Predpis bol zrušený predpisom 321/2007 Z. z.

378/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2005 do 31.12.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

378
OPATRENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
z 12. augusta 2005
o ustanovení sumy rodičovského príspevku
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 4 zákona č. 280/2002 Z. z. o rodičovskom príspevku v znení zákona č. 244/2005 Z. z. ustanovuje:
§ 1
Suma rodičovského príspevku upravená podľa § 4 ods. 4 zákona sa ustanovuje takto: V § 4 ods. 1 sa suma „4 110 Sk“ nahrádza sumou „4 230 Sk“.
§ 2
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. septembra 2005.
Ľudovít Kaník v. r.