235/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 05.07.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

235
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 20. marca 1992 bola v Prahe podpísaná Dohoda o voľnom obchode medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Európskym združením voľného obchodu.
Ratifikačná listina bola uložená 9. júna 1992 u vlády Švédskeho kráľovstva, ktorá bola v tom čase depozitárom Dohody o voľnom obchode. Dňom 16. októbra 1996 sa stala depozitárom dohody vláda Nórskeho kráľovstva. Dohoda nadobudla platnosť 1. júla 1992.
Slovenská republika ako nástupnícky štát Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky do nej sukcedovala 19. apríla 1993.
Vyhlasuje sa aktualizované znenie dohody k 1. júlu 2002.
K oznámeniu č. 235/2003 Z. z.
DOHODA o voľnom obchode medzi Európskym združením voľného obchodu (Island, Lichtenštajnsko, Nórsko a Švajčiarsko) a Slovenskou republikou