535/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2004 do 31.05.2008

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

535
ZÁKON
zo 7. novembra 2003,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 212/1997 Z. z. o povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych diel v znení zákona č. 182/2000 Z. z. a o zmene a doplnení zákona č. 81/1966 Zb. o periodickej tlači a o ostatných hromadných informačných prostriedkoch v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 212/1997 Z. z. o povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych diel v znení zákona č. 182/2000 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 4 písmeno b) znie:
„b)
pri náklade do 500 výtlačkov povinný výtlačok podľa prílohy č. 3 z každého vydania alebo z vydania časti,“.
2.
V poznámke pod čiarou k odkazu 10 sa vypúšťa citácia „§ 13 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
3.
V § 10 písm. b) sa slová „okresný úrad“ nahrádzajú slovami „Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo")“.
4.
V § 11 odsek 1 znie:
„(1)
Za porušenie povinností ustanovených v § 3 až 5 môže ministerstvo uložiť pokutu do 100 000 Sk.“.
5.
Za § 11 sa vkladá § 11a, ktorý vrátane nadpisu nad paragrafom znie:
„Prechodné a záverečné ustanovenia
§ 11a
Konanie o uložení pokuty začaté pred 1. januárom 2004 dokončí ministerstvo.“.
6.
Nadpis nad § 12 sa vypúšťa.
7.
Prílohy č. 1 a 2 znejú:
„Príloha č. 1 k zákonu č. 212/1997 Z. z.
POVINNÉ VÝTLAČKY PERIODICKÝCH PUBLIKÁCIÍ
Druh Určená právnická osoba Počet povinných výtlačkov
Tlač s celoštátnou pôsobnosťou, Zbierka zákonov, úradné vestníky Slovenská národná knižnica 2
Univerzitná knižnica v Bratislave 2
Ústredná knižnica Slovenskej akadémie vied 1
Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky 1
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici 1
Štátna vedecká knižnica v Košiciach 1
Štátna vedecká knižnica v Prešove 1
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 1
Parlamentná knižnica Národnej rady Slovenskej republiky 1
Tlač s krajskou pôsobnosťou Slovenská národná knižnica 1
Univerzitná knižnica v Bratislave 1
príslušná regionálna knižnica s krajskou pôsobnosťou 1
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 1
Ostatná tlač s regionálnou pôsobnosťou Slovenská národná knižnica 1
Univerzitná knižnica v Bratislave 1
príslušná regionálna knižnica 1
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 1
Príloha č. 2 k zákonu č. 212/1997 Z. z.
POVINNÉ VÝTLAČKY NEPERIODICKÝCH PUBLIKÁCIÍ A ROZMNOŽENÍN AUDIOVIZUÁLNYCH DIEL PRI NÁKLADE NAD 500 VÝTLAČKOV
Druh Určená právnická osoba Počet povinných výtlačkov a nosičov
Tlačoviny, napr. knihy, hudobniny, kartografické diela, grafika, špeciálne tlače, vedecké vysokoškolské kvalifikačné práce vydané tlačou, cestovné a výskumné správy vydané tlačou Slovenská národná knižnica 2
Univerzitná knižnica v Bratislave 2
Ústredná knižnica Slovenskej akadémie vied 1
Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky 1
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici 1
Štátna vedecká knižnica v Košiciach 1
Štátna vedecká knižnica v Prešove 1
Parlamentná knižnica Národnej rady Slovenskej republiky 1
Firemná literatúra (určená verejnosti), normatívne dokumenty Slovenská národná knižnica 2
Štátna vedecká knižnica v Košiciach 1
Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky 1
Rozmnoženiny audiovizuálnych diel a multimediálnych diel (najmä videokazety, audiokazety, kompaktné disky) Slovenská národná knižnica 1
Univerzitná knižnica v Bratislave 1
Slovenský filmový ústav 1
Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči 1
Publikácie v Braillovom písme Slovenská národná knižnica 1
Univerzitná knižnica v Bratislave 1
Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči 1
8.
Za prílohu č. 2 sa vkladá príloha č. 3, ktorá znie:
„Príloha č. 3 k zákonu č. 212/1997 Z. z.
POVINNÉ VÝTLAČKY NEPERIODICKÝCH PUBLIKÁCIÍ A ROZMNOŽENÍN AUDIOVIZUÁLNYCH DIEL PRI NÁKLADE DO 500 VÝTLAČKOV
Druh Určená právnická osoba Počet povinných výtlačkov a nosičov
Tlačoviny, napr. knihy, hudobniny, kartografické diela, grafika, špeciálne tlače, vedecké vysokoškolské kvalifikačné práce vydané tlačou, cestovné a výskumné správy vydané tlačou Slovenská národná knižnica 2
Univerzitná knižnica v Bratislave 2
Firemná literatúra (určená verejnosti), normatívne dokumenty Slovenská národná knižnica 2
Štátna vedecká knižnica v Košiciach 1
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici 1
Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky 1
Rozmnoženiny audiovizuálnych diel a multimediálnych diel (najmä videokazety, audiokazety, kompaktné disky) Slovenská národná knižnica 1
Univerzitná knižnica v Bratislave 1
Slovenský filmový ústav 1
Publikácie v Braillovom písme Slovenská národná knižnica 1
Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči 1
Doterajšia príloha č. 3 (§ 6) sa označuje ako príloha č. 4.
9.
Príloha č. 4 znie:
„Príloha č. 4 k zákonu č. 212/1997 Z. z.
POVINNÉ VÝTLAČKY PERIODICKÝCH PUBLIKÁCIÍ ODOVZDÁVANÉ ARCHÍVOM
Druh Registrujúci orgán Archív
Tlač s celoštátnou pôsobnosťou, Zbierka zákonov, úradné vestníky Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Slovenský národný archív
Tlač s krajskou pôsobnosťou Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky príslušný štátny archív
Ostatná tlač s regionálnou pôsobnosťou Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky príslušná pobočka príslušného štátneho archívu
Prevziať prílohu - null
Čl. II
Zákon č. 81/1966 Zb. o periodickej tlači a o ostatných hromadných informačných prostriedkoch v znení zákona č. 84/1968 Zb., zákona č. 99/1969 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 131/1970 Zb., zákona č. 86/1990 Zb., zákona č. 186/1997 Z. z., zákona č. 187/1998 Z. z., zákona č. 46/1999 Z. z. a zákona 227/2000 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 5 odsek 2 znie:
„(2)
Register periodickej tlače je verejný zoznam. Registráciu periodickej tlače vykonáva Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.“.
2.
V § 5 sa vypúšťajú odseky 3 až 6.
3.
V § 6 písm. g) sa slová „osobné údaje" nahrádzajú slovami „meno, priezvisko, akademický titul, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu".
4.
V § 9a ods. 2 a v § 9b ods. 2 sa slová „v § 5 ods. 3 a 5" nahrádzajú slovami „v § 5 ods. 2".
5.
Nadpis nad § 26a znie:
„Prechodné a záverečné ustanovenia“.
6.
Za § 26a sa vkladá § 26b, ktorý znie:
„26b
Konanie podľa § 5 ods. 2, § 9a ods. 2 a § 9b ods. 2 začaté pred 1. januárom 2004 dokončí Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.“.
7.
Za § 29b sa vkladá § 29c, ktorý znie:
㤠29c
Zrušuje sa vyhláška ministerstva školstva a kultúry č. 73/1962 Zb. o inzercii v tlači v znení vyhlášky ministerstva kultúry a informácií č. 105/1967 Zb., ktorou sa mení vyhláška č. 73/1962 Zb. o inzercii v tlači.“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2004.
Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.