaná a predložená v oznámených formátoch dokumentov a komunikačných formátoch. S jej obsahom sa možno oboznámiť až po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk.
(4)
Ponuka doručená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk sa vráti uchádzačovi neotvorená alebo neodkódovaná.
(5)
Každý uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe zadávania zákazky subdodávateľom iného uchádzača alebo členom skupiny, ktorá predkladá ponuku. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ vylúči ponuku, ktorá je predložená v rozpore s týmto ustanovením.
§ 40
Komisia
(1)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ je povinný na vyhodnotenie ponúk zriadiť najmenej trojčlennú komisiu. Členovia komisie musia mať odborné vzdelanie alebo odbornú prax zodpovedajúcu predmetu zákazky. Komisia je spôsobilá vyhodnocovať predložené ponuky, ak je súčasne prítomná väčšina jej členov, najmenej však traja.
(2)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže na zabezpečenie transparentnosti vymenovať do komisie aj ďalších členov bez práva vyhodnocovať ponuky.
(3)
Člen komisie musí byť bezúhonný. Za bezúhonného sa považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený za trestný čin súvisiaci s verejným obstarávaním alebo za niektorý z trestných činov podľa § 26 ods. 1 písm. a) alebo b).
(4)
Členom komisie nesmie byť osoba, ktorá je alebo v čase jedného roka pred vymenovaním za člena komisie bola
a)
uchádzačom, ktorým je fyzická osoba,
b)
štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, členom dozorného orgánu alebo iného orgánu uchádzača, ktorým je právnická osoba,
c)
spoločníkom alebo členom právnickej osoby, ktorá je uchádzačom alebo tichým spoločníkom uchádzača,
d)
zamestnancom uchádzača, zamestnancom záujmového združenia podnikateľov, ktorého je uchádzač členom,
e)
zamestnancom úradu, okrem zákaziek zadávaných výlučne pre vlastné potreby úradu.
(5)
Členom komisie nesmie byť ani osoba blízka11) osobám uvedeným v odseku 4 písm. a) až d).
(6)
Člen komisie po oboznámení sa so zoznamom uchádzačov potvrdí čestným vyhlásením verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi, že nenastali skutočnosti podľa tohto zákona, pre ktoré nemôže byť členom komisie, alebo oznámi verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi, že nastali skutočnosti podľa tohto zákona, pre ktoré nemôže byť členom komisie.
(7)
Člen komisie je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi, že nastali skutočnosti, pre ktoré nemôže byť členom komisie vždy, keď takéto skutočnosti v priebehu verejného obstarávania nastanú.
(8)
Ak sa v priebehu verejného obstarávania zníži počet členov komisie na menej ako troch, verejný obstarávateľ a obstarávateľ doplní komisiu.
§ 41
Otváranie ponúk
(1)
Komisia otvára ponuky na mieste a v čase uvedenom v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v oznámení použitom ako výzva na súťaž. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ je povinný umožniť účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Pred otvorením sa overí neporušenosť ponúk. Komisia zverejní obchodné mená, sídla alebo miesta podnikania všetkých uchádzačov a ich návrhy na plnenie kritérií, ktoré sa dajú vyjadriť číslicou, určených verejným obstarávateľom a obstarávateľom na vyhodnotenie ponúk. Ostatné údaje uvedené v ponuke sa nezverejňujú. Každú otvorenú ponuku komisia označí poradovým číslom v tom poradí, v akom bola predložená.
(2)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ najneskôr do piatich dní odo dňa otvárania ponúk pošle všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuky v lehote na predkladanie ponúk, zápisnicu z otvárania ponúk. Zápisnica obsahuje údaje zverejnené podľa odseku 1.
§ 42
Vyhodnocovanie ponúk
(1)
Vyhodnocovanie ponúk komisiou je neverejné. Komisia vyhodnocuje ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa na predmet zákazky a vylúči ponuky, ktoré nespĺňajú požiadavky uvedené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v oznámení použitom ako výzva na súťaž a v súťažných podkladoch. Pri vyhodnocovaní ponuky s variantným riešením postupuje podľa § 37 ods. 3.
(2)
Komisia môže písomne požiadať uchádzačov o vysvetlenie ponuky. Nesmie však vyzvať ani prijať ponuku uchádzača na zmenu, ktorou by sa ponuka zvýhodnila.
(3)
Ak ponuka obsahuje neobvykle nízku cenu, komisia písomne požiada uchádzača o vysvetlenie návrhu ceny. Požiadavka má smerovať k podrobnostiam základných charakteristických parametrov ponuky, ktoré komisia považuje za dôležité a týkajú sa najmä
a)
hospodárnosti stavebných postupov, hospodárnosti výrobných postupov alebo hospodárnosti poskytovaných služieb,
b)
technického riešenia alebo osobitne výhodných podmienok, ktoré má uchádzač k dispozícii na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác, na poskytnutie služby,
c)
osobitosti tovaru, osobitosti stavebných prác alebo osobitosti služby navrhovanej uchádzačom,
d)
súladu so zákonmi, ktoré sa týkajú ochrany zamestnanosti a pracovných podmienok platných v mieste dodania tovaru, na mieste uskutočnenia stavebných prác alebo v mieste poskytnutia služby,
e)
možnosti uchádzača získať štátnu pomoc.
(4)
Komisia vezme do úvahy vysvetlenie a dôkazy poskytnuté uchádzačom. Komisia vylúči ponuku, ak uchádzač nepredloží vysvetlenie v primeranej lehote určenej komisiou alebo ak predložené vysvetlenie nie je v súlade s požiadavkou verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa podľa odseku 3.
(5)
Ak uchádzač odôvodňuje neobvykle nízku cenu získaním štátnej pomoci, musí byť schopný v primeranej lehote určenej komisiou preukázať, že mu štátna pomoc bola poskytnutá v súlade s príslušným právnym predpisom, inak komisia vylúči ponuku.
(6)
Komisia bezodkladne oznámi verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi zoznam vylúčených ponúk s uvedením dôvodu ich vylúčenia. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ je povinný písomne oznámiť uchádzačovi vylúčenie jeho ponuky s uvedením dôvodu.
(7)
Komisia vyhodnocuje ponuky, ktoré neboli vylúčené, podľa kritérií určených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v oznámení použitom ako výzva na súťaž alebo v súťažných podkladoch a na základe pravidiel ich uplatnenia určených v súťažných podkladoch, ktoré sú nediskriminačné a podporujú čestnú hospodársku súťaž.
(8)
O vyhodnotení ponúk komisia vyhotoví zápisnicu, ktorú podpisujú prítomní členovia komisie. Zápisnica obsahuje najmä
a)
zoznam členov komisie,
b)
zoznam všetkých uchádzačov, ktorí predložili ponuky,
c)
zoznam vylúčených uchádzačov s uvedením dôvodu ich vylúčenia,
d)
dôvody vylúčenia ponúk obsahujúcich neobvykle nízke ceny,
e)
identifikáciu úspešného uchádzača alebo úspešných uchádzačov s uvedením dôvodov úspešnosti ponuky alebo ponúk; podiel subdodávky, ak je známy,
f)
ak ide o verejnú súťaž, informácie o vyhodnotení splnenia podmienok účasti,
g)
dôvody, pre ktoré člen komisie odmietol podpísať zápisnicu alebo podpísal zápisnicu s výhradou.
(9)
Zápisnica o vyhodnotení ponúk sa odovzdá verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi.
(10)
Členovia komisie nesmú poskytovať informácie o obsahu ponúk počas vyhodnocovania ponúk. Na člena komisie sa vzťahuje povinnosť podľa § 20.
§ 43
Elektronická aukcia
(1)
Elektronická aukcia na účely tohto zákona je opakujúci sa proces, ktorý využíva elektronické zariadenia na predkladanie
a)
nových cien upravených smerom nadol,
b)
nových cien upravených smerom nadol a nových hodnôt, ktoré sa týkajú určitých prvkov ponúk, alebo
c)
nových hodnôt, ktoré sa týkajú určitých prvkov ponúk.
(2)
Účelom elektronickej aukcie je zostaviť poradie ponúk automatizovaným vyhodnotením, ktoré sa uskutoční po úvodnom úplnom vyhodnotení ponúk. Elektronická aukcia sa nepoužije, ak ide o zákazku na poskytnutie služby, ktorej charakteristické parametre a hodnoty nie sú kvantifikovateľné a nemožno ich vyjadriť podľa odseku 5 písm. a).
(3)
Vo verejnej súťaži, v užšej súťaži alebo v rokovacom konaní so zverejnením môže verejný obstarávateľ a obstarávateľ pri zadávaní zákazky použiť elektronickú aukciu, ak možno presne určiť technické požiadavky týkajúce sa predmetu zákazky. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže použiť elektronickú aukciu aj pri zadávaní zákazky v rámci dynamického nákupného systému a pri opätovnom otvorení súťaže medzi všetkými účastníkmi rámcovej dohody. Pri elektronickej aukcii sa § 41 nepoužije.
(4)
Ak je kritériom na vyhodnotenie ponúk najnižšia cena, východiskom elektronickej aukcie sú ceny. Ak sa ponuky vyhodnocujú na základe ekonomicky najvýhodnejšej ponuky, východiskom elektronickej aukcie sú
a)
ceny a nové hodnoty prvkov ponúk, ktoré sú uvedené v technických požiadavkách, alebo
b)
nové hodnoty prvkov ponúk, ktoré sú uvedené v technických požiadavkách.
(5)
Ak verejný obstarávateľ a obstarávateľ použije elektronickú aukciu, uvedie túto skutočnosť v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v oznámení použitom ako výzva na súťaž. Súťažné podklady obsahujú najmä
a)
prvky, ktorých hodnoty budú predmetom elektronickej aukcie, za predpokladu, že tieto prvky sú kvantifikovateľné a dajú sa vyjadriť v číslach alebo percentách,
b)
limity hodnôt, ktoré možno predložiť, vyplývajúce z technických požiadaviek týkajúcich sa predmetu zákazky,
c)
informácie, ktoré budú uchádzačom sprístupnené v priebehu elektronickej aukcie, a kde to prichádza do úvahy, aj uvedenie termínu ich sprístupnenia,
d)
dôležité informácie týkajúce sa priebehu elektronickej aukcie,
e)
podmienky, za ktorých uchádzači môžu predkladať ponuky, najmä minimálne rozdiely, ktoré sa budú pri predkladaní ponúk vyžadovať, ak to prichádza do úvahy,
f)
príslušné informácie týkajúce sa použitého elektronického zariadenia, podmienky a špecifikácie technického pripojenia.
(6)
Pred začatím elektronickej aukcie verejný obstarávateľ a obstarávateľ vyhodnotí ponuky podľa kritérií na vyhodnotenie ponúk a relatívnej váhy priradenej jednotlivým kritériám.
(7)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ vyzve elektronickými prostriedkami súčasne všetkých uchádzačov, ktorých ponuky spĺňajú určené podmienky, na predloženie nových cien alebo nových hodnôt podľa odseku 4. Výzva na účasť v elektronickej aukcii obsahuje najmä
a)
všetky príslušné informácie týkajúce sa individuálneho pripojenia k používanému elektronickému zariadeniu,
b)
dátum a čas začatia elektronickej aukcie,
c)
spôsob skončenia elektronickej aukcie,
d)
vzorec na určenie automatizovaného prehodnotenia poradia na základe predložených nových cien alebo nových hodnôt podľa odseku 4; vzorec musí obsahovať relatívnu váhu jednotlivých kritérií určených na výber ekonomicky najvýhodnejšej ponuky, ktoré boli uvedené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v oznámení použitom ako výzva na súťaž alebo v súťažných podkladoch; na tento účel sa však prípadné rozpätie vopred zredukuje na určitú hodnotu,
e)
osobitný vzorec pre každé variantné riešenie, ak je povolené.
(8)
Ak sa ponuky vyhodnocujú na základe ekonomicky najvýhodnejšej ponuky, k výzve na účasť v elektronickej aukcii sa priloží výsledok celkového vyhodnotenia príslušnej ponuky podľa odseku 6.
(9)
Elektronickú aukciu možno uskutočniť v niekoľkých po sebe nasledujúcich etapách. Elektronickú aukciu nemožno začať skôr ako dva pracovné dni odo dňa odoslania výzvy na účasť v elektronickej aukcii.
(10)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ počas každej etapy elektronickej aukcie bezodkladne oznamuje všetkým uchádzačom dostatočné informácie, ktoré im umožňujú zistiť v každom okamihu ich relatívne umiestnenie. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže oznamovať aj ďalšie informácie týkajúce sa ostatných predložených cien alebo hodnôt parametrov, ak je to uvedené v súťažných podkladoch. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže kedykoľvek počas elektronickej aukcie zverejniť počet uchádzačov v určitej etape elektronickej aukcie, nesmie však uviesť ich totožnosť.
(11)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ skončí elektronickú aukciu jedným alebo viacerými uvedenými spôsobmi:
a)
vo výzve na účasť v elektronickej aukcii vopred uvedie dátum a čas jej skončenia,
b)
ak nedostane žiadne ďalšie nové ceny alebo nové hodnoty, ktoré spĺňajú požiadavky týkajúce sa minimálnych rozdielov; v takomto prípade sa uvedie vo výzve na účasť v elektronickej aukcii lehota od prijatia poslednej ponuky do skončenia elektronickej aukcie,
c)
ak sa dokončil počet etáp v elektronickej aukcii, ktorý bol pevne určený vo výzve na účasť v elektronickej aukcii.
(12)
Ak verejný obstarávateľ a obstarávateľ skončí elektronickú aukciu podľa odseku 11 písm. c), prípadne v kombinácii so spôsobom podľa odseku 11 písm. b), vo výzve na účasť v elektronickej aukcii uvedie harmonogram každej etapy elektronickej aukcie. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ po skončení elektronickej aukcie uzavrie zmluvu na základe výsledku elektronickej aukcie.
(13)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ nesmie používať elektronickú aukciu spôsobom, ktorý by bránil čestnej hospodárskej súťaži, ani nesmie meniť predmet zákazky, ktorý bol definovaný v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v oznámení použitom ako výzva na súťaž a v súťažných podkladoch.
§ 44
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk
(1)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ je povinný po vyhodnotení ponúk bezodkladne písomne oznámiť všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia ponúk. Úspešnému uchádzačovi alebo uchádzačom oznámi, že jeho ponuku alebo ponuky prijíma. Neúspešnému uchádzačovi oznámi, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky. V oznámení uvedie identifikáciu úspešného uchádzača alebo uchádzačov a informáciu o charakteristikách a výhodách prijatej ponuky alebo ponúk.
(2)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ neposkytne informácie týkajúce sa zadávania zákazky, uzavierania rámcových dohôd alebo zaradenia do dynamického nákupného systému, ak by ich poskytnutie bolo v rozpore so zákonom, s verejným záujmom alebo by mohlo poškodiť oprávnené záujmy iných osôb, alebo by bránilo čestnej hospodárskej súťaži.
§ 45
Uzavretie zmluvy
(1)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ uzavrie zmluvu alebo rámcovú dohodu v lehote viazanosti ponúk. Uzavretá zmluva nesmie byť v rozpore so súťažnými podkladmi a s ponukou predloženou úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi.
(2)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu alebo rámcovú dohodu s úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi najskôr štrnásty deň odo dňa odoslania oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk všetkým uchádzačom, ktorých ponuky boli vyhodnocované, ak nebola podaná žiadosť o nápravu.
(3)
Ak bola podaná žiadosť o nápravu, verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu alebo rámcovú dohodu s úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi najskôr štrnásty deň po uplynutí lehoty na vykonanie nápravy podľa § 136 ods. 6 písm. a), ak neboli podané námietky podľa § 138 ods. 5 písm. a).
(4)
Ak žiadosť o nápravu bola zamietnutá, verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu alebo rámcovú dohodu s úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi najskôr štrnásty deň odo dňa odoslania oznámenia o zamietnutí žiadosti o nápravu podľa § 136 ods. 6 písm. b), ak neboli podané námietky podľa § 138 ods. 5 písm. a).
(5)
Ak verejný obstarávateľ a obstarávateľ nekonal v žiadosti o nápravu a ak neboli podané námietky podľa § 138 ods. 5 písm. b), môže uzavrieť zmluvu alebo rámcovú dohodu s úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi najskôr štrnásty deň po uplynutí lehoty ustanovenej na vybavenie žiadosti o nápravu podľa § 136 ods. 6.
(6)
Ak boli podané námietky podľa § 138, verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu alebo rámcovú dohodu s úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi najskôr štrnásty deň po doručení rozhodnutia úradu alebo na základe výsledku konania úradu.
(7)
Verejný obstarávateľ ani obstarávateľ nesmie použiť ponuku ani jej časti bez súhlasu uchádzača.
§ 46
Zrušenie použitého postupu zadávania zákazky
(1)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky, ak
a)
ani jeden uchádzač alebo záujemca nesplnil podmienky účasti vo verejnom obstarávaní a uchádzač alebo záujemca neuplatnil žiadosť o nápravu v lehote podľa § 136 ods. 3 a námietky v lehote podľa § 138 ods. 5,
b)
nedostal ani jednu ponuku,
c)
ani jedna z predložených ponúk nezodpovedá požiadavkám určeným podľa § 34 a uchádzač neuplatnil žiadosť o nápravu v lehote podľa § 136 ods. 3 a nepodal námietky v lehote podľa § 138 ods. 5,
d)
jej zrušenie nariadil úrad.
(2)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky aj vtedy, ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie.
(3)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ je povinný bezodkladne upovedomiť všetkých uchádzačov alebo záujemcov o zrušení použitého postupu zadávania zákazky s uvedením dôvodu a oznámiť postup, ktorý použije pri zadávaní zákazky na pôvodný predmet zákazky.
(4)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ na požiadanie oznámi Európskej komisii dôvody zrušenia použitého postupu zadávania zákazky a úradu pošle oznámenie o zrušení použitého postupu zadávania zákazky na uverejnenie vo vestníku.
§ 47
Dynamický nákupný systém
(1)
Dynamický nákupný systém na účely tohto zákona je plne elektronický proces určený na obstarávanie tovaru, stavebných prác alebo služieb bežne dostupných na trhu, ktorých charakteristiky spĺňajú požiadavky verejného obstarávateľa a obstarávateľa. Dynamický nákupný systém je časovo obmedzený a počas jeho trvania sa musí umožniť prístup každému záujemcovi, ktorý spĺňa podmienky účasti a predloží informatívnu ponuku v súlade so súťažnými podkladmi.
(2)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže pri zadávaní zákaziek používať dynamický nákupný systém. Dynamický nákupný systém nesmie trvať dlhšie ako štyri roky. Použitie dynamického nákupného systému nesmie brániť čestnej hospodárskej súťaži. Zainteresovaným uchádzačom sa nesmú účtovať žiadne poplatky.
(3)
Na vytvorenie dynamického nákupného systému sa použije postup verejnej súťaže vo všetkých jeho etapách vrátane zadávania zákaziek v rámci dynamického nákupného systému. Na účely vytvorenia dynamického nákupného systému a zadávania zákaziek v rámci tohto systému verejný obstarávateľ a obstarávateľ použije výhradne elektronické prostriedky. Do dynamického nákupného systému musí byť zaradený každý uchádzač, ktorý splnil podmienky účasti a predložil informatívnu ponuku, ktorá je v súlade s technickými požiadavkami a prípadnými doplňujúcimi podkladmi. Informatívnu ponuku môže uchádzač kedykoľvek počas trvania dynamického nákupného systému zlepšiť za predpokladu, že bude naďalej v súlade s technickými požiadavkami.
(4)
Na účely vytvorenia dynamického nákupného systému verejný obstarávateľ a obstarávateľ
a)
uverejní oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, v ktorom uvedie, že sa používa dynamický nákupný systém; uvedie internetovú adresu, na ktorej možno získať informácie podľa písmena c),
b)
v súťažných podkladoch okrem iného uvedie povahu predpokladaných nákupov v rámci systému, ako aj potrebné informácie týkajúce sa tohto systému, elektronické zariadenia, podmienky a špecifikácie technického pripojenia,
c)
ponúkne neobmedzený, priamy prístup elektronickými prostriedkami k súťažným podkladom a ku všetkým doplňujúcim podkladom od uverejnenia oznámenia až do ukončenia používania systému.
(5)
Počas trvania dynamického nákupného systému verejný obstarávateľ a obstarávateľ umožní každému záujemcovi predloženie informatívnej ponuky a zaradenie do systému podľa odseku 3. Informatívnu ponuku verejný obstarávateľ a obstarávateľ vyhodnotí do 15 dní od jej predloženia. Lehotu na vyhodnotenie informatívnych ponúk môže verejný obstarávateľ a obstarávateľ predĺžiť za predpokladu, že nevydal žiadnu výzvu na predkladanie ponúk. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ bezodkladne informuje uchádzača o jeho zaradení do dynamického nákupného systému alebo mu oznámi dôvody nezaradenia.
(6)
Na každú jednotlivú zákazku verejný obstarávateľ a obstarávateľ uverejní zjednodušené oznámenie, v ktorom vyzve všetkých zainteresovaných uchádzačov na predloženie informatívnej ponuky podľa odseku 5 v lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako 15 dní odo dňa odoslania zjednodušeného oznámenia. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ vyhodnotí všetky informatívne ponuky predložené v určenej lehote.
(7)
Po vyhodnotení informatívnych ponúk verejný obstarávateľ a obstarávateľ vyzve všetkých uchádzačov zaradených do systému na predloženie ponuky osobitne na každú zákazku, ktorá sa zadáva v rámci systému. Výzva na predkladanie ponúk obsahuje
a)
lehotu na predkladanie ponúk,
b)
presnejšiu formuláciu kritérií na vyhodnotenie ponúk, ak je potrebná,
c)
ďalšie potrebné informácie.
(8)
Ponuky predložené v lehote na predkladanie ponúk sa vyhodnocujú podľa kritérií uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania. Zmluva sa uzavrie s uchádzačom, ktorý predloží najlepšiu ponuku.
§ 48
Povinnosti verejného obstarávateľa a obstarávateľa voči Európskej komisii
(1)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ je povinný poslať Európskej komisii správu alebo jej časť podľa § 21 ods. 3, ak vylúči ponuku s neobvykle nízkou cenou podľa § 42 ods. 5.
(2)
Verejný obstarávateľ je povinný poskytnúť na žiadosť Európskej komisie správu alebo jej časť podľa § 21 ods. 3
a)
o každej zákazke, rámcovej dohode a o každom zriadení dynamického nákupného systému,
b)
o použití rokovacieho konania bez zverejnenia podľa § 58 ods. 1 písm. a).
(3)
Obstarávateľ je povinný poskytnúť na žiadosť Európskej komisie
a)
informáciu o všetkých kategóriách výrobkov alebo činností, ktoré považuje za vyňaté podľa § 1 ods. 2 písm. q),
b)
informáciu o činnostiach, ktoré považuje za vyňaté podľa § 1 ods. 2. písm. r) alebo s),
c)
informácie týkajúce sa zákaziek podľa § 73 ods. 1, 2, 4 a 5; obstarávateľ uvedie názvy príslušných podnikov, povahu a hodnotu zákaziek, dôkaz o tom, že vzťah medzi obstarávateľom a príslušným podnikom je v súlade s požiadavkami podľa § 73,
d)
správu alebo jej časť podľa § 21 ods. 3.
§ 49
Povinnosti verejného obstarávateľa a obstarávateľa voči úradu
(1)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ je povinný poskytnúť úradu správu o každej zmluve, každej rámcovej dohode a o každom zriadení dynamického nákupného systému podľa § 21 ods. 3 písm. a) až g) do konca januára za uplynulý kalendárny rok.
(2)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ je povinný poslať úradu informáciu na uverejnenie vo vestníku o plnení zmluvy, ktorú uzavrel použitím postupu zadávania nadlimitnej zákazky, a o uzavretí dodatku k takejto zmluve. Informáciu pošle najneskôr 14 dní po splnení zmluvy a po uzavretí dodatku.
(3)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ je povinný poslať úradu na požiadanie aj ďalšie údaje alebo informácie týkajúce sa verejného obstarávania.
(4)
Obstarávateľ podľa § 8 je povinný poskytnúť úradu na požiadanie údaje a informácie o zmluvách uzavretých podľa § 1 ods. 2 písm. t).
DRUHÁ HLAVA
ZADÁVANIE NADLIMITNÝCH ZÁKAZIEK VEREJNÝM OBSTARÁVATEĽOM
§ 50
Uverejňovanie oznámení
(1)
Verejný obstarávateľ uverejní predbežné oznámenie čo najskôr po začatí kalendárneho roka, ak celková predpokladaná hodnota zákaziek na
a)
dodanie tovaru alebo rámcových dohôd na dodanie tovaru podľa skupín výrobkov, ktoré plánuje zadávať v kalendárnom roku, je najmenej 750 000 EUR; skupina výrobkov sa určí odkazom na slovník obstarávania,
b)
poskytnutie služieb alebo rámcových dohôd na služby v každej kategórii služieb uvedených v prílohe č. 2, ktoré plánuje zadávať v kalendárnom roku, je najmenej 750 000 EUR.
(2)
Verejný obstarávateľ uverejní predbežné oznámenie čo najskôr po začatí kalendárneho roka alebo čo najskôr po schválení plánovaných zákaziek na stavebné práce s uvedením základnej charakteristiky predmetu zákazky alebo rámcovej dohody, ktorú plánuje zadávať, ak predpokladaná hodnota zákazky na uskutočnenie stavebných prác sa rovná alebo je vyššia ako 5 923 000 EUR.
(3)
Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa nevzťahujú na rokovacie konanie bez zverejnenia.
(4)
Verejný obstarávateľ vyhlasuje verejné obstarávanie uverejnením oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, ak má v úmysle
a)
zadávať zákazku verejnou súťažou, užšou súťažou, rokovacím konaním so zverejnením alebo súťažným dialógom,
b)
uzavrieť rámcovú dohodu verejnou súťažou, užšou súťažou, rokovacím konaním so zverejnením alebo súťažným dialógom,
c)
vytvoriť dynamický nákupný systém; uverejnením zjednodušeného oznámenia sa vyhlasuje verejné obstarávanie v rámci dynamického nákupného systému.
(5)
Ak verejný obstarávateľ použije zrýchlený postup v užšej súťaži alebo v rokovacom konaní so zverejnením, posiela oznámenia faxom alebo elektronickými prostriedkami.
(6)
Neuverejnia sa informácie o výsledku verejného obstarávania, ktorých uverejnenie by mohlo byť v rozpore so zákonom, s verejným záujmom, mohlo by poškodiť oprávnené záujmy iných osôb alebo by bránilo čestnej hospodárskej súťaži.
§ 51
Verejná súťaž
(1)
Lehota na predkladanie ponúk je najmenej
a)
52 dní odo dňa odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu alebo
b)
36 dní odo dňa odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu, ak verejný obstarávateľ uverejnil predbežné oznámenie najskôr 12 mesiacov a najneskôr 52 dní pred dňom odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania; lehota na predkladanie ponúk nesmie byť kratšia ako 22 dní.
(2)
Lehotu na predkladanie ponúk možno skrátiť
a)
o sedem dní, ak je oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania vypracované a posielané elektronickými prostriedkami,
b)
o päť dní, ak verejný obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup elektronickými prostriedkami k súťažným podkladom a ku všetkým doplňujúcim podkladom; k tejto lehote možno pripočítať aj lehotu podľa písmena a).
(3)
Ak súťažné podklady a doplňujúce informácie nie sú poskytnuté v lehotách podľa § 38 a odseku 4 aj napriek tomu, že boli vyžiadané dostatočne vopred, alebo ak vypracovanie ponuky vyžaduje preskúmanie rozsiahlej dokumentácie alebo obhliadku miesta dodania predmetu zákazky, verejný obstarávateľ primerane predĺži lehotu na predkladanie ponúk tak, aby sa záujemcovia mohli oboznámiť so všetkými informáciami, ktoré sú potrebné na vypracovanie ponuky.
(4)
Ak verejný obstarávateľ neponúka neobmedzený a priamy prístup elektronickými prostriedkami k súťažným podkladom a sprievodnej dokumentácii podľa odseku 2 písm. b), je povinný ich poslať záujemcovi do šiestich dní od prijatia žiadosti o účasť za predpokladu, že žiadosť bola podaná dostatočne vopred pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. Ponuku môže predložiť iba uchádzač, ktorý si vyžiadal súťažné podklady a ktorému ich verejný obstarávateľ poskytol.
(5)
Verejný obstarávateľ alebo ním zriadená komisia vyhodnotí splnenie podmienok účasti podľa § 33. Ponuky uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti, sa vyhodnocujú podľa § 42.
Užšia súťaž
§ 52
(1)
Verejný obstarávateľ môže obmedziť počet záujemcov, ktorých vyzve na predloženie ponuky, a to najmenej na 5 a najviac na 20 tak, aby umožnil hospodársku súťaž.
(2)
V oznámení o vyhlásení verejného obstarávania verejný obstarávateľ určí najmä
a)
lehotu na predloženie žiadostí o účasť,
b)
obmedzenie počtu záujemcov, ak sa uplatňuje,
c)
pravidlá na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti.
(3)
Lehota na predloženie žiadostí o účasť nesmie byť kratšia ako 37 dní odo dňa odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu. Túto lehotu možno skrátiť o 7 dní, ak je oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania vypracované a posielané elektronickými prostriedkami.
(4)
Ak ide o časovú tieseň preukázateľne nezavinenú verejným obstarávateľom, lehota na predloženie žiadostí o účasť nesmie byť kratšia ako
a)
15 dní odo dňa odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu alebo
b)
10 dní odo dňa odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu, ak je oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania vypracované a posielané elektronickými prostriedkami.
§ 53
(1)
Verejný obstarávateľ môže vyzvať na predkladanie ponúk aj nižší počet záujemcov, ktorí spĺňajú podmienky účasti a minimálnu úroveň spôsobilosti, ak sa nedosiahol určený minimálny počet.
(2)
Výzva na predkladanie ponúk obsahuje
a)
miesto a lehotu určenú na vyžiadanie súťažných podkladov, ak nie sú jej súčasťou, alebo odkaz na prístup k súťažným podkladom, ak verejný obstarávateľ ponúka neobmedzený a priamy prístup elektronickými prostriedkami k súťažným podkladom,
b)
výšku a spôsob úhrady za poskytnutie súťažných podkladov, ak sa vyžaduje,
c)
informáciu o uverejnení oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania,
d)
lehotu na predkladanie ponúk, miesto predkladania ponúk a jazyk alebo jazyky, v ktorých možno predkladať ponuky,
e)
určenie doplňujúcich dokladov, ak sú potrebné a sú určené na podporu vyhlásení, ktoré záujemca predložil v súlade s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania, alebo na doplnenie informácií požadovaných v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania; nesmú sa uplatňovať iné požiadavky súvisiace s finančným a ekonomickým postavením a technickou alebo odbornou spôsobilosťou, ako pôvodne určil verejný obstarávateľ,
f)
relatívnu váhu jednotlivých kritérií na vyhodnotenie ponúk alebo zostupné poradie dôležitosti kritérií, ak nie sú uvedené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania,
g)
ďalšie potrebné informácie.
(3)
Výzvu na predkladanie ponúk verejný obstarávateľ súčasne pošle len vybratým záujemcom, ktorí splnili podmienky účasti. V rámci toho istého postupu verejný obstarávateľ nesmie vyzvať na predloženie ponuky toho, kto nepožiadal o účasť. Ak súťažné podklady nie sú súčasťou výzvy na predkladanie ponúk, verejný obstarávateľ ich bezodkladne po vyžiadaní poskytne záujemcom. Ponuku môže predložiť len uchádzač, ktorého verejný obstarávateľ vyzval na predloženie ponuky.
§ 54
(1)
Lehota na predkladanie ponúk je najmenej
a)
40 dní odo dňa odoslania výzvy na predkladanie ponúk,
b)
36 dní odo dňa odoslania výzvy na predkladanie ponúk, ak verejný obstarávateľ uverejnil predbežné oznámenie najskôr 12 mesiacov a najneskôr 52 dní pred dňom odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania; lehota na predkladanie ponúk nesmie byť kratšia ako 22 dní odo dňa odoslania výzvy na predkladanie ponúk.
(2)
Lehotu na predkladanie ponúk možno skrátiť o päť dní, ak verejný obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup elektronickými prostriedkami k súťažným podkladom a ku všetkým doplňujúcim podkladom.
(3)
Ak ide o časovú tieseň preukázateľne nezavinenú verejným obstarávateľom a nemožno použiť lehoty podľa odseku 1, lehota na predkladanie ponúk nesmie byť kratšia ako desať dní odo dňa odoslania výzvy na predkladanie ponúk.
(4)
Ak súťažné podklady a doplňujúce informácie nie sú poskytnuté v lehotách podľa § 38 a § 53 ods. 3 aj napriek tomu, že boli vyžiadané dostatočne vopred, alebo ak vypracovanie ponuky vyžaduje preskúmanie rozsiahlej dokumentácie alebo obhliadku miesta dodania predmetu zákazky, verejný obstarávateľ primerane predĺži lehotu na predkladanie ponúk tak, aby sa vybratí záujemcovia mohli oboznámiť so všetkými informáciami, ktoré sú potrebné na vypracovanie ponuky.
Rokovacie konanie so zverejnením
§ 55
(1)
Rokovacie konanie so zverejnením môže verejný obstarávateľ použiť, len ak je splnená aspoň jedna z týchto podmienok:
a)
v predchádzajúcej verejnej súťaži, v užšej súťaži alebo v súťažnom dialógu boli všetky ponuky neregulárne alebo inak neprijateľné a za predpokladu, že sa pôvodné zmluvné podmienky podstatne nezmenia; verejný obstarávateľ nie je povinný zverejniť oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, ak rokuje so všetkými uchádzačmi, ktorí v predchádzajúcej verejnej súťaži, v užšej súťaži alebo v súťažnom dialógu splnili podmienky účasti a predložili ponuky podľa požiadaviek verejného obstarávateľa,
b)
povaha dodávok tovaru, stavebných prác alebo poskytovaných služieb alebo riziká s nimi spojené výnimočne neumožňujú určiť požiadavky na spôsob určenia ceny,
c)
požiadavky na služby, najmä finančné služby, nemožno určiť dostatočne presne, aby sa mohla použiť verejná súťaž alebo užšia súťaž,
d)
stavebné práce sa uskutočnia len na výskum, testovanie alebo vývoj, a nie na vytváranie zisku ani na krytie nákladov na výskum a vývoj.
(2)
Neregulárna alebo inak neprijateľná ponuka je najmä ponuka, ktorá
a)
nespĺňa podmienky určené verejným obstarávateľom z iného hľadiska, ako je predmet zákazky,
b)
je v rozpore so zákonom,
c)
obsahuje zjavne nevýhodné podmienky.
§ 56
(1)
Verejný obstarávateľ môže obmedziť počet záujemcov, ktorých vyzve na predloženie ponuky, a to najmenej na troch tak, aby umožnil hospodársku súťaž.
(2)
V oznámení o vyhlásení verejného obstarávania verejný obstarávateľ určí najmä
a)
lehotu na predloženie žiadostí o účasť,
b)
obmedzenie počtu záujemcov, ak sa uplatňuje,
c)
pravidlá na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti.
(3)
Lehota na predloženie žiadostí o účasť nesmie byť kratšia ako 37 dní odo dňa odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu. Túto lehotu možno skrátiť o 7 dní, ak je oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania vypracované a posielané elektronickými prostriedkami.
(4)
Ak ide o časovú tieseň preukázateľne nezavinenú verejným obstarávateľom, lehota na predloženie žiadostí o účasť nesmie byť kratšia ako
a)
15 dní odo dňa odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu alebo
b)
10 dní odo dňa odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu, ak je oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania vypracované a posielané elektronickými prostriedkami.
§ 57
(1)
Ak sa nedosiahol určený minimálny počet záujemcov, verejný obstarávateľ môže vyzvať na predloženie ponuky aj nižší počet záujemcov, ktorí spĺňajú podmienky účasti a minimálnu úroveň spôsobilosti.
(2)
Výzva na predkladanie ponúk obsahuje náležitosti podľa § 53 ods. 2, miesto a predpokladaný termín rokovania o predloženej ponuke.
(3)
Pri výzve na predkladanie ponúk postupuje verejný obstarávateľ podľa § 53 ods. 3.
(4)
Lehota na predkladanie ponúk nesmie byť kratšia ako 22 dní odo dňa odoslania výzvy na predkladanie ponúk.
(5)
Verejný obstarávateľ rokuje s uchádzačmi o ponukách, ktoré predložili, s cieľom prispôsobiť ich požiadavkám určeným v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, v súťažných podkladoch a prípadne v ďalších doplňujúcich podkladoch a s cieľom vybrať najlepšiu ponuku na základe ekonomicky najvýhodnejšej ponuky alebo ponuku s najnižšou cenou.
(6)
Verejný obstarávateľ je povinný v priebehu rokovania zabezpečiť rovnaké zaobchádzanie so všetkými uchádzačmi. Zakazuje sa poskytovať informácie spôsobom, ktorý by zvýhodnil niektorých uchádzačov.
(7)
Verejný obstarávateľ môže určiť, že sa rokovacie konanie uskutoční v niekoľkých po sebe nasledujúcich etapách s cieľom znížiť počet ponúk, ktoré sa majú prerokovať, na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v súťažných podkladoch. Túto možnosť verejný obstarávateľ uvedie v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v súťažných podkladoch. Ak verejný obstarávateľ využije možnosť zníženia počtu ponúk, počtom dosiahnutým v poslednej etape musí umožniť hospodársku súťaž, ak je dostatok vhodných uchádzačov.
(8)
Verejný obstarávateľ vyhotoví z každého rokovania zápisnicu.
Rokovacie konanie bez zverejnenia
§ 58
(1) Rokovacie konanie bez zverejnenia môže verejný obstarávateľ použiť len vtedy, ak je splnená aspoň jedna z týchto podmienok:
a)
v predchádzajúcej verejnej súťaži alebo v užšej súťaži nebola predložená ani jedna ponuka alebo ani jedna z predložených ponúk nevyhovuje požiadavkám určeným verejným obstarávateľom na predmet zákazky, alebo nebola predložená žiadna žiadosť o účasť v predchádzajúcej verejnej súťaži alebo v užšej súťaži a za predpokladu, že pôvodné podmienky zadávania zákazky sa podstatne nezmenia,
b)
tovar, stavebné práce alebo služby z technických dôvodov, umeleckých dôvodov alebo z dôvodov vyplývajúcich z výhradných práv12) môže poskytnúť len určitý dodávateľ,
c)
zákazka na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác alebo na poskytnutie služby sa zadáva z dôvodu mimoriadnej udalosti nespôsobenej verejným obstarávateľom, ktorú nemohol predvídať, a vzhľadom na vzniknutú časovú tieseň nemožno uskutočniť verejnú súťaž, užšiu súťaž ani rokovacie konanie so zverejnením; za mimoriadnu udalosť sa považuje najmä živelná pohroma, havária alebo situácia bezprostredne ohrozujúca život alebo zdravie ľudí alebo životné prostredie; ďalšie súvisiace zákazky sa zadávajú postupmi verejného obstarávania s využitím zrýchlených postupov, ak je to možné,
d)
požadované výrobky sa vyrábajú výlučne na výskumné, experimentálne, študijné alebo vývojové účely; nevzťahuje sa to na veľkovýrobu súvisiacu s ekonomickými aktivitami zameranými na dosiahnutie zisku alebo na krytie nákladov na výskum a vývoj,
e)
ide o dodávku doplňujúceho tovaru od pôvodného dodávateľa určeného na čiastočné nahradenie obvyklého tovaru alebo zariadenia alebo na rozšírenie už dodaného tovaru alebo zariadenia, ak by zmena dodávateľa nútila verejného obstarávateľa získavať materiál rozdielnych technických charakteristík, ktorý by spôsoboval nezlučiteľnosť alebo neprimerané technické ťažkosti v prevádzke alebo v údržbe; platnosť takýchto zmlúv, ako aj opakujúcich sa zmlúv nesmie presiahnuť tri roky,
f)
ide o obstaranie tovaru, ktorého ceny sú kótované na komoditnej burze,
g)
ide o obstaranie tovaru ponúkaného za obzvlášť výhodných podmienok od dodávateľa, ktorý končí podnikanie, od likvidátora, od správcu alebo od exekútora,
h)
ide o uchádzača, ktorého návrh vyhodnotila porota ako víťazný alebo jeden z víťazných v súťaži návrhov; ak je viac víťazných uchádzačov, na rokovania musí verejný obstarávateľ vyzvať všetkých,
i)
ide o doplňujúce stavebné práce alebo služby nezahrnuté do pôvodnej zmluvy, ktorých potreba vyplynula dodatočne z nepredvídateľných okolností, a zákazka sa zadáva pôvodnému dodávateľovi a predpokladaná hodnota stavebných prác alebo služieb nepresiahne 50 % hodnoty pôvodnej zmluvy, ak doplňujúce stavebné práce alebo služby
1.
nie sú technicky alebo ekonomicky oddeliteľné od pôvodného plnenia zmluvy bez toho, aby to verejnému obstarávateľovi nespôsobilo neprimerané ťažkosti, alebo
2.
sú technicky alebo ekonomicky oddeliteľné od pôvodného plnenia zmluvy, ale sú nevyhnutné na ďalšie plnenie podľa pôvodnej zmluvy,
j)
ide o nové stavebné práce alebo služby spočívajúce v opakovaní rovnakých alebo porovnateľných stavebných prác alebo služieb realizovaných pôvodným dodávateľom za predpokladu, že
1.
sú v súlade so základným projektom a pôvodná zákazka bola zadávaná na základe verejnej súťaže alebo užšej súťaže,
2.
informácia o zadávaní zákazky rokovacím konaním bez zverejnenia bola už súčasťou oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania pri zadávaní pôvodnej zákazky a
3.
opakovaná zákazka sa zadáva do troch rokov od uzavretia pôvodnej zmluvy.
(2)
Verejný obstarávateľ je povinný písomne oznámiť úradu začatie rokovacieho konania bez zverejnenia podľa odseku 1 bezodkladne po odoslaní výzvy na rokovanie, ale najneskôr 14 dní pred uzavretím zmluvy. V oznámení uvedie najmä
a)
identifikačné údaje verejného obstarávateľa,
b)
predmet zákazky,
c)
predpokladanú hodnotu zákazky,
d)
podmienku použitia podľa odseku 1 a jej odôvodnenie,
e)
identifikačné údaje záujemcov, ktorých vyzve na rokovanie.
(3)
Ustanovenie odseku 2 sa nevzťahuje na použitie rokovacieho konania bez zverejnenia podľa odseku 1 písm. c), ak ide o mimoriadnu situáciu podľa osobitného predpisu,13) a podľa odseku 1 písm. f).
§ 59
(1)
Verejný obstarávateľ vyzve na rokovanie jedného alebo viacerých vybratých záujemcov v závislosti od podmienky uvedenej v § 58 ods. 1, s ktorými rokuje o podmienkach zákazky, najmä o technických, administratívnych a finančných podmienkach.
(2)
Verejný obstarávateľ požiada záujemcov o predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti v závislosti od predmetu zákazky.
(3)
Verejný obstarávateľ je povinný v priebehu rokovania zabezpečiť rovnaké zaobchádzanie so všetkými záujemcami. Zakazuje sa poskytovať informácie spôsobom, ktorým by došlo k zvýhodneniu niektorých záujemcov. Z každého rokovania sa vyhotoví zápisnica.
(4)
Ustanovenia odsekov 1 až 3 sa nevzťahujú na obstaranie tovaru na komoditnej burze.
Súťažný dialóg
§ 60
(1)
Verejný obstarávateľ môže použiť súťažný dialóg, ak ide o obzvlášť zložité projekty a nemožno použiť verejnú súťaž alebo užšiu súťaž. Cieľom súťažného dialógu je nájsť a definovať najvhodnejší spôsob na uspokojenie potrieb verejného obstarávateľa. Ponuky sa musia vyhodnotiť len na základe ekonomicky najvýhodnejšej ponuky.
(2)
Obzvlášť zložitou zákazkou sa rozumie zákazka, pri ktorej zadávaní verejný obstarávateľ nie je objektívne schopný
a)
definovať technické požiadavky podľa § 34 ods. 2 písm. b), c) alebo d), ktoré by spĺňali jeho potreby a ciele, alebo
b)
špecifikovať právne alebo finančné podmienky projektu.
(3)
Verejný obstarávateľ môže obmedziť počet záujemcov, ktorých vyzve na účasť na dialógu, a to najmenej na troch tak, aby umožnil hospodársku súťaž. Verejný obstarávateľ môže vyzvať na účasť na dialógu aj nižší počet záujemcov, ktorí spĺňajú podmienky účasti a minimálnu úroveň spôsobilosti, ak sa nedosiahol určený minimálny počet. Verejný obstarávateľ vyzve na účasť na dialógu súčasne len vybratých záujemcov, ktorí splnili podmienky účasti. V rámci toho istého postupu verejný obstarávateľ nesmie vyzvať na účasť na dialógu toho, kto nepožiadal o účasť.
(4)
V oznámení o vyhlásení verejného obstarávania verejný obstarávateľ uvedie najmä
a)
opis projektu a svoje požiadavky, ak ich neuvedie v informatívnom dokumente,
b)
lehotu na predloženie žiadostí o účasť,
c)
pravidlá na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti,
d)
ďalšie potrebné informácie.
(5)
Lehota na predloženie žiadostí o účasť nesmie byť kratšia ako 37 dní odo dňa odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu. Lehotu na predloženie žiadosti o účasť možno skrátiť o 7 dní, ak je oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania vypracované a posielané elektronickými prostriedkami.
§ 61
(1)
Výzva na účasť na dialógu obsahuje
a)
miesto a lehotu určenú na vyžiadanie informatívneho dokumentu, ak nie je už súčasťou výzvy, alebo odkaz na prístup k tomuto dokumentu, ak verejný obstarávateľ k nemu ponúka neobmedzený a priamy prístup elektronickými prostriedkami,
b)
výšku a spôsob úhrady za informatívny dokument, ak sa vyžaduje,
c)
informáciu o uverejnení oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania,
d)
miesto a termín uskutočnenia dialógu a jazyk alebo jazyky, v ktorých sa uskutoční,
e)
určenie doplňujúcich dokladov, ak sú potrebné, ktoré sú určené na podporu vyhlásení, ktoré záujemca predložil v súlade s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania, alebo na doplnenie informácií požadovaných v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania; nesmú sa uplatňovať iné požiadavky súvisiace s finančným a ekonomickým postavením a technickou alebo odbornou spôsobilosťou, ako pôvodne určil verejný obstarávateľ,
f)
relatívnu váhu jednotlivých kritérií na vyhodnotenie ponúk alebo zostupné poradie dôležitosti kritérií, ak nie sú uvedené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v informatívnom dokumente,
g)
ďalšie potrebné informácie.
(2)
Ak informatívny dokument nie je súčasťou výzvy na účasť na dialógu, verejný obstarávateľ ho bezodkladne po vyžiadaní poskytne vybratým záujemcom.
(3)
Počas dialógu verejný obstarávateľ môže s vybratými uchádzačmi prerokovať všetky hľadiská projektu. Verejný obstarávateľ môže určiť ceny alebo odmeny pre uchádzačov, ktorí sa zúčastnia dialógu.
(4)
Verejný obstarávateľ je povinný počas dialógu zabezpečiť rovnaké zaobchádzanie so všetkými uchádzačmi. Zakazuje sa poskytovať informácie diskriminačným spôsobom, ktorý by zvýhodnil niektorých uchádzačov.
(5)
Verejný obstarávateľ nesmie poskytnúť ostatným uchádzačom navrhované riešenia ani iné dôverné informácie získané od uchádzača, s ktorým sa viedol dialóg, bez jeho súhlasu.
(6)
Verejný obstarávateľ môže určiť, že dialóg sa uskutoční v niekoľkých po sebe nasledujúcich etapách s cieľom znížiť počet riešení, ktoré sa majú prerokovať v etape dialógu, na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v informatívnom dokumente. Túto možnosť verejný obstarávateľ uvedie v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v informatívnom dokumente.
(7)
Ak verejný obstarávateľ využije možnosť zníženia počtu riešení, ktoré sa majú prerokovať, počtom dosiahnutým v poslednej etape musí umožniť hospodársku súťaž, ak je dostatok riešení. Verejný obstarávateľ pokračuje v takomto dialógu dovtedy, kým nenájde riešenie alebo riešenia spĺňajúce jeho potreby. Ak je to potrebné, porovnávaním týchto riešení. Verejný obstarávateľ vyhotoví z každého rokovania v rámci dialógu zápisnicu.
§ 62
(1)
Verejný obstarávateľ informuje uchádzačov o skončení dialógu a vyzve ich na predloženie konečnej ponuky na základe predloženého riešenia alebo riešení, ktoré boli špecifikované počas dialógu. Tieto ponuky musia obsahovať všetky požadované parametre, ktoré sú potrebné na realizáciu projektu.
(2)
Výzva na predloženie konečnej ponuky obsahuje
a)
informáciu o uverejnení oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania,
b)
lehotu na predkladanie ponúk, miesto predkladania ponúk a jazyk alebo jazyky, v ktorých možno predkladať ponuky,
c)
miesto a termín otvárania ponúk,
d)
ďalšie potrebné informácie.
§ 63
(1)
Na otváranie a vyhodnocovanie ponúk sa nevzťahujú § 41 a 42.
(2)
Ponuky sa otvárajú na mieste a v termíne uvedenom vo výzve na predkladanie ponúk podľa § 62 ods. 2. Ponuky sa vyhodnocujú podľa kritérií na vyhodnotenie ponúk uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v informatívnom dokumente s cieľom vybrať najlepšiu ponuku na základe ekonomicky najvýhodnejšej ponuky.
(3)
Komisia môže požiadať uchádzača o vysvetlenie alebo spresnenie predloženej ponuky. Nesmie však vyzvať ani prijať vysvetlenie alebo spresnenie, ktorým by došlo k zmene základných aspektov ponuky alebo výzvy na predkladanie ponúk, k diskriminácii alebo ktoré by bránilo čestnej hospodárskej súťaži.
(4)
Verejný obstarávateľ môže požiadať uchádzača, ktorého ponuka bola vyhodnotená ako ekonomicky najvýhodnejšia, o vysvetlenie aspektov ponuky alebo o potvrdenie záväzkov uvedených v ponuke. Nesmie však vyzvať ani prijať vysvetlenie, ktorým by došlo k zmene podstatných aspektov ponuky alebo výzvy na predkladanie ponúk, k diskriminácii alebo ktoré by bránilo čestnej hospodárskej súťaži.
§ 64
Rámcová dohoda
(1)
Na uzavretie rámcovej dohody sa použijú postupy zadávania zákaziek vrátane použitia kritérií na vyhodnotenie ponúk podľa § 35.
(2)
Rámcovú dohodu možno uzavrieť najviac na štyri roky okrem výnimočných prípadov odôvodnených predmetom rámcovej dohody, ak zmluvnou stranou je verejný obstarávateľ na úseku obrany. Rámcová dohoda sa končí uplynutím času alebo za podmienok uvedených v rámcovej dohode. Rámcovú dohodu možno uzavrieť na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác alebo na poskytnutie služieb nevyžadujúce zložité technické požiadavky. Uzavretie rámcovej dohody nesmie brániť čestnej hospodárskej súťaži.
(3)
Na základe rámcovej dohody možno zadávať zákazku len osobe, ktorá je účastníkom rámcovej dohody. Pri zadávaní zákazky na základe rámcovej dohody nemožno vykonať podstatné zmeny a doplnenia podmienok určených v rámcovej dohode.
(4)
Ak je rámcová dohoda uzavretá s jedným účastníkom, zákazky na základe takejto dohody sa zadávajú v rámci podmienok určených v rámcovej dohode. Zadávaniu zákazky môže predchádzať písomná konzultácia. Ak je to potrebné, verejný obstarávateľ môže požiadať o doplnenie ponuky.
(5)
Ak je rámcová dohoda uzavretá s viacerými účastníkmi, ich počet nesmie byť nižší ako tri. Rámcovú dohodu možno uzavrieť s nižším počtom uchádzačov len za predpokladu, že ostatné predložené ponuky sú neprijateľné. Na základe rámcovej dohody uzavretej s viacerými uchádzačmi možno zadávať zákazku
a)
bez opätovného otvárania súťaže v rámci podmienok určených v tejto dohode alebo
b)
opätovným otvorením súťaže, ak v rámcovej dohode nie sú určené všetky podmienky.
(6)
Pri opätovnom otvorení súťaže všetci účastníci tejto dohody opäť súťažia na základe rovnakých, a ak je to potrebné, presnejšie formulovaných podmienok uvedených v rámcovej dohode nasledujúcim postupom:
a)
zadávaniu každej zákazky predchádza písomná konzultácia s uchádzačmi, ktorí sú schopní zákazku realizovať,
b)
verejný obstarávateľ určí dostatočne dlhú lehotu na predkladanie ponúk; pri určení lehoty na predkladanie ponúk vezme do úvahy zložitosť predmetu zákazky, čas potrebný na vypracovanie a poslanie ponúk,
c)
ponuky sa predkladajú písomne a ich obsah zostáva dôverný až do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk,
d)
verejný obstarávateľ vyhodnocuje ponuky na základe kritérií uvedených v rámcovej dohode a uzavrie zmluvu s úspešným uchádzačom.
§ 65
Bytová výstavba
(1)
Ak ide o zákazku, ktorej predmetom je vypracovanie projektovej dokumentácie a výstavba nájomných bytov, ktorej rozsah, zložitosť a predpokladaná lehota výstavby vyžaduje úzku spoluprácu tímu zloženého zo zástupcov verejného obstarávateľa, projektantov a zhotoviteľov, možno zvoliť osobitný postup pri výbere partnerov, ktorí sa začlenia do tímu.
(2)
Verejný obstarávateľ v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania uvedie čo najpresnejší opis stavebných prác, ktorý umožní vytvorenie reálnej predstavy o predmete zákazky, a podmienky účasti podľa § 26 až 30.
TRETIA HLAVA
KONCESIA
§ 66
(1)
Verejný obstarávateľ je povinný postupovať podľa týchto pravidiel, ak predpokladaná hodnota koncesnej zmluvy na stavebné práce sa rovná alebo je vyššia ako 5 923 000 EUR. Predpokladaná hodnota zákazky na uskutočnenie stavebných prác sa určí podľa § 5.
(2)
Koncesná lehota je lehota určená v koncesnej zmluve, počas ktorej má koncesionár právo užívať predmet koncesnej zmluvy. Koncesná lehota začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po kolaudácii stavby14) alebo po jej uvedení do trvalej prevádzky, alebo po inej udalosti podľa koncesnej zmluvy, ak už koncesionár mal alebo mohol mať výnosy z prevádzkovania stavby. Koncesná lehota sa končí uplynutím posledného dňa mesiaca určenej lehoty. Koncesná lehota nesmie byť dlhšia ako 30 rokov.
(3)
Dĺžka koncesnej lehoty závisí od predmetu koncesnej zmluvy, výšky peňažného plnenia za stavebné práce, ktoré sa majú uskutočniť, a odhadovaného primeraného výnosu koncesionára vyplývajúceho z práva užívať dielo počas koncesnej lehoty.
(4)
Uzavretím koncesnej zmluvy koncesionár nadobúda práva a povinnosti správcu majetku. Tento majetok nemožno scudziť, zaťažiť, vydražiť ani previesť jeho správu na tretiu osobu.
(5)
Verejný obstarávateľ nemôže previesť vlastníctvo stavby alebo stavebného pozemku po uzavretí koncesnej zmluvy na inú osobu.
(6)
Pravidlá pri koncesii sa nepoužijú,
a)
ak koncesiu zadáva verejný obstarávateľ, ktorý vykonáva jednu alebo viac činností podľa § 8 ods. 3 až 9, a koncesia sa zadáva na vykonávanie týchto činností,
b)
ak ide o prípady uvedené v § 1 ods. 2 písm. a), b), d), e) a f).
§ 67
(1)
Verejný obstarávateľ vyhlasuje koncesiu uverejnením oznámenia o koncesii. Oznámenie o koncesii pošle publikačnému úradu a úradu. Oznámenie o koncesii sa uverejňuje podľa § 23.
(2)
Lehota na predloženie žiadostí o koncesiu nesmie byť kratšia ako 52 dní odo dňa odoslania oznámenia o koncesii publikačnému úradu. Túto lehotu možno skrátiť o 7 dní, ak je oznámenie o koncesii vypracované a posielané elektronickými prostriedkami.
§ 68
(1)
Verejný obstarávateľ môže
a)
vyžadovať od koncesionára, aby zmluvy predstavujúce minimálne 30 % z celkovej ceny stavebných prác, na ktoré sa má uzavrieť koncesná zmluva, uzavrel s tretími osobami a zároveň umožnil zvýšenie tohto podielu; minimálny percentuálny podiel sa uvedie v koncesnej zmluve, alebo
b)
požiadať uchádzačov, aby vo svojich ponukách určili percentuálny podiel z celkovej ceny stavebných prác, ktorý zabezpečia tretími osobami.
(2)
Ustanovenia odseku 1 a § 66 a 67 sa nepoužijú, ak ide o dodatočné stavebné práce nezahrnuté v pôvodne plánovanom koncesionárskom projekte alebo v pôvodnej zmluve, ktorých potreba vyplynula dodatočne z nepredvídateľných okolností. Takéto stavebné práce sa zadávajú koncesionárovi pod podmienkou, že ich zadá pôvodnému dodávateľovi,
a)
ak nie sú technicky alebo ekonomicky oddeliteľné od pôvodného plnenia zmluvy bez toho, aby to verejnému obstarávateľovi nespôsobilo neprimerané ťažkosti, alebo
b)
ak sú technicky alebo ekonomicky oddeliteľné od pôvodného plnenia zmluvy, ale sú nevyhnutné na ďalšie plnenie podľa pôvodnej zmluvy.
(3)
Súhrnná hodnota dodatočných stavebných prác nesmie presiahnuť 50 % hodnoty pôvodnej koncesnej zmluvy.
§ 69
Koncesionár, ktorý je verejným obstarávateľom, je povinný použiť pri zadávaní zákaziek na stavebné práce tretím osobám postupy verejného obstarávania podľa tohto zákona.
Pravidlá pre koncesionára, ktorý nie je verejným obstarávateľom
§ 70
(1)
Koncesionár, ktorý nie je verejným obstarávateľom, postupuje pri zadávaní zákaziek na uskutočnenie stavebných prác tretím osobám podľa pravidiel ustanovených v § 71, ak predpokladaná hodnota týchto zákaziek sa rovná alebo je vyššia ako 5 923 000 EUR. Predpokladaná hodnota zákazky na uskutočnenie stavebných prác sa určí podľa § 5.
(2)
Za tretie osoby sa nepovažujú skupiny osôb, ktoré boli vytvorené s cieľom získať koncesiu, alebo prepojené podniky.
(3)
Prepojeným podnikom na účely zadávania zákazky na uskutočnenie stavebných prác koncesionárom, ktorý nie je verejným obstarávateľom, sa rozumie právnická osoba, na ktorú má priamy alebo nepriamy rozhodujúci vplyv koncesionár alebo ktorá má rozhodujúci vplyv na koncesionára, alebo ktorá spolu s koncesionárom podlieha rozhodujúcemu vplyvu inej právnickej osoby na základe vlastníctva, finančného podielu alebo pravidiel, ktorými sa riadi.
(4)
Priamym alebo nepriamym rozhodujúcim vplyvom sa rozumie, ak právnická osoba vo vzťahu k inej právnickej osobe
a)
vlastní väčšinu akcií alebo väčšinový obchodný podiel alebo
b)
ovláda väčšinový podiel na hlasovacích právach, alebo
c)
vymenúva viac ako polovicu členov správneho orgánu alebo výkonného orgánu, alebo kontrolného orgánu.
(5)
Úplný zoznam dodávateľov podľa odseku 2 sa uvedie v žiadosti o koncesiu. Tento zoznam je potrebné aktualizovať pri každej zmene.
§ 71
(1)
Koncesionár, ktorý nie je verejným obstarávateľom, pri zadávaní zákaziek podľa § 70 je povinný uverejniť oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania. Oznámenie sa posiela publikačnému úradu a úradu a uverejňuje sa podľa § 23. V oznámení uvedie
a)
opis predmetu zákazky,
b)
miesto a lehotu určenú na predloženie žiadostí o účasť alebo miesto a lehotu určenú na predkladanie ponúk,
c)
kritériá na vyhodnotenie ponúk,
d)
podmienky účasti podľa § 27 a 28, ak sa vyžadujú,
e)
ďalšie potrebné informácie.
(2)
Lehota na predloženie žiadostí o účasť nesmie byť kratšia ako 37 dní odo dňa odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu. Túto lehotu možno skrátiť o 7 dní, ak je oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania vypracované a posielané elektronickými prostriedkami.
(3)
Lehota na predkladanie ponúk nesmie byť kratšia ako 40 dní odo dňa odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu alebo odo dňa odoslania výzvy na predkladanie ponúk. Túto lehotu možno skrátiť o 5 dní, ak koncesionár umožňuje neobmedzený a priamy prístup elektronickými prostriedkami k súťažným podkladom a ku všetkým doplňujúcim podkladom.
(4)
Ak nie sú súťažné podklady na vypracovanie ponuky alebo doplňujúce informácie poskytnuté v určených lehotách aj napriek tomu, že boli vyžiadané dostatočne vopred, alebo ak vypracovanie ponuky vyžaduje preskúmanie rozsiahlej dokumentácie alebo obhliadku miesta dodania predmetu zákazky, koncesionár primerane predĺži lehotu na predkladanie ponúk tak, aby sa záujemcovia mohli oboznámiť so všetkými informáciami, ktoré sú potrebné na vypracovanie ponuky.
(5)
Koncesionár, ktorý nie je verejným obstarávateľom, nie je povinný uverejniť oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, ak zákazka na uskutočnenie stavebných prác zadávaná tretím osobám spĺňa jednu z podmienok uvedených v § 58 ods. 1.
ŠTVRTÁ HLAVA
ZADÁVANIE NADLIMITNÝCH ZÁKAZIEK OBSTARÁVATEĽOM
§ 72
Obstarávateľ je povinný použiť na zadávanie nadlimitnej zákazky postup podľa druhej hlavy, ak nie je v tejto hlave ustanovené inak.
§ 73
(1)
Postupy zadávania nadlimitných zákaziek sa nepoužijú
a)
na nákup vody, ak ich zadáva obstarávateľ, ktorý vykonáva aspoň jednu z činností podľa § 8 ods. 4,
b)
na dodávku energie alebo palív na výrobu energie, ak ich zadáva obstarávateľ, ktorý vykonáva aspoň jednu z činností podľa § 8 ods. 3 alebo § 8 ods. 9 písm. a).
(2)
Postupy zadávania nadlimitných zákaziek sa nepoužijú ani na zadávanie zákaziek na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác alebo na poskytnutie služieb za predpokladu, že minimálne 80 % priemerného ročného obratu dosiahnutého prepojeným podnikom za predchádzajúce tri roky tvorí poskytovanie takýchto dodávok tovaru, stavebných prác alebo služieb podnikom, s ktorými je prepojený a ktoré zadáva
a)
obstarávateľ prepojenému podniku,
b)
právnická osoba založená viacerými obstarávateľmi na vykonávanie niektorej z činností podľa § 8 ods. 3 až 9 podniku, ktorý je prepojený s jedným z týchto obstarávateľov.
(3)
Prepojený podnik na účely zadávania zákaziek obstarávateľom je právnická osoba, ktorej účtovná závierka je konsolidovaná s účtovnou závierkou obstarávateľa podľa osobitného predpisu,15) alebo právnická osoba, na ktorú má obstarávateľ priamy alebo nepriamy rozhodujúci vplyv podľa § 8 ods. 1 písm. b) alebo ktorá má rozhodujúci vplyv na obstarávateľa, alebo ktorá spolu s obstarávateľom podlieha rozhodujúcemu vplyvu inej právnickej osoby na základe vlastníctva, finančného podielu alebo pravidiel, ktorými sa riadi.
(4)
Ak priemerný ročný obrat prepojeného podniku za predchádzajúce tri roky nemožno preukázať podľa odseku 2 z dôvodu jeho založenia alebo začatia vykonávania činnosti, preukáže sa najmä predpokladaným obratom.
(5)
Ak tie isté alebo porovnateľné dodávky tovaru, stavebné práce alebo služby poskytuje viac ako jeden prepojený podnik, vezme sa do úvahy celkový obrat z poskytovania dodávok tovaru, stavebných prác alebo služieb týmito prepojenými podnikmi.
(6)
Postupy zadávania nadlimitných zákaziek sa nepoužijú na zadávanie zákaziek na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác alebo na poskytnutie služieb, ktoré
a)
zadáva právnická osoba založená viacerými obstarávateľmi na vykonávanie niektorej z činností podľa § 8 ods. 3 až 9 jednému z týchto obstarávateľov alebo
b)
obstarávateľ ako jeden zo zakladateľov právnickej osoby podľa písmena a) zadáva tejto právnickej osobe za predpokladu, ak
1.
táto právnická osoba bola založená na vykonávanie príslušnej činnosti najmenej na obdobie troch rokov a
2.
spoločenská zmluva určuje, že obstarávatelia, ktorí sú jej zakladateľmi, zostanú jej členmi najmenej na obdobie troch rokov.
§ 74
Zákazky zahŕňajúce niekoľko činností
(1)
Zákazka zahŕňajúca niekoľko činností sa riadi pravidlami platnými pre činnosť, na ktorú je v prevažnej miere určená; obstarávateľ nesmie rozdeliť zákazku s cieľom vyhnúť sa použitiu postupu zadávania nadlimitných zákaziek.
(2)
Zákazka sa zadáva použitím postupu zadávania nadlimitných zákaziek verejným obstarávateľom, ak jej časť sa má riadiť týmto postupom a časť sa má riadiť postupom zadávania nadlimitných zákaziek obstarávateľom a objektívne nemožno určiť, na ktorú činnosť je zákazka v prevažnej miere určená.
(3)
Zákazka sa zadáva použitím postupu zadávania nadlimitných zákaziek obstarávateľom, ak jej časť sa má riadiť týmto postupom a časť sa neriadi týmto postupom ani postupom zadávania nadlimitných zákaziek verejným obstarávateľom a objektívne nemožno určiť, na ktorú činnosť je zákazka v prevažnej miere určená.
§ 75
Hodnotenie niektorých ponúk na dodanie tovaru
(1)
Obstarávateľ môže vylúčiť ponuku na dodávku tovaru, ak podiel výrobkov pochádzajúcich z tretej krajiny podľa osobitného predpisu16) predstavuje viac ako polovicu celkovej hodnoty výrobkov tvoriacich ponuku. Na účely posudzovania podielu výrobkov sa za výrobok považuje aj softvér používaný v zariadeniach telekomunikačných sietí.
(2)
Ak sú pri vyhodnocovaní ponúk podľa § 35 dve alebo viaceré ponuky rovnocenné, uprednostní sa ponuka, ktorú nemožno vylúčiť podľa odseku 1, ak rozdiel v cenách nie je vyšší ako tri percentá.
(3)
Ustanovenie odseku 2 sa nepoužije, ak by bol obstarávateľ v dôsledku toho povinný obstarať tovar s technickými vlastnosťami odlišnými od tovaru skôr získaného, ktorý nemožno použiť z dôvodu technických problémov v jeho prevádzkarni a údržbe, alebo preto, že by mu to spôsobilo neúmerne vysoké náklady.
(4)
Ustanovenia odsekov 1 až 3 sa vzťahujú aj na ponuky, v ktorých podiel výrobkov podľa odseku 1 pochádza z tretej krajiny, s ktorou Európske spoločenstvá neuzavreli dvojstrannú alebo viacstrannú dohodu zabezpečujúcu porovnateľný a efektívny prístup dodávateľov z členských štátov na trhy tejto tretej krajiny.
(5)
Ustanovenia odsekov 1 až 3 sa nepoužijú, ak v súlade s rozhodnutím Rady Európskej únie je uzavretá viacstranná alebo dvojstranná dohoda s treťou krajinou, ktorá zaručuje dodávateľom z členských štátov porovnateľný a efektívny prístup na trh tejto krajiny, alebo ak iné nevyplýva zo záväzkov, ktoré majú Európske spoločenstvá alebo ich členské štáty k tejto krajine.
Uverejňovanie oznámení
§ 76
(1)
Obstarávateľ uverejní pravidelné informatívne oznámenie aspoň raz za rok, ak
a)
celková predpokladaná hodnota zákaziek na dodanie tovaru alebo rámcových dohôd na dodanie tovaru podľa skupín výrobkov, ktoré plánuje zadávať v nasledujúcich 12 mesiacoch, je najmenej 750 000 EUR; skupina výrobkov sa určí odkazom na slovník obstarávania,
b)
celková predpokladaná hodnota zákaziek na služby alebo rámcových dohôd na služby v každej kategórii služieb uvedených v prílohe č. 2, ktoré plánuje zadávať v nasledujúcich 12 mesiacoch, je najmenej 750 000 EUR,
c)
predpokladaná hodnota zákazky na uskutočnenie stavebných prác alebo rámcovej dohody na stavebné práce s uvedením hlavných charakteristík, ktorú plánuje zadávať v nasledujúcich 12 mesiacoch, sa rovná alebo je vyššia ako 5 923 000 EUR.
(2)
Obstarávateľ uverejní pravidelné informatívne oznámenie podľa odseku 1, ak ide
a)
o tovar a služby, podľa možnosti čo najskôr po začatí kalendárneho roka,
b)
o stavebné práce, podľa možnosti čo najskôr po schválení plánu zákaziek na uskutočnenie stavebných prác alebo rámcových dohôd na stavebné práce, ktoré plánuje obstarať.
(3)
Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa nevzťahujú na rokovacie konanie bez zverejnenia.
(4)
Obstarávateľ môže uverejniť alebo poslať na uverejnenie publikačnému úradu aj pravidelné informatívne oznámenie týkajúce sa dôležitých projektov, ktoré nie je povinný uverejniť. Ak takéto oznámenie uverejní, informácie v ňom uvedené nemusí opakovať v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, postačí, ak uvedie, že toto oznámenie je doplňujúce oznámenie k zverejnenému pravidelnému informatívnemu oznámeniu.
(5)
Obstarávateľ sprístupní na žiadosť záujemcu, ktorý prejaví záujem získať zákazku, technické požiadavky pravidelne uvádzané v zmluvách, ktorých predmetom je dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služieb, alebo technické požiadavky, ktoré plánuje uplatniť pri zadávaní zákazky, na ktorú sa vzťahuje pravidelné informatívne oznámenie podľa odsekov 1 a 2. Ak technické požiadavky vychádzajú z technických špecifikácií, ktoré sú dostupné, postačuje uvedenie odkazu na tieto technické špecifikácie.
§ 77
(1)
Výzva na súťaž sa realizuje prostredníctvom
a)
pravidelného informatívneho oznámenia s výzvou na súťaž,
b)
oznámenia o kvalifikačnom systéme,
c)
oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania.
(2)
Ak ide o dynamický nákupný systém, je výzva na súťaž oznámením o vyhlásení verejného obstarávania podľa odseku 1 písm. c) v rámci tohto systému. Výzva na súťaž na zákazky zadávané na základe tohto systému je zjednodušeným oznámením o vyhlásení verejného obstarávania.
§ 78
(1)
Ak výzvu na súťaž obstarávateľ realizuje prostredníctvom pravidelného informatívneho oznámenia s výzvou na súťaž, v takomto oznámení uvedie najmä
a)
osobitne údaje o tovare, o stavebných prácach alebo o službách, ktoré budú predmetom zákazky,
b)
informáciu o zadávaní zákazky na základe užšej súťaže alebo rokovacieho konania so zverejnením bez ich ďalšieho uverejňovania,
c)
lehotu, v ktorej sa majú záujemcovia písomne prihlásiť.
(2)
Pravidelné informatívne oznámenie s výzvou na súťaž sa uverejní najskôr 12 mesiacov pred dňom odoslania výzvy podľa odseku 3.
(3)
Obstarávateľ pred vyhodnotením splnenia podmienok účasti vyzve všetkých záujemcov, aby opätovne potvrdili svoj záujem o účasť na základe podrobných informácií o predmete zákazky. Výzva obsahuje najmä
a)
druh a množstvo predmetu zákazky vrátane uplatnenia možnosti doplňujúcich zákaziek, a ak je to možné, predpokladanú lehotu, do ktorej možno doplňujúcu zákazku uskutočniť; ak ide o opakované zákazky, druh a množstvo predmetu zákazky, a ak je to možné, predpokladanú lehotu, v ktorej budú neskoršie uverejnené oznámenia o súťažiach na dodávku tovaru, na uskutočnenie stavebných prác alebo na poskytnutie služieb,
b)
označenie, či ide o postup podľa užšej súťaže alebo rokovacieho konania so zverejnením,
c)
dátum začatia alebo dátum skončenia dodania tovaru, uskutočnenia stavebných prác alebo poskytnutia služieb,
d)
adresu a lehotu na predloženie žiadostí o účasť v súťaži, ako aj jazyk alebo jazyky, v ktorých musia byť žiadosti predložené,
e)
adresu obstarávateľa a informácie potrebné na získanie súťažných podkladov a ďalších dokumentov,
f)
ekonomické a technické podmienky, finančné záruky a ďalšie informácie požadované od záujemcov,
g)
výšku a spôsob úhrady za poskytnutie súťažných podkladov, ak sa vyžaduje,
h)
označenie zákazky; kúpa, lízing, prenájom alebo kúpa tovaru na splátky alebo akákoľvek ich kombinácia,
i)
kritériá na vyhodnotenie ponúk a ich relatívnu váhu alebo poradie dôležitosti týchto kritérií, ak tieto informácie nie sú uvedené v pravidelnom informatívnom oznámení, súťažných podkladoch, vo výzve na predkladanie ponúk alebo vo výzve na rokovanie.
(4)
Lehotu na predloženie žiadostí o účasť a lehotu na predkladanie ponúk obstarávateľ určí podľa § 82 a 84 alebo § 85 a 86.
§ 79
(1)
V oznámení o výsledku verejného obstarávania môže obstarávateľ označiť informácie, ktoré nie sú určené na uverejnenie. Tieto informácie sa môžu týkať prijatých ponúk, úspešného uchádzača alebo cien; v zjednodušenej forme sa poskytujú len na štatistické účely.
(2)
Ak ide o zákazky na výskumné a vývojové služby podľa § 88 ods. 1 písm. b), v oznámení o výsledku verejného obstarávania obstarávateľ môže obmedziť informácie určené na uverejnenie, ktoré sa týkajú povahy a množstva poskytovaných služieb, na odkaz na výskumné a vývojové služby.
(3)
Ak ide o zákazky na výskumné a vývojové služby, pri ktorých zadávaní nemožno použiť podmienku uvedenú v § 88 ods. 1 písm. b), obstarávateľ môže z dôvodu ochrany dôverných obchodných informácií obmedziť informácie, ktoré sa majú poskytnúť a týkajú sa povahy a množstva takýchto služieb.
(4)
Informácie uverejnené podľa odsekov 2 a 3 musia byť minimálne v takom rozsahu, v akom sa uverejnili v oznámení použitom ako výzva na súťaž. Ak ide o kvalifikačný systém, minimálne v takom rozsahu, v akom sú uvedené v zozname kvalifikovaných dodávateľov týchto služieb podľa § 80 ods. 6.
§ 80
Kvalifikačný systém
(1)
Obstarávateľ môže vytvoriť a viesť kvalifikačný systém dodávateľov. Obstarávateľ, ktorý vytvoril kvalifikačný systém, umožní záujemcom, aby mohli kedykoľvek požiadať o kvalifikáciu.
(2)
Zriadenie kvalifikačného systému musí byť predmetom oznámenia o kvalifikačnom systéme. Z oznámenia musí byť zrejmý jeho účel a dostupnosť pravidiel uplatňovania. Ak kvalifikačný systém má trvať dlhšie ako tri roky, oznámenie o kvalifikačnom systéme obstarávateľ zverejňuje ročne. Ak má kvalifikačný systém kratšiu dobu trvania, je postačujúce jeho počiatočné uverejnenie.
(3)
Kvalifikačný systém, ktorý môže zahŕňať rôzne kvalifikačné stupne, musí byť vedený na základe objektívnych kritérií a pravidiel určených obstarávateľom. Ak kritériá a pravidlá vedenia kvalifikačného systému obsahujú technické požiadavky, tie sa uplatnia podľa § 34. Kritériá a pravidlá možno aktualizovať podľa potreby.
(4)
Obstarávateľ určí podmienky účasti podľa § 32 ods. 2; splnenie podmienok účasti vyhodnocuje podľa § 33 ods. 2 a 7.
(5)
Kritériá a pravidlá kvalifikačného systému obstarávateľ sprístupní na žiadosť záujemcu. Aktualizácia kritérií a pravidiel sa oznámi dotknutým dodávateľom. Ak obstarávateľ zistí, že kvalifikačný systém používaný inou osobou sa zhoduje s jeho požiadavkami, oznámi kvalifikovaným dodávateľom a záujemcom o kvalifikáciu názov tejto osoby.
(6)
Obstarávateľ vedie zoznam kvalifikovaných dodávateľov. Zoznam kvalifikovaných dodávateľov môže byť rozdelený do kategórií podľa typu zákazky, pre ktorý je kvalifikácia platná.
(7)
Pri vytváraní alebo vedení kvalifikačného systému obstarávateľ postupuje podľa odseku 2. Obstarávateľ informuje záujemcu o kvalifikáciu o svojom rozhodnutí týkajúcom sa jeho zaradenia do kvalifikačného systému najneskôr do šiestich mesiacov odo dňa doručenia žiadosti o zaradenie do kvalifikačného systému. Ak obstarávateľ rozhodne v lehote dlhšej ako štyri mesiace odo dňa doručenia žiadosti o zaradenie do kvalifikačného systému, musí v priebehu dvoch mesiacov odo dňa doručenia žiadosti informovať záujemcu o kvalifikáciu o dôvodoch oprávňujúcich ho na predĺženie tejto lehoty a o termíne, v ktorom rozhodne o prijatí alebo zamietnutí jeho žiadosti.
(8)
Ak obstarávateľ zamietne žiadosť o zaradenie do kvalifikačného systému, musí informovať záujemcu o kvalifikáciu o svojom rozhodnutí najneskôr do 15 dní od prijatia rozhodnutia o zamietnutí jeho žiadosti s uvedením dôvodu podľa odseku 3.
(9)
Obstarávateľ, ktorý vytvorí a vedie kvalifikačný systém, môže ukončiť kvalifikáciu dodávateľa len z dôvodov, ktoré vyplývajú z kritérií pre kvalifikačný systém podľa odseku 3. Úmysel ukončiť kvalifikáciu obstarávateľ vopred písomne oznámi kvalifikovanému dodávateľovi spolu s dôvodom alebo dôvodmi umožňujúcimi vykonať tento postup minimálne 15 dní pred dňom ukončenia jeho kvalifikácie.
(10)
Ak obstarávateľ použije oznámenie o kvalifikačnom systéme ako výzvu na súťaž, záujemcovia v užšej súťaži alebo v rokovacom konaní so zverejnením sa vyberú z kvalifikovaných dodávateľov.
§ 81
Verejná súťaž
(1)
Obstarávateľ postupuje pri verejnej súťaži podľa § 51 ods. 1 písm. a) a § 51 ods. 2 až 4.
(2)
Ak obstarávateľ uverejnil pravidelné informatívne oznámenie najskôr 12 mesiacov a najneskôr 52 dní pred dňom odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, lehota na predkladanie ponúk je najmenej 36 dní odo dňa odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu, nesmie byť však kratšia ako 22 dní.
(3)
V dôsledku kumulatívneho účinku skrátenia lehoty na predkladanie ponúk podľa odseku 2 a § 51 ods. 2 lehota na predkladanie ponúk nesmie byť kratšia ako 15 dní odo dňa odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu. Ak sa oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania posiela inak ako faxom alebo elektronickými prostriedkami, lehota na predkladanie ponúk nesmie byť kratšia ako 22 dní.
(4)
Ak obstarávateľ určí podmienky účasti, ich splnenie posúdi podľa § 33. Ponuky uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti, sa vyhodnocujú podľa § 42.
Užšia súťaž
§ 82
(1)
Obstarávateľ môže znížiť počet záujemcov, ktorých vyzve na predloženie ponuky, pričom prihliada na to, aby umožnil hospodársku súťaž. Výber záujemcov sa uskutočňuje v súlade s objektívnymi pravidlami, ktoré sú dostupné zainteresovaným záujemcom. Tieto pravidlá môžu vychádzať z objektívnej potreby obstarávateľa znížiť počet záujemcov na úroveň, ktorá je opodstatnená potrebou vyvážiť charakter obstarávania so zdrojmi potrebnými na jeho uskutočnenie.
(2)
V pravidelnom informatívnom oznámení s výzvou na súťaž alebo v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania obstarávateľ určí lehotu na predloženie žiadostí o účasť a podmienky účasti, ak sa určujú.
(3)
Lehota na predloženie žiadostí o účasť nesmie byť kratšia ako 37 dní odo dňa odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania alebo pravidelného informatívneho oznámenia s výzvou na súťaž publikačnému úradu. Ak sa oznámenie posiela inak ako faxom alebo elektronickými prostriedkami, lehota na predloženie žiadostí o účasť nesmie byť kratšia ako 22 dní. Ak sa oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania alebo pravidelné informatívne oznámenie s výzvou na súťaž posiela faxom alebo elektronickými prostriedkami, lehota na predloženie žiadostí o účasť nesmie byť kratšia ako 15 dní.
(4)
Lehotu na predloženie žiadostí o účasť možno skrátiť o sedem dní, ak je oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania alebo pravidelné informatívne oznámenie s výzvou na účasť vypracované a posielané elektronickými prostriedkami.
§ 83
(1)
Výzva na predkladanie ponúk obsahuje
a)
miesto a lehotu určenú na vyžiadanie súťažných podkladov, ak nie sú už jej súčasťou, alebo odkaz na prístup k súťažným podkladom, ak obstarávateľ ponúka neobmedzený a priamy prístup elektronickými prostriedkami k súťažným podkladom,
b)
výšku a spôsob úhrady za poskytnutie súťažných podkladov, ak sa vyžaduje,
c)
lehotu na vyžiadanie doplňujúcich podkladov, kde to prichádza do úvahy, ako aj cenu a podmienky ich úhrady,
d)
informáciu o uverejnení oznámenia použitého ako výzva na súťaž,
e)
lehotu na predkladanie ponúk, miesto predkladania ponúk a jazyk alebo jazyky, v ktorých možno predkladať ponuky,
f)
kritériá na vyhodnotenie ponúk, ak nie sú uvedené v oznámení použitom ako výzva na súťaž,
g)
relatívnu váhu jednotlivých kritérií na vyhodnotenie ponúk alebo zostupné poradie dôležitosti kritérií, ak nie sú uvedené v oznámení použitom ako výzva na súťaž alebo v súťažných podkladoch,
h)
uvedenie všetkých dokumentov, ktoré sa majú priložiť,
i)
ďalšie potrebné informácie.
(2)
Pri výzve na predkladanie ponúk obstarávateľ postupuje podľa § 53 ods. 3.
§ 84
(1)
Obstarávateľ môže určiť lehotu na predkladanie ponúk dohodou s vybratými záujemcami len vtedy, ak všetci budú mať rovnaký čas na prípravu a predkladanie ponúk.
(2)
Ak nemožno dosiahnuť dohodu o lehote na predkladanie ponúk podľa odseku 1, obstarávateľ určí lehotu, ktorá by nemala byť kratšia ako 24 dní odo dňa odoslania výzvy na predkladanie ponúk a nesmie byť kratšia ako 10 dní.
(3)
Lehotu na predkladanie ponúk podľa odseku 2 možno skrátiť o 5 dní, ak obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup elektronickými prostriedkami k súťažným podkladom a ku všetkým doplňujúcim podkladom odo dňa uverejnenia oznámenia použitého ako výzva na súťaž, a nesmie byť kratšia ako 10 dní.
(4)
Ak súťažné podklady a doplňujúce informácie nie sú poskytnuté v lehotách podľa § 38 a § 83 ods. 2 aj napriek tomu, že boli vyžiadané dostatočne vopred, alebo ak si vypracovanie ponuky vyžaduje preskúmanie rozsiahlej dokumentácie alebo obhliadku miesta dodania predmetu zákazky, obstarávateľ primerane predĺži lehotu na predkladanie ponúk tak, aby sa vybratí záujemcovia mohli oboznámiť so všetkými informáciami, ktoré sú potrebné na vypracovanie ponuky; to neplatí, ak lehota na predkladanie ponúk bola určená podľa odseku 1.
Rokovacie konanie so zverejnením
§ 85
(1)
Obstarávateľ môže znížiť počet záujemcov, ktorých vyzve na rokovanie, pričom prihliada na to, aby umožnil hospodársku súťaž. Výber záujemcov sa uskutočňuje v súlade s objektívnymi pravidlami, ktoré sú dostupné zainteresovaným záujemcom. Tieto pravidlá môžu vychádzať z objektívnej potreby obstarávateľa znížiť počet záujemcov na úroveň, ktorá je opodstatnená potrebou vyvážiť charakter obstarávania so zdrojmi potrebnými na jeho uskutočnenie.
(2)
V pravidelnom informatívnom oznámení s výzvou na súťaž alebo v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania obstarávateľ určí lehotu na predloženie žiadostí o účasť a podmienky účasti, ak sa určujú.
(3)
Lehota na predloženie žiadostí o účasť by nemala byť kratšia ako 37 dní odo dňa odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania alebo pravidelného informatívneho oznámenia s výzvou na súťaž publikačnému úradu a nesmie byť kratšia ako 22 dní, ak sa oznámenie posiela inak ako faxom alebo elektronickými prostriedkami. Ak sa oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania alebo pravidelné informatívne oznámenie s výzvou na súťaž posiela faxom alebo elektronickými prostriedkami, lehota na predloženie žiadostí o účasť nesmie byť kratšia ako 15 dní.
(4)
Lehotu na predloženie žiadostí o účasť možno skrátiť o sedem dní, ak je oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania alebo pravidelné informatívne oznámenie s výzvou na súťaž vypracované a posielané elektronickými prostriedkami.
§ 86
(1)
Výzva na predkladanie ponúk obsahuje náležitosti podľa § 83 ods. 1, miesto a predpokladaný termín rokovania o predloženej ponuke.
(2)
Pri výzve na predkladanie ponúk obstarávateľ postupuje podľa § 53 ods. 3.
(3)
Obstarávateľ môže určiť lehotu na predkladanie ponúk dohodou s vybratými záujemcami len vtedy, ak všetci budú mať rovnaký čas na prípravu a predkladanie ponúk.
(4)
Ak nemožno dosiahnuť dohodu o lehote na predkladanie ponúk podľa odseku 3, obstarávateľ určí lehotu, ktorá by nemala byť kratšia ako 24 dní odo dňa odoslania výzvy na predkladanie ponúk a nesmie byť kratšia ako 10 dní.
(5)
Lehotu na predkladanie ponúk podľa odseku 4 možno skrátiť o päť dní, ak obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup elektronickými prostriedkami k súťažným podkladom a ku všetkým doplňujúcim podkladom odo dňa uverejnenia oznámenia použitého ako výzva na súťaž, a nesmie byť kratšia ako desať dní.
(6)
Ak súťažné podklady a doplňujúce informácie nie sú poskytnuté v lehotách podľa § 38 a podľa odseku 2, aj napriek tomu, že boli vyžiadané dostatočne vopred, alebo ak si vypracovanie ponuky vyžaduje preskúmanie rozsiahlej dokumentácie alebo obhliadku miesta dodania predmetu zákazky, obstarávateľ primerane predĺži lehotu na predkladanie ponúk tak, aby sa vybratí záujemcovia mohli oboznámiť so všetkými informáciami, ktoré sú potrebné na vypracovanie ponuky; toto sa nevzťahuje na prípady, ak lehota na predkladanie ponúk bola určená podľa odseku 3.
§ 87
Obstarávateľ rokuje s uchádzačmi o zmluvných podmienkach a v priebehu rokovania je povinný postupovať podľa § 57 ods. 6 a 8. Obstarávateľ môže postupovať podľa § 57 ods. 7, ak túto možnosť uvedie v oznámení použitom ako výzva na súťaž alebo v súťažných podkladoch.
Rokovacie konanie bez zverejnenia
§ 88
(1) Rokovacie konanie bez zverejnenia môže obstarávateľ použiť len vtedy, ak je splnená aspoň jedna z týchto podmienok:
a)
v predchádzajúcej verejnej súťaži, užšej súťaži alebo rokovacom konaní so zverejnením nebola predložená ani jedna ponuka alebo ani jedna z predložených ponúk nevyhovuje požiadavkám určeným obstarávateľom na predmet zákazky, alebo nebola predložená žiadna žiadosť o účasť a za predpokladu, že pôvodné podmienky zákazky sa podstatne nezmenia,
b)
zákazka je určená výlučne na výskumné, experimentálne, študijné alebo vývojové účely a nie na účely zabezpečenia zisku alebo na krytie nákladov vynaložených na výskum a vývoj; zadávanie takejto zákazky nesmie byť prekážkou pre súťažné zadávanie nasledujúcich zákaziek, ktoré sú určené najmä na tieto účely,
c)
tovar, stavebné práce alebo služby z technických dôvodov, umeleckých dôvodov alebo z dôvodov vyplývajúcich z výhradných práv12) môže poskytnúť len určitý dodávateľ,
d)
zákazka na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác alebo na poskytnutie služby sa zadáva z dôvodu mimoriadnej udalosti nespôsobenej obstarávateľom, ktorú nemohol predvídať a vzhľadom na vzniknutú časovú tieseň nemožno uskutočniť verejnú súťaž, užšiu súťaž ani rokovacie konanie so zverejnením; za mimoriadnu udalosť sa považuje najmä živelná pohroma, havária alebo situácia bezprostredne ohrozujúca život alebo zdravie ľudí alebo životné prostredie; ďalšie súvisiace zákazky sa zadávajú postupmi verejného obstarávania s využitím zrýchlených postupov, ak je to možné,
e)
ide o dodávku doplňujúceho tovaru od pôvodného dodávateľa určeného na čiastočné nahradenie obvyklého tovaru alebo zariadenia alebo na rozšírenie už dodaného tovaru alebo zariadenia, ak by zmena dodávateľa nútila obstarávateľa získavať materiál rozdielnych technických charakteristík, ktorý by spôsoboval nezlučiteľnosť alebo neprimerané technické ťažkosti v prevádzke alebo v údržbe,
f)
ide o doplňujúce stavebné práce alebo služby nezahrnuté do pôvodnej zmluvy, ktorých potreba vyplynula dodatočne z nepredvídateľných okolností, a zákazka sa zadáva pôvodnému dodávateľovi, ak doplňujúce stavebné práce alebo služby
1.
nie sú technicky alebo ekonomicky oddeliteľné od pôvodného plnenia zmluvy bez toho, aby to obstarávateľovi nespôsobilo neprimerané ťažkosti, alebo
2.
sú technicky alebo ekonomicky oddeliteľné od pôvodného plnenia zmluvy, ale sú nevyhnutné na ďalšie plnenie podľa pôvodnej zmluvy,
g)
ide o nové stavebné práce spočívajúce v opakovaní rovnakých alebo porovnateľných stavebných prác uskutočňovaných pôvodným dodávateľom za predpokladu, že
1.
sú v súlade so základným projektom a pôvodná zákazka bola zadávaná na základe verejnej súťaže, užšej súťaže alebo rokovacieho konania so zverejnením,
2.
informácia o zadávaní zákazky rokovacím konaním bez zverejnenia bola už súčasťou oznámenia použitého ako výzva na súťaž pri zadávaní pôvodnej zákazky a
3.
predpokladaná hodnota opakovaných stavebných prác sa zahrnie do celkovej predpokladanej hodnoty zákazky na uskutočnenie stavebných prác,
h)
ide o obstaranie tovaru, ktorého ceny sú kótované na komoditnej burze,
i)
ide o zákazky zadávané na základe rámcovej dohody,
j)
ide o obstaranie tovaru za mimoriadne výhodnú cenu, ktorá je nižšia ako trhová cena a je ponúkaná len v určitom krátkom časovom období,
k)
ide o obstaranie tovaru ponúkaného za obzvlášť výhodných podmienok od dodávateľa, ktorý končí podnikateľskú činnosť, od likvidátora, od správcu alebo od exekútora,
l)
ide o uchádzača, ktorého návrh vyhodnotila porota ako víťazný alebo jeden z víťazných v súťaži návrhov; ak je viac víťazných uchádzačov, na rokovania musí obstarávateľ vyzvať všetkých.
(2)
Obstarávateľ je povinný písomne oznámiť úradu začatie rokovacieho konania bez zverejnenia podľa odseku 1 okrem písmen d) a h) bezodkladne po odoslaní výzvy na rokovanie, ale najneskôr 14 dní pred uzavretím zmluvy. Oznámenie obsahuje náležitosti podľa § 58 ods. 2.
§ 89
Obstarávateľ vyzve na rokovanie jedného alebo viacerých vybratých záujemcov v závislosti od podmienky podľa § 88 ods. 1, s ktorými rokuje o podmienkach zmluvy, najmä o technických, administratívnych a finančných podmienkach. Obstarávateľ postupuje podľa § 59 ods. 2 až 4.
§ 90
Rámcová dohoda
(1)
Na uzavretie rámcovej dohody obstarávateľ použije postupy zadávania zákaziek podľa tejto časti zákona.
(2)
Obstarávateľ môže považovať rámcovú dohodu za zmluvu na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác alebo na poskytnutie služieb.
(3)
Ak obstarávateľ uzavrel rámcovú dohodu podľa tejto časti zákona, môže na základe rámcovej dohody zadávať zákazku podľa § 88 ods. 1 písm. i).
(4)
Rámcová dohoda nesmie brániť čestnej hospodárskej súťaži.
TRETIA ČASŤ
POSTUPY ZADÁVANIA PODLIMITNÝCH ZÁKAZIEK, PODPRAHOVÝCH ZÁKAZIEK A ZÁKAZIEK S NÍZKYMI HODNOTAMI
Zadávanie podlimitných zákaziek
§ 91
(1)
Pri zadávaní podlimitných zákaziek verejný obstarávateľ postupuje podľa prvej časti a druhej časti tohto zákona, ak nie je v tejto časti ustanovené inak; nepoužijú sa § 21 ods. 2 a 3, § 48, § 49 ods. 1 a 2, § 50 ods. 1 až 3, § 72 až 79 a § 81 až 90.
(2)
Verejný obstarávateľ určí predpokladanú hodnotu podlimitnej zákazky na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác alebo na poskytnutie služby podľa § 5 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 6 až 12. Ak sú tovar, stavebné práce alebo služby rozdelené na niekoľko častí v rámci zadávania jednej zákazky, z ktorých každá bude predmetom samostatnej zmluvy, na výpočet predpokladanej hodnoty sa vezme do úvahy súčet predpokladaných hodnôt všetkých častí.
(3)
Pri zadávaní zákazky na dodanie tovaru podľa § 51 až 54 je verejný obstarávateľ povinný postupovať výlučne formou elektronickej komunikácie pri dodržaní podmienok podľa § 18.
§ 92
(1)
Verejný obstarávateľ pošle úradu na uverejnenie vo vestníku oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania.
(2)
Verejný obstarávateľ pošle úradu oznámenie o výsledku verejného obstarávania do 14 dní po uzavretí
a)
zmluvy,
b)
rámcovej dohody,
c)
každej zmluvy v rámci dynamického nákupného systému; tieto oznámenia možno posielať hromadne za každý štvrťrok do 14 dní po ukončení štvrťroka.
(3)
Verejný obstarávateľ posiela úradu oznámenie o výsledku verejného obstarávania za každú zákazku zadávanú na základe rámcovej dohody hromadne za každý štvrťrok do 14 dní po ukončení štvrťroka.
(4)
Neuverejňujú sa informácie o výsledku verejného obstarávania, ktorých uverejnenie by mohlo byť v rozpore so zákonom, s verejným záujmom alebo by mohlo poškodiť oprávnené záujmy iných osôb.
(5)
Verejný obstarávateľ môže oznámenia používané vo verejnom obstarávaní po ich uverejnení vo vestníku uverejniť na internete vo svojom profile. V záujme zvyšovania informovanosti možno v tomto profile uverejňovať aj ďalšie informácie týkajúce sa verejného obstarávania.
§ 93
(1)
Verejný obstarávateľ pošle úradu oznámenia používané vo verejnom obstarávaní elektronickými prostriedkami alebo iným spôsobom.
(2)
Oznámenie poslané elektronickými prostriedkami uverejní úrad do 7 dní odo dňa odoslania oznámenia. Oznámenie poslané iným spôsobom uverejní úrad do 12 dní odo dňa odoslania oznámenia. Dátum odoslania oznámenia preukazuje verejný obstarávateľ.
§ 94
(1)
Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 26.
(2)
Verejný obstarávateľ v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania uvedie podmienky účasti a doklady, ktorými ich možno preukázať podľa odseku 1 a podľa § 27 až 30.
(3)
Verejný obstarávateľ môže vytvoriť a viesť kvalifikačný systém dodávateľov podľa § 80.
(4)
Splnenie podmienok účasti verejný obstarávateľ vyhodnotí podľa § 33.
§ 95
Pri zadávaní podlimitných zákaziek na poskytnutie služieb uvedených v prílohe č. 3 sa postupuje použitím postupu zadávania podprahových zákaziek. Oznámenie o výsledku verejného obstarávania pošle verejný obstarávateľ úradu podľa § 92 a 93 a uvedie, či súhlasí s jeho uverejnením.
§ 96
(1)
Vo verejnej súťaži je lehota na predkladanie ponúk najmenej 36 dní odo dňa odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania alebo oznámenia použitého ako výzva na súťaž úradu.
(2)
Lehota na predloženie žiadostí o účasť v užšej súťaži alebo v rokovacom konaní so zverejnením nesmie byť kratšia ako 22 dní odo dňa odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania alebo oznámenia použitého ako výzva na súťaž úradu.
(3)
V užšej súťaži vyhlásenej verejným obstarávateľom je lehota na predkladanie ponúk najmenej 22 dní odo dňa odoslania výzvy na predkladanie ponúk.
Koncesia
§ 97
(1)
Verejný obstarávateľ postupuje pri uzavieraní koncesnej zmluvy primerane podľa § 66 až 69, ak predpokladaná hodnota koncesnej zmluvy sa rovná alebo je vyššia ako 12 000 000 Sk a súčasne nižšia ako finančný limit podľa § 66 ods. 1. Predpokladaná hodnota sa určí podľa pravidiel na výpočet predpokladanej hodnoty zákazky na stavebné práce ustanovených v § 5.
(2)
Verejný obstarávateľ vyhlasuje koncesiu oznámením o koncesii, ktoré pošle na uverejnenie úradu. Oznámenie o koncesii sa uverejňuje podľa § 93.
(3)
Verejný obstarávateľ nepoužije odseky 1 a 2, ak sú splnené podmienky podľa § 68 ods. 2.
§ 98
Pravidlá pre koncesionára, ktorý nie je verejným obstarávateľom
(1)
Koncesionár, ktorý nie je verejným obstarávateľom, na zadávanie zákaziek na uskutočnenie stavebných prác tretím osobám primerane použije § 70 ods. 2 až 4 a § 71, ak predpokladaná hodnota týchto zákaziek sa rovná alebo je vyššia ako 12 000 000 Sk a súčasne je nižšia ako finančný limit podľa § 70 ods. 1. Predpokladaná hodnota zákazky na uskutočnenie stavebných prác sa určí podľa § 5.
(2)
Koncesionár, ktorý nie je verejným obstarávateľom, pri zadávaní zákaziek na uskutočnenie stavebných prác tretím osobám je povinný poslať oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania na uverejnenie úradu.
Zadávanie podprahových zákaziek
§ 99
(1)
Pri zadávaní podprahových zákaziek verejný obstarávateľ
a)
určí predpokladanú hodnotu zákazky podľa podmienok platných v deň uverejnenia výzvy na predkladanie ponúk,
b)
vyžaduje na preukázanie splnenia podmienok účasti doklad o oprávnení podnikať, prípadne ďalšie doklady, ktorými sa preukazuje finančné a ekonomické postavenie a technická alebo odborná spôsobilosť,
c)
posudzuje splnenie podmienok účasti v súlade s výzvou na predkladanie ponúk,
d)
uvedie v súťažných podkladoch obchodné podmienky a podrobný opis predmetu zákazky, ktorým sa nesmú diskriminovať záujemcovia,
e)
poskytne vysvetlenie údajov uvedených vo výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch bezodkladne, najneskôr do troch pracovných dní od doručenia žiadosti o vysvetlenie, všetkým zainteresovaným záujemcom; záujemca môže požiadať o vysvetlenie najneskôr šesť pracovných dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk,
f)
môže na vyhodnotenie ponúk zriadiť komisiu; pri jej zriaďovaní postupuje podľa § 40,
g)
postupuje pri vyhodnocovaní ponúk len podľa kritérií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk,
h)
uzavrie zmluvu v lehote viazanosti ponúk s úspešným uchádzačom a ostatným uchádzačom oznámi, že neuspeli; ak zruší použitý postup zadávania zákazky, upovedomí o tom všetkých uchádzačov s uvedením dôvodu a oznámi postup, ktorý použije pri zadávaní zákazky na pôvodný predmet zákazky,
i)
určí lehotu na predkladanie ponúk tak, že zohľadní čas potrebný na vypracovanie ponúk, na vysvetľovanie súťažných podkladov a ponúk a určený spôsob komunikácie,
j)
určí lehotu viazanosti ponúk tak, že zohľadní čas potrebný na vyhodnotenie ponúk a uzavretie zmluvy s úspešným uchádzačom.
(2)
Pri zadávaní zákazky na dodanie tovaru podľa § 51 až 54 je verejný obstarávateľ povinný postupovať výlučne formou elektronickej komunikácie pri dodržaní podmienok podľa § 18.
(3)
Výzvu na predkladanie ponúk verejný obstarávateľ uverejní verejne prístupným spôsobom. Výzvu na predkladanie ponúk možno po takomto uverejnení poslať najmenej trom vybratým záujemcom.
(4)
Pri zadávaní podprahovej zákazky možno použiť aj elektronickú aukciu.
(5)
Ak verejný obstarávateľ vedie kvalifikačný systém, záujemcov, ktorých vyzve na predloženie ponuky, môže vybrať z kvalifikovaných osôb.
(6)
Vo výzve na predkladanie ponúk verejný obstarávateľ môže vyhradiť právo účasti len záujemcom, ktorí majú štatút chránenej dielne alebo chráneného pracoviska.
§ 100
(1)
Ak verejný obstarávateľ spĺňa aspoň jednu z podmienok uvedených v § 58 ods. 1, vyzve na rokovanie jedného alebo viacerých vybratých záujemcov, s ktorými rokuje o podmienkach zmluvy.
(2)
Verejný obstarávateľ môže požiadať o predloženie dokladov, ktorými záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti, v závislosti od predmetu zákazky.
(3)
Na rokovanie sa vzťahuje povinnosť podľa § 59 ods. 3.
§ 101
(1)
Verejný obstarávateľ pošle úradu informáciu o uzavretí zmluvy najneskôr do 14 dní po jej uzavretí. Informácia obsahuje najmä
a)
identifikáciu verejného obstarávateľa,
b)
predmet zákazky,
c)
predpokladanú hodnotu zákazky, zmluvnú cenu a dátum uzavretia zmluvy,
d)
počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku,
e)
počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov,
f)
identifikáciu úspešného uchádzača alebo uchádzačov,
g)
odôvodnenie splnenia podmienky na použitie postupu podľa § 100.
(2)
Zo zadávania podprahovej zákazky sa evidujú všetky doklady a uchovávajú sa päť rokov po uzavretí zmluvy.
§ 102
Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami
(1)
Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou postupuje tak, aby vynaložené náklady na obstaranie predmetu zákazky boli primerané jeho kvalite a cene.
(2)
Verejný obstarávateľ nie je povinný vykonávať činnosti pri zadávaní zákaziek s nízkymi hodnotami prostredníctvom odborne spôsobilej osoby.
(3)
Pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou sa nevyžaduje písomná forma zmluvy okrem prípadov, v ktorých to vyžaduje zákon. Výsledok verejného obstarávania sa neposiela úradu.
(4)
Verejný obstarávateľ eviduje všetky doklady a uchováva ich päť rokov po uzavretí zmluvy.
ŠTVRTÁ ČASŤ
SÚŤAŽ NÁVRHOV
§ 103
Úvodné ustanovenia
(1)
Súťaž návrhov na účely tohto zákona je postup, ktorý umožňuje vyhlasovateľovi súťaže návrhov (ďalej len „vyhlasovateľ“) získať najmä v oblasti architektúry, územného plánovania, stavebného inžinierstva a spracovania dát návrh, ktorý vybrala porota z návrhov predložených do súťaže návrhov s udeľovaním cien, alebo bez udeľovania cien.
(2)
Návrh na účely tohto zákona je písomne alebo graficky vyjadrený výsledok vlastnej intelektuálnej činnosti účastníka, ktorý je pre vyhlasovateľa užitočný ako podklad na zadávanie zákazky na územnoplánovaciu dokumentáciu, projektovú dokumentáciu alebo inú službu, najmä štúdia, rozbor, projekt.
(3)
Vyhlasovateľ je každý, kto použije súťaž návrhov dobrovoľne, alebo ak tak ustanovuje zákon.
(4)
Účastníkom je každý, kto prevzal súťažné podmienky a v súlade s nimi podal návrh.
§ 104
Povinnosť súťaže návrhov
(1)
Verejný obstarávateľ je povinný použiť súťaž návrhov, ak sú splnené tieto podmienky:
a)
ide o súťaž návrhov s udeľovaním cien alebo odmien účastníkom,
b)
podľa súťažných podmienok je súťaž návrhov súčasťou postupu vedúceho k zadaniu zákazky na poskytnutie služby tomu účastníkovi, ktorého návrh vybrala porota ako víťazný alebo jeden z víťazných,
c)
predpokladaná hodnota zákazky na poskytnutie služby sa rovná alebo je vyššia ako 236 000 EUR a
d)
zákazka sa týka
1.
telekomunikačných služieb podľa prílohy č. 2 kategórie 5 referenčných čísiel podľa slovníka obstarávania zodpovedajúcich kódom CPC 7524, 7525 a 7526,
2.
výskumných a vývojových služieb podľa prílohy č. 2 kategórie 8, alebo
3.
služieb uvedených v prílohe č. 3.
(2)
Ak sú splnené podmienky podľa odseku 1 písm. a) a b), je povinný použiť súťaž návrhov verejný obstarávateľ podľa
a)
§ 6 ods. 1 písm. a), ak predpokladaná hodnota zákazky na poskytnutie služby sa rovná alebo je vyššia ako 154 000 EUR,
b)
§ 6 ods. 1 písm. b) až e), ak celková hodnota všetkých udelených cien za návrhy a odmien poskytnutých účastníkom vrátane predpokladanej hodnoty zákazky na poskytnutie služby sa rovná alebo je vyššia ako 236 000 EUR.
(3)
Ak sú splnené podmienky podľa odseku 1 písm. a) a b), obstarávateľ je povinný použiť súťaž návrhov na zadávanie nadlimitnej zákazky na poskytnutie služby, ktorá sa týka činností podľa § 8 ods. 3 až 9, ak predpokladaná hodnota zákazky na poskytnutie služby sa rovná alebo je vyššia ako 473 000 EUR.
(4)
Na výpočet predpokladanej hodnoty zákazky na poskytnutie služby v odsekoch 1 až 3 sa použije § 5.
§ 105
Účasť v súťaži návrhov
(1)
Súťaž návrhov sa vyhlasuje spravidla pre neobmedzený počet účastníkov.
(2)
Ak sa súťaž návrhov vyhlasuje pre obmedzený počet účastníkov, v súťažných podmienkach sa musia určiť kritériá výberu účastníkov. Kritériá výberu účastníkov musia byť určené jednoznačne, zrozumiteľne a nediskriminačne, aby umožnili účasť dostatočnému počtu účastníkov, a tým umožnili efektívnu súťaž. Kritériá výberu účastníkov nesmú obmedzovať účasť požiadavkou na sídlo účastníka na určitom území alebo časti územia štátu, ani požiadavkou na jeho právnu formu.
(3)
Účastníkom v konkrétnej súťaži návrhov nemôže byť ten, kto v súťažných podmienkach vypracoval kritériá výberu účastníkov alebo kritériá hodnotenia došlých návrhov, ani jemu blízka osoba.
(4)
Za účasť v súťaži návrhov nemožno požadovať zábezpeku.
(5)
Súťaž návrhov sa vyhlasuje uverejnením oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov.
(6)
Ak ide o súťaž návrhov podľa § 104, oznámenie o vyhlásení súťaže návrhov sa doručuje publikačnému úradu a úradu. Na spôsob a formu uverejnenia oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov sa vzťahuje § 23.
§ 106
Súťažné podmienky
(1)
Súťaž návrhov sa uskutočňuje podľa súťažných podmienok. Súťažné podmienky musia byť dostupné odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov. Úhrada za súťažné podmienky nesmie presiahnuť skutočné náklady na ich rozmnoženie.
(2)
Súťažné podmienky musia obsahovať
a)
identifikáciu vyhlasovateľa,
b)
opis predmetu súťaže návrhov a požiadavky na rozsah, obsah a formu návrhu,
c)
druh súťaže návrhov,
d)
okruh účastníkov a kritériá ich výberu, ak ide o súťaž návrhov s obmedzeným počtom účastníkov,
e)
lehotu na prevzatie súťažných podmienok, lehotu na predkladanie návrhov a predpokladanú lehotu na vyhodnotenie súťaže návrhov,
f)
zloženie poroty s uvedením mien a priezvisk členov a náhradníkov poroty,
g)
kritériá hodnotenia predložených návrhov a relatívnu váhu jednotlivých kritérií,
h)
údaj, či rozhodnutie poroty je pre vyhlasovateľa záväzné a zákazka bude zadaná účastníkovi, ktorého návrh vybrala porota ako víťazný, alebo niektorému z účastníkov, ktorých návrhy vybrala porota ako víťazné, podľa poradia zostaveného porotou,
i)
počet a hodnota cien udeľovaných za víťazný návrh alebo víťazné návrhy,
j)
hodnota prípadných odmien účastníkom, ktorí splnili súťažné podmienky, ale ich návrh porota nevybrala ako víťazný alebo jeden z víťazných,
k)
spôsob a forma komunikácie s účastníkmi,
l)
údaj, či súťažné podmienky boli pred zverejnením overené podľa osobitného zákona,17) ak ide o súťaž návrhov v oblasti architektúry, územného plánovania a stavebného inžinierstva,
m)
ďalšie údaje, ktoré vyhlasovateľ považuje za účelné.
(3)
Súťažné podmienky nemožno po vyhlásení súťaže návrhov meniť a až do podpísania zápisnice o výsledkoch súťaže návrhov sú záväzné pre vyhlasovateľa, pre porotu a pre účastníkov.
§ 107
Porota
(1)
Vyhlasovateľ je povinný zostaviť najmenej päťčlennú porotu zloženú z osôb, ktoré budú schopné odborne posúdiť súťažné podmienky a predložené návrhy. Ak sa od účastníkov vyžaduje určitá odborná kvalifikácia, najmenej tretina členov poroty musí mať rovnakú alebo rovnocennú odbornú kvalifikáciu.
(2)
Členom poroty, ani náhradníkom člena poroty v konkrétnej súťaži návrhov nemôže byť ten, kto je účastníkom, jemu blízkou osobou, jeho zamestnanec, spoločník alebo spolupracovník.
(3)
Úlohou poroty je
a)
posúdiť súťažné podmienky pred vyhlásením súťaže návrhov,
b)
kontrolovať dodržiavanie súťažných podmienok počas súťaže návrhov,
c)
skontrolovať úplnosť predložených návrhov podľa súťažných podmienok,
d)
vylúčiť návrhy predložené po lehote alebo podané na nepríslušnom mieste a návrhy, pri ktorých bola porušená anonymita, alebo ktoré inak nevyhoveli požiadavkám podľa súťažných podmienok,
e)
vyhodnotiť predložené návrhy podľa kritérií určených v súťažných podmienkach,
f)
zostaviť poradie predložených návrhov podľa kritérií určených v súťažných podmienkach,
g)
rozhodnúť o udelení cien za návrhy a odmien účastníkom podľa súťažných podmienok,
h)
vyhotoviť zápisnicu.
(4)
Porota hodnotí návrhy pri zachovaní ich anonymity a výlučne podľa kritérií určených v súťažných podmienkach. Anonymita musí byť zachovaná až do rozhodnutia o poradí návrhov.
(5)
Zápisnicu o zasadnutí poroty, na ktorom sa rozhodlo o poradí návrhov a o rozdelení cien a odmien, podpisujú všetci členovia poroty. Kópia zápisnice sa doručuje vyhlasovateľovi a všetkým účastníkom.
§ 108
Výsledok súťaže návrhov
(1)
Výsledok súťaže návrhov sa zverejňuje rovnakým spôsobom ako vyhlásenie súťaže návrhov. Výsledok súťaže návrhov sa oznámi každému účastníkovi, ktorého návrh hodnotila porota.
(2)
Ak ide o súťaž návrhov podľa § 104, oznámenie o výsledku súťaže návrhov sa posiela publikačnému úradu a úradu. Na spôsob a formu uverejnenia oznámenia o výsledku súťaže návrhov sa vzťahuje § 22 ods. 3, § 23 a § 50 ods. 6.
(3)
Návrhy, za ktoré bola udelená a vyplatená cena alebo odmena, sú vlastníctvom vyhlasovateľa. Ostatné návrhy sa vrátia účastníkom.
(4)
Návrhy, ktoré sú predmetom autorského práva, môže vyhlasovateľ použiť len so súhlasom autora. S vlastníctvom návrhu neprechádza na vyhlasovateľa autorské právo.
PIATA ČASŤ
SPRÁVA VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
PRVÁ HLAVA
ÚRAD
§ 109
(1)
Úrad je ústredným orgánom štátnej správy pre verejné obstarávanie. Sídlom úradu je Bratislava.
(2)
Úrad môže zriaďovať mimo svojho sídla stále alebo dočasné pracoviská. Tieto pracoviská nemajú právnu subjektivitu.
§ 110
(1)
Na čele úradu je predseda, ktorého vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“).
(2)
Predsedu úradu zastupuje podpredseda úradu. Podpredsedu úradu vymenúva a odvoláva vláda na návrh predsedu úradu.
(3)
Funkčné obdobie predsedu úradu a podpredsedu úradu je päťročné. Tá istá osoba môže vykonávať funkciu predsedu úradu alebo podpredsedu úradu najviac dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia.
§ 111
(1)
Výkon funkcie predsedu úradu a podpredsedu úradu sa skončí
a)
uplynutím funkčného obdobia,
b)
vzdaním sa funkcie,
c)
odvolaním z funkcie,
d)
smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho.
(2)
Vláda odvolá predsedu úradu a podpredsedu úradu z funkcie, ak
a)
bol právoplatne odsúdený pre úmyselný trestný čin,
b)
bol právoplatným rozhodnutím súdu pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo bola jeho spôsobilosť na právne úkony obmedzená,
c)
vykonáva funkciu alebo činnosť nezlučiteľnú s funkciou predsedu alebo podpredsedu,18)
d)
nevykonáva funkciu dlhšie ako šesť po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov.
(3)
Vláda môže pozastaviť výkon funkcie predsedovi úradu a podpredsedovi úradu, ak bolo proti nim začaté trestné stíhanie v súvislosti s výkonom ich funkcie.
§ 112
Pôsobnosť úradu
Úrad
a)
vypracúva koncepcie verejného obstarávania a pripravuje programy odbornej prípravy a preškoľovania,
b)
vykonáva štátnu správu v oblasti verejného obstarávania,
c)
vykonáva dohľad nad verejným obstarávaním,
d)
spolupracuje s Európskou komisiou a zabezpečuje plnenie informačných povinností voči Európskej komisii v pôsobnosti tohto zákona,
e)
predkladá najmenej raz ročne správu o výsledkoch verejného obstarávania a fungovaní verejného obstarávania vláde a na požiadanie aj výboru Národnej rady Slovenskej republiky,
f)
vydáva neperiodické publikácie,
g)
vedie zoznam podnikateľov,
h)
vydáva preukazy o odbornej spôsobilosti a vedie zoznam odborne spôsobilých osôb,
i)
registruje osoby podľa § 116 ods. 3 a vedie zoznam registrovaných osôb,
j)
metodicky usmerňuje účastníkov procesu verejného obstarávania,
k)
zverejňuje všetky svoje metodické usmernenia pre účastníkov procesu verejného obstarávania a všetky svoje rozhodnutia o námietkach vrátane odôvodnenia,
l)
ukladá pokuty za správne delikty,
m)
vedie a verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi sprístupňuje na svojej internetovej stránke vzory elektronických dokumentov, špeciálne programové vybavenie spĺňajúce podmienky podľa § 18 ods. 4 a iné náležitosti potrebné na zabezpečenie elektronickej komunikácie pri obstarávaní tovarov podľa § 25 ods. 3, § 91 ods. 3 a § 99 ods. 2,
n)
vykonáva ďalšie činnosti podľa tohto zákona.
§ 113
Vestník
(1)
Úrad vydáva vestník, v ktorom sa uverejňujú
a)
oznámenia používané vo verejnom obstarávaní,
b)
zoznam podnikateľov a zmeny v ňom,
c)
podnikatelia, ktorí boli vyčiarknutí zo zoznamu podnikateľov z dôvodu uvedeného v § 134 ods. 2 písm. b) alebo c),
d)
zoznam odborne spôsobilých osôb a zmeny v ňom,
e)
zoznam organizátorov školenia a údaje týkajúce sa odbornej prípravy,
f)
termíny skúšok,
g)
výzvy na preškolenie a termíny preškolenia,
h)
používanie klasifikácií vo verejnom obstarávaní,
i)
zoznam verejných obstarávateľov a zoznam obstarávateľov podliehajúcich Dohode o vládnom obstarávaní,
j)
prepočty finančných limitov pre nadlimitné metódy verejného obstarávania do slovenskej meny,
k)
ďalšie informácie podľa rozhodnutia úradu.
(2)
Za obsahovú správnosť podkladov na uverejnenie zodpovedá ten, kto tieto podklady na uverejnenie poslal. Úrad je oprávnený vykonávať redakčnú úpravu údajov, ktoré sa majú uverejniť vo vestníku, bez zmeny vecnej náplne a zmyslu uverejňovaných údajov alebo informácií. Tlačové chyby vo vestníku sa odstraňujú uverejnením redakčného oznámenia o ich oprave.
§ 114
Povinnosti úradu voči Európskej komisii
(1)
Úrad
a)
vypracúva a predkladá Európskej komisii do 31. októbra každého roka štatistický výkaz o zmluvách uzavretých v predchádzajúcom kalendárnom roku,
b)
pravidelne oznamuje Európskej komisii všetky zmeny v zozname verejných obstarávateľov a v zozname obstarávateľov,
c)
oznamuje Európskej komisii, ktoré orgány a inštitúcie v Slovenskej republike vydávajú doklady a potvrdenia podľa § 26 ods. 2,
d)
oznamuje Európskej komisii znenie platných všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti verejného obstarávania,
e)
na základe oznámení právnických osôb alebo fyzických osôb informuje Európsku komisiu o všeobecných právnych alebo praktických ťažkostiach, s ktorými sa tieto osoby stretli v tretích krajinách pri zadávaní zákazky na poskytnutie služby alebo ktoré im vznikli z dôvodu nedodržiavania ustanovení medzinárodného pracovného práva pri zadávaní zákazky v tretích krajinách.
(2)
Štatistický výkaz podľa odseku 1 písm. a) obsahuje,
a)
ak ide o verejného obstarávateľa podľa § 6 ods. 1 písm. a), informácie o počte uzavretých zmlúv a zmluvných cenách nadlimitných zákaziek
1.
v členení podľa použitých postupov zadávania nadlimitných zákaziek, samostatne na dodávku tovaru, stavebné práce podľa prílohy č. 1 a služby podľa príloh č. 2 a 3, podľa kategórií slovníka obstarávania a štátnej príslušnosti uchádzača, s ktorým bola uzavretá zmluva, ak je to možné; ak ide o zmluvy uzavreté rokovacím konaním so zverejnením alebo rokovacím konaním bez zverejnenia v členení podľa § 55 ods. 1 alebo § 58 ods. 1 s uvedením počtu uzavretých zmlúv so zahraničnými uchádzačmi za každý členský štát a za každú tretiu krajinu a ich zmluvnej ceny,
2.
na základe výnimiek podľa medzinárodnej zmluvy,19)
b)
ak ide o verejného obstarávateľa podľa § 6 ods. 1 písm. b) až e), za každú kategóriu verejných obstarávateľov informácie o počte uzavretých zmlúv a zmluvných cenách nadlimitných zákaziek v členení podľa písmena a) prvého bodu a podľa písmena a) druhého bodu,
c)
ak ide o obstarávateľa podľa § 8, informácie
1.
o celkovej zmluvnej cene podlimitných zákaziek v členení podľa členských štátov a činností podľa § 8 ods. 3 až 9,
2.
potrebné na monitorovanie plnenia medzinárodnej zmluvy,20) ak ide o činnosti podľa § 8 ods. 3 až 7 a ods. 9 písm. b), okrem služieb uvedených v prílohe č. 2 kategórii 8, telekomunikačných služieb uvedených v prílohe č. 2 kategórii 5 podľa slovníka obstarávania zodpovedajúcich kódom CPC 7524, 7525 a 7526 a služieb uvedených v prílohe č. 3,
d)
informácie vyžadované podľa medzinárodnej zmluvy.20)
§ 115
Opravný mechanizmus
(1)
Ak Európska komisia oznámi Slovenskej republike a verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi dôvody, ktoré ju viedli k záveru, že došlo k porušeniu právnych aktov Európskych spoločenstiev a Európskej únie v oblasti verejného obstarávania, a požiada o nápravu, postupuje sa podľa odsekov 2 až 5.
(2)
Úrad oznámi Európskej komisii
a)
informáciu, že porušenie podľa odseku 1 bolo napravené, a pripojí dôkaz o tejto skutočnosti,
b)
odôvodnené vysvetlenie, prečo nedošlo k náprave porušenia,
c)
informáciu, že verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nekonal v dôsledku uplatnenia revíznych postupov.
(3)
Lehota na oznámenie podľa odseku 2 je
a)
21 dní odo dňa doručenia oznámenia podľa odseku 1, ak ide o zadávanie zákazky verejným obstarávateľom,
b)
30 dní odo dňa doručenia oznámenia podľa odseku 1, ak ide o zadávanie zákazky obstarávateľom.
(4)
V odôvodnení podľa odseku 2 písm. b) sa najmä uvádza, že porušenie podľa odseku 1 bolo predmetom revíznych postupov podľa tohto zákona. Úrad je povinný o výsledku konania bezodkladne informovať Európsku komisiu.
(5)
Úrad je povinný po oznámení informácií podľa odseku 2 písm. c) bezodkladne informovať Európsku komisiu o pokračovaní v postupe zadávania zákazky pozastavenom v dôsledku uplatnenia revíznych postupov alebo o začatí nového postupu zadávania zákazky sčasti alebo celkom sa vzťahujúcej na predchádzajúci postup zadávania zákazky. V tejto novej informácii sa uvedie, či došlo k náprave alebo odôvodnenie, prečo nedošlo k náprave.
DRUHÁ HLAVA
ODBORNÁ SPÔSOBILOSŤ NA VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
§ 116
(1)
Verejný obstarávateľ, obstarávateľ a osoba podľa § 7 je povinná vykonávať činnosti vo verejnom obstarávaní prostredníctvom fyzických osôb, ktoré získali odbornú spôsobilosť na verejné obstarávanie podľa tohto zákona (ďalej len „odborná spôsobilosť“) a sú zapísané v zozname odborne spôsobilých osôb, ktorý vedie úrad.
(2)
Odbornou spôsobilosťou sa rozumie súhrn odborných vedomostí a praktických skúseností potrebných na zabezpečenie úloh verejného obstarávateľa, obstarávateľa a osoby podľa § 7 vo verejnom obstarávaní.
(3)
Činnosti vo verejnom obstarávaní môže verejný obstarávateľ, obstarávateľ a osoba podľa § 7 vykonávať prostredníctvom inej osoby, ktorá je podnikateľom21) a ktorá môže požiadať úrad o registráciu; týmto nie je dotknutá zodpovednosť verejného obstarávateľa, obstarávateľa a osoby podľa § 7 podľa tohto zákona.
(4)
Podmienkou registrácie podľa odseku 3 je
a)
osvedčenie o atestácii vydané podľa odseku 6 akreditovanou osobou podľa osobitného predpisu,22)
b)
skutočnosť, že sa zodpovedný zástupca na verejné obstarávanie a všetky osoby, ktoré pre neho vykonávajú činnosti vo verejnom obstarávaní, nedopustili závažného porušenia odborných povinností vykonávaných vo verejnom obstarávaní.
(5)
Žiadosť o registráciu obsahuje
a)
obchodné meno a sídlo (právnická osoba) alebo miesto podnikania (fyzická osoba),
b)
právnu formu,
c)
identifikačné číslo organizácie,
d)
meno, priezvisko a tituly odborne spôsobilých osôb na verejné obstarávanie a registračné číslo preukazu odbornej spôsobilosti,
e)
osvedčenie o atestácii.
(6)
Akreditovaná osoba (atestátor) posúdi a vydá osvedčenie o atestácii,
a)
ak žiadateľ predloží doklad o oprávnení podnikať vo verejnom obstarávaní,
b)
ak žiadateľ preukáže, že spĺňa podmienku podľa § 26 ods. 1 písm. c) predložením potvrdenia príslušného súdu,
c)
ak žiadateľ preukáže zhodu zavedeného a zdokumentovaného systému verejného obstarávania v špecifikovanej oblasti s požiadavkami tohto zákona,
d)
ak zodpovedný zástupca na verejné obstarávanie a všetky osoby, ktoré pre neho vykonávajú činnosť vo verejnom obstarávaní, majú odbornú spôsobilosť na verejné obstarávanie a sú zapísané v zozname odborne spôsobilých osôb, ktorý vedie úrad.
(7)
Úrad zaregistruje osobu na základe jej žiadosti, ak spĺňa podmienky podľa odseku 4 do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti.
(8)
Ak žiadosť o registráciu nespĺňa všetky požadované náležitosti, úrad vyzve žiadateľa, aby ich v určenej lehote doplnil. Ak ich žiadateľ v určenej lehote nedoplní, úrad konanie zastaví a žiadosť mu s prílohami vráti.
(9)
Úrad registráciu zruší,
a)
ak zistí nedostatky pri výkone činností vo verejnom obstarávaní,
b)
ak registrovaná osoba prestala spĺňať podmienky registrácie,
c)
ak registrovaná osoba nesplnila povinnosť oznámiť zmenu údajov,
d)
ak o to požiada registrovaná osoba.
(10)
Registrovaná osoba je povinná písomne oznámiť úradu do 30 dní zmenu údajov, ktoré sa uvádzajú v žiadosti o registráciu a doložiť ju dokladom preukazujúcim uskutočnenú zmenu.
(11)
Zoznam registrovaných osôb je verejne prístupný zoznam, do ktorého môže každý nazrieť a robiť si z neho výpisy. Zoznam registrovaných osôb zverejní úrad na svojej internetovej stránke.
§ 117
Predpoklady na získanie odbornej spôsobilosti
(1)
Predpoklady na získanie odbornej spôsobilosti sú
a)
bezúhonnosť žiadateľa,
b)
vysokoškolské vzdelanie a štyri roky odbornej praxe vo verejnom obstarávaní alebo úplné stredné vzdelanie a šesť rokov odbornej praxe vo verejnom obstarávaní,
c)
účasť na odbornej príprave,
d)
úspešné vykonanie skúšky.
(2)
Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace.
(3)
Odborná prax žiadateľa vo verejnom obstarávaní sa preukazuje dokladmi, z ktorých možno zistiť požadovanú dĺžku a obsah odbornej praxe vo verejnom obstarávaní do dňa začatia odbornej prípravy.
§ 118
Odborná príprava
(1)
Odbornú prípravu žiadateľov vykonáva organizátor školenia v rozsahu dohodnutom s úradom a pod dozorom úradu. Na inú odbornú prípravu ako vykonanú organizátorom školenia úrad neprihliada.
(2)
Do odbornej prípravy sa zaradí žiadateľ, ktorý do dňa začatia prípravy predloží organizátorovi školenia
a)
výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
b)
doklad o dosiahnutom vzdelaní,
c)
doklad o absolvovaní odbornej praxe podľa § 117 ods. 3,
d)
iné doklady, ktorými preukazuje obsah a dĺžku praxe podľa § 117 ods. 3.
§ 119
Skúšobná komisia úradu
(1)
Skúška sa vykonáva pred skúšobnou komisiou úradu, ktorá je najmenej trojčlenná. Členov skúšobnej komisie úradu a jej predsedu vymenúva a odvoláva predseda úradu.
(2)
Skúšobná komisia úradu je spôsobilá skúšať a rozhodovať o výsledku skúšky, ak sú súčasne prítomní všetci jej členovia; uznáša sa väčšinou hlasov.
(3)
Podrobnosti o činnosti skúšobnej komisie úradu upravuje štatút skúšobnej komisie, ktorý vydá predseda úradu.
Skúška
§ 120
(1)
Skúšku môže vykonať iba žiadateľ, ktorý sa zúčastnil na odbornej príprave a požiadal úrad o vykonanie skúšky. Potvrdenie o absolvovaní odbornej prípravy predloží žiadateľ skúšobnej komisii úradu pred začatím skúšky. Skúška sa vykonáva bezodplatne.
(2)
Skúškou sa overujú odborné vedomosti a znalosti právnych predpisov súvisiacich s verejným obstarávaním. Skúška sa skladá z písomnej časti a ústnej časti. Pred začatím skúšky skúšobná komisia úradu overí totožnosť žiadateľa.
(3)
Termíny skúšok vyhlasuje úrad. Pozvanie na skúšku oznámi úrad žiadateľovi najneskôr desať dní pred jej konaním.
§ 121
(1)
Každú časť skúšky skúšobná komisia úradu hodnotí samostatne, a to hodnotením „vyhovel“ alebo „nevyhovel“. O priebehu skúšky a o jej hodnotení skúšobná komisia úradu vyhotoví zápisnicu, ktorú podpisujú všetci prítomní členovia skúšobnej komisie úradu. Priebeh skúšky upravuje skúšobný poriadok, ktorý vydá predseda úradu.
(2)
Žiadateľ úspešne vykonal skúšku, ak vyhovel z oboch častí skúšky. Žiadateľ, ktorý nevyhovel z jednej časti skúšky, môže požiadať úrad o opakovanie skúšky najviac dvakrát.
(3)
Úspešné vykonanie skúšky je podmienka na zápis odborne spôsobilej osoby do zoznamu odborne spôsobilých osôb a na vydanie preukazu o odbornej spôsobilosti.
§ 122
Žiadosť o zápis do zoznamu odborne spôsobilých osôb
(1)
Žiadosť o zápis do zoznamu odborne spôsobilých osôb obsahuje
a)
meno, priezvisko, titul a rodné číslo,
b)
adresu bydliska,
c)
obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania zamestnávateľa, ak ide o zamestnanca, alebo obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania, ak ide o podnikateľa.
(2)
Prílohou žiadosti o zápis do zoznamu odborne spôsobilých osôb je potvrdenie o úspešnom vykonaní skúšky a doklad o zaplatení správneho poplatku.
Zoznam odborne spôsobilých osôb
§ 123
(1)
Zoznam odborne spôsobilých osôb je verejne prístupný zoznam, do ktorého môže každý nazrieť a robiť si z neho výpisy.
(2)
Úrad rozhodne o zapísaní do zoznamu odborne spôsobilých osôb každého, kto splnil predpoklady na získanie odbornej spôsobilosti a požiadal o zápis do zoznamu odborne spôsobilých osôb.
§ 124
(1)
V zozname odborne spôsobilých osôb sa vedú tieto údaje:
a)
meno, priezvisko a titul odborne spôsobilej osoby,
b)
adresa bydliska,
c)
dátum vykonania skúšky,
d)
dátum vydania preukazu o odbornej spôsobilosti,
e)
registračné číslo.
(2)
V zozname odborne spôsobilých osôb sa uverejňujú údaje uvedené v odseku 1 písm. a), b) a e).
(3)
Odborne spôsobilá osoba je povinná oznámiť úradu do 30 dní zmenu údajov, ktoré sa uvádzajú v žiadosti o zápis do zoznamu odborne spôsobilých osôb.
§ 125
(1)
Úrad vyčiarkne zo zoznamu odborne spôsobilých osôb toho,
a)
kto zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho,
b)
kto bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo koho spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená,
c)
kto písomne požiadal úrad o vyčiarknutie zo zoznamu odborne spôsobilých osôb.
(2)
Úrad rozhodne o vyčiarknutí zo zoznamu odborne spôsobilých osôb toho,
a)
kto sa bezdôvodne nezúčastnil na preškolení,
b)
kto nevykonával činnosti vo verejnom obstarávaní viac ako tri po sebe nasledujúce roky,
c)
kto neoznámil úradu zmenu údajov uvedených v preukaze o odbornej spôsobilosti,
d)
kto závažne porušil zákon pri výkone činnosti súvisiacej s verejným obstarávaním; za závažné porušenie zákona sa považuje porušenie princípov podľa § 9 ods. 2,
e)
o kom úrad dodatočne zistí, že nespĺňa predpoklady odbornej spôsobilosti,
f)
kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin súvisiaci s verejným obstarávaním,
g)
kto nevyhovel pri preskúšaní podľa § 127 ods. 1 a 4.
(3)
Pred vyčiarknutím zo zoznamu odborne spôsobilých osôb podľa odseku 2 úrad vyzve toho, koho sa vyčiarknutie týka, aby sa k tomu do 15 dní odo dňa doručenia výzvy vyjadril. Ak sa v tejto lehote nevyjadrí alebo ak z vyjadrenia nie je zrejmé, že nie je dôvod na vyčiarknutie, úrad odborne spôsobilú osobu zo zoznamu odborne spôsobilých osôb vyčiarkne a vyzve ju, aby v určenej lehote odovzdala preukaz o odbornej spôsobilosti.
§ 126
Preukaz o odbornej spôsobilosti
(1)
Úrad vydá každému, koho zapísal do zoznamu odborne spôsobilých osôb, do 30 dní od zápisu preukaz o odbornej spôsobilosti, ktorý obsahuje tieto údaje:
a)
meno, priezvisko a titul odborne spôsobilej osoby,
b)
adresu bydliska,
c)
dátum vydania preukazu o odbornej spôsobilosti,
d)
názov úradu a odtlačok úradnej pečiatky úradu,
e)
registračné číslo,
f)
podpis predsedu úradu alebo ním poverenej osoby.
(2)
Preukazom o odbornej spôsobilosti držiteľ preukazuje svoju spôsobilosť na vykonávanie činností vo verejnom obstarávaní.
(3)
Preukaz stráca platnosť stratou, odcudzením, zničením alebo vyčiarknutím odborne spôsobilej osoby zo zoznamu odborne spôsobilých osôb.
(4)
Odborne spôsobilá osoba je povinná
a)
bezodkladne oznámiť úradu stratu, odcudzenie alebo zničenie preukazu o odbornej spôsobilosti,
b)
vrátiť preukaz o odbornej spôsobilosti na výzvu úradu,
c)
na požiadanie úradu poskytnúť informácie o činnostiach, ktoré vykonávala vo verejnom obstarávaní.
(5)
Odborne spôsobilá osoba môže z dôvodu straty, odcudzenia alebo zničenia preukazu o odbornej spôsobilosti požiadať úrad o vydanie duplikátu preukazu, za ktorý sa platí správny poplatok.
§ 127
Preškoľovanie, preskúšanie
(1)
Úrad nariadi preškolenie odborne spôsobilých osôb a môže nariadiť ich preskúšanie, ak nastali podstatné zmeny v právnych predpisoch o verejnom obstarávaní. Odborne spôsobilá osoba je povinná zúčastniť sa preškolenia na výzvu úradu.
(2)
Preškolenie vykonáva organizátor školenia podľa školiacich programov schválených úradom.
(3)
Úrad písomne vyzve odborne spôsobilé osoby na preškolenie a výzvu na preškolenie zverejní aj vo vestníku.
(4)
Úrad môže nariadiť preskúšanie odborne spôsobilej osoby aj vtedy, ak táto nevykonáva činnosti vo verejnom obstarávaní v súlade s týmto zákonom. Na preskúšanie sa vzťahuje § 119.
TRETIA HLAVA
ZOZNAM PODNIKATEĽOV
§ 128
(1)
Úrad vedie zoznam podnikateľov, ktorí preukázali spôsobilosť na uzavieranie zmlúv alebo rámcových dohôd vo verejnom obstarávaní a ktorí o zapísanie požiadali. Zapísanie v zozname podnikateľov oprávňuje podnikateľa preukázať vo verejnom obstarávaní splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 26 ods. 2 potvrdením úradu.
(2)
Zoznam podnikateľov je verejne prístupný zoznam, do ktorého môže každý nazrieť a robiť si z neho výpisy. Zoznam podnikateľov zverejní úrad na svojej internetovej stránke.
(3)
Údaje zapísané v zozname sú účinné voči každému verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi a nie je potrebné ich v postupoch verejného obstarávania overovať.
(4)
Proti verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi, ktorý koná v dôvere v zápis do zoznamu, nemôže podnikateľ, ktorého sa zápis týka, namietať, že zápis nezodpovedá skutočnosti.
(5)
Zápis do zoznamu sa vykonáva s platnosťou na jeden rok.
Žiadosť o zápis
§ 129
Žiadosť o zápis do zoznamu obsahuje
a)
obchodné meno a sídlo podnikateľa,
b)
predmet podnikania,
c)
právnu formu podnikateľa,
d)
identifikačné číslo organizácie,
e)
zoznam členov štatutárneho orgánu s uvedením ich mien, priezvisk a rodných čísel,
f)
odtlačok pečiatky a podpis člena štatutárneho orgánu podnikateľa v súlade s dokladom preukazujúcim oprávnenie podnikať,
g)
doklady podľa § 26 ods. 2.
§ 130
(1)
Ak žiadosť nespĺňa všetky požadované náležitosti, úrad vyzve podnikateľa, aby ich v určenej lehote doplnil. Ak ich podnikateľ v určenej lehote nedoplní, úrad konanie zastaví a žiadosť mu s prílohami vráti.
(2)
Úrad zapíše podnikateľa do zoznamu do 15 dní odo dňa doručenia žiadosti, a ak žiadosť nespĺňala požadované náležitosti, odo dňa jej doplnenia.
(3)
Úrad nezapíše do zoznamu podnikateľa, ktorý nespĺňa podmienky účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 26.
§ 131
Obsah zoznamu podnikateľov
Zoznam podnikateľov obsahuje
a)
obchodné meno a sídlo podnikateľa,
b)
predmet podnikania,
c)
identifikačné číslo organizácie,
d)
registračné číslo.
§ 132
Zmena údajov
(1)
Podnikateľ je povinný písomne oznámiť úradu do 30 dní zmenu údajov, ktoré sa uvádzajú v žiadosti, a doložiť ju aktuálnym dokladom preukazujúcim uskutočnenú zmenu.
(2)
Úrad aktualizuje údaje v zozname podnikateľov na základe oznámených zmien a doručených dokladov.
(3)
Úrad predĺži platnosť zápisu v zozname podnikateľov, ak podnikateľ najneskôr 30 dní pred uplynutím platnosti zápisu podá novú žiadosť s dokladmi podľa § 26 ods. 2.
§ 133
Potvrdenie o zapísaní do zoznamu podnikateľov
(1)
Úrad vydá podnikateľovi potvrdenie do siedmich dní odo dňa jeho zapísania do zoznamu podnikateľov.
(2)
Potvrdenie úradu obsahuje údaje vedené v zozname podnikateľov. Potvrdenie sa vydáva na úradnom tlačive úradu.
(3)
Podnikateľ zapísaný v zozname podnikateľov môže z dôvodu straty, odcudzenia alebo zničenia požiadať úrad o vydanie duplikátu potvrdenia o zapísaní do zoznamu podnikateľov. Za vydanie duplikátu sa platí správny poplatok.
§ 134
Vyčiarknutie zo zoznamu podnikateľov
(1)
Úrad vyčiarkne zo zoznamu podnikateľov
a)
fyzickú osobu, ktorá zomrela alebo bola vyhlásená za mŕtvu,
b)
právnickú osobu, ktorá zanikla,
c)
toho, kto o to písomne požiadal.
(2)
Úrad rozhodne o vyčiarknutí zo zoznamu podnikateľov toho, kto
a)
prestal spĺňať podmienky účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 26,
b)
nesplnil povinnosť oznámiť zmenu údajov,
c)
použil na zapísanie do zoznamu podnikateľov doklady, ktoré sa ukázali ako sfalšované alebo neplatné.
(3)
Úrad oznámi podnikateľovi zistenie dôvodu vyčiarknutia zo zoznamu podnikateľov podľa odseku 2 a vyzve ho, aby sa k tomu vyjadril do 15 dní odo dňa doručenia oznámenia. Ak sa v tejto lehote podnikateľ nevyjadrí alebo z vyjadrenia nie je zrejmé, že nie je dôvod na vyčiarknutie, úrad rozhodne o vyčiarknutí podnikateľa zo zoznamu.
(4)
Ak bol podnikateľ vyčiarknutý z dôvodu uvedeného v odseku 2 písm. b) alebo c), opätovne ho možno zapísať do zoznamu podnikateľov po uplynutí troch rokov od vyčiarknutia zo zoznamu.
ŠTVRTÁ HLAVA
REVÍZNE POSTUPY
§ 135
Revízne postupy podľa tohto zákona sú:
a)
žiadosť o nápravu podaná verejnému obstarávateľovi, obstarávateľovi alebo osobe podľa § 7 pred uzavretím zmluvy, rámcovej dohody alebo v súťaži návrhov,
b)
dohľad nad verejným obstarávaním.
§ 136
Žiadosť o nápravu
(1)
Uchádzač, záujemca, účastník alebo osoba, ktorá sa domnieva, že jej práva alebo právom chránené záujmy boli alebo mohli byť dotknuté postupom verejného obstarávateľa, obstarávateľa alebo osoby podľa § 7, môže podať žiadosť o nápravu
a)
proti podmienkam uvedeným v oznámení podľa § 50 ods. 4, § 77 alebo § 105 ods. 5,
b)
proti podmienkam uvedeným v súťažných podkladoch alebo v iných dokumentoch poskytnutých verejným obstarávateľom, obstarávateľom alebo osobou podľa § 7 v lehote na predkladanie ponúk alebo proti podmienkam uvedeným v súťažných podmienkach v súťaži návrhov poskytnutých v lehote na predkladanie návrhov,
c)
proti podmienkam uvedeným vo výzve na predkladanie ponúk alebo návrhov,
d)
proti výberu záujemcov v užšej súťaži podľa § 52 ods. 1 a § 82 ods. 1, v rokovacom konaní so zverejnením podľa § 56 ods. 1 a § 85 ods. 1 alebo v súťaži návrhov podľa § 105 ods. 2,
e)
proti vylúčeniu uchádzača, záujemcu alebo účastníka,
f)
proti výsledku vyhodnotenia ponúk alebo návrhov,
g)
proti úkonu verejného obstarávateľa, obstarávateľa alebo osoby podľa § 7 inému ako uvedenému v písmenách a) až f).
(2)
Žiadosť o nápravu musí obsahovať
a)
identifikačné údaje žiadateľa,
b)
identifikačné údaje verejného obstarávateľa, obstarávateľa alebo osoby podľa § 7,
c)
označenie verejného obstarávania, proti ktorému žiadosť o nápravu smeruje,
d)
označenie porušenia postupu podľa odseku 1,
e)
opis rozhodujúcich skutočností a označenie dôkazov,
f)
návrh žiadateľa na vybavenie žiadosti o nápravu,
g)
podpis žiadateľa alebo osoby oprávnenej konať za žiadateľa.
(3)
Písomná žiadosť o nápravu musí byť doručená verejnému obstarávateľovi, obstarávateľovi alebo osobe podľa § 7
a)
do siedmich dní odo dňa uverejnenia oznámenia podľa § 50 ods. 4, § 77 alebo § 105 ods. 5, ak žiadosť o nápravu smeruje proti podmienkam uvedeným v oznámení,
b)
do siedmich dní odo dňa prevzatia súťažných podkladov alebo iných dokumentov poskytnutých v lehote na predkladanie ponúk alebo podmienkam uvedeným v súťažných podmienkach pri súťaži návrhov poskytnutých v lehote na predkladanie návrhov, ak žiadosť o nápravu smeruje proti podmienkam uvedeným v súťažných podkladoch alebo v iných dokumentoch poskytnutých v lehote na predkladanie ponúk alebo v súťažných podmienkach poskytnutých v lehote na predkladanie návrhov,
c)
do siedmich dní odo dňa prevzatia výzvy na predkladanie ponúk alebo návrhov, ak žiadosť o nápravu smeruje proti podmienkam uvedeným vo výzve na predkladanie ponúk alebo návrhov,
d)
do siedmich dní odo dňa prevzatia oznámenia o výsledku výberu záujemcov v užšej súťaži podľa § 52 ods. 1 a § 82 ods. 1, v rokovacom konaní so zverejnením podľa § 56 ods. 1 a § 85 ods. 1 alebo v súťaži návrhov podľa § 105 ods. 2, ak žiadosť o nápravu smeruje proti výberu záujemcov v užšej súťaži, v rokovacom konaní so zverejnením alebo proti výberu účastníkov v súťaži návrhov,
e)
do siedmich dní odo dňa prevzatia oznámenia o vylúčení uchádzača, záujemcu alebo účastníka, ak žiadosť o nápravu smeruje proti vylúčeniu uchádzača, záujemcu alebo účastníka,
f)
do siedmich dní odo dňa prevzatia oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk alebo návrhov, ak žiadosť o nápravu smeruje proti výsledku vyhodnotenia ponúk alebo návrhov,
g)
kedykoľvek pred uzavretím zmluvy alebo v súťaži návrhov, ak žiadosť o nápravu smeruje proti úkonu verejného obstarávateľa, obstarávateľa alebo osoby podľa § 7 inému ako uvedenému v odseku 1 písm. a) až f).
(4)
Ak žiadosť o nápravu neobsahuje predpísané náležitosti, verejný obstarávateľ, obstarávateľ alebo osoba podľa § 7 najneskôr do troch pracovných dní po doručení žiadosti o nápravu vyzve žiadateľa na odstránenie nedostatkov. Doplnená žiadosť o nápravu musí byť doručená do troch pracovných dní odo dňa doručenia výzvy.
(5)
Ak žiadateľ žiadosť o nápravu nedoručí v lehotách podľa odsekov 3 a 4 alebo ak žiadosť o nápravu ani po výzve na odstránenie nedostatkov podľa odseku 4 nemá predpísané náležitosti, žiadosť o nápravu sa zamietne a žiadateľovi sa písomné zamietnutie žiadosti o nápravu s odôvodnením doručí do piatich dní od prevzatia žiadosti o nápravu alebo po uplynutí lehoty na odstránenie nedostatkov podľa odseku 4. Právo podať námietky podľa § 138 zaniká, ak sa podanie žiadosti o nápravu neuplatnilo v lehote uvedenej v odseku 3.
(6)
Verejný obstarávateľ, obstarávateľ alebo osoba podľa § 7 doručí do siedmich dní od doručenia úplnej žiadosti o nápravu podanej v lehote podľa odseku 3
a)
žiadateľovi a všetkým známym uchádzačom, záujemcom alebo účastníkom písomné oznámenie o výsledku vybavenia žiadosti o nápravu s odôvodnením a uvedením spôsobu a lehoty na vykonanie nápravy alebo
b)
žiadateľovi písomné oznámenie o zamietnutí žiadosti o nápravu s odôvodnením.
(7)
Verejný obstarávateľ, obstarávateľ alebo osoba podľa § 7 sa nebude zaoberať žiadosťou o nápravu v tej istej veci, v ktorej už postupoval podľa odseku 6. Táto skutočnosť sa v lehote podľa odseku 6 oznámi žiadateľovi s uvedením, akým spôsobom bola vec vybavená. Takéto oznámenie sa považuje za oznámenie o výsledku vybavenia žiadosti o nápravu.
(8)
Doručenie písomného oznámenia o výsledku vybavenia žiadosti o nápravu, písomného oznámenia o zamietnutí žiadosti o nápravu alebo nesplnenie povinnosti podľa odseku 6 alebo odseku 7 oprávňuje žiadateľa podať námietky v danej veci.
§ 137
Dohľad nad verejným obstarávaním
(1)
Úrad vykonáva dohľad nad dodržiavaním povinností verejného obstarávateľa, obstarávateľa alebo osoby podľa § 7 (ďalej len „kontrolovaný“).
(2)
Úrad pri výkone dohľadu
a)
rozhoduje o námietkach uchádzačov, záujemcov, účastníkov alebo osôb, ktoré sa domnievajú, že ich práva alebo právom chránené záujmy boli alebo mohli byť dotknuté postupom kontrolovaného,
b)
rozhoduje o námietkach orgánu štátnej správy, ak boli kontrolovanému poskytnuté finančné prostriedky na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služieb z Európskych spoločenstiev,
c)
vykonáva kontrolu postupu zadávania zákaziek a kontrolu súťaže návrhov organizovaných kontrolovaným,
d)
ukladá pokuty za správne delikty,
e)
vykonáva iné činnosti podľa tejto hlavy.
Konanie o námietkach
§ 138
(1)
Podaniu námietky musí predchádzať podanie žiadosti o nápravu. Zloženie kaucie podľa odseku 16 je podmienkou na postup úradu v konaní o námietkach. Tieto povinnosti sa nevzťahujú na orgán štátnej správy, ktorý podá námietky podľa § 137 ods. 2 písm. b).
(2)
Uchádzač, záujemca, účastník alebo osoba, ktorá sa domnieva, že jej práva alebo právom chránené záujmy boli alebo mohli byť dotknuté postupom kontrolovaného alebo orgán štátnej správy podľa § 137 ods. 2 písm. b) môže pred uzavretím zmluvy alebo rámcovej dohody podať námietky
a)
proti podmienkam uvedeným v oznámení podľa § 50 ods. 4, § 77 alebo § 105 ods. 5,
b)
proti podmienkam uvedeným v súťažných podkladoch alebo v iných dokumentoch poskytnutých v lehote na predkladanie ponúk alebo podmienkam uvedeným v súťažných podmienkach v súťaži návrhov poskytnutých v lehote na predkladanie návrhov,
c)
proti podmienkam uvedeným vo výzve na predkladanie ponúk alebo návrhov,
d)
proti výberu záujemcov v užšej súťaži podľa § 52 ods. 1 a § 82 ods. 1, v rokovacom konaní so zverejnením podľa § 56 ods. 1 a § 85 ods. 1 alebo v súťaži návrhov podľa § 105 ods. 2,
e)
proti vylúčeniu uchádzača, záujemcu alebo účastníka,
f)
proti výsledku vyhodnotenia ponúk alebo návrhov,
g)
proti úkonu kontrolovaného inému ako uvedenému v písmenách a) až f).
(3)
Účastníkmi konania sú navrhovateľ a kontrolovaný.
(4)
Konanie o námietkach je začaté dňom doručenia námietok úradu.
(5)
Námietky v písomnej forme musia byť podané úradu a kontrolovanému
a)
najneskôr do siedmich dní odo dňa doručenia písomného oznámenia o výsledku vybavenia žiadosti o nápravu alebo písomného oznámenia o zamietnutí žiadosti o nápravu alebo
b)
najneskôr do siedmich dní odo dňa uplynutia lehoty na doručenie písomného oznámenia o výsledku vybavenia žiadosti o nápravu alebo písomného oznámenia o zamietnutí žiadosti o nápravu, ak kontrolovaný nesplnil povinnosti podľa § 136 ods. 6 alebo ods. 7.
(6)
Námietky podané úradu musia obsahovať
a)
identifikačné údaje navrhovateľa,
b)
identifikačné údaje kontrolovaného,
c)
označenie verejného obstarávania, proti ktorému námietky smerujú,
d)
označenie skutočností, proti ktorým námietky podľa odseku 2 smerujú,
e)
opis rozhodujúcich skutočností a označenie dôkazov,
f)
návrh na rozhodnutie o námietkach podľa § 139 ods. 2 alebo ods. 3,
g)
písomné oznámenie o výsledku vybavenia žiadosti o nápravu podľa § 136 ods. 6 písm. a), písomné oznámenie o zamietnutí žiadosti o nápravu podľa § 136 ods. 6 písm. b) alebo doklad o doručení žiadosti o nápravu, ak ju kontrolovaný v zákonnej lehote nevybavil,
h)
podpis navrhovateľa alebo osoby oprávnenej konať za navrhovateľa,
i)
doklad o poukázaní kaucie na účet úradu.
(7)
Námietky podané kontrolovanému musia obsahovať náležitosti podľa odseku 6 okrem písmen g) a i).
(8)
Kontrolovaný je povinný doručiť úradu písomné vyjadrenie k podaným námietkam s uvedením predpokladanej hodnoty zákazky a kompletnú dokumentáciu do dvoch pracovných dní odo dňa doručenia námietok. Ak túto povinnosť nesplní, úrad rozhodnutím preruší konanie o námietkach, až kým nepominú prekážky, pre ktoré sa toto konanie prerušilo. Od vydania rozhodnutia o prerušení konania o námietkach do doručenia kompletnej dokumentácie lehota podľa § 139 ods. 5 neplynie.
(9)
Úrad môže rozhodnutím prerušiť konanie o námietkach s cieľom získať odborné stanovisko. Od vydania rozhodnutia o prerušení konania o námietkach do doručenia tohto stanoviska úradu lehota podľa § 139 ods. 5 neplynie, najviac však 30 dní.
(10)
Námietky majú odkladný účinok na konanie kontrolovaného okrem námietok podľa odseku 2 písm. g). Úrad môže rozhodnutím odňať odkladný účinok námietkam podľa odseku 2 písm. a) až f), ak jeho negatívne dôsledky ohrozujú verejný záujem. Proti rozhodnutiu úradu o odňatí odkladného účinku nemožno podať opravný prostriedok.
(11)
Úrad do rozhodnutia o námietkach podľa odseku 2 písm. g) môže vydať rozhodnutie o predbežnom opatrení, ktorým pozastaví konanie kontrolovaného najdlhšie do doručenia rozhodnutia úradu o námietkach.
(12)
Lehoty kontrolovanému okrem lehoty podľa odseku 8 neplynú,
a)
ak boli podané námietky podľa odseku 2 písm. a) až f), do doručenia rozhodnutia úradu o námietkach,
b)
ak úrad vydal rozhodnutie o predbežnom opatrení, ktorým pozastavil konanie kontrolovaného podľa odseku 11, počas trvania takéhoto predbežného opatrenia,
c)
počas prerušenia konania o námietkach podľa odseku 8 alebo odseku 9.
(13)
Ak boli podané námietky podľa odseku 2 písm. b) proti podmienkam iným, ako boli uvedené v oznámení podľa § 50 ods. 4, § 77 alebo § 105 ods. 5, lehoty, ktoré určil kontrolovaný, neplynú záujemcom alebo účastníkom, ktorí si vyžiadali súťažné podklady alebo súťažné podmienky až do doručenia rozhodnutia úradu o námietkach. Podanie takýchto námietok je kontrolovaný povinný bezodkladne oznámiť všetkým záujemcom alebo účastníkom, ktorí si vyžiadali súťažné podklady alebo súťažné podmienky.
(14)
Ak boli podané námietky podľa odseku 2 písm. c) proti podmienkam iným, ako boli uvedené v oznámení podľa § 50 ods. 4, § 77 alebo § 105 ods. 5, lehoty, ktoré určil kontrolovaný, neplynú záujemcom alebo účastníkom, ktorým bola doručená výzva na predkladanie ponúk alebo návrhov. Podanie takýchto námietok je kontrolovaný povinný bezodkladne oznámiť všetkým záujemcom alebo účastníkom, ktorým bola doručená výzva na predkladanie ponúk alebo návrhov.
(15)
Ak boli podané námietky podľa odseku 2 písm. d) alebo písm. e), lehoty, ktoré určil kontrolovaný, neplynú. Podanie takýchto námietok je kontrolovaný povinný bezodkladne oznámiť všetkým záujemcom alebo účastníkom.
(16)
S podaním námietok je navrhovateľ povinný zložiť na účet úradu kauciu. Kaucia musí byť pripísaná na účet úradu najneskôr posledný deň lehoty na podanie námietok podľa odseku 5. Výška kaucie pri podaní námietok
a)
podľa odseku 2 písm. a) až e) a g) je
1.
60 000 Sk pri zadávaní nadlimitnej zákazky na dodanie tovaru a pri zadávaní zákazky na poskytnutie služieb,
2.
250 000 Sk pri zadávaní nadlimitnej zákazky na uskutočnenie stavebných prác,
3.
20 000 Sk pri zadávaní podlimitnej zákazky na dodanie tovaru a pri zadávaní zákazky na poskytnutie služieb,
4.
120 000 Sk pri zadávaní podlimitnej zákazky na uskutočnenie stavebných prác,
b)
podľa odseku 2 písm. f) je 1 % z ponukovej ceny uchádzača najviac 20 000 000 Sk.
(17)
Ak úrad svojím rozhodnutím v konaní o námietkach vyhovie námietkam navrhovateľa alebo vydá rozhodnutie o zastavení konania podľa § 139 ods. 1 písm. d), e) alebo písm. g), vráti kauciu najneskôr do 60 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
(18)
Kaucia je príjmom štátneho rozpočtu dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia úradu, ktorým boli námietky navrhovateľa zamietnuté, alebo dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o zastavení konania podľa § 139 ods. 1 písm. a), b), c) alebo písm. f).
§ 139
(1)
Úrad zastaví rozhodnutím konanie o námietkach, ak
a)
námietky neboli podané navrhovateľom,
b)
boli podané po lehote podľa § 138 ods. 5,
c)
neobsahujú všetky náležitosti podľa § 138 ods. 6,
d)
navrhovateľ vzal späť podané námietky pred vydaním rozhodnutia vo veci samej,
e)
kontrolovaný zrušil použitý postup zadávania zákazky, súťaž návrhov, alebo ak úrad v tom istom postupe zadávania zákazky alebo v tej istej súťaži návrhov už vydal rozhodnutie podľa odseku 2 písm. a),
f)
námietky neboli podané kontrolovanému,
g)
v tej istej veci bola podaná námietka proti tej istej skutočnosti uvedenej v § 138 ods. 2 písm. a) až c) alebo písm. g) a námietke sa vyhovelo.
(2)
Ak úrad v konaní o námietkach zistí, že postupom kontrolovaného bol porušený tento zákon a porušenie mohlo mať zásadný vplyv na výsledok verejného obstarávania, rozhodnutím
a)
nariadi zrušiť použitý postup zadávania zákazky alebo súťaž návrhov,
b)
nariadi zrušiť diskriminačné podmienky alebo požiadavky kontrolovaného uvedené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, v oznámení použitom ako výzva na súťaž alebo v oznámení o vyhlásení súťaže návrhov, v súťažných podkladoch, v súťažných podmienkach alebo v inom dokumente týkajúcom sa verejného obstarávania,
c)
zruší rozhodnutie kontrolovaného o vylúčení uchádzača, záujemcu alebo účastníka a nariadi zaradiť vylúčeného uchádzača, záujemcu alebo účastníka do procesu verejného obstarávania,
d)
zruší rozhodnutie kontrolovaného o výbere záujemcov alebo účastníkov a nariadi zopakovať výber,
e)
zruší rozhodnutie kontrolovaného o výsledku vyhodnotenia ponúk alebo návrhov a nariadi znovu vyhodnotiť ponuky alebo návrhy.
(3)
Ak porušenie tohto zákona nemohlo ovplyvniť výsledok verejného obstarávania, úrad môže rozhodnutím nariadiť odstránenie protiprávneho stavu.
(4)
Ak úrad v konaní o námietkach nezistí také porušenie tohto zákona, ktoré by mohlo mať zásadný vplyv na výsledok verejného obstarávania a úrad nepostupoval podľa odseku 3, námietky zamietne.
(5)
Úrad rozhodne o námietkach do 30 dní odo dňa doručenia námietok úradu.
(6)
Rozhodnutie sa doručuje účastníkom konania. Rozhodnutie podľa odseku 2 sa zároveň doručuje všetkým úradu známym uchádzačom, záujemcom a účastníkom.
§ 140
(1)
Námietky nemožno podať
a)
pri zadávaní podprahovej zákazky a zákazky s nízkou hodnotou,
b)
proti priebehu elektronickej aukcie a jej automatizovanému vyhodnoteniu ponúk.
(2)
Proti rozhodnutiu úradu o námietkach nemožno podať opravný prostriedok.
(3)
Rozhodnutie úradu o námietkach je právoplatné dňom jeho doručenia a vykonateľné uplynutím lehoty na plnenie.
(4)
Rozhodnutie úradu o námietkach je preskúmateľné súdom. Žaloba musí byť podaná do desiatich dní odo dňa doručenia rozhodnutia úradu o námietkach.
(5)
Úrad rozhoduje v konaní o námietkach v komisiách okrem rozhodnutí podľa § 139 ods. 1.
(6)
Ak ide o nadlimitnú zákazku, úrad v konaní o námietkach nariadi ústne pojednávanie. Úrad vyhotoví z ústneho pojednávania zápisnicu.
(7)
Ak ide o nadlimitnú zákazku, je komisia zložená z predsedu komisie a štyroch členov komisie. Predseda komisie a najmenej dvaja členovia komisie sú zamestnancami úradu.
(8)
Ak ide o podlimitnú zákazku, je komisia zložená z predsedu komisie a dvoch členov komisie. Predseda komisie a aspoň jeden člen komisie sú zamestnancami úradu.
(9)
Predsedu komisie a členov komisie vymenúva predseda úradu.
(10)
Podrobnosti o činnosti komisie upravuje štatút a rokovací poriadok, ktorý vydá predseda úradu.
§ 141
(1)
Predseda komisie a členovia komisie sú povinní zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli pri výkone funkcie, aj po vydaní rozhodnutia vo veci, ak ich od tejto povinnosti vo verejnom záujme, na účely informovania verejnosti písomne neoslobodí predseda úradu.
(2)
Porušením povinnosti mlčanlivosti nie je
a)
využitie takýchto informácií na účely dohľadu podľa § 137,
b)
sprístupnenie takýchto informácií na účely zmierovacieho konania podľa § 151,
c)
sprístupnenie takýchto informácií súdu na účely konania.
Doručovanie v konaní o námietkach
§ 142
(1)
Dôležité písomnosti, najmä rozhodnutia v konaní o námietkach, sa doručujú do vlastných rúk adresátovi alebo osobe, ktorá sa preukáže jeho splnomocnením na preberanie zásielok.
(2)
Ak nebol adresát písomnosti, ktorá sa má doručiť do vlastných rúk, zastihnutý, hoci sa v mieste doručenia zdržiava, doručovateľ ho vhodným spôsobom upovedomí, že písomnosť príde znovu doručiť v určený deň a hodinu. Ak nový pokus o doručenie zostane bezvýsledný, doručovateľ uloží písomnosť na pošte a adresáta o tom vhodným spôsobom upovedomí. Ak si adresát nevyzdvihne písomnosť do troch dní od uloženia, posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia, aj keď sa adresát o uložení nedozvedel.
(3)
Ak adresát bezdôvodne odoprel písomnosť prijať, je doručená dňom, keď sa jej prijatie odoprelo; na to musí doručovateľ adresáta upozorniť.
(4)
Ak má účastník konania, ktorý sa zdržiava v cudzine alebo tam má sídlo, opatrovníka alebo zástupcu v tuzemsku, doručí sa písomnosť tomuto opatrovníkovi alebo zástupcovi.
§ 143
(1)
Písomnosti určené do vlastných rúk adresované orgánom a právnickým osobám sa doručujú ich zamestnancom povereným prijímať písomnosti. Ak nie je určený zamestnanec na prijímanie písomností, doručí sa písomnosť určená do vlastných rúk tomu, kto je oprávnený za orgán alebo právnickú osobu konať.
(2)
Ak nemožno doručiť písomnosť právnickej osobe na adresu, ktorú uviedla alebo je známa, ani na adresu jej sídla uvedenú v obchodnom registri alebo v inom registri, v ktorom je zapísaná, a jej iná adresa nie je úradu známa, písomnosť sa považuje po troch dňoch od vrátenia nedoručenej zásielky úradu za doručenú, a to aj vtedy, ak ten, kto je oprávnený konať za právnickú osobu, sa o tom nedozvie.
(3)
Ak nemožno doručiť písomnosť podnikateľovi-fyzickej osobe na adresu, ktorú uviedla alebo je známa, ani na adresu jej miesta podnikania uvedenú v živnostenskom registri alebo v inom registri, v ktorom je zapísaná, a jej iná adresa nie je úradu známa, písomnosť sa považuje po troch dňoch od vrátenia nedoručenej zásielky úradu za doručenú, a to aj vtedy, ak sa podnikateľ-fyzická osoba o tom nedozvie.
(4)
Ak si adresát vyhradí doručovanie zásielok do poštového priečinka, pošta adresátovi oznámi príchod zásielky, možnosť prevzatia a odbernú lehotu na predpísanom tlačive, ktoré vloží do poštového priečinka. Ak si adresát na základe dohody preberá zásielky na pošte a nemá pridelený priečinok, pošta tieto zásielky neoznamuje. V obidvoch prípadoch sa dátum príchodu zásielky považuje za dátum uloženia. Ak si adresát nevyzdvihne písomnosť do troch dní od uloženia, posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia, aj keď sa adresát o uložení nedozvedel.
(5)
Ak má účastník konania zástupcu s plnomocenstvom na celé konanie, písomnosť určená do vlastných rúk sa doručuje iba tomu zástupcovi. Ustanovenia odsekov 1 až 3 sa vzťahujú na toto doručovanie. Ak však účastník konania má osobne v konaní niečo vykonať, doručuje sa písomnosť nielen zástupcovi, ale aj jemu.
§ 144
Lehoty
(1)
Ak je to potrebné, úrad v konaní o námietkach určí na vykonanie úkonu primeranú lehotu, ak ju neustanovuje tento zákon.
(2)
Lehota na podanie námietok podľa § 138 ods. 5 je zachovaná, ak sa podanie odovzdá v posledný deň lehoty na úrad a kontrolovanému alebo ak sa odovzdá na poštovú prepravu.
(3)
Lehota na vydanie rozhodnutia v konaní o námietkach začína plynúť od nasledujúceho dňa po doručení námietok na úrad.
(4)
Lehota na vydanie rozhodnutia v konaní o námietkach je zachovaná, ak sa rozhodnutie vydá v posledný deň lehoty na vydanie rozhodnutia.
(5)
Pri pochybnostiach sa považuje lehota za zachovanú, ak sa nepreukáže opak.
§ 145
Náležitosti rozhodnutia v konaní o námietkach
(1)
Rozhodnutie musí obsahovať výrok, odôvodnenie a poučenie.
(2)
Výrok obsahuje rozhodnutie vo veci s uvedením ustanovenia tohto zákona, podľa ktorého sa rozhodlo. Ak sa v rozhodnutí ukladá kontrolovanému povinnosť na vykonanie úkonu, úrad určí primeranú lehotu.
(3)
V odôvodnení rozhodnutia úrad uvedie, ktoré skutočnosti boli podkladom na rozhodnutie, akými úvahami bol vedený pri hodnotení dôkazov vrátane toho, čo uviedli účastníci konania, ako použil správnu úvahu pri použití právnych predpisov, na základe ktorých rozhodol, a na základe akých listinných dôkazov rozhodol.
(4)
Poučenie obsahuje údaje, že rozhodnutie je konečné a nemožno proti nemu podať opravný prostriedok a že je preskúmateľné súdom, ak je žaloba podaná do desiatich dní od doručenia rozhodnutia.
(5)
V písomnom vyhotovení rozhodnutia sa uvedie dátum vydania rozhodnutia a identifikácia účastníkov konania. Rozhodnutie musí mať odtlačok úradnej pečiatky a podpis s uvedením mena, priezviska a funkcie oprávnenej osoby.
(6)
Chyby v písaní, v počtoch a iné zrejmé nesprávnosti v písomnom vyhotovení rozhodnutia sa považujú za formálne nedostatky, ktoré úrad kedykoľvek aj bez návrhu opraví a upovedomí o tom účastníkov konania. Formálne nedostatky nemajú vplyv na právoplatnosť a vykonateľnosť rozhodnutia.
Kontrola postupu zadávania zákaziek
§ 146
(1)
Úrad vykonáva kontrolu postupu zadávania zákaziek pred uzavretím zmluvy alebo rámcovej dohody a pri výkone kontroly pred ukončením súťaže návrhov len na základe vlastného podnetu. Kontrola sa začína v deň doručenia oznámenia o jej začatí kontrolovanému.
(2)
Pri výkone kontroly postupu zadávania zákaziek pred uzavretím zmluvy alebo rámcovej dohody a pri výkone kontroly pred ukončením súťaže návrhov úrad postupuje primerane podľa § 138 až 145.
(3)
Úrad vykonáva kontrolu postupu zadávania zákaziek po uzavretí zmluvy alebo rámcovej dohody a pri výkone kontroly po ukončení súťaže návrhov na základe podnetov fyzických osôb a právnických osôb, ktoré nie sú oprávnené podať námietky a z vlastného podnetu. Pri výkone kontroly úrad sleduje aj plnenie nariadení uložených rozhodnutiami úradu. Kontrola sa začína v deň doručenia oznámenia o jej začatí kontrolovanému.
(4)
Pri výkone kontroly postupu zadávania zákaziek po uzavretí zmluvy, rámcovej dohody a pri výkone kontroly po ukončení súťaže návrhov sa postupuje podľa základných pravidiel kontrolnej činnosti23) okrem kontrolnej činnosti zameranej na účelnosť, efektívnosť a hospodárnosť plnenia úloh.
§ 147
(1)
Kontrolu postupu zadávania podprahových zákaziek a kontrolu zadávania zákaziek s nízkymi hodnotami vykonáva orgán vnútornej kontroly.
(2)
Orgány kontroly sú povinné spolupracovať s úradom pri jeho kontrolnej činnosti, najmä koordinovať vykonávanie kontrol s úradom.
§ 148
Návrh na určenie neplatnosti zmluvy
Ak kontrolovaný v rozpore s týmto zákonom uzavrie zmluvu alebo rámcovú dohodu, úrad môže v lehote jedného roka od jej uzavretia podať návrh na určenie jej neplatnosti súdom.
§ 149
Správne delikty
(1)
Úrad uloží verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi pokutu vo výške
a)
5 % zmluvnej ceny, ak sa vyhol povinnosti uzavrieť zmluvu podľa tohto zákona, alebo ak uzavrel zmluvu rokovacím konaním so zverejnením, alebo rokovacím konaním bez zverejnenia bez splnenia podmienok na ich použitie,
b)
5 % zmluvnej ceny, ak nedodržal zverejnené kritériá na vyhodnotenie ponúk,
c)
5 % súčtu zmluvných cien, ak rozdelil predmet zákazky s cieľom vyhnúť sa použitiu postupu pri zadávaní nadlimitnej zákazky a pri zadávaní podlimitnej zákazky,
d)
500 000 Sk, ak nezverejnil oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania alebo oznámenie použité ako výzva na súťaž pri zadávaní nadlimitnej zákazky,
e)
500 000 Sk, ak uzavrel rámcovú dohodu rokovacím konaním bez zverejnenia,
f)
do 500 000 Sk, ak nesplnil povinnosť uloženú rozhodnutím úradu.
(2)
Úrad uloží verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi pokutu od 10 000 Sk do 500 000 Sk,
a)
ak nevyhodnocoval splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 33 ods. 1 a 2,
b)
ak pri uzavretí zmluvy alebo rámcovej dohody nedodržal podmienky ustanovené v § 45 ods. 2 až 6,
c)
ak nesplnil povinnosť podľa § 49 ods. 2,
d)
ak nesplnil povinnosť podľa § 58 ods. 2 alebo § 88 ods. 2,
e)
ak nesplnil povinnosť podľa § 25 ods. 3, § 91 ods. 3 a § 99 ods. 2.
(3)
Pri ukladaní pokuty úrad prihliada najmä na povahu, závažnosť, spôsob a následky porušenia povinnosti.
(4)
Úrad začne konanie o uložení pokuty do jedného roka odo dňa, keď sa dozvedel o porušení zákona, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu došlo.
(5)
Výnosy z pokút sú príjmom štátneho rozpočtu.
PIATA HLAVA
OSVEDČENIE O ATESTÁCII, ZMIEROVACIE KONANIE A ČINNOSŤ VYSTAVENÁ HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽI
§ 150
Osvedčenie o atestácii
(1)
Obstarávateľ môže svoje postupy používané pri zadávaní zákaziek podrobiť pravidelnému posudzovaniu, ktorého cieľom je získať a udržiavať osvedčenie o atestácii (ďalej len „osvedčenie“).
(2)
Atestáciou sa rozumie posudzovanie súladu postupov používaných pri zadávaní zákaziek s týmto zákonom vykonávané akreditovanou osobou podľa osobitného predpisu.24)
(3)
Akreditovaná osoba posudzuje súlad aj podľa zavedeného systému verejného obstarávania. Akreditovaná osoba oznámi obstarávateľovi výsledok atestácie. Pred vydaním osvedčenia sa akreditovaná osoba presvedčí, či všetky ňou zistené nedostatky obstarávateľ odstránil a či prijal účinné opatrenia, ktoré zabránia zopakovaniu zistených nedostatkov.
(4)
Obstarávateľ, ktorý získal osvedčenie podľa odseku 1, môže v oznámeniach používaných vo verejnom obstarávaní uvádzať vyhlásenie podľa prílohy č. 6.
§ 151
Zmierovacie konanie
(1)
Ak sa uchádzač, záujemca alebo iná osoba domnieva, že jej práva alebo právom chránené záujmy boli alebo mohli byť dotknuté postupom obstarávateľa pri zadávaní nadlimitnej zákazky na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác alebo na poskytnutie služby, môže požiadať Európsku komisiu o začatie zmierovacieho konania. Návrh sa podáva Európskej komisii alebo úradu, ktorý ho bezodkladne postúpi Európskej komisii.
(2)
Obstarávateľ na žiadosť Európskej komisie oznámi, či sa zúčastní zmierovacieho konania. Zmierovacie konanie sa nezačne, ak sa ho obstarávateľ odmietne zúčastniť.
(3)
Každá strana zmierovacieho konania vyhlási, či súhlasí so zmierovateľom, ktorého navrhla Európska komisia a určí ďalšieho zmierovateľa. Zmierovatelia môžu prizvať najviac dvoch expertov na odbornú spoluprácu. Strany zmierovacieho konania môžu odmietnuť ktoréhokoľvek experta prizvaného zmierovateľmi.
(4)
Strany zmierovacieho konania, ako aj uchádzači alebo záujemcovia zúčastňujúci sa na verejnom obstarávaní, ktoré je predmetom zmierovacieho konania, sa môžu písomne alebo ústne vyjadriť k predmetu zmierovacieho konania.
(5)
Cieľom zmierovacieho konania je dosiahnuť dohodu medzi zúčastnenými stranami v čo najkratšom možnom čase v súlade s týmto zákonom.
(6)
Zmierovatelia oznámia Európskej komisii svoje zistenia a výsledok zmierovacieho konania.
(7)
Strany zmierovacieho konania môžu kedykoľvek vziať späť svoj súhlas so zmierovacím konaním. Vzatím súhlasu späť sa zmierovacie konanie zastaví.
(8)
Ak sa strany nedohodli inak, nemá žiadna zo strán právo na náhradu vlastných trov spojených so zmierovacím konaním. Trovy zmierovacieho konania znášajú strany rovnakým dielom okrem trov iných zúčastnených osôb.
(9)
Obstarávateľ je povinný oznámiť zmierovateľom začatie akéhokoľvek súdneho alebo mimosúdneho konania týkajúceho sa verejného obstarávania, ktoré je predmetom zmierovacieho konania, a ak návrh na začatie súdneho alebo mimosúdneho konania bol podaný osobou, ktorá nie je účastníkom zmierovacieho konania. Zmierovatelia upovedomia osobu, ktorá podala návrh na začatie súdneho konania alebo mimosúdneho konania, o zmierovacom konaní a vyzvú ju na vyjadrenie súhlasu so zmierovacím konaním v určenej lehote. Ak bol súhlas odmietnutý alebo daný po určenej lehote a účasť tejto osoby je v zmierovacom konaní nevyhnutná, zmierovatelia môžu nadpolovičnou väčšinou hlasov prijať rozhodnutie o zastavení zmierovacieho konania. Zmierovatelia oznámia Európskej komisii zastavenie konania s odôvodnením.
(10)
Postup podľa odsekov 1 až 9 nemá vplyv
a)
na postup podľa medzinárodnej zmluvy25) alebo na postup podľa § 115 a
b)
na práva strán zmierovacieho konania alebo iných dotknutých právnických osôb alebo fyzických osôb.
§ 152
Postup pri posudzovaní činnosti podľa § 8 ods. 3 až 9
(1)
Ak existuje odôvodnený predpoklad, že niektorá z činností uvedených v § 8 ods. 3 až 9 je priamo vystavená hospodárskej súťaži na trhu, na ktorý nie je obmedzený prístup, podá úrad na žiadosť obstarávateľa a po posúdení orgánom štátnej správy, do ktorého pôsobnosti patrí obstarávateľ, návrh Európskej komisii, aby v tejto veci rozhodla.
(2)
Žiadosť obstarávateľa musí mať predpísané náležitosti26) a uvedú sa v nej všetky podstatné skutočnosti týkajúce sa najmä právnych predpisov, rozhodnutí správnych orgánov alebo dohôd súvisiacich s posúdením, či je činnosť uvedená v § 8 ods. 3 až 9 priamo vystavená hospodárskej súťaži na trhu, na ktorý nie je obmedzený prístup.
(3)
Ak žiadosť obstarávateľa spĺňa náležitosti podľa odseku 2, úrad ju predloží príslušnému orgánu štátnej správy, ktorý posúdi, či vo vzťahu k činnosti podľa § 8 ods. 3 až 9 existuje odôvodnený predpoklad podľa odseku 1.
(4)
Obstarávateľ nepostupuje podľa tohto zákona pri zadávaní zákazky súvisiacej s činnosťou podľa § 8 ods. 3 až 9 odo dňa účinnosti rozhodnutia Európskej komisie, na ktorého základe je činnosť podľa § 8 ods. 3 až 9 vyňatá z pôsobnosti tohto zákona alebo odo dňa nasledujúceho po uplynutí lehoty ustanovenej na vydanie takéhoto rozhodnutia, ak Európska komisia v tejto lehote nerozhodla.
ŠIESTA ČASŤ
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 153
Konanie
Všeobecné predpisy o správnom konaní27) sa nevzťahujú na konania podľa tohto zákona okrem konania podľa § 116 ods. 9 a 11, § 123 ods. 2, § 125 ods. 2, § 130, § 134 ods. 2 a § 149.
§ 154
Splnomocňovacie ustanovenia
(1)
Podrobnosti o oznámeniach používaných vo verejnom obstarávaní a o ich obsahu, podrobnosti o oznámeniach používaných v súťaži návrhov a o ich obsahu, vzory oznámení používané pri podlimitnom zadávaní zákaziek, obsah a vzor informácie o plnení zmluvy podľa § 49 ods. 2, vzor informácie o uzavretí zmluvy podľa § 101 ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad.
(2)
Podrobnosti o druhoch súťaží návrhov v oblasti architektúry, územného plánovania a stavebného inžinierstva, o obsahu súťažných podmienok a o činnosti poroty ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad.
§ 155
Prechodné ustanovenia
(1)
Verejná súťaž, užšia súťaž, rokovacie konanie so zverejnením alebo súťaž návrhov, ktorá sa vyhlásila do 31. januára 2006, sa dokončí podľa doterajších predpisov.
(2)
Rokovacie konanie bez zverejnenia, ktoré sa preukázateľne začalo do 31. januára 2006, sa dokončí podľa doterajších predpisov.
(3)
Rokovacím konaním bez zverejnenia možno uzavrieť čiastkové zmluvy na základe platnej rámcovej zmluvy uzavretej podľa doterajších predpisov najneskôr do 31. decembra 2007.
(4)
V konaní, ktoré začal úrad do 31. januára 2006, sa postupuje podľa doterajších predpisov.
(5)
V konaní, ktoré začne úrad po 1. februári 2006 a vzťahuje sa na verejné obstarávanie podľa odsekov 1 až 3, sa postupuje podľa doterajších predpisov.
(6)
Odborná spôsobilosť na verejné obstarávanie, ktorú fyzická osoba získala podľa doterajších predpisov, zostáva zachovaná.
(7)
Úrad zabezpečí preškolenie odborne spôsobilých osôb do 31. júla 2006.
(8)
Podnikateľ zapísaný v zozname podnikateľov podľa doterajších predpisov je povinný
a)
verejnému obstarávateľovi na preukázanie splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 26 ods. 1 okrem potvrdenia úradu o zapísaní do zoznamu podnikateľov predložiť aj doklad podľa § 26 ods. 2 písm. f) v každom postupe zadávania zákazky,
b)
obstarávateľovi predložiť doklady podľa písmena a), ak ich vyžaduje.
(9)
Funkčné obdobie predsedu úradu a podpredsedu úradu sa končí uplynutím času, na ktorý bol vymenovaný.
§ 156
Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe č. 7.
§ 157
Zrušovacie ustanovenia
Zrušujú sa:
1.
Čl. I zákona č. 523/2003 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 82/2005 Z. z.
2.
§ 86c vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 99 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 353/2005 Z. z.
3.
Vyhláška Úradu pre verejné obstarávanie č. 575/2003 Z. z. o obsahu a vzoroch oznámení používaných vo verejnom obstarávaní.
Čl. II
Zákon č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 679/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
V § 5 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na použitie elektronického podpisu na účely verejného obstarávania.2a)“.
Doterajšie odseky 2 až 5 sa označujú ako odseky 3 až 6.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie:
„“.
2a)
§ 18 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
Čl. III
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. februára 2006 okrem § 25 ods. 3, § 91 ods. 3 a § 99 ods. 2 v článku I, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2007.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha č. 1 k zákonu č. 25/2006 Z. z.
STAVEBNÉ PRÁCE (ODDIEL 45 SLOVNÍKA OBSTARÁVANIA)
NACE1)
Kód CPV ODDIEL F STAVEB-
NÍCTVO
Oddiel Skupina Trieda Predmet Poznámky
45 Stavebné práce Tento oddiel zahŕňa výstavbu nových budov
a inžinierskych stavieb, reštaurovanie a bežné opravy
45000000
45.1 Príprava staveniska 45100000
45.11 Demolačné práce a búranie
budov; zemné práce
Táto trieda zahŕňa
— búranie budov a ďalších stavieb
— vyčisťovanie stavenísk
— zemné práce: výkopové práce,
skládkovanie, vyrovnávanie a úprava stavenísk,
výkop drenážnych jám, odstraňovanie horniny,
odstreľovacie práce atď.
— prípravu miesta pre ťažbu:
— odkrývku nadložia a ďalšiu úpravu a prípravu
ložiskových území a nálezísk
Táto trieda tiež zahŕňa
— odvodnenie staveniska
— odvodnenie poľnohospodárskej alebo lesnej pôdy
45110000
45.12 Prieskumné vrty
a prieskumné vrtné práce
Táto trieda zahŕňa
— prieskumné vrty, prieskumné vrtné práce a odber
vzoriek z vrtného jadra na stavebné, geofyzikálne,
geologické alebo podobné účely
Táto trieda nezahŕňa
— hĺbenie vrtov na ťažbu ropy alebo plynu, pozri 11.20
— vŕtanie vodných studní, pozri 45.25
— hĺbenie banských šácht, pozri 45.25
— prieskum nálezísk ropy a plynu, geofyzikálny,
geologický a seizmický prieskum, pozri 74.20
45120000
45.2 Práce na kompletnej alebo
čiastočnej stavbe; stavebné
inžinierstvo
45200000
45.21 Všeobecná výstavba budov
a stavebnoinžinierske práce
Táto trieda zahŕňa
výstavbu budov
výstavbu inžinierskych stavieb:
mosty, vrátane visutých mostov pre diaľnice,
viaduktov, tunelov a podzemných dráh
diaľkové potrubia, komunikačné a elektrické vedenia
mestské potrubné siete, mestské komunikačné
a elektrické vedenia
doplnkové práce v mestách
kompletovanie a montáž prefabrikovaných
konštrukcií na mieste
Táto trieda nezahŕňa
služby súvisiace s ťažbou ropy a plynu, pozri 11.20
montáž kompletných prefabrikovaných konštrukcií
z nebetónových častí vlastnej výroby, pozri oddiely 20,
26 a 28
stavebné práce, iné ako výstavba budov, pri výstavbe
štadiónov, bazénov, telocviční, tenisových kurtov,
golfových ihrísk a iných športových zariadení, pozri
45.23
stavebnoinštalačné práce, pozri 45.3
dokončovacie práce, pozri 45.4
architektonické a inžinierske činnosti, pozri 74.20
projektový manažment, pozri 74.20
45210000
45.22 Montáž strešných
konštrukcií a pokrývačské
práce
Táto trieda zahŕňa
montáž striech
kladenie strešných krytín
izolovanie proti vode
45220000
45.23 Výstavba diaľnic, ciest,
letiskových plôch
a športovísk
Táto trieda zahŕňa výstavbu diaľnic, ulíc, ciest,
ďalších cestných komunikácií a komunikácií pre
chodcov
výstavbu železničnej dopravnej cesty
výstavbu vzletových a pristávacích dráh na letiskách
stavebné práce, iné ako výstavba budov, pri výstavbe
štadiónov, bazénov, telocviční, tenisových kurtov,
golfových ihrísk a iných športových zariadení
nanášanie vodorovného dopravného značenia na
cestách a parkoviskách
Táto trieda nezahŕňa
prípravné zemné práce, pozri 45.11
45230000
45.24 Výstavba vodných diel Táto trieda zahŕňa výstavbu:
vodných ciest, prístavov a riečnych hrádzí,
rekreačných (pribrežných) prístavov, plavebných
komôr atď.
priehrad a hrádzí
bagrovanie pod vodou
podzemné práce
45240000
45.25 Ostatné špecializované
stavebné práce
Táto trieda zahŕňa
stavebné činnosti špecializujúce sa na jeden aspekt
spoločný pre rozličné druhy konštrukcií, ktoré si
vyžadujú odborné schopnosti alebo špeciálne
zariadenia:
stavbu základov vrátane pilotáže
vŕtanie a stavbu studní na vodu, hĺbenie šácht
montáž kovových konštrukcií nepochádzajúcich
z vlastnej výroby
ohýbanie ocele
murovanie a kladenie kameňov
montáž a demontáž lešení a pracovných plošín
vrátane prenájmu lešení a pracovných plošín
stavbu komínov a priemyselných pecí
Táto trieda nezahŕňa
prenájom lešení bez montáže a demontáže, pozri
71.32
45250000
45.3 Stavebnoinštalačné práce 45300000
45.31 Elektroinštalačné práce Táto trieda zahŕňa
inštalácia do budov alebo iných stavieb:
elektrického vedenia a telekomunikačných systémov
elektrických vykurovacích systémov
antén na obytné domy
požiarnych poplašných systémov
bezpečnostných systémov proti vlámaniu
výťahov a pohyblivých schodov
bleskozvodov atď.
45310000
45.32 Izolačné práce Táto trieda zahŕňa
inštaláciu tepelnej a zvukovej izolácie a izolácie proti
vibráciám do budov alebo iných stavieb
Táto trieda nezahŕňa
izoláciu proti vode, pozri 45.22
45320000
45.33 Inštalatérske práce Táto trieda zahŕňa
inštalácia do budov alebo iných stavieb:
kanalizácie a sanitárneho vybavenia
montáž plynovodu
vykurovacích, ventilačných, chladiacich alebo
klimatizačných zariadení a potrubí
zavlažovacích systémov
Táto trieda nezahŕňa
inštaláciu elektrických vykurovacích systémov, pozri
45.31
45330000
45.34 Ostatné stavebnoinštalačné
práce
Táto trieda zahŕňa
inštaláciu svetelných a signalizačných systémov na
cestách, železniciach, letiskách a v prístavoch
inštaláciu armatúr a pevného príslušenstva na
budovy alebo iné stavby inde nezaradené
45340000
45.4 Kompletizačné stavebné
práce
45400000
45.41 Omietkarske práce Táto trieda zahŕňa
nanášanie vnútorných alebo vonkajších omietok alebo
štukovaných omietok vrátane pletivových materiálov
pod omietku
45410000
45.42 Stolárske práce Táto trieda zahŕňa
inštaláciu dverí, okien, okenných rámov a zárubní,
sektorových kuchýň, schodísk, pultov a regálov
v obchodoch a podobného vybavenia z dreva alebo
iných materiálov nepochádzajúcich z vlastnej výroby
dokončovanie interiéru, ako sú stropy, drevené
obloženie stien, posuvné priečky atď.
Táto trieda nezahŕňa
kladenie parkiet a iných podlahových krytín z dreva,
pozri 45.43
45420000
45.43 Obkladanie stien
a kladenie podlahových
krytín
Táto trieda zahŕňa
dláždenie, obkladanie, vešanie alebo upevňovanie
v budovách alebo iných stavbách:
keramických, betónových obkladačiek alebo dlažby,
alebo obkladačiek a dlažby z tesaného kameňa
parkiet a inej podlahovej krytiny z dreva
kobercov a linolea vrátane krytiny z gumy alebo
z umelej hmoty
podlahovej krytiny alebo obkladov stien z teraca,
mramoru, granitu alebo bridlice
tapiet
45430000
45.44 Maliarske, natieračské
a sklenárske práce
Táto trieda zahŕňa
vnútorne a vonkajšie maľovanie a natieranie budov
maľovanie a natieranie inžinierskych stavieb
inštaláciu skla, zrkadiel atď.
Táto trieda nezahŕňa
montáž okien, pozri 45.42
45440000
45.45 Iné kompletizačné
a dokončovacie stavebné
práce
Táto trieda zahŕňa
montáž súkromných bazénov
čistenie parou, pieskovanie a podobné činnosti na
exteriéroch budov
iné kompletizačné a dokončovacie stavebné práce
inde neuvedené
Táto trieda nezahŕňa
čistenie interiérov budov a iných stavieb, pozri 74.70
45450000
45.5 Prenájom stavebných
alebo demolačných strojov
a zariadení s obsluhou
45500000
45.50 Prenájom stavebných
alebo demolačných strojov
a zariadení s obsluhou
Táto trieda nezahŕňa
prenájom stavebných a demolačných strojov
a zariadení bez obsluhy, pozri 71.32
4550000

1) Nariadenie Rady (EHS) č. 3037/90 z 9. októbra 1990 o štatistickej klasifikácii ekonomických činností v Európskom spoločenstve (Ú. v. ES L293,24.10.1990,s. 1). Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (EHS) č. 761/93 z 24. marca 1993 (Ú. v. ES L 83, 3. 4. 1993, s. 1).
V prípade akéhokoľvek rozdielu pri interpretácii CPV a NACE sa použije klasifikácia NACE.
Príloha č. 2 k zákonu č. 25/2006 Z. z.
PRIORITNÉ SLUŽBY
Kategória
č.
Predmet Referenčné číslo
CPC
Referenčné číslo
CPV
1. Údržbárske a opravárenské služby 6112, 6122, 633,
886
od 50100000 do 50982000 (okrem
50310000 do 50324200
a 50116510-9, 50190000-3,
50229000-6, 50243000-0)
2. Služby pozemnej dopravy (okrem železničných
dopravných služieb spadajúcich do kategórie 18)
vrátane služieb obrnených vozov a kuriérskych služieb
okrem prepravy poštových zásielok
712 (okrem 71235),
7512, 87304
od 60112000-6 do 60129300-1
(okrem 60121000 do 60121600,
60122200-1, 60122230-0), a od
64120000-3 do 64121200-2
3. Letecká osobná a nákladná doprava okrem prepravy
poštových zásielok
73 (okrem 7321) od 62100000-3 do 62300000-5
(okrem 62121000-6, 62221000-7)
4. Preprava poštových zásielok pozemnou dopravou (okrem
železničných dopravných služieb spadajúcich do
kategórie 18) a letecky
71235, 7321 60122200-1, 60122230-0,
62121000-6, 62221000-7
5. Telekomunikačné služby 752 od 64200000-8 do 64228200-2,
72318000-7, a od 72530000-9 do
72532000-3
6. Finančné služby
a) poisťovacie služby
b) bankové a investičné služby
(okrem finančných služieb
súvisiacich s vydávaním,
predajom, nákupom alebo
prevodom cenných papierov
alebo iných finančných
nástrojov a okrem služieb
centrálnej banky)
ex 81
812, 814
od 66100000-1 do 66430000-3 a
od 67110000-1 do 67262000-1
7. Služby výpočtovej techniky a s nimi súvisiace služby 84 od 50300000-8 do 50324200-4, od
72100000-6 do 72591000-4 (okrem
72318000-7 a
od 72530000-9 do 72532000-3)
8. Výskumné a vývojové služby (okrem služieb výskumu
a vývoja, iných ako tie, z ktorých výnos plynie výhradne
na pokrytie vlastných nákladov verejného obstarávateľa
a obstarávateľa, pod podmienkou, že poskytnutú službu
v plnom rozsahu hradí verejný obstarávateľ a
obstarávateľ)
85 od 73000000-2 do 73300000-5
(okrem 73200000-4, 73210000-7,
7322000-0)
9. Účtovníctvo, audit a vedenie účtovných kníh 862 od 74121000-3 do 74121250-0
10. Prieskum trhu a prieskum verejnej mienky 864 od 74130000-9 do 74133000-0,
a 74423100-1, 74423110-4
11. Poradenské služby v oblasti riadenia (okrem
rozhodcovských a zmierovacích služieb) a s nimi
súvisiace služby
865, 866 od 73200000-4 do 73220000-0,
od 74140000-2 do 74150000-5
(okrem 74142200-8), a 74420000-9,
74421000-6, 74423000-0,
74423200-2, 74423210-5,
74871000-5, 93620000-0
12. Architektonické služby; inžinierske služby a komplexné
inžinierske služby; územné plánovanie a krajinná
architektúra, súvisiace odborné a technické poradenské
služby; technické skúšky a analýzy
867 od 74200000-1 do 74276400-8, a
od 74310000-5
do 74323100-0,
a 74874000-6
13. Reklamné služby 871 od 74400000-3 do 74422000-3
(okrem 74420000-9 a 74421000-6)
14. Upratovanie budov a správa nehnuteľností 874
82201 do 82206
od 70300000-4 do 70340000-6, a
od 74710000-9 do 74760000-4
15. Vydavateľské a tlačiarenské služby za poplatky alebo na
zmluvnom základe
88442 od 78000000-7 do 78400000-1
16. Kanalizačné služby a zber a likvidácia odpadu, sanitárne
a podobné služby
94 od 90100000-8 do 90320000-6,
a 50190000-3, 50229000-6,
50243000-0

V prípade akéhokoľvek rozdielu pri interpretácii CPV a CPC sa použije klasifikácia CPC.
Príloha č. 3 k zákonu č. 25/2006 Z. z.
NEPRIORITNÉ SLUŽBY
Kategória č. Predmet obstarávania Referenčné číslo CPC Referenčné číslo CPV
17. Hotelové a reštauračné služby 64 od 55000000-0 do
55524000-9, a
od 93400000-2 do 93411000-2
18. Služby železničnej dopravy 711 60111000-9, a
od 60121000-2 do 60121600-8
19. Služby vodnej dopravy 72 od 61000000-5 do
61530000-9, a
od 63370000-3 do 63372000-7
20. Podporné a pomocné dopravné služby 74 62400000-6, 62440000-8,
62441000-5, 62450000-1, od
63000000-9 do 63600000-5
(okrem 63370000-3,
63371000-0, 63372000-7),
a 74322000-2,
93610000-7
21. Právne služby 861 od 74110000-3 do 74114000-1
22. Nábor a poskytovanie personálnych služieb
(okrem pracovných zmlúv)
872 od 74500000-4 do 74540000-6
(okrem 74511000-4),
a od 95000000-2 do
95140000-5
23. Pátracie a bezpečnostné služby
okrem služieb obrnených vozov
873 (okrem 87304) od 74600000-5 do 74620000-1
24. Vzdelávacie služby a služby odbornej
prípravy
92 od 80100000-5 do 80430000-7
25. Zdravotnícke a sociálne služby 93 74511000-4, a od 85000000-9
do
85323000-9 (okrem
85321000-5 a 85322000-2)
26. Služby rekreačných, kultúrnych
a športových zariadení
96 Od 74875000-3 do
74875200-5,
a od 92000000-1 do
92622000-7 (okrem
92230000-2)
27. Ostatné služby (okrem zákaziek organizácií
rozhlasového a televízneho vysielania na
získanie, tvorbu, produkciu alebo
koprodukciu programov a zákaziek na
vysielací čas)
Príloha č. 4 k zákonu č. 25/2006 Z. z.
ZOZNAM TOVAROV NA ÚSEKU OBRANY
1.
kapitola č. 25 Soľ; síra; zeminy a kamene; sadrové materiály, vápno a cement
2.
kapitola č. 26 Rudy kovov, troska a popol
3.
kapitola č. 27 Nerastné palivá, minerálne oleje a produkty ich destilácie; živicové látky; minerálne vosky
okrem: položky 2710: Špeciálne motorové palivá
4.
kapitola č. 28 Anorganické chemikálie: organické alebo anorganické zlúčeniny drahých kovov, kovov vzácnych zemín, rádioaktívnych prvkov alebo izotopov
okrem položky 2809: výbušniny
2813: výbušniny
2814: slzotvorný plyn
2828: výbušniny
2832: výbušniny
2839: výbušniny
2850: toxické produkty
2851: toxické produkty
2854: výbušniny
5.
kapitola č. 29 Organické chemikálie
okrem položky 2903: výbušniny
2904: výbušniny
2907: výbušniny
2908: výbušniny
2911: výbušniny
2912: výbušniny
2913: toxické produkty
2914: toxické produkty
2915: toxické produkty
2921: toxické produkty
2922: toxické produkty
2923: toxické produkty
2926: výbušniny
2927: toxické produkty
2929: výbušniny
6.
kapitola č. 30 Farmaceutické produkty
7.
kapitola č. 31 Hnojivá
8.
kapitola č. 32 Trieslovinové a farbiarske výťažky; taníny a ich deriváty; farbivá, pigmenty, náterové farby a laky; náplne a tmely; atramenty
9.
kapitola č. 33 Silice a rezinoidy (syntetické živice); voňavkárske, kozmetické a toaletné prípravky
10.
kapitola č. 34 Mydlo, organické povrchovo aktívne prostriedky, pracie prípravky, mazacie prípravky, umelé vosky, leštiace a čistiace prípravky, sviečky a podobné výrobky, modelovacie pasty, zubné vosky
11.
kapitola č. 35 Albuminoidné látky; gleje; enzýmy
12.
kapitola č. 37 Fotografický a kinematografický tovar
13.
kapitola č. 38 Rôzne chemické produkty
okrem položky 3819: toxické produkty
14.
kapitola č. 39 Umelé živice a plastické materiály, estery a étery celulózy, výrobky z nich
okrem položky 3903: výbušniny
15.
kapitola č. 40 Kaučuk, syntetický kaučuk, faktis a výrobky z nich
okrem položky 4011: nepriestrelné pneumatiky
16.
kapitola č. 41 Surové kože a kožky (iné ako kožušiny) a usne
17.
kapitola č. 42 Výrobky z usní; sedlárske a remenárske výrobky; cestovné potreby, tašky a podobné obaly; výrobky z čriev zvierat (iné ako mesinský vlas)
18.
kapitola č. 43 Kožušiny a umelé kožušiny; výrobky z nich
19.
kapitola č. 44 Drevo a výrobky z dreva; drevné uhlie
20.
kapitola č. 45 Korok a výrobky z korku
21.
kapitola č. 46 Výrobky zo slamy, z esparta a ostatného pletacieho materiálu; prútený tovar a košikárske výrobky
22.
kapitola č. 47 Materiál na výrobu papiera
23.
kapitola č. 48 Papier a lepenka; výrobky z papierovej buničiny, papiera alebo lepenky
24.
kapitola č. 49 Tlačené knihy, noviny, obrazy a iné produkty polygrafického priemyslu; rukopisy, strojopisy a plány
25.
kapitola č. 65 Pokrývky hlavy a ich časti
26.
kapitola č. 66 Dáždniky, slnečníky, vychádzkové palice, biče, jazdecké bičíky a ich časti
27.
kapitola č. 67 Upravené perie a páperie a výrobky z nich; umelé kvetiny; výrobky z ľudských vlasov
28.
kapitola č. 68 Výrobky z kameňa, sadry, cementu, azbestu, sľudy a podobných materiálov
29.
kapitola č. 69 Keramické výrobky
30.
kapitola č. 70 Sklo a sklenené výrobky
31.
kapitola č. 71 Perly, drahokamy a polodrahokamy, drahé kovy, kovy plátované drahými kovmi (doublé) a výrobky z nich; bižutéria
32.
kapitola č. 73 Železo a oceľ a výrobky z nich
33.
kapitola č. 74 Meď a výrobky z medi
34.
kapitola č. 75 Nikel a výrobky z niklu
35.
kapitola č. 76 Hliník a výrobky z hliníka
36.
kapitola č. 77 Magnézium a berýlium a výrobky z nich
37.
kapitola č. 78 Olovo a výrobky z olova
38.
kapitola č. 79 Zinok a výrobky zo zinku
39.
kapitola č. 80 Cín a výrobky z cínu
40.
kapitola č. 81 Ostatné základné kovy používané v metalurgii a výrobky z nich
41.
kapitola č. 82 Nástroje, náradie, nožiarske výrobky, lyžice a vidličky základného kovu, ich časti a súčasti
okrem položky 8205: nástroje
8207: nástroje, časti
42.
kapitola č. 83 Rôzne výrobky zo základných kovov
43.
kapitola č. 84 Kotly, stroje, prístroje a mechanické zariadenia; ich časti a súčasti
okrem položky 8406: motory
8408: ostatné motory
8445: stroje a prístroje
8453: stroje na automatické spracovanie údajov
8455: časti strojov pod záhlavím číslo 84.53
8459: jadrové reaktory
44.
kapitola č. 85 Elektrické stroje, prístroje a zariadenia a ich časti a súčasti;
okrem položky 8513: telekomunikačné zariadenia
8515: prístroje na prenos
45.
kapitola č. 86 Železničné a električkové lokomotívy, koľajové vozidlá a ich časti a súčasti; zvrškový upevňovací materiál pre vlaky a električky; dopravné signalizačné zariadenia všetkých druhov (nie elektrické)
okrem položky 8602: pancierové lokomotívy, elektrické
8603: ostatné pancierové lokomotívy
8605: pancierové vagóny
8606: opravárenské vagóny
8607: vagóny
46.
kapitola č. 87 Vozidlá iné ako koľajové vozidlá a ich časti a súčasti
okrem položky 8701: traktory
8702: vojenské vozidlá
8703: vyslobodzovacie vozidlá
8708: tanky a ostatné pancierové vozidlá
8709: motocykle
8714: prívesy
47.
kapitola č. 89 Lode, člny a plávajúce konštrukcie
okrem položky 8901A: vojnové lode
48.
kapitola č. 90 Optické, fotografické, kinematografické, meracie, kontrolné, presné, lekárske a chirurgické nástroje a prístroje; ich časti a súčasti
okrem položky 9005: binokulárne ďalekohľady
9011: mikroskopy
9013: rôzne nástroje, lasery
9014: telemetre (diaľkomery)
9028: elektrické a elektronické meracie prístroje
9017: lekárske nástroje
9018: mechanoterapeutické prístroje a zariadenia
9019: ortopedické zariadenia
9020: röntgenové prístroje
49.
kapitola č. 91 Výroba hodín a hodiniek
50.
kapitola č. 92 Hudobné nástroje; prístroje na záznam alebo reprodukciu zvuku, prístroje na záznam a reprodukciu televízneho obrazu alebo zvuku, časti a súčasti a príslušenstvo k týmto nástrojom
51.
kapitola č. 94 Nábytok a jeho časti; posteľoviny, matrace, matracové podložky, vankúše a podobné vybavenie s výplňou
okrem položky 9401A: sedadlá v lietadlách
52.
kapitola č. 95 Predmety a výrobky z rezbárskych alebo formovacích materiálov
53.
kapitola č. 96 Metly, štetce a kefy, oprašovače z peria a sitá
54.
kapitola č. 98 Rozličné priemyselné výrobky
Príloha č. 5 k zákonu č. 25/2006 Z. z.
TECHNICKÉ POŽIADAVKY
1.
Technické požiadavky na stavebné práce na účely tohto zákona vychádzajú z technických špecifikácií, ktorými sa určujú charakteristické vlastnosti stavebných prác, ktoré umožňujú, aby stavebné práce boli opísané tak, aby spĺňali určený účel. Technické požiadavky zahŕňajú najmä charakteristiky výrobku a materiálu podľa osobitného predpisu,1) úrovne environmentálneho profilu a ďalšie požiadavky, ako je napríklad dostupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím. Zahŕňajú aj pravidlá na projektovanie, určovanie ceny, skúšobné podmienky, kontrolné podmienky, podmienky prevzatia stavebných prác, ako aj metódy a techniky výstavby a všetky ostatné technické podmienky, ktoré sa určia na základe všeobecne záväzných právnych predpisov alebo technických noriem a ktoré súvisia so skončením stavebných prác a s materiálmi alebo časťami, ktoré tieto stavebné práce zahŕňajú.
2.
Technické požiadavky na tovar a služby na účely tohto zákona vychádzajú z technických špecifikácií, ktorými sa určujú charakteristické vlastnosti tovaru a služieb. Tieto technické požiadavky zahŕňajú najmä charakteristiky výrobkov a materiálu podľa osobitného predpisu.1)
3.
Norma na účely tohto zákona je technická norma podľa osobitného predpisu.2)
4.
Európska norma na účely tohto zákona je norma podľa osobitného predpisu.2)
5.
Slovenská technická norma na účely tohto zákona je norma podľa osobitného predpisu.2)
6.
Európske technické osvedčenie na účely tohto zákona je kladné technické hodnotenie vhodnosti použitia výrobku na konkrétny účel založené na splnení základných požiadaviek na stavby pomocou základných charakteristík výrobku a podmienok určených na jeho využitie a použitie, ktoré vydáva príslušná právnická osoba.
7.
Spoločná technická špecifikácia na účely tohto zákona je technická špecifikácia vypracovaná v súlade s postupom uznaným členskými štátmi, ktorá bola uverejnená v Úradnom vestníku Európskej únie.
8.
Technický odkaz na účely tohto zákona je akýkoľvek produkt vytvorený európskymi normalizačnými organizáciami okrem európskych noriem, prijatý ako reakcia na potreby trhu.
Príloha č. 6 k zákonu č. 25/2006 Z. z.
VYHLÁSENIE OBSTARÁVATEĽA, KTORÝ ZÍSKAL OSVEDČENIE O ATESTÁCII PODĽA § 150
Obstarávateľ je držiteľom osvedčenia o atestácii z ................ podľa Smernice Rady 92/13/EHS o tom, že postupy, ktoré používa pri zadávaní zákaziek, sú v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky, ktorými sa prebrali právne akty Európskych spoločenstiev.
Príloha č. 7 k zákonu č. 25/2006 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE
1.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/17/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov obstarávania subjektov pôsobiacich v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb (Ú. v. EÚ L 134, 30. 4. 2004, s. 1) v znení nariadenia Komisie (ES) č. 1874/2004 z 28. októbra 2004, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/17/ES a 2004/18/ES, pokiaľ ide o ich prahy uplatňovania v oblasti postupov uzatvárania zmlúv (Ú. v. EÚ L 326, 29. 10. 2004, s. 17).
2.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/18/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov pri zadávaní verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby, (Ú. v. EÚ L 134, 30. 4. 2004, s. 114) v znení nariadenia Komisie (ES) č. 1874/2004 z 28. októbra 2004, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/17/ES a 2004/18/ES, pokiaľ ide o ich prahy uplatňovania v oblasti postupov uzatvárania zmlúv (Ú. v. EÚ L 326, 29. 10. 2004, s. 17).
3.
Smernica Rady 89/665/EHS z 21. decembra 1989 o koordinácii zákonov, nariadení a administratívnych ustanovení vzťahujúcich sa na používanie overovacieho konania pri udeľovaní verejných objednávok na tovary a verejné práce (Smernica o verejných opravných prostriedkoch) (Ú. v. ES L 395, 30. 12. 1989, s. 33).
4.
Smernica Rady 92/13/EHS z 25. februára 1992, ktorou sa koordinujú zákony, nariadenia a administratívne ustanovenia vzťahujúce sa na aplikáciu pravidiel Spoločenstva na postupy verejného obstarávania subjektmi pôsobiacimi v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a telekomunikácií (Smernica o opravných prostriedkoch verejnoprospešných podnikov) (Ú. v. ES L 76, 23. 3. 1992, s. 14).
5.
Smernica Komisie 2005/51/ES zo 7. septembra 2005, ktorou sa mení a dopĺňa príloha XX k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2004/17/ES a príloha VIII k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2004/18/ES o verejnom obstarávaní (Ú.v. EÚ L 257, 1. 10. 2005, s. 127).
1)
§ 4 a 5 zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení zákona č. 716/2004 Z. z.
2)
Čl. 296 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva (Ú. v. ES C 325, 24. decembra 2002).
3)
Rozhodnutie Rady z 31. marca 1958 ustanovujúce zoznam výrobkov, na ktoré sa vzťahuje čl. 223 (1) b Zmluvy o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva (čl. 296 (1) b Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva) (Ú. v. ES C 364, 20. decembra 2001).
4)
Napríklad Zmluva medzi štátmi, ktoré sú zmluvnými stranami Severoatlantickej zmluvy, vzťahujúca sa na status ich ozbrojených síl (oznámenie č. 566/2004 Z. z.).
5)
Zákon č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní v znení zákona č. 521/2005 Z. z.
6)
Napríklad § 8 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov, § 5 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
7)
Nariadenie (ES) Európskeho parlamentu a Rady č. 2195/2002 z 5. novembra 2002 o spoločnom slovníku obstarávania (CPV) (Ú. v. EÚ L 340, 16. decembra 2002, s. 1) v znení nariadenia Komisie č. 2151/2003 zo 16. decembra 2003 (Ú. v. EÚ L 329, 16. decembra 2003, s. 1).
8)
§ 2 zákona č. 507/2001 Z. z. o poštových službách v znení zákona č. 15/2004 Z. z.
9)
Zákon č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 679/2004 Z. z.
10)
§ 11 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
§ 4 ods. 4 a § 15 ods. 1 zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení zákona č. 134/2004 Z. z.
12)
Napríklad § 16 zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon), § 14 zákona č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (patentový zákon) v znení zákona č. 402/2002 Z. z.
13)
§ 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.
14)
§ 76 a 77 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 479/2005 Z. z.
15)
§ 22 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 561/2004 Z. z.
16)
Nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Európskeho spoločenstva (Ú. v. EÚ L 302, 19. októbra 1992) v platnom znení.
17)
§ 24 ods. 2 písm. j) a § 31 ods. 2 písm. i) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov.
18)
Čl. 5 Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.
19)
Čl. V a čl. XXIII Dohody o vládnom obstarávaní (Ú. v. ES C 256, 3. septembra 1996).
20)
Čl. XIX Dohody o vládnom obstarávaní.
22)
Zákon č. 264/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov.
23)
§ 8 až 16 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.
24)
§ 22 až 29 zákona č. 264/1999 Z. z. v znení zákona č. 436/2001 Z. z.
25)
Čl. 226 a 227 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva.
26)
Rozhodnutie Komisie č. 2005/15/ES zo 7. januára 2005 o vykonávacích pravidlách postupu stanoveného v článku 30 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/17/ES o koordinácii postupov pri obstarávaní subjektmi pôsobiacimi v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb (Ú. v. EÚ L 7, 11. januára 2005, s. 7).
27)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
1)
§ 2 ods. 1 písm. i) zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
§ 3 zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení zákona č. 134/2004 Z. z.
2)
§ 5 zákona č. 264/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov.