171/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2003 do 31.12.2005

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

171
ZÁKON
z 24. apríla 2003,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 140/1961 Zb. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 140/1961 Zb. Trestný zákon v znení zákona č. 120/1962 Zb., zákona č. 53/1963 Zb., zákona č. 184/1964 Zb., zákona č. 56/1965 Zb., zákona č. 81/1966 Zb., zákona č. 148/1969 Zb., zákona č. 45/1973 Zb., zákona č. 43/1980 Zb., zákonného opatrenia č. 10/1989 Zb., zákona č. 159/1989 Zb., zákona č. 47/1990 Zb., zákona č. 84/1990 Zb., zákona č. 175/1990 Zb., zákona č. 457/1990 Zb., zákona č. 545/1990 Zb., zákona č. 490/1991 Zb., zákona č. 557/1991 Zb., zákona č. 60/1992 Zb., nálezu Ústavného súdu Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky zo 4. septembra 1992 uverejneného v čiastke 93/1992 Zb., zákona č. 177/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 248/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 102/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 100/1996 Z. z., zákona č. 13/1998 Z. z., zákona č. 129/1998 Z. z., zákona č. 10/1999 Z. z., zákona č. 183/1999 Z. z., zákona č. 399/2000 Z. z., zákona č. 253/2001 Z. z., zákona č. 485/2001 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 421/2002 Z. z., zákona č. 448/2002 Z. z. a zákona č. 553/2002 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 28 ods. 1 v druhej vete sa za slová „tento zákon“ vkladajú slová „vo všeobecnej časti (§ 43) alebo“.
2.
Nadpis pod § 29 „Výnimočný trest“ sa umiestňuje nad § 29.
3.
V § 29 ods. 1 a § 79 ods. 2 sa za slová „tento zákon“ vkladajú slová „vo všeobecnej časti (§ 43) alebo“.
4.
V § 29 ods. 2 sa slová „podľa § 94 ods. 2“ nahrádzajú slovami „podľa § 43 ods. 1, § 94 ods. 2, § 219 ods. 2“.
5.
V § 29 ods. 3 sa v úvodnej vete za slová „môže súd uložiť iba páchateľovi“ vkladajú slová „podľa § 43 ods. 1 alebo páchateľovi“.
6.
Za § 29 sa vkladá § 30, ktorý znie:
㤠30
(1)
Ak súd uloží trest odňatia slobody na doživotie, môže zároveň rozhodnúť, že podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody nie je prípustné, ak páchateľ
a)
spáchal dva alebo viac obzvlášť závažných trestných činov,
b)
naplnil súčasne dve alebo viac okolností podmieňujúcich použitie vyššej trestnej sadzby,
c)
spáchal trestný čin ako člen zločineckej skupiny alebo teroristickej skupiny, alebo
d)
bol už potrestaný za trestný čin uvedený v § 43.
(2)
Osoba opätovne odsúdená na trest odňatia slobody na doživotie nesmie byť z výkonu tohto trestu podmienečne prepustená.“.
7.
V § 35 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Ak súd ukladá úhrnný trest odňatia slobody za dva alebo viac úmyselných trestných činov spáchaných dvoma alebo viacerými skutkami, zvyšuje sa horná hranica trestnej sadzby odňatia slobody trestného činu z nich najprísnejšie trestného o jednu tretinu a pri obzvlášť nebezpečnom recidivistovi o jednu polovicu; súd uloží páchateľovi trest v hornej polovici takto určenej trestnej sadzby odňatia slobody. Horná hranica zvýšenej trestnej sadzby nesmie prevyšovať pätnásť rokov. Pri ukladaní výnimočného trestu odňatia slobody nad pätnásť do dvadsiatich piatich rokov nesmie horná hranica zvýšenej trestnej sadzby odňatia slobody prevyšovať dvadsaťpäť rokov. Popri treste odňatia slobody možno v rámci úhrnného trestu uložiť aj iný druh trestu, ak by jeho uloženie bolo odôvodnené niektorým zo súdených trestných činov.“.
Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.
8.
V § 35 ods. 3 sa slová „v odseku 1“ nahrádzajú slovami „v odsekoch 1 a 2“.
9.
§ 42 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Ustanovenie odseku 1 neplatí, ak súd postupuje pri ukladaní úhrnného trestu alebo súhrnného trestu podľa § 35 ods. 2.“.
10.
Za § 42 sa vkladá § 43, ktorý znie:
㤠43
(1)
Ak súd odsudzuje páchateľa za trestný čin teroru (§ 93, § 93a), terorizmu (§ 94), nedovoleného prekročenia štátnej hranice podľa § 171a ods. 2 až 5 alebo § 171b ods. 2 alebo 3, všeobecného ohrozenia podľa § 179, ohrozenia bezpečnosti vzdušného dopravného prostriedku a civilného plavidla podľa § 180a, zavlečenia vzdušného dopravného prostriedku do cudziny (§ 180c), založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny a teroristickej skupiny (§ 185a), nedovolenej výroby a držby omamnej látky, psychotropnej látky, jedu, prekurzora a obchodovania s nimi podľa § 187 ods. 2 až 7, výroby detského pornografického diela (§ 205b), týrania blízkej osoby a zverenej osoby (§ 215), obchodovania s deťmi podľa § 216a ods. 2 alebo 3 alebo § 216b, vraždy (§ 219), ublíženia na zdraví podľa § 222, zavlečenia do cudziny (§ 233), lúpeže (§ 234), brania rukojemníka (§ 234a), vydierania podľa § 235 ods. 2 alebo 3, hrubého nátlaku podľa § 235a alebo § 235b ods. 2 až 5, znásilnenia (§ 241), sexuálneho násilia (§ 241a), sexuálneho zneužívania podľa § 242 ods. 2 až 4 alebo obchodovania s ľuďmi (§ 246), hoci už bol za takéto trestné činy dvakrát potrestaný a trest aspoň sčasti vykonal, uloží mu trest odňatia slobody na doživotie, ak sú splnené podmienky podľa § 29 ods. 3; inak mu uloží trest odňatia slobody na dvadsaťpäť rokov, ak tomu nebránia okolnosti hodné osobitného zreteľa. Súd však nemôže takému páchateľovi uložiť trest odňatia slobody pod dvadsať rokov.
(2)
Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na trestný čin nedovolenej výroby a držby omamnej látky, psychotropnej látky, jedu, prekurzora a obchodovania s nimi podľa § 187 ods. 2 písm. c), ak ide o páchateľa, ktorý opätovne spáchal trestný čin podľa § 187 ods. 1 písm. d).“.
11.
V § 62 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „okrem prípadov ustanovených v § 30“.
12.
§ 62 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Osoba odsúdená na výnimočný trest odňatia slobody podľa § 43 ods. 1 nesmie byť podmienečne prepustená z výkonu trestu odňatia slobody.“.
13.
V § 156 sa vypúšťa odsek 3.
14.
V § 160a ods. 2, § 160b a 160c sa slová „na dva roky“ nahrádzajú slovami „na tri roky“.
15.
V § 171a ods. 2 sa slová „na dva roky“ nahrádzajú slovami „na tri roky“.
16.
V § 171a ods. 4 sa slová „na tri roky až desať rokov“ nahrádzajú slovami „na päť rokov až dvanásť rokov“.
17.
V § 171b ods. 2 sa slová „na tri roky až desať rokov“ nahrádzajú slovami „na päť rokov až dvanásť rokov“.
18.
V § 213 ods. 1 sa za slová „čo aj z nedbanlivosti,“ vkladajú slová „po dobu najmenej troch mesiacov“.
19.
V § 213 ods. 2 sa za slová „Kto sa“ vkladajú slová „po dobu najmenej troch mesiacov“.
20.
V § 215 sa vypúšťa odsek 5.
21.
V § 219 ods. 2 sa slová „Odňatím slobody na dvanásť až pätnásť rokov alebo výnimočným trestom“ nahrádzajú slovami „Výnimočným trestom“.
22.
Za § 246 sa vkladá § 246a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠246a
Klonovanie ľudskej bytosti
(1)
Kto vykoná akýkoľvek zásah s cieľom vytvoriť ľudskú bytosť v ktoromkoľvek štádiu jej vývoja, geneticky identickú s inou ľudskou bytosťou či živou, alebo mŕtvou, potresce sa odňatím slobody na tri roky až osem rokov alebo zákazom činnosti, alebo peňažným trestom.
(2)
Odňatím slobody na päť rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potresce,
a)
ak spácha čin uvedený v odseku 1 ako člen organizovanej skupiny alebo
b)
ak získa činom uvedeným v odseku 1 pre seba alebo iného nie nepatrný prospech.“.
23.
V § 250a ods. 1 a § 250c ods. 1 sa slová „škodu nie malú alebo získa pre seba prospech nie malý“ nahrádzajú slovami „škodu nie nepatrnú alebo získa pre seba prospech nie nepatrný“.
24.
V § 252 ods. 1 sa slová „až na tri roky“ nahrádzajú slovami „na jeden rok až päť rokov“.
25.
V § 252 ods. 2 sa slová „na jeden rok až päť rokov“ nahrádzajú slovami „na dva roky až osem rokov“.
26.
V § 252 ods. 3 sa slová „na dva roky až osem rokov“ nahrádzajú slovami „na tri roky až desať rokov“.
27.
Za § 299 sa vkladá § 299a, ktorý znie:
㤠299a
(1)
Od 1. septembra 2003 môže súd rozhodnúť podľa § 30 ods. 1, ak bol trestný čin, za ktorý súd uložil trest odňatia slobody na doživotie, spáchaný po 1. septembri 2003.
(2)
Od 1. septembra 2003 sa ustanovenie § 30 ods. 2 vzťahuje aj na osobu, ktorá bola odsúdená na trest odňatia slobody na doživotie pred 1. septembrom 2003, ak táto osoba spáchala po 1. septembri 2003 trestný čin, za ktorý je odsúdená na trest odňatia slobody na doživotie.
(3)
Zmenené ustanovenia § 35 ods. 2 a 3 sa od 1. septembra 2003 použijú len vtedy, ak sú dotknuté trestné činy spáchané po 1. septembri 2003.
(4)
Ustanovenie § 43 sa vzťahuje aj na osobu, ktorá bola potrestaná za niektorý z trestných činov uvedených v § 43 pred 1. septembrom 2003, ak táto osoba spáchala ďalší trestný čin uvedený v § 43 po 1. septembri 2003. Súd však nemusí vziať do úvahy odsúdenie uložené pred 1. septembrom 2003, ak by vzhľadom na mimoriadne okolnosti predchádzajúcich prípadov bolo pre páchateľa použitie trestnej sadzby odňatia slobody ustanovenej v § 43 neprimerane prísne.“.
Čl. II
Zákon č. 59/1965 Zb. o výkone trestu odňatia slobody v znení zákona č. 173/1968 Zb., zákona č. 100/1970 Zb., zákona č. 47/1973 Zb., zákona č. 179/1990 Zb., zákona č. 79/1992 Zb., zákona č. 296/1993 Z. z., zákona č. 33/1994 Z. z. a zákona č. 451/2002 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
V § 12 ods. 2 sa bodkočiarka za slovom „čin;1e)“ nahrádza čiarkou a vkladajú sa slová „ktorá je zaradená na výkon trestu do III. nápravnovýchovnej skupiny;“.
Čl. III
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 156/1993 Z. z. o výkone väzby v znení zákona č. 451/2002 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 9 ods. 3 sa bodkočiarka za slovom „činu;5a)“ nahrádza čiarkou a vkladajú sa slová „ktorý spáchala ako člen organizovanej skupiny, zločineckej skupiny alebo teroristickej skupiny a za ktorý môže súd uložiť výnimočný trest;“.
2.
V § 10 ods. 2 sa za slovo „činu5a)“ vkladá čiarka a slová „ktorý spáchala ako člen organizovanej skupiny, zločineckej skupiny alebo teroristickej skupiny a za ktorý môže súd uložiť výnimočný trest,“.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2003.
Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.