305/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 08.05.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

305
OZNÁMENIE
Národnej banky Slovenska
Národná banka Slovenska vydala podľa § 75 ods. 2 písm. e) zákona č. 510/2002 Z. z. o platobnom styku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 604/2003 Z. z.
opatrenie z 28. apríla 2004 č. 6/2004, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach, spôsobe preukazovania a dokladovania splnenia podmienok a o žiadostiach o udelenie alebo zmenu povolenia na vydávanie a správu elektronických peňazí a platobných prostriedkov elektronických peňazí vrátane náležitostí a príloh takýchto žiadostí.
Týmto opatrením sa ustanovujú podrobnosti o náležitostiach žiadosti o udelenie povolenia na vykonávanie elektronickopeňažnej činnosti a spôsob preukazovania pripravenosti inštitúcie elektronických peňazí na výkon elektronickopeňažnej činnosti.
Opatrenie nadobúda účinnosť 15. mája 2004.
Opatrenie je uverejnené v čiastke 18/2004 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska.