450/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.02.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

450
ZÁKON
z 23. októbra 2003,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 477/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 217/2003 Z. z. a zákona č. 245/2003 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
V prílohe položka 74 písmeno a) znie:
„a)
na získanie vodičského oprávnenia
1.
skupiny A a AM a podskupiny A1 500 Sk
2.
skupiny B, B+E a T a podskupiny B1 1 000 Sk
3.
skupiny C1+E a D1+E a podskupiny C1 a D1 1 500 Sk
4.
skupiny C, C+E, D a D+E 2 000 Sk“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2004, okrem čl. I bodov 1, 2, 5, 10, 12 až 18, 20 až 22, 24 až 31, 33, 35 a 36 a čl. II, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii a čl. I bodu 4, ktorý nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia tohto zákona.
Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.