211/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

211
ZÁKON
z 21. mája 2003,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 ods. 3 písm. b) sa za slová „20 000 000 Sk“ vkladá bodkočiarka a slová „to neplatí v prípade liehovarníckeho závodu podľa § 2 ods. 3 písm. c) a m)“.
2.
V § 3 ods. 6 písm. c) sa za slová „20 000 000 Sk“ na konci vkladá bodkočiarka a slová „to neplatí v prípade liehovarníckeho závodu podľa § 2 ods. 3 písm. c) a m)“.
3.
V § 3 ods. 9 písm. a) sa za slová „v zahraničí“ vkladajú slová „a má najmenej trojročnú prax v odbore výroby liehu alebo má príslušné stredoškolské vzdelanie s maturitou v odbore potravinárskej technológie, biotechnológie, alebo získal spôsobilosť na vykonávanie príslušnej odbornej činnosti ukončením obdobného stredoškolského štúdia v zahraničí a má najmenej päťročnú prax v odbore výroby liehu“.
4.
V § 3 ods. 9 sa vypúšťa písmeno b).
Doterajšie písmená c) a d) sa označujú ako písmená b) a c).
5.
V § 8 ods. 2 písm. a) sa vypúšťajú slová „a b)“.
6.
V § 8 ods. 5 písm. a) sa slová „rodné číslo“ nahrádzajú slovami „dátum narodenia“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2003.
Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.