12/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 11.01.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

12
OZNÁMENIE
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vydalo podľa § 16 zákona č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch
výnos z 11. decembra 2002 č. 13/2002, ktorým sa vydáva zoznam existujúcich chemických látok uvedených na trh a vyňatých z povinnosti ohlásenia údajov o veľkých objemoch existujúcich chemických látok a z povinnosti ohlásenia údajov o nižších objemoch existujúcich chemických látok.
Výnosom sa ustanovuje zoznam existujúcich chemických látok uvedených na trh a vyňatých z povinnosti ohlásenia údajov o veľkých objemoch existujúcich chemických látok a z povinnosti ohlásenia údajov o nižších objemoch existujúcich chemických látok.
Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Výnos je uverejnený vo Vestníku Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 2/2002 a možno doň nazrieť na Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky.
Robert Nemcsics v. r.