464/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.05.2004 do 31.12.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

464
ZÁKON
z 24. októbra 2003,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 238/2001 Z. z. Colný zákon v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. II
Zákon č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení zákona č. 54/1999 Z. z., zákona č. 337/1999 Z. z., zákona č. 417/2000 Z. z., zákona č. 328/2002 Z. z., zákona č. 664/2002 Z. z. a zákona č. 251/2003 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 15 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Občan je na účely prijímacieho konania povinný uviesť služobnému úradu svoje rodné číslo.“.
Doterajšie odseky 3 až 8 sa označujú ako odseky 4 až 9.
2.
V § 44 ods. 7 sa za slová „prednášateľskú činnosť“ vkladá čiarka a slová „prekladateľskú činnosť“.
Čl. III
Zákon č. 240/2001 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve v znení zákona č. 422/2002 Z. z., zákona č. 166/2003 Z. z. a zákona č. 250/2003 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
V § 3 sa odsek 1 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c)
vykonáva dohľad nad dodržiavaním osobitných predpisov,4a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4a znie:
„4a)
Napríklad zákon č. 239/2001 Z. z. o spotrebnej dani z minerálnych olejov v znení neskorších predpisov.“.
2.
V § 6 ods. 3 sa za písmeno q) vkladajú nové písmená r) a s), ktoré znejú:
„r)
zodpovedá za jednotné uplatňovanie osobitných predpisov4a) colnou správou a dáva podnety na ich zmeny,
s)
informuje daňové subjekty o ich právach a povinnostiach vo veciach daní,4a)“.
Doterajšie písmená r) a s) sa označujú ako písmená t) a u).
3.
V § 7 ods. 3 sa za písmeno q) vkladá nové písmeno r), ktoré znie:
„r)
informuje daňové subjekty o ich právach a povinnostiach vo veciach daní,4a)“.
Doterajšie písmeno r) sa označuje ako písmeno s).
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembra 2003 s výnimkou čl. I bodov 4, 73, 75, 93 a 94, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2004.
Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.