423/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.11.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

423
ZÁKON
z 22. septembra 2003,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 odseky 3, 4 a 12 znejú:
„(3)
Geodetické základy sú geodetické body priestorovej siete, trigonometrickej siete, nivelačnej siete a gravimetrickej siete a systém prostriedkov definujúcich ich parametre v priestore a čase s predpísanou presnosťou, dokumentáciou a s použitím zákonných meracích jednotiek.
(4)
Podrobné bodové pole je súbor geodetických bodov a dočasne stabilizovaných bodov, dopĺňajúci body geodetických základov na hustotu potrebnú na podrobné meranie alebo vytyčovanie; delí sa na podrobné priestorové bodové pole, podrobné polohové bodové pole, podrobné výškové bodové pole a podrobné tiažové bodové pole.
(12)
Základná báza údajov pre geografický informačný systém je model reálneho sveta a k nemu sa vzťahujúcich javov s časovými aspektmi, s úrovňou podrobností zodpovedajúcou obsahu Základnej mapy Slovenskej republiky v mierke 1:10 000, obsahujúci informácie spracúvané počítačom, ktoré popisujú prezentovaný model, definujú jeho polohu, tvar, vlastnosti, spojenia pomocou priestorovo lokalizovaných vzťahov, aspekty kvality umožňujúce analyzovanie javov a grafické prezentácie.“.
2.
§ 2 sa dopĺňa odsekmi 14 až 16, ktoré znejú:
„(14)
Inžinierska geodézia je budovanie vytyčovacích sietí, vytyčovanie a kontrolné meranie dodržiavania priestorovej polohy stavebných objektov, vytyčovanie a kontrola geometrických parametrov priemyselných objektov a zariadení a zameranie územia pre projekt a porealizačné zameranie stavieb.
(15)
Štandardizácia geografického názvoslovia je súbor opatrení zabezpečujúci jednotnosť geografických názvov a záväznosť ich používania.
(16)
Permanentná služba globálnych navigačných satelitných systémov je sieť kooperujúcich staníc, ktorá spracúva a v reálnom čase poskytuje geocentrické súradnice na presnú lokalizáciu objektov a javov.“.
3.
V § 3 sa za slová „katastrálne úrady,“ vkladajú slová „správy katastra,“.
4.
V § 4 ods. 1 písm. b) sa za slová „katastrálne úrady“ vkladajú slová „a správy katastra“.
5.
V § 4 ods. 2 písm. c) sa vypúšťajú slová „ods. 1 písm. a), b), c), d) a e)“.
6.
V § 4 ods. 2 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová: „a zriaďovanie podrobného polohového bodového poľa pre obnovu katastrálneho operátu novým mapovaním,“.
7.
V § 4 ods. 2 sa dopĺňa písmenami m) a n), ktoré znejú:
„m)
vykonáva štátny dozor nad dodržiavaním tohto zákona, najmä pri používaní štandardizovaných geografických názvov, pri využívaní štátnej dokumentácie a pri autorizačnom overovaní vybraných geodetických a kartografických činností; štátny dozor vykonáva úrad prostredníctvom katastrálnej inšpekcie,2a)
n)
zabezpečuje tvorbu a prevádzkovanie permanentnej služby globálnych navigačných satelitných systémov.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie:
„2a)
§ 13 až 15 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.“.
8.
V § 4 odsek 3 znie:
„(3)
Katastrálny úrad okrem pôsobnosti ustanovenej osobitným zákonom1) vydáva preukazy oprávňujúce zamestnancov úradu, zamestnancov katastrálnych úradov a fyzické osoby a právnické osoby vykonávajúce geodetické a kartografické činnosti a ich zamestnancov na vstup a vjazd na cudzie nehnuteľnosti. Platnosť preukazu na vstup a vjazd na cudzie nehnuteľnosti je najviac trojročná.“.
9.
V § 4 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4)
Správa katastra okrem pôsobnosti ustanovenej osobitným zákonom1)
a)
spravuje podrobné polohové bodové pole,
b)
štandardizuje geografické názvoslovie podľa § 18 ods. 3,
c)
preberá, zhodnocuje, dokumentuje, archivuje a sprístupňuje výsledky vybraných geodetických a kartografických činností,
d)
úradne overuje výsledky vybraných geodetických a kartografických činností,
e)
poskytuje z katastrálneho operátu údaje potrebné na tvorbu, aktualizáciu a vydávanie základných štátnych mapových diel, máp územného a správneho členenia Slovenskej republiky a na tvorbu a aktualizáciu základnej bázy údajov pre geografický informačný systém organizácii zriadenej úradom,
f)
prejednáva priestupky a porušenia poriadku pri vykonávaní činností na úseku geodézie a kartografie.“.
Doterajšie odseky 4 až 8 sa označujú ako odseky 5 až 9.
10.
§ 5 znie:
㤠5
(1)
Spôsobilosť vykonávať geodetické a kartografické činnosti má fyzická osoba, ktorá má úplné vysokoškolské vzdelanie v odbore geodézie a kartografie, úplné stredné geodetické a kartografické vzdelanie alebo rozhodnutie o uznaní odbornej kvalifikácie vydané podľa osobitného predpisu.2b)
(2)
Spôsobilosť vykonávať geodetické a kartografické činnosti podľa osobitného predpisu2c) má fyzická osoba, ktorá spĺňa podmienky podľa odseku 1 a má tri roky praxe v odbore, alebo má prax v odbore uznanú podľa rozhodnutia vydaného na základe osobitného predpisu.2b)
(3)
Spôsobilosť vykonávať geodetické a kartografické činnosti podľa osobitného predpisu2c) má právnická osoba, ktorej zodpovedný zástupca spĺňa podmienky podľa odseku 1 a má tri roky praxe v odbore, alebo má prax v odbore uznanú podľa rozhodnutia vydaného na základe osobitného predpisu.2b)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 2b a 2c znejú:
„2b)
Zákon č. 477/2002 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
2c)
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.“.
11.
V § 6 písm. e) sa na konci pripájajú tieto slová: „v rozsahu nad 0,025 km2,“.
12.
V § 6 písm. f) sa na konci pripájajú tieto slová: „v rozsahu nad 0,025 km2,“.
13.
V § 6 písm. i) sa na konci pripájajú tieto slová: „okrem merania a zobrazenia predmetov skutočného vyhotovenia jednoduchých stavieb a drobných stavieb a zmien týchto stavieb3a),“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3a znie:
„3a)
§ 139b ods. 1, 5 a 6 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.“.
14.
V § 6 písm. j) sa na konci pripájajú tieto slová: „ktoré sú budované a aktualizované pre potreby štátnych orgánov a orgánov územnej samosprávy.“.
15.
V § 7 ods. 2 písmeno a) znie:
„a)
má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore geodézia a kartografia alebo vzdelanie uznané na základe rozhodnutia vydaného podľa osobitného predpisu2b) a po nadobudnutí vysokoškolského vzdelania päť rokov odbornej praxe vo vybraných geodetických a kartografických činnostiach podľa § 6 písm. a) až e) alebo prax uznanú podľa rozhodnutia vydaného na základe osobitného predpisu2b) a“.
16.
V § 8 sa za slová „podľa § 6 písm.“ vkladajú slová „d), e),“.
17.
§ 9 vrátane nadpisu znie:
㤠9
Úradné overenie výsledkov vybraných geodetických a kartografických činností
(1)
Výsledky vybraných geodetických a kartografických činností podľa § 6 písm. a), b) a e), ktoré sa preberajú do štátnej dokumentácie, musia byť overené aj správou katastra (ďalej len „úradné overenie"). Výsledky vybraných geodetických a kartografických činností podľa § 6 písm. d), okrem výsledkov zriaďovania a aktualizácie bodov geodetických základov, musia byť úradne overené.
(2)
Úradné overenie vykonáva v mene správy katastra zamestnanec katastrálneho úradu, ktorý má osobitnú odbornú spôsobilosť.
(3)
Úradné overenie a autorizačné overenie nesmie vykonať tá istá fyzická osoba.“.
18.
V § 11 ods. 1 sa slová „Katastrálne úrady“ nahrádzajú slovami „Správy katastra“.
19.
V § 11 sa vypúšťa odsek 5.
20.
V § 12 ods. 2 písm. c) sa slová „s katastrálnym úradom“ nahrádzajú slovami „so správou katastra“.
21.
V § 12 ods. 2 písmeno f) znie:
„f)
bezplatne odovzdať výsledky merania alebo digitalizácie a zobrazenia predmetov, ktoré sa preberajú do základných štátnych mapových diel s veľkou mierkou v rozsahu nad 0,025 km2 do štátnej dokumentácie do 30 dní od ich vyhotovenia; táto povinnosť sa nevzťahuje na fyzické osoby a právnické osoby, ktoré vykonávajú geodetické a kartografické činnosti pre potreby obrany štátu a na fyzické osoby a právnické osoby, ktoré vykonávajú meranie a zobrazenie predmetov pred začatím výstavby.“.
22.
V § 13 sa vypúšťajú slová „ods. 1 písm. a), b), c), d) a e)“.
23.
Nadpis nad § 14 znie: „Vstup alebo vjazd na nehnuteľnosť“.
24.
V § 14 odsek 1 znie:
„(1)
Fyzické osoby a právnické osoby, ktoré vykonávajú alebo kontrolujú geodetické činnosti, sú oprávnené po predchádzajúcom upozornení vlastníka, prípadne inej oprávnenej osoby,9) v nevyhnutnej miere vstupovať alebo vchádzať dopravným prostriedkom na ich nehnuteľnosti. Pri vstupe alebo vjazde sú fyzické osoby a právnické osoby povinné preukázať sa preukazom oprávňujúcim na vstup na cudzie nehnuteľnosti a dbať na to, aby čo najmenej porušovali vlastnícke a iné vecné práva.“.
25.
V § 14 ods. 2 sa vypúšťajú slová „Armády Slovenskej republiky“.
26.
V § 14 ods. 3 sa za slovo „vstup“ vkladajú slová „alebo vjazd“.
27.
V § 16 ods. 2 sa slová „katastrálnemu úradu“ nahrádzajú slovami „správe katastra“.
28.
V § 18 ods. 1 sa slová „na základných štátnych mapových dielach s mierkou 1:10 000 a menšou“ nahrádzajú slovami „ , ktoré sú obsahom základnej bázy údajov pre geografický informačný systém,“.
29.
V § 18 ods. 3 sa slová „katastrálny úrad“ nahrádzajú slovami „správa katastra“.
30.
V § 18 ods. 4 sa slová „katastrálny úrad“ nahrádzajú slovami „správa katastra“.
31.
V § 18 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(5)
Neprípustné sú názvy nesídelných geografických objektov, ktoré sú dlhé, pozostávajúce z viac ako troch plnovýznamových slov, urážajúce mravnosť, náboženské alebo národnostné cítenie, jazykovo nesprávne a nepriliehavé vzhľadom na historický vývin územia.“.
Doterajšie odseky 5 až 7 sa označujú ako odseky 6 až 8.
32.
V § 19 ods. 2 sa slová „katastrálnymi úradmi“ nahrádzajú slovami „správami katastra“.
33.
Za § 20 sa vkladá § 20a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠20a
Súčinnosť pri spravovaní základnej bázy údajov pre geografický informačný systém
Štátne orgány a štátne rozpočtové organizácie sú povinné
a)
používať základnú bázu údajov geografického informačného systému na budovanie tematických informačných systémov,
b)
bezplatne poskytnúť údaje o vzniku, zmene alebo zániku základných vlastností objektov a javov, ktoré sú obsahom základnej bázy údajov pre geografický informačný systém právnickej osobe zriadenej úradom,
c)
bezplatne poskytnúť letecké meračské snímky a ich orientačné parametre na využitie pre základnú bázu údajov geografického informačného systému právnickej osobe zriadenej úradom.“.
34.
§ 21 znie:
㤠21
(1)
Prevádzkovateľ poskytuje súbory údajov z automatizovaného informačného systému geodézie, kartografie a katastra (ďalej len “súbory„) na technických nosičoch v elektronickej forme alebo vzdialený prístup k súborom pomocou počítačovej siete pre iné fyzické osoby alebo právnické osoby na základe zmluvy.
(2)
Ak poskytované súbory obsahujú osobné údaje14) o fyzickej osobe, zverejňujú sa len údaje o jej mene a priezvisku, dátume narodenia a mieste trvalého pobytu.
(3)
Osobné údaje o fyzickej osobe spravované v automatizovanom informačnom systéme geodézie, kartografie a katastra sú získavané a spracúvané podľa osobitného predpisu.1)
(4)
Prevádzkovateľ môže odoprieť poskytovanie súborov alebo zabrániť prístupu k nim pomocou počítačovej siete, ak fyzické osoby alebo právnické osoby neplnia svoje povinnosti voči prevádzkovateľovi, najmä v oblasti úhrad za poskytované údaje alebo ak neoprávnene rozširujú údaje.
(5)
Súbory ani prístup k nim nesmú fyzické osoby alebo právnické osoby poskytnúť tretím osobám.
(6)
Ak fyzické osoby a právnické osoby použijú súbory na tvorbu tematického geografického informačného systému ako vrstvu ich aplikácie, súbory môžu zverejniť v pasívnej forme neoddeliteľnej od tematickej aplikácie.
(7)
Prevádzkovateľ poskytuje súbory a prístup k nim pomocou počítačovej siete z tých častí, v ktorých to umožňuje stav budovania automatizovaného informačného systému geodézie, kartografie a katastra.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 14 znie:
„14)
Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.“.
35.
V § 23 ods. 1 písm. c) sa za slovo „vstup“ vkladajú slová „alebo vjazd“.
36.
V § 23 ods. 1 písmeno e) znie:
„e)
použije iné než štandardizované geografické názvy vo vydanom kartografickom diele, rozširuje kartografické dielo s inými než štandardizovanými geografickými názvami alebo použije iné než štandardizované geografické názvy v tlači alebo iných prostriedkoch masovej komunikácie,“.
37.
V § 23 ods. 1 písm. h) sa vypúšťajú slová „alebo ktoré sú obsahom tematických mapových diel s veľkou mierkou“.
38.
V § 23 ods. 1 písm. j) sa slová „s katastrálnym úradom“ nahrádzajú slovami „so správou katastra“.
39.
V § 23 sa odsek 1 dopĺňa písmenom k), ktoré znie:
„k)
nezabezpečí autorizačné overenie výsledkov vybraných geodetických a kartografických činností.“.
40.
V § 24 odsek 1 znie:
„(1)
Priestupky podľa § 23 ods. 1 písm. a), c), i) a j) prejednáva správa katastra, v ktorej územnom obvode bol priestupok spáchaný. Priestupky podľa § 23 ods. 1 písm. b), d), e), f), g), h) a k) prejednáva úrad.“.
41.
V § 25 ods. 1 písm. b) sa za slovo „vstup“ vkladajú slová „alebo vjazd“.
42.
V § 25 ods. 1 písmeno d) znie:
„d)
použije iné než štandardizované geografické názvy vo vydanom kartografickom diele, rozširuje kartografické dielo s inými než štandardizovanými geografickými názvami alebo použije iné než štandardizované geografické názvy v tlači alebo iných prostriedkoch masovej komunikácie,“.
43.
V § 25 ods. 1 písm. g) sa vypúšťajú slová „alebo ktoré sú obsahom tematických mapových diel s veľkou mierkou“.
44.
V § 25 ods. 1 písm. i) sa slová „s katastrálnym úradom“ nahrádzajú slovami „so správou katastra“.
45.
V § 25 sa odsek 1 dopĺňa písmenom j), ktoré znie:
„j)
nezabezpečí autorizačné overenie výsledkov vybraných geodetických a kartografických činností.“.
46.
V § 25 odsek 2 znie:
„(2)
Za porušenie poriadku na úseku geodézie a kartografie môže byť uložená právnickej osobe pokuta
a)
do 100 000 Sk za konanie uvedené v odseku 1 písm. a),
b)
do 50 000 Sk za konanie uvedené v odseku 1 písm. b) až j).“.
47.
Za § 25 sa vkladá § 25a, ktorý znie:
㤠25a
Porušenie poriadku podľa § 25 ods. 1 písm. a), c), d), e), f), g) a j) prejednáva úrad. Porušenie poriadku podľa § 25 ods. 1 písm. b), h) a i) prejednáva správa katastra, v ktorej územnom obvode bol priestupok spáchaný.“.
48.
V § 26 ods. 1 sa slová „katastrálny úrad“ nahrádzajú slovami „správa katastra alebo úrad“.
49.
V § 27 sa vypúšťa odsek 4 vrátane odkazu 17 a poznámky pod čiarou k nemu.
50.
Za § 27 sa vkladá § 27a, ktorý znie:
㤠27a
Začaté konania o priestupkoch a porušení poriadku právnickými osobami, podané do dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona, sa posudzujú podľa tohto zákona a sankcie sa ukladajú podľa doterajších predpisov.“.
51.
Slovo „pracovník“ sa v celom texte zákona nahrádza slovom „zamestnanec“ v príslušnom gramatickom tvare.
Čl. II
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 200/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 290/1996 Z. z., zákona č. 288/1997 Z. z., zákona č. 379/1997 Z. z., zákona č. 70/1998 Z. z., zákona č. 76/1998 Z. z., zákona č. 126/1998 Z. z., zákona č. 129/1998 Z. z., zákona č. 140/1998 Z. z., zákona č. 143/1998 Z. z., zákona č. 144/1998 Z. z., zákona č. 161/1998 Z. z., zákona č. 178/1998 Z. z., zákona č.179/1998 Z. z., zákona č. 194/1998 Z. z., zákona č. 263/1999 Z. z., zákona č. 264/1999 Z. z., zákona č. 119/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 236/2000 Z. z., zákona č. 238/2000 Z. z., zákona č. 268/2000 Z. z., zákona č. 338/2000 Z. z., zákona č. 223/2001 Z. z., zákona č. 279/2001 Z. z., zákona č. 488/2001 Z. z., zákona č. 554/2001 Z. z., zákona č. 261/2002 Z. z., zákona č. 284/2002 Z. z., zákona č. 506/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 219/2003 Z. z. a zákona č. 245/2003 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
Za § 80bb sa vkladá § 80bc, ktorý znie:
„80bc
Živnostenské oprávnenia na živnosť geodetické a kartografické činnosti získané do 31. októbra 2003 zostávajú zachované.“.
2.
V prílohe č. 2, skupina 214 – Ostatné, poradové číslo 28 sa v stĺpci preukaz spôsobilosti slovo „vzdelanie“ nahrádza slovami „odborná spôsobilosť.“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2003.
Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.