Predpis bol zrušený predpisom 321/2007 Z. z.

415/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2004 do 31.08.2007

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

415
OPATRENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
z 13. júla 2004
o ustanovení súm rodičovského príspevku
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 5 a § 12 ods. 4 zákona č. 280/2002 Z. z. o rodičovskom príspevku v znení zákona č. 643/2002 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Sumy rodičovského príspevku upravené podľa § 4 ods. 5 zákona sa ustanovujú takto:
a)
v § 4 ods. 1 zákona sa suma „3 790 Sk“ nahrádza sumou „4 110 Sk“,
b)
v § 4 ods. 2 zákona sa suma „1 200 Sk “ nahrádza sumou „1 300 Sk “.
§ 2
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. septembra 2004.
Ľudovít Kaník v. r.