562/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2004 do 31.12.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

562
ZÁKON
z 3. decembra 2003,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve sa mení a dopĺňa takto:
3.
V § 24 ods. 2 sa slová „ku dňu zostavenia účtovnej závierky“ nahrádzajú slovami „ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka“.
4.
V § 27 ods. 1 písmeno c) znie:
„c)
nehnuteľnosti, v ktorých sú umiestnené prostriedky technických rezerv posudkom znalca a technické rezervy kvalifikovaným odhadom v účtovných jednotkách, ktoré sú poisťovňami alebo zaisťovňami podľa osobitných predpisov,12)“.
5.
V § 38 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Na účely podľa odsekov 1 a 2 je daňový úrad oprávnený vykonávať v účtovnej jednotke kontrolu dodržiavania ustanovení tohto zákona. Na vykonávanie kontroly sa primerane použijú ustanovenia o pravidlách kontrolnej činnosti podľa osobitného predpisu.47a)“.
Doterajšie odseky 3 až 7 sa označujú ako odseky 4 až 8.
Poznámka pod čiarou k odkazu 47a znie:
„47a)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2004 okrem bodov 1, 2 a 6, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2005.
Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.