605/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 31.12.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

605
OZNÁMENIE
Národnej banky Slovenska
Národná banka Slovenska vydala podľa § 75 ods. 2 písm. c) a d) zákona č. 510/2002 Z. z. o platobnom styku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 604/2003 Z. z.
opatrenie z 12. decembra 2003 č. 7/2003, ktorým sa ustanovuje štruktúra bankového spojenia na účely tuzemských prevodov, štruktúra medzinárodného bankového čísla účtu na účely cezhraničných prevodov a podrobnosti o vydávaní prevodníka identifikačných kódov.
Týmto opatrením sa ustanovuje štruktúra bankového spojenia na účely tuzemských prevodov, štruktúra medzinárodného bankového čísla účtu na účely cezhraničných prevodov a podrobnosti o vydávaní prevodníka identifikačných kódov.
Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2004 okrem § 3, ktorý nadobúda účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii.
Opatrenie je uverejnené v čiastke 46/2003 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska.