142/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.06.2005

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

142
ZÁKON
zo 16. marca 2005,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 57/1998 Z. z. o Železničnej polícii v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 57/1998 Z. z. o Železničnej polícii v znení zákona č. 73/1998 Z. z., zákona č. 182/2002 Z. z., zákona č. 422/2002 Z. z., zákona č. 513/2002 Z. z. a zákona č. 166/2003 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
Pod nadpis prvej časti „PÔSOBNOSŤ, ORGANIZÁCIA A RIADENIE ŽELEZNIČNEJ POLÍCIE“ sa vkladajú slová „ P R V Á H L A V A “.
2.
Za § 5 sa vkladá označenie druhej hlavy a nový § 6, ktorý vrátane nadpisu znie:
„DRUHÁ HLAVA
§ 6
Skrátené vyšetrovanie
(1)
Policajt vykonávajúci skrátené vyšetrovanie3a) je v skrátenom vyšetrovaní vo veciach, ktoré vyšetruje, procesne samostatný a je viazaný iba ústavou, ústavnými zákonmi, zákonmi, ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, a v rozsahu ustanovenom Trestným poriadkom aj pokynmi a príkazmi prokurátora.
(2)
Policajt vykonávajúci skrátené vyšetrovanie3a) je v skrátenom vyšetrovaní vo veciach, ktoré vyšetruje, oprávnený požadovať od služieb Železničnej polície v súlade so zákonmi a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi vykonanie úkonov a opatrení nevyhnutných pre skrátené vyšetrovanie, ktoré vzhľadom na ich povahu nemôže vykonať sám.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3a znie:
„3a)
§ 12, 168 a 169 Trestného poriadku.“.
3.
V § 16 ods. 1 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa slová „alebo ak ide o objasňovanie priestupku, na spísanie záznamu alebo zápisnice do správy o výsledku objasňovania priestupku.“.
4.
Za § 17 sa vkladá § 17a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠17a
Oprávnenie na predvedenie osoby na základe žiadosti
(1)
Policajt je oprávnený predviesť osobu na základe žiadosti súdu alebo iného orgánu činného v trestnom konaní.6a)
(2)
O predvedení policajt spíše úradný záznam, v ktorom uvedie meno, priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, miesto narodenia a adresu pobytu, dôvod predvedenia, pomenovanie osobitného predpisu, podľa ktorého bola osoba predvedená, a čas obmedzenia osobnej slobody predvedenej osoby. Prevzatie predvedenej osoby s uvedením miesta a času potvrdí žiadajúci orgán na úradnom zázname.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6a znie:
„6a)
§ 90 ods. 3 a § 98 Trestného poriadku.“.
5.
V poznámke pod čiarou k odkazu 9 sa citácia „Zákon č. 174/1950 Zb. o dražbách mimo exekúcie v znení zákona č. 513/1991 Zb.“ nahrádza citáciou „Zákon č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov.“.
6.
Za § 22 sa vkladá § 22a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠22a
Oprávnenie použiť služobného psa na pachové práce
(1)
Policajt je pri plnení úloh vyplývajúcich z tohto zákona oprávnený použiť služobného psa na pachové práce najmä pri sledovaní stopy osoby, vyhľadávaní osôb a vecí a identifikácii osôb a vecí.
(2)
Odoberanie pachovej stopy z osoby možno vykonať len z osoby, ktorá je podozrivá zo spáchania trestného činu.
(3)
Policajt je pri používaní služobného psa povinný postupovať tak, aby nedošlo k ujme na zdraví, nebola ponižovaná ľudská dôstojnosť a aby boli dodržané základné hygienické pravidlá.“.
7.
V § 29 ods. 1 a 2 sa slovo „Policajt“ nahrádza slovami „Určený policajt“.
8.
V § 41 ods. 1 druhej vete za slovami „informačných systémoch štátnych orgánov“ sa slovo „a“ nahrádza čiarkou a slová „v informačných systémoch orgánov samosprávy“ sa nahrádzajú slovami „v informačných systémoch verejnoprávnych inštitúcií, v informačných systémoch orgánov samosprávy a v informačných systémoch iných právnických osôb alebo fyzických osôb podnikateľov“.
9.
V § 44 ods. 1 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:
„d)
spútavací opasok,“.
Doterajšie písmená d) až i) sa označujú ako písmená e) až j).
10.
Nadpis pod § 46 znie: „Použitie pút a spútavacieho opasku“.
11.
§ 46 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Policajt je oprávnený použiť spútavací opasok na účely uvedené v odsekoch 1 a 2, ak je podozrenie, že použitie pút môže byť nedostatočne účinné.“.
12.
V § 51 ods. 2 sa slová „písm. i)“ nahrádzajú slovami „písm. j)“.
13.
V § 57 ods. 4 sa vypúšťajú slová „z informačných systémov“ vrátane odkazu 28 a poznámky pod čiarou k odkazu 28.
14.
V § 57 ods. 6 sa vypúšťajú slová „z informačných systémov“.
15.
V § 59a odsek 1 znie:
„(1)
Železničná polícia je v rozsahu potrebnom na plnenie svojich úloh oprávnená žiadať poskytovanie informácií a osobných údajov od prevádzkovateľa, ktorý spracúva osobné údaje, a od sprostredkovateľa, ktorý spracúva osobné údaje,32) a to na ich náklady; títo sú povinní písomnej žiadosti Železničnej polície bez zbytočného odkladu vyhovieť, ak im v tom nebránia dôvody ustanovené osobitnými predpismi.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 32 znie:
„32)
§ 4 ods. 2 a 3 zákona č. 428/2002 Z. z.“.
16.
V § 59a ods. 2 úvodnej vete sa slová „informačného systému“ nahrádzajú slovami „,ktorý spracúva osobné údaje, a sprostredkovateľ, ktorý spracúva osobné údaje,“.
17.
V § 59a ods. 2 písm. a) sa pred slovo „držiteľov“ vkladajú slová „informačného systému“.
18.
V § 59a ods. 2 písm. b) sa pred slovo „verejnej“ vkladajú slová „informačného systému“.
19.
V poznámke pod čiarou k odkazu 34 sa citácia „§ 5 ods. 3 zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách.“ nahrádza citáciou „§ 5 ods. 2 zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách.“.
20.
V § 59a ods. 3 prvej vete sa slová „zaisťujú telekomunikačnú činnosť,36)“ nahrádzajú slovami „poskytujú elektronické komunikačné siete a elektronické komunikačné služby,36)“, slová „telekomunikačnej služby37)“ sa nahrádzajú slovami „elektronickej komunikačnej služby37)“ a v druhej vete slová „zaisťujú telekomunikačnú činnosť“ sa nahrádzajú slovami „poskytujú elektronické komunikačné siete a elektronické komunikačné služby“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 36 a 37 znejú:
„36)
§ 2 zákona č. 610/2003 Z. z.
37)
§ 5 a § 55 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 610/2003 Z. z.“.
21.
V poznámke pod čiarou k odkazu 38 sa citácia „§ 9 ods. 3 písm. b) zákona č. 195/2000 Z. z.“ nahrádza citáciou „§ 55 ods. 6 písm. b) zákona č. 610/2003 Z. z.“.
22.
V § 59a ods. 4 druhá veta znie: „O skutočnostiach podľa prvej vety prevádzkovateľ, ktorý spracúva osobné údaje, a sprostredkovateľ, ktorý spracúva osobné údaje,32) sú povinní zachovávať mlčanlivosť.“.
23.
V § 59a ods. 5 sa slová „Prevádzkovatelia informačných systémov vedených na základe osobitného zákona27)“ nahrádzajú slovami „Prevádzkovatelia, ktorí spracúvajú osobné údaje, a sprostredkovatelia, ktorí spracúvajú osobné údaje32) spracúvané podľa osobitného predpisu27)“.
24.
V poznámke pod čiarou k odkazu 39 sa slová „zákon č. 241/2001 Z. z.“ nahrádzajú slovami „zákon č. 215/2004 Z. z.“.
25.
§ 63 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Ustanoveniami odsekov 1 až 3 nie sú dotknuté ustanovenia osobitného predpisu o ochrane utajovaných skutočností.41)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 41 znie:
„41)
§ 18 ods. 4 zákona č. 215/2004 Z. z.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júna 2005.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.