700/2002 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 20.12.2002

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

700
OZNÁMENIE
Národnej banky Slovenska
Národná banka Slovenska vydala podľa § 75 ods. 2 písm. b) zákona č. 510/2002 Z. z. o platobnom styku a o zmene a doplnení niektorých zákonov
opatrenie z 12. decembra 2002 č. 11/2002 o hláseniach predkladaných prevádzkovateľom platobného systému Národnej banke Slovenska.
Týmto opatrením sa ustanovuje zoznam a štruktúra hlásení, ktoré predkladajú prevádzkovatelia platobného systému Národnej banke Slovenska, ako aj rozsah, obsah, členenie, termíny, forma, spôsob, postup a miesto predkladania takýchto hlásení vrátane metodiky na ich vypracúvanie.
Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2003.
Opatrenie je uverejnené v čiastke 32/2002 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska.