477/2002 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

477
ZÁKON
z 20. júna 2002
o uznávaní odborných kvalifikácií a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Predmet a pôsobnosť zákona
(1)
Tento zákon upravuje podmienky uznávania diplomov, vysvedčení, osvedčení a ostatných dokladov o vzdelaní (ďalej len „doklad o vzdelaní") alebo ich súborov vydaných školami, alebo inými príslušnými orgánmi podľa právnych predpisov členských štátov Európskej únie (ďalej len „členský štát") na účely výkonu regulovaných povolaní a regulovaných odborných činností (ďalej len „regulované povolanie") v Slovenskej republike.
(2)
Tento zákon sa vzťahuje na občanov členských štátov, ktorí chcú vykonávať regulované povolanie v Slovenskej republike ako fyzické osoby oprávnené na výkon podnikateľskej činnosti1) alebo v obdobnom postavení2) alebo ako zamestnanci3) (ďalej len „žiadateľ") okrem povolania lekára, zubného lekára, veterinárneho lekára, farmaceuta, architekta, sestry, pôrodnej asistentky, odborných činností uvedených v prílohe č. 1 a živností uvedených v zoznamoch I až V.4)
(3)
Občania členských štátov, ktorým príslušný orgán Slovenskej republiky (ďalej len „príslušný orgán") uznal odbornú kvalifikáciu podľa tohto zákona, majú na výkon regulovaných povolaní v Slovenskej republike rovnaké právo ako občania, ktorí získali príslušnú odbornú kvalifikáciu v Slovenskej republike.
§ 2
Vymedzenie základných pojmov
Na účely tohto zákona
a)
odborná kvalifikácia je súhrn kvalifikačných predpokladov podľa osobitných predpisov,5) osobitných kvalifikačných predpokladov podľa osobitných predpisov6) a ostatných predpokladov podľa tohto zákona,
b)
regulované povolanie je povolanie, odborná činnosť alebo skupina odborných činností, ktorých výkon je podmienený splnením kvalifikačných predpokladov podľa osobitných predpisov;7) regulované povolanie možno vykonávať najmä na základe profesijného titulu alebo označenia povolania, ako aj na základe členstva v komore alebo v inej profesijnej organizácii, ktoré sú uvedené v prílohe č. 2,
c)
regulované vzdelávanie je vzdelávanie zamerané na prípravu na výkon príslušného regulovaného povolania; úroveň a štruktúra tohto vzdelávania sú ustanovené právnymi predpismi príslušného členského štátu alebo ich sleduje a schvaľuje orgán členského štátu ustanovený na tento účel. Súčasťou tohto vzdelávania môže byť aj prax a stáž,
d)
vysokoškolský diplom je doklad o vzdelaní
1.
vydaný príslušným orgánom členského štátu a
1a.
potvrdzuje, že jeho držiteľ úspešne skončil
1a1. aspoň trojročné denné štúdium na vysokej škole alebo
1a2. aspoň trojročné denné štúdium na inej vzdelávacej ustanovizni, ktorá je zriadená podľa právnych predpisov príslušného členského štátu a je podľa týchto predpisov postavená na roveň vysokej školy, alebo
1a3. aspoň trojročnému dennému štúdiu zodpovedajúce externé štúdium na vysokej škole, alebo
1a4. aspoň trojročnému dennému štúdiu zodpovedajúce externé štúdium na inej vzdelávacej ustanovizni, ktorá je zriadená podľa právnych predpisov príslušného členského štátu a je podľa týchto predpisov postavená na roveň vysokej školy, a
1b.
ak je to potrebné, potvrdzuje, že jeho držiteľ skončil aj ďalšie odborné vzdelávanie, a
1c.
potvrdzuje, že jeho držiteľ má odbornú kvalifikáciu požadovanú na výkon príslušného povolania v tom členskom štáte, ktorý ho vydal, alebo
2.
vydaný
2a.
príslušným orgánom členského štátu, ak je vydaný na základe úspešného skončenia nadpolovičnej časti štúdia v Európskej únii, alebo
2b.
mimo Európskej únie,
2b1. ak je uznaný príslušným orgánom členského štátu ako rovnocenný a
2b2. ak sa držiteľ preukázal trojročnou odbornou praxou potvrdenou príslušným orgánom členského štátu, ktorý uznal jeho vysokoškolský diplom, alebo
2c.
po úspešnom skončení štúdia v Európskej únii a uznaný príslušným orgánom členského štátu, pričom sa držiteľovi tohto dokladu priznali rovnaké práva na výkon regulovaného povolania v tom členskom štáte,
e)
absolventský diplom je doklad o vzdelaní
1.
vydaný príslušným orgánom členského štátu a
1a.
potvrdzuje, že jeho držiteľ úspešne skončil
1a1. aspoň jednoročné denné štúdium, alebo
1a2a. aspoň jednoročnému dennému štúdiu zodpovedajúce externé štúdium, pričom jednou z podmienok prijatia na toto štúdium bolo spravidla úplné stredné vzdelanie, alebo
1a2b. aspoň jednoročnému dennému štúdiu zodpovedajúce externé štúdium, pričom jednou z podmienok prijatia na toto štúdium bolo spravidla úplné stredné odborné vzdelanie, a
1a3. ak je to potrebné, aj ďalšie odborné vzdelávanie, ktoré sa môže požadovať okrem tohto štúdia, alebo
1a4. jeden zo študijných odborov uvedených v prílohe č. 3 a
1b.
potvrdzuje, že jeho držiteľ má odbornú kvalifikáciu požadovanú na vykonávanie regulovaného povolania v danom členskom štáte, alebo
2.
vydaný
2a.
príslušným orgánom členského štátu, ak je vydaný na základe úspešného skončenia nadpolovičnej časti štúdia v Európskej únii alebo
2b.
mimo Európskej únie,
2b1. ak je uznaný príslušným orgánom členského štátu ako rovnocenný a
2b2. ak sa držiteľ preukázal trojročnou odbornou praxou potvrdenou príslušným orgánom členského štátu, ktorý uznal jeho doklad o vzdelaní, alebo
2c.
po úspešnom skončení štúdia v Európskej únii a uznaný príslušným orgánom členského štátu, pričom sa držiteľovi tohto dokladu priznali rovnaké práva na výkon regulovaného povolania v tom členskom štáte,
f)
vysvedčenie je doklad o vzdelaní
1.
vydaný príslušným orgánom členského štátu a
1a.
potvrdzuje, že jeho držiteľ po štúdiu na strednej škole absolvoval
1a1. iné štúdium než to, ktoré je uvedené v písmene d), ktoré môže byť aj kombináciou teoretickej a praktickej prípravy, doplnené tam, kde je to potrebné, odbornou praxou, alebo
1a2. odbornú prax, ktorá sa požaduje okrem štúdia na strednej škole, alebo
1b.
potvrdzuje, že držiteľ po štúdiu na strednej škole odborného zamerania vrátane učňovských škôl tam, kde je to nevyhnutné, absolvoval
1b1. štúdium alebo
1b2. odborné vzdelávanie podľa bodu 1a1, alebo
1b3. odbornú prax, a
1c.
potvrdzuje, že má odbornú kvalifikáciu potrebnú na začatie alebo vykonávanie regulovaného povolania v tom členskom štáte, alebo
2.
vydaný
2a.
príslušným orgánom členského štátu, ak je vydaný na základe úspešného skončenia nadpolovičnej časti štúdia v Európskej únii alebo
2b.
mimo Európskej únie,
2b1. ak je uznaný príslušným orgánom členského štátu ako rovnocenný a
2b2. ak sa držiteľ preukázal dvojročnou odbornou praxou potvrdenou príslušným orgánom členského štátu, ktorý uznal jeho doklad o vzdelaní, alebo
2c.
po úspešnom skončení štúdia v Európskej únii a uznaný príslušným orgánom členského štátu, pričom sa držiteľovi tohto dokladu priznali rovnaké práva na výkon regulovaného povolania v tom členskom štáte,
g)
osvedčenie o odbornej spôsobilosti je doklad o vzdelaní
1.
potvrdzujúci získanie odborného vzdelania, ktoré nie je potvrdené
1a.
vysokoškolským diplomom podľa písmena d) alebo
1b.
absolventským diplomom podľa písmena e), alebo
1c.
vysvedčením podľa písmena f), alebo
2.
vydaný po posúdení osobných kvalít, zručností alebo vedomostí, ktoré považuje za nevyhnutné na výkon povolania príslušný orgán členského štátu, ktorý môže rozhodnúť o splnení predpísaných kvalifikačných predpokladov bez toho, aby požadoval doklady o predchádzajúcom vzdelávaní,
h)
odborná prax je vykonávanie príslušného povolania v členskom štáte podľa právnych predpisov členského štátu,
i)
príslušný orgán je orgán, ktorý vydáva rozhodnutie o uznaní odbornej kvalifikácie na výkon príslušného regulovaného povolania v Slovenskej republike. Príslušné orgány sú ustanovené v osobitných predpisoch.8) Ak nie je v osobitných predpisoch8) ustanovené inak, príslušné orgány vydávajú rozhodnutie o uznaní odbornej kvalifikácie na základe rozhodnutia Ministerstva školstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo školstva"), ktoré na účely uznávania dokladov o vzdelaní zriaďuje osobitný útvar, ktorým je Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní (ďalej len „stredisko"). Ministerstvo školstva je príslušným orgánom na uznávanie odbornej kvalifikácie pedagogických zamestnancov,
j)
skúška spôsobilosti je skúška zameraná na posúdenie odborných vedomostí a schopností žiadateľa vo vzťahu k príslušnému regulovanému povolaniu,
k)
adaptačné obdobie je obdobím vykonávania regulovaného povolania v pracovnom pomere alebo na základe dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru v Slovenskej republike pod dohľadom kvalifikovaného príslušníka daného povolania; súčasťou adaptačného obdobia môže byť aj ďalšie odborné vzdelávanie,
l)
kvalifikovaný príslušník daného povolania je odborník, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady na výkon príslušného regulovaného povolania,
m)
príslušný orgán členského štátu je orgán, ktorý má podľa právnych predpisov členského štátu právo vydávať doklady o vzdelaní, ktoré potvrdzujú, že ich držiteľ má odbornú kvalifikáciu požadovanú na výkon regulovaného povolania v tom členskom štáte, v ktorom boli vydané.
§ 3
Uznávanie vysokoškolského vzdelania
(1)
Ak sa v Slovenskej republike na výkon regulovaného povolania požaduje vysokoškolské vzdelanie, žiadateľ spĺňa predpísané kvalifikačné predpoklady vtedy, ak
a)
je držiteľom vysokoškolského diplomu podľa § 2 písm. d), alebo
b)
vykonával príslušné regulované povolanie v pracovnom pomere počas dvoch rokov v posledných desiatich rokoch v inom členskom štáte, ktorý nereguluje prístup k výkonu tohto povolania, a ak má doklad o vzdelaní,
1.
ktorý bol vydaný príslušným orgánom členského štátu a
1a.
potvrdzuje, že jeho držiteľ úspešne skončil
1a1. aspoň trojročné denné štúdium na vysokej škole alebo
1a2. aspoň trojročné denné štúdium na inej vzdelávacej ustanovizni na jej úrovni zriadenej podľa právnych predpisov členského štátu, alebo
1a3. aspoň trojročnému dennému štúdiu zodpovedajúce externé štúdium na vysokej škole, alebo
1a4. aspoň trojročnému dennému štúdiu zodpovedajúce externé štúdium na inej vzdelávacej ustanovizni na jej úrovni zriadenej podľa právnych predpisov členského štátu, a
1b.
ak je to potrebné, potvrdzuje, že jeho držiteľ skončil aj ďalšie odborné vzdelávanie, a
1c.
je vydaný vzdelávacou ustanovizňou, ktorá pripravuje na výkon povolania v členskom štáte, ktorý ho vydal, alebo
2.
vydaný príslušným orgánom členského štátu,
2a.
ak ho vydal na základe úspešného skončenia odborného vzdelávania v Európskej únii a
2b.
ak bol uznaný príslušným orgánom tohto členského štátu ako rovnocenný za predpokladu, že ostatné členské štáty a Európska komisia boli o tomto uznávaní informované.
(2)
Dva roky odbornej praxe podľa odseku 1 písm. b) sa nepožadujú od žiadateľa, ktorý absolvoval regulované vzdelávanie.
§ 4
Praktická príprava ako súčasť odborného vzdelávania
Okrem požiadaviek uvedených v § 3 a 5 možno žiadateľom povoliť vykonať v Slovenskej republike absolvovanie tej časti jeho odborného vzdelávania, ktorú tvorí praktická príprava pod dohľadom kvalifikovaného príslušníka daného povolania a ktorú neabsolvoval v členskom štáte pôvodu alebo v domovskom členskom štáte.
§ 5
Uznávanie vyššieho odborného vzdelania a vysokoškolského vzdelania
(1)
Ak sa v Slovenskej republike na výkon regulovaného povolania požaduje vyššie odborné vzdelanie alebo vysokoškolské vzdelanie, žiadateľ spĺňa predpísané kvalifikačné predpoklady vtedy, ak
a)
je držiteľom
1.
absolventského diplomu podľa § 2 písm. e) alebo
2.
vysokoškolského diplomu podľa § 2 písm. d), alebo
b)
vykonával príslušné povolanie v pracovnom pomere dva roky, alebo v pracovnom pomere na kratší pracovný čas počas posledných desiatich rokov v inom členskom štáte, ktorý nereguluje prístup k výkonu tohto povolania, a je držiteľom dokladu o vzdelaní, ktorý
1.
bol vydaný príslušným orgánom členského štátu a
1a.
potvrdzuje, že jeho držiteľ úspešne skončil
1a1. aspoň jednoročné denné štúdium, alebo
1a2a. aspoň jednoročnému dennému štúdiu zodpovedajúce externé štúdium, pričom jednou z podmienok prijatia na toto štúdium bolo spravidla stredné odborné vzdelanie, ktoré je podmienkou na prijatie na vysokoškolské štúdium, a
1a2b. aspoň jednoročnému dennému štúdiu zodpovedajúce externé štúdium, pričom jednou z podmienok prijatia na toto štúdium bolo spravidla úplné stredné odborné vzdelanie, ktoré je podmienkou na prijatie na vysokoškolské štúdium, a
1a3. ďalšie odborné vzdelávanie, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou tohto štúdia, alebo
1b.
potvrdzuje, že jeho držiteľ úspešne skončil štúdium v jednom zo študijných odborov uvedených v prílohe č. 4, a
1c.
potvrdzuje, že jeho držiteľ bol pripravený na výkon príslušného povolania, alebo
2.
bol vydaný príslušným orgánom členského štátu,
2a.
ak ho vydal na základe úspešného skončenia odborného vzdelávania v Európskej únii a
2b.
ak bol uznaný príslušným orgánom tohto členského štátu ako rovnocenný za predpokladu, že ostatné členské štáty a Európska komisia boli o tomto uznávaní informované.
(2)
Dva roky odbornej praxe podľa odseku 1 písm. b) sa nepožadujú od žiadateľa, ktorý absolvoval regulované vzdelávanie.
(3)
Ak sa v Slovenskej republike na výkon príslušného regulovaného povolania požaduje absolvovanie viac ako štvorročného vysokoškolského vzdelávania, vtedy sa na uznávanie dokladov o vzdelaní nevzťahuje odsek 1 písm. a).
§ 6
Kompenzačné mechanizmy vyššieho odborného vzdelania a vysokoškolského vzdelania
(1)
Okrem dokladov o vzdelaní podľa § 3 a 5 možno od žiadateľa požadovať
a)
predloženie dokladu o odbornej praxi v tom prípade, ak žiadateľ absolvoval aspoň o jeden rok kratšie štúdium, než je požadované v Slovenskej republike. Dĺžka požadovanej odbornej praxe
1.
nemôže presiahnuť dvojnásobok rozdielu v dĺžke štúdia vtedy,
1a.
ak sa rozdiel týka štúdia alebo
1b.
obdobia skúšobnej praxe, ktoré je vykonávané pod dohľadom kvalifikovaného príslušníka daného povolania a skončené skúškou,
2.
nemôže presiahnuť rozdiel v dĺžke odbornej praxe nadobudnutej pod dohľadom kvalifikovaného príslušníka daného povolania,
3.
musí byť v prípade vysokoškolských diplomov podľa § 2 písm. d) bodov 1a. až 1b. a absolventských diplomov podľa § 2 písm. e) bodu 1a. určená rovnako ako pri odbornom vzdelávaní podľa § 2 písm. f) bodu 1b. a § 2 písm. g) bodu 1,
4.
musí zohľadniť odbornú prax podľa § 3 ods. 1 písm. b) a § 5 ods. 1 písm. b),
5.
nemôže v jej súhrne podľa bodov 1 až 4 presiahnuť štyri roky,
b)
absolvovanie najviac trojročného adaptačného obdobia alebo vykonanie skúšky spôsobilosti vtedy, ak
1.
v teoretickej alebo praktickej časti absolvovaného odborného vzdelávania je podstatný rozdiel od odborného vzdelávania, ktoré sa vyžaduje v Slovenskej republike, alebo
2a.
regulované povolanie v Slovenskej republike zahŕňa jednu alebo viac odborných činností, ktoré netvoria súčasť tohto povolania v členskom štáte pôvodu, alebo
2b.
regulované povolanie v Slovenskej republike zahŕňa jednu alebo viac odborných činností, ktoré netvoria súčasť tohto povolania v domovskom členskom štáte žiadateľa, a
2c.
ak je podstatný rozdiel v obsahu vzdelávania, alebo
3a.
regulované povolanie sa v Slovenskej republike skladá z jednej alebo viacerých regulovaných odborných činností, ktoré netvoria súčasť tohto povolania v členskom štáte pôvodu, alebo
3b.
regulované povolanie sa v Slovenskej republike skladá z jednej alebo viacerých regulovaných odborných činností, ktoré netvoria súčasť tohto povolania v domovskom členskom štáte žiadateľa, a
3c.
ak je podstatný rozdiel v obsahu vzdelávania.
(2)
Žiadateľ má právo vybrať si medzi adaptačným obdobím a skúškou spôsobilosti, nemožno od neho požadovať zároveň oba kompenzačné mechanizmy podľa odseku 1 písm. a) a podľa odseku 1 písm. b).
(3)
V prípade absolventských diplomov vydaných podľa § 2 písm. e) bodu 1a. sa dĺžka odborného vzdelávania, ktoré je uznané za rovnocenné, určuje ako pri odbornom vzdelávaní podľa § 2 písm. g) bodu 1.
(4)
Pri aplikácii týchto ustanovení sa musí zohľadniť odborná prax podľa § 5 ods. 1 písm. b).
(5)
Odborná prax sa nepožaduje od žiadateľa, ktorý je držiteľom absolventského diplomu alebo vysokoškolského diplomu a ktorý chce vykonávať také povolanie v Slovenskej republike, na ktorého výkon sa v Slovenskej republike požaduje takýto diplom alebo absolvovanie jedného zo študijných odborov uvedených v prílohách č. 3 a 4.
§ 7
Uznávanie vyššieho odborného vzdelania, ak má žiadateľ úplné stredné odborné vzdelanie alebo stredné odborné vzdelanie
(1)
Ak sa v Slovenskej republike na výkon regulovaného povolania požaduje vyššie odborné vzdelanie, žiadateľ spĺňa predpísané kvalifikačné predpoklady vtedy, ak
a)
je držiteľom vysvedčenia požadovaného v inom členskom štáte na výkon tohto povolania na jeho území a ak bolo toto vysvedčenie vydané v tom členskom štáte, alebo
b)
vykonával dané povolanie v pracovnom pomere dva roky počas posledných desiatich rokov v inom členskom štáte, ktorý prístup k výkonu tohto povolania nereguluje, a je držiteľom dokladu o vzdelaní, ktorý
1.
bol vydaný príslušným orgánom členského štátu a
2.
potvrdzuje, že jeho držiteľ po štúdiu na strednej škole absolvoval iné odborné vzdelávanie ako štúdium uvedené v písmene a), pričom neoddeliteľnou časťou tohto štúdia mohla byť aj praktická príprava, alebo
3.
potvrdzuje, že jeho držiteľ
3a.
po odbornom štúdiu na strednej škole skončil, ak sa to požaduje, odborné vzdelávanie podľa bodu 2, alebo
3b.
po odbornom štúdiu na strednej škole absolvoval, ak sa to požaduje, praktickú prípravu, ktorá je neoddeliteľnou časťou tohto odborného vzdelávania na strednej škole odborného zamerania vrátane učňovskej prípravy, a
4.
potvrdzuje, že jeho držiteľ bol pripravený na výkon tohto povolania.
(2)
Dva roky odbornej praxe sa nepožadujú od žiadateľa, ktorý absolvoval regulované vzdelávanie.
(3)
Od žiadateľa sa môže požadovať absolvovanie najviac trojročného adaptačného obdobia alebo vykonanie skúšky spôsobilosti. Žiadateľ má právo vybrať si medzi adaptačným obdobím a skúškou spôsobilosti.
§ 8
Uznávanie úplného stredného odborného vzdelania alebo stredného odborného vzdelania
Ak sa v Slovenskej republike na výkon regulovaného povolania požaduje úplné stredné odborné vzdelanie alebo stredné odborné vzdelanie, žiadateľ spĺňa predpísané kvalifikačné predpoklady, ak
a)
je držiteľom
1a.
absolventského diplomu požadovaného v inom členskom štáte na výkon tohto povolania na jeho území alebo
1b.
vysokoškolského diplomu požadovaného v inom členskom štáte na výkon tohto povolania na jeho území, alebo
1c.
vysvedčenia požadovaného v inom členskom štáte na výkon tohto povolania na jeho území, a
2.
ak taký doklad bol vydaný v členskom štáte, alebo
b)
vykonával dané povolanie v pracovnom pomere dva roky alebo v rovnakom období v pracovnom pomere na kratší pracovný čas počas posledných desiatich rokov v inom členskom štáte, ktorý prístup k výkonu tohto povolania nereguluje, a ak je držiteľom dokladu o vzdelaní, ktorý
1.
bol vydaný príslušným orgánom členského štátu a
1a.
potvrdzuje, že jeho držiteľ úspešne skončil
1a1. iné štúdium ako štúdium podľa písmena a) trvajúce aspoň jeden rok, pričom jednou z podmienok prijatia na toto štúdium bolo spravidla stredné vzdelanie, ktoré je podmienkou na prijatie na vysokoškolské štúdium, alebo
1a2. inému štúdiu ako štúdiu podľa písmena a) trvajúcemu aspoň jeden rok zodpovedajúce externé štúdium, pričom jednou z podmienok prijatia na toto štúdium bolo spravidla stredné vzdelanie, ktoré je podmienkou na prijatie na vysokoškolské štúdium,
1a3. ako aj ďalšie odborné vzdelávanie, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou tohto štúdia, alebo
1b.
potvrdzuje, že jeho držiteľ po štúdiu na strednej škole absolvoval iné odborné vzdelávanie ako štúdium uvedené v písmene a), pričom neoddeliteľnou časťou tohto štúdia mohla byť aj praktická príprava, alebo
1c.
potvrdzuje, že jeho držiteľ po odbornom štúdiu na strednej škole
1c1. skončil, ak sa to požaduje, odborné vzdelávanie podľa bodu 1a. alebo
1c2. absolvoval praktickú prípravu, ktorá je neoddeliteľnou časťou tohto odborného vzdelávania na strednej škole odborného zamerania vrátane učňovskej prípravy a
1d.
potvrdzuje, že jeho držiteľ bol pripravený na výkon tohto povolania, alebo
2.
bol vydaný príslušným orgánom členského štátu,
2a.
ak ho ten vydal na základe úspešného skončenia odborného vzdelávania v Európskej únii a
2b.
ak bol uznaný príslušným orgánom tohto členského štátu ako rovnocenný za predpokladu, že ostatné členské štáty a Európska komisia boli o tomto uznávaní informované,
c)
nemá žiadny doklad o vzdelaní, ale vykonával dané povolanie
1.
v pracovnom pomere počas troch po sebe nasledujúcich rokov v inom členskom štáte, ktorý prístup k výkonu tohto povolania nereguluje, alebo
2.
rovnaké obdobie v pracovnom pomere na kratší pracovný čas počas posledných desiatich rokov v inom členskom štáte, ktorý prístup k výkonu tohto povolania nereguluje.
§ 9
Kompenzačné mechanizmy úplného stredného odborného vzdelania alebo stredného odborného vzdelania
Okrem dokladov podľa § 8 možno od žiadateľa požadovať
a)
absolvovanie najviac dvojročného adaptačného obdobia alebo vykonanie skúšky spôsobilosti, ak
1.
v teoretickej alebo praktickej časti absolvovaného odborného vzdelávania je podstatný rozdiel od odborného vzdelávania, ktoré sa vyžaduje v Slovenskej republike, alebo
2.
je podstatný rozdiel v oblastiach vykonávaných činností, na ktoré je toto odborné vzdelávanie zamerané. Žiadateľ má právo vybrať si medzi adaptačným obdobím a skúškou spôsobilosti, nemožno od neho požadovať oboje,
b)
absolvovanie najviac dvojročného adaptačného obdobia alebo vykonanie skúšky spôsobilosti, ak nie je podľa § 8 ods. 1 písm. c) držiteľom žiadneho dokladu o vzdelaní. V takom prípade, ak tak vyžadujú osobitné predpisy, žiadateľ nemá právo vybrať si medzi adaptačným obdobím a skúškou spôsobilosti.
§ 10
Uznávanie inej odbornej spôsobilosti
(1)
Ak sa v Slovenskej republike na výkon regulovaného povolania požaduje iná odborná spôsobilosť, žiadateľ spĺňa predpísané kvalifikačné predpoklady, ak
a)
je držiteľom osvedčenia o odbornej spôsobilosti požadovaného v inom členskom štáte na výkon tohto povolania na jeho území a ak také osvedčenie bolo vydané v členskom štáte, alebo
b)
predloží iné doklady potvrdzujúce jeho kvalifikáciu, vydané v iných členských štátoch.
(2)
Doklady uvedené v odseku 1 však musia obsahovať hlavne v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany životného prostredia a ochrany spotrebiteľa rovnaké záruky, aké sú požadované podľa osobitných predpisov Slovenskej republiky.
(3)
Ak žiadateľ nepredloží doklady podľa odsekov 1 a 2, platia príslušné právne predpisy Slovenskej republiky.
(4)
Ak sa v Slovenskej republike na výkon regulovaného povolania požadujú iba doklady o úplnom strednom vzdelaní alebo základnom vzdelaní, žiadateľ spĺňa predpísané kvalifikačné predpoklady vtedy, ak je držiteľom rovnakého dokladu o vzdelaní vydaného príslušným orgánom členského štátu.
§ 11
Uznávanie iných dokladov a osvedčení
(1)
Ak príslušný orgán Slovenskej republiky vyžaduje od žiadateľa výpis z registra trestov alebo doklad o tom, že nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz alebo že mu nebolo uložené disciplinárne opatrenie alebo že nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, považujú sa za postačujúce doklady vydané príslušnými orgánmi v členskom štáte pôvodu alebo v domovskom členskom štáte žiadateľa, ktoré osvedčujú požadované skutočnosti.
(2)
Ak príslušné orgány členských štátov nevydávajú doklady uvedené v odseku 1, tieto doklady sa nahrádzajú čestným vyhlásením alebo prísahou, ktoré žiadateľ urobil pred príslušným orgánom, alebo tam, kde to nie je možné, pred notárom alebo iným príslušným orgánom členského štátu pôvodu alebo domovského členského štátu žiadateľa.
(3)
Ak príslušný orgán vyžaduje od žiadateľa osvedčenie o zdravotnej spôsobilosti na prácu, tento orgán uzná za postačujúci doklad, ktorý osvedčuje telesné a duševné zdravie žiadateľa, vydaný v členskom štáte pôvodu alebo v domovskom členskom štáte. Ak členský štát pôvodu alebo domovský členský štát nemá stanovené takéto požiadavky na osobu, ktorá chce vykonávať dané povolanie, príslušný orgán žiadateľovi uzná osvedčenie vydané príslušným orgánom v tomto štáte zodpovedajúce osvedčeniu, ktoré sa požaduje v Slovenskej republike.
(4)
Ak príslušný orgán vyžaduje od žiadateľa doklad o jeho finančnom zabezpečení, uzná ako rovnocenný tomuto dokladu doklad vydaný bankami členského štátu pôvodu alebo domovského členského štátu.
(5)
Ak príslušný orgán vyžaduje od žiadateľa doklad o poistení zo zodpovednosti za škodu pri výkone povolania, uzná ako rovnocenný tomuto dokladu doklad vydaný poisťovňami členského štátu pôvodu alebo domovského členského štátu žiadateľa.
(6)
Doklady a osvedčenia uvedené v odsekoch 1 až 5 nesmú byť staršie ako tri mesiace odo dňa ich vydania.
(7)
Ak príslušný orgán požaduje od občanov Slovenskej republiky, ktorí chcú vykonávať regulované povolanie, aby urobili čestné vyhlásenie, od žiadateľa sa vyhlásenie nepožaduje vtedy, ak je v rozpore s ich svedomím alebo náboženským vyznaním. V tom prípade príslušný orgán zabezpečí týmto osobám vhodnú a zodpovedajúcu formu na osvedčenie vyžadovanej skutočnosti.
§ 12
Používanie titulov
(1)
Žiadateľ, ktorý splnil podmienky na vykonávanie regulovaného povolania v Slovenskej republike, má právo používať profesijný titul alebo označenie povolania, ktoré zodpovedá tomuto povolaniu v Slovenskej republike.
(2)
Žiadateľ, ktorý splnil podmienky na vykonávanie regulovaného povolania v Slovenskej republike, má právo používať svoj akademický titul a jeho skratku, ktorý mu bol priznaný podľa vnútroštátnych právnych predpisov členského štátu pôvodu alebo domovského členského štátu, a to v jazyku tohto štátu. Príslušný orgán môže požadovať, aby si za svojím akademickým titulom uvádzal názov a miesto inštitúcie alebo skúšobnej komisie, ktorá tento akademický titul priznala.
(3)
Ak je v Slovenskej republike povolanie regulované komorou podľa § 2 písm. b) alebo inou organizáciou, má žiadateľ právo používať profesijný titul alebo označenie povolania priznávané touto komorou alebo inou organizáciou iba na základe členstva. Ak komora alebo iná organizácia podmieňuje členstvo splnením kvalifikačných predpokladov určených zákonom, môže ich požadovať od žiadateľa, ktorý je držiteľom dokladov o vzdelaní podľa tohto zákona, iba v súlade s týmto zákonom, najmä s § 3, 6 a 7.
§ 13
Úlohy ministerstva školstva v oblasti uznávania odborných kvalifikácií
(1)
Ministerstvo školstva
a)
vypracúva koncepcie a návrhy právnych predpisov Slovenskej republiky týkajúce sa všeobecného systému uznávania odborných kvalifikácií občanov Európskej únie,
b)
rozhoduje o uznaní odbornej kvalifikácie pedagogických zamestnancov ako príslušný orgán podľa osobitného predpisu,9)
c)
rozhoduje o uznaní dokladov o vzdelaní podľa tohto zákona, ak osobitný predpis neustanovuje inak,8)
d)
zabezpečuje vykonanie skúšok spôsobilosti a adaptačného obdobia pedagogických zamestnancov,
e)
vykonáva funkciu kontaktného miesta pre všeobecný systém uznávania pre občanov členských štátov, ktorí majú záujem vykonávať regulované povolanie v Slovenskej republike, a to najmä poskytovaním informácií o možnostiach a podmienkach uznania ich odbornej kvalifikácie v Slovenskej republike,
f)
vykonáva funkciu národného koordinátora pre všeobecný systém uznávania tým, že hlavne
1.
koordinuje činnosť príslušných orgánov podľa tohto zákona v Slovenskej republike,
2.
zastupuje Slovenskú republiku vo vzťahu k príslušným orgánom Európskej komisie,
3.
pripravuje pravidelné správy o vykonaných rozhodnutiach vo veci uznávania dokladov o vzdelaní občanov členských štátov na účely výkonu regulovaného povolania v Slovenskej republike podľa tohto zákona pre Európsku komisiu,
4.
zabezpečuje publikovanie stanovísk k otázkam uznávania, ktoré vydá Európska komisia,
g)
poskytuje texty právnych predpisov Slovenskej republiky týkajúce sa všeobecného systému uznávania členským štátom a Európskej komisii,
h)
posudzuje doklady o vzdelaní v oblasti akademického uznávania dokladov o vzdelaní.
(2)
Stredisko
a)
zabezpečuje činnosti uvedené v odseku 1 písm. d),
b)
zabezpečuje činnosti uvedené v odseku 1 písm. e), f) bode 3, písm. g) a h),
c)
pripravuje podklady na rozhodnutie o uznaní odbornej kvalifikácie podľa odseku 1 písm. b) a na rozhodnutie o uznaní dokladov o vzdelaní podľa odseku 1 písm. c).
§ 14
Postup pri uznávaní odborných kvalifikácií
(1)
Žiadateľ predkladá stredisku alebo príslušnému orgánu písomnú žiadosť10) a tieto doklady:
a)
preukaz totožnosti,
b)
overenú kópiu dokladov o vzdelaní,
c)
výpis o absolvovaných predmetoch a vykonaných skúškach alebo dodatok k diplomu,11)
d)
potvrdenie o absolvovanej odbornej praxi,
e)
iné doklady, ak to ustanovuje osobitný predpis.8)
(2)
Ak je to nevyhnutné na posúdenie veci, možno od žiadateľa požadovať iné informácie a doklady12) okrem dokladov uvedených v odseku 1.
(3)
Od žiadateľa sa požaduje osvedčený preklad dokladov o vzdelaní do štátneho jazyka13).
(4)
Predtým, než sa rozhodne o požiadavke vykonania skúšky odbornej spôsobilosti alebo absolvovania adaptačného obdobia podľa § 6 ods. 1 písm. b) a § 9 písm. b), stredisko alebo príslušný orgán zváži, či vedomosti uchádzača, ktoré nadobudol počas svojej odbornej praxe, čiastočne alebo úplne neodstraňujú podstatné rozdiely v obsahu vzdelávania (vyučovacie predmety).
§ 15
Vydávanie rozhodnutí o uznaní odbornej kvalifikácie
(1)
Konanie o uznaní odbornej kvalifikácie sa začína dňom podania žiadosti a predloženia všetkých ustanovených dokladov žiadateľom.
(2)
Rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní vydáva žiadateľovi ministerstvo školstva vtedy, ak nie je príslušným orgánom podľa osobitného predpisu,8) v lehote do troch mesiacov.
(3)
Rozhodnutie o uznaní odbornej kvalifikácie vydáva žiadateľovi
a)
ministerstvo školstva ako príslušný orgán pre pedagogických zamestnancov v lehote do štyroch mesiacov,
b)
príslušný orgán podľa osobitného predpisu8) v lehote do štyroch mesiacov vrátane lehoty do troch mesiacov, v ktorej rozhoduje ministerstvo školstva alebo príslušný orgán podľa osobitného predpisu8) podľa odseku 2.
(4)
Rozhodnutie podľa odsekov 2 a 3 má jednu z týchto foriem:
a)
uznanie,
b)
čiastočné uznanie,
c)
zamietnutie.
(5)
Rozhodnutie podľa odseku 4 písm. b) a c) musí byť odôvodnené.14)
(6)
V prípade rozhodnutia podľa odseku 4 písm. b) sa uvádzajú o možných kompenzačných mechanizmoch tieto údaje:
a)
požadovaná dĺžka odbornej praxe,
b)
požadovaná dĺžka adaptačného obdobia vrátane dĺžky ďalšieho vzdelávania, ktoré je jeho súčasťou,
c)
odborné oblasti, ktoré budú zahrnuté do skúšky spôsobilosti.
(7)
Na rozhodovanie o uznávaní odborných kvalifikácií ministerstvom školstva alebo príslušnými orgánmi sa vzťahujú ustanovenia všeobecného predpisu o správnom konaní,15) ak tento zákon neustanovuje inak.
§ 16
Vykonanie skúšky spôsobilosti a absolvovanie adaptačného obdobia
(1)
Vykonanie skúšky spôsobilosti a absolvovanie adaptačného obdobia zabezpečujú príslušné orgány v spolupráci s profesijnými organizáciami a vzdelávacími ustanovizňami alebo inými inštitúciami ustanovenými zákonom, ktoré uskutočňujú vzdelávanie a ďalšie vzdelávanie kvalifikovaných príslušníkov daného povolania.
(2)
Skúška spôsobilosti sa vykonáva v štátnom jazyku.16) Ak žiadateľ vyhlási, že štátny jazyk neovláda, príslušný orgán mu povolí vykonanie skúšky spôsobilosti v jednom z oficiálnych jazykov členských štátov.
(3)
Príslušné orgány alebo ministerstvo školstva určia, ktoré vyučovacie predmety nie sú obsiahnuté v doklade o vzdelaní žiadateľa, pričom sa sústredia iba na vyučovacie predmety zásadného významu pre výkon príslušného regulovaného povolania. Skúška spôsobilosti môže zahŕňať aj právne predpisy Slovenskej republiky vrátane pravidiel etického správania sa stanovených pre výkon príslušného regulovaného povolania. Môže mať písomnú, ústnu a praktickú časť.
(4)
Príslušné orgány určia podrobné požiadavky na adaptačné obdobie žiadateľa. Do úvahy pritom berú jeho osobné predpoklady a skutočnosť, že ide o kvalifikovaného príslušníka daného povolania z iného členského štátu.
(5)
Súčasťou adaptačného obdobia môže byť aj ďalšie odborné vzdelávanie.
(6)
Splnenie požiadaviek adaptačného obdobia vyhodnotia príslušné orgány v spolupráci s profesijnými organizáciami.
§ 17
Podávanie správ
Príslušné orgány predkladajú ministerstvu školstva každoročne k 31. decembru kalendárneho roka správu o rozhodnutiach vo veci uznávania odborných kvalifikácií občanov členských štátov na účely výkonu regulovaného povolania v Slovenskej republike vydaných podľa tohto zákona. Správu predkladajú pre potreby vypracovania pravidelných správ Slovenskej republiky pre Európsku komisiu o uznávaní odborných kvalifikácií občanov členských štátov.
Čl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z. zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z. a zákona č. 237/2002 Z. z. sa dopĺňa takto:
V sadzobníku správnych poplatkov v I. časti - „Všeobecná správa" sa položka 2 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
Podanie žiadosti o uznanie dokladu o vzdelaní občanov členských štátov Európskej únie na účely výkonu regulovaných povolaní v Slovenskej republike ...................................3 000 Sk.“.
Čl. III
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2002 okrem § 1 až 12, § 13 ods. 1 písm. b) až d) a ods. 2, § 14 ods. 4, § 15 až 18, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky do Európskej únie a Európskych spoločenstiev.
Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha č. 1
k zákonu č. 477/2002 Z. z.
ZOZNAM ODBORNÝCH ČINNOSTÍ K § 1 ODS. 2, NA KTORÉ SA ZÁKON NEVZŤAHUJE
1.
Činnosti samostatne zárobkovo činných osôb a sprostredkovateľov v oblasti obchodu a distribúcie toxických výrobkov.
2.
Činnosti poisťovacích agentov a maklérov (skupina ISIC 630).
Príloha č. 2
k zákonu č. 477/2002 Z. z.
ZOZNAM ODBORNÝCH ZDRUŽENÍ ALEBO ORGANIZÁCIÍ K § 2 PÍSM. B), KTORÉ MAJÚ PRÁVO UDEĽOVAŤ DOKLADY O VZDELANÍ
IRELAND1) (Írsko)
1.
The Institute of Chartered Accountants in Ireland2) (Inštitút prísažných účtovných znalcov v Írsku)
2.
The Institute of Certified Public Accountants in Ireland2) (Inštitút autorizovaných účtovných znalcov v Írsku)
3.
The Association of Certified Accountants2) (Združenie autorizovaných účtovných znalcov)
4.
Institution of Engineers of Ireland (Inštitúcia inžinierov Írska)
5.
Irish Planning Institute (Írsky plánovací inštitút)
UNITED KINGDOM OF ENGLAND, WALES AND NORTHERN IRELAND (Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska)
1.
Institute of Chartered Accountants in England and Wales (Inštitút prísažných účtovných znalcov v Anglicku a vo Walese)
2.
Institute of Chartered Accountants of Scotland (Inštitút prísažných účtovných znalcov Škótska)
3.
Institute of Chartered Accountants in Ireland (Inštitút prísažných účtovných znalcov v Írsku)
4.
Chartered Association of Certified Accountants (Výsadné združenie autorizovaných účtovných znalcov)
5.
Chartered Institute of Loss Adjusters (Výsadný inštitút likvidátorov škôd)
6.
Chartered Institute of Management Accountants (Výsadný inštitút prevádzkových účtovníkov)
7.
Institute of Chartered Secretaries and Administrators (Inštitút prísažných tajomníkov a administrátorov)
8.
Chartered Insurance Institute (Výsadný poisťovací inštitút)
9.
Institute of Actuaries (Inštitút poistných technikov)
10.
Faculty of Actuaries (Fakulta poistných technikov)
11.
Chartered Institute of Bankers (Výsadný inštitút bankárov)
12.
Institute of Bankers in Scotland (Inštitút bankárov v Škótsku)
13.
Royal Institution of Chartered Surveyors (Kráľovská inštitúcia prísažných topografov)
14.
Royal Town Planning Institute (Kráľovský inštitút plánovania miest)
15.
Chartered Society of Physiotherapy (Výsadná spoločnosť fyzioterapie)
16.
Royal Society of Chemistry (Kráľovská spoločnosť chémie)
17.
British Psychological Society (Britská psychologická spoločnosť)
18.
Library Association (Združenie knižníc)
19.
Institute of Chartered Foresters (Inštitút prísažných lesníkov)
20.
Chartered Institute of Building (Výsadný inštitút stavebníctva)
21.
Engineering Council (Rada pre strojárstvo)
22.
Institute of Energy (Inštitút energie)
23.
Institution of Structural Engineers (Inštitúcia štrukturálnych inžinierov)
24.
Institution of Civil Engineers (Inštitúcia stavebných inžinierov)
25.
Institution of Mining Engineers (Inštitúcia banských inžinierov)
26.
Institution of Mining and Metallurgy (Inštitúcia baníctva a metalurgie)
27.
Institution of Electrical Engineers (Inštitúcia elektrotechnických inžinierov)
28.
Institution of Gas Engineers (Inštitúcia inžinierov plynárov)
29.
Institution of Mechanical Engineers (Inštitúcia strojných inžinierov)
30.
Institution of Chemical Engineers (Inštitúcia chemických inžinierov)
31.
Institution of Production Engineers (Inštitúcia výrobných inžinierov)
32.
Institution of Marine Engineers (Inštitúcia námorných inžinierov)
33.
Royal Institution of Naval Architects (Kráľovská inštitúcia námorných architektov)
34.
Royal Aeronautical Society (Kráľovská aeronautická spoločnosť)
35.
Institute of Metals (Inštitút kovov)
36.
Chartered Institution of Building Services Engineers (Výsadná inštitúcia inžinierov stavebných služieb)
37.
Institute of Measurement and Control (Inštitút merania a kontroly)
38.
British Computer Society (Britská počítačová spoločnosť)
Príloha č. 3
k zákonu č. 477/2002 Z. z.
ZOZNAM ŠTUDIJNÝCH ODBOROV S OSOBITNOU ŠTRUKTÚROU K § 2 PÍSM. E) BODU 1A4 A § 6 ODS. 5
1.
Vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov a odborná príprava v oblasti starostlivosti o dieťa
a.
V Nemecku
odborná príprava
- detskej sestry („Kinderkrankenschwester/Kinderkrankenpfleger“),
- fyzioterapeuta („Krankengymnast(in)“/„Physiotherapeut(in)“)(1),
- terapeuta chorôb z povolania („Beschaeftigungs-und Arbeitstherapeut(in)“),
- logopéda („Logopaede/Logopaedin“),
- ortopéda („Orthoptist(in)“),
- štátom uznaného vychovávateľa („Staatlich anerkannte(r)Erzieher(in)“),
- štátom uznaného liečebného pedagóga („Staatlich anerkannte(r) Heilpaedagoge(in)“),
- zdravotného laboranta („medizinisch-technische(r) Laboratoriums Assistent(in)“),
- zdravotného RTG technika („medizin-technische(r) Radiologie- Assistent(in“),
- zdravotného technika funkčnej diagnostiky („medizinisch-technische(r) Assistent(in) für Funktionsdiagnostik“),
- veterinárneho technika („veterinärmedizinisch-technische(r) Assistent(in)“),
- diétnej sestry („Diätassistent(in)“),
- farmaceutického laboranta („Pharmazieingenieur“), ktorá bola absolvovaná pred 31. marcom 1994 v bývalej Nemeckej demokratickej republike alebo na území nových spolkových krajín,
- zdravotnej sestry na psychiatrii („Psychiatrische(r) Krankenschwester(Krankenpfleger“),
- logopéda („Sprachtherapeut(in)“);
b.
v Taliansku
odborná príprava
- zubného technika („odontotecnico“),
- optika („ottico“),
- chiropraktika („podologo“);
c.
v Luxembursku
odborná príprava
- zdravotného RTG technika (assistant(e) technique médical(e) en radiologie),
- laboratórneho zdravotného technika (assistant(e) technique médical(e) de laboratoire),
- zdravotnej sestry na psychiatrii (infirmier/ičre psychiatrique),
- zdravotného technika na chirurgii (assistant(e) technique médical(e) an chirurgie),
- detskej sestry (infirmier/ičre puériculteur/trice),
- sestry na anestéziológii (infirmier/ičre anesthésiste),
- kvalifikovaného maséra/ku (masseur/euse diplomé(e)),
- vychovávateľa (éducateur/trice);
d.
v Holandsku
odborná príprava
veterinárneho asistenta („dierenartsassistent“), ktorá predstavuje štúdium a praktickú prípravu, trvajúce aspoň trinásť rokov, pozostávajúce
- najmenej z trojročnej odbornej prípravy v odbornej škole, ktorá sa končí skúškou, v niektorých prípadoch je dopl- nená jednoročným alebo dvojročným prehlbujúcim štúdiom zakončeným skúškou,
- alebo aspoň z dvaapolročnej odbornej prípravy v odbornej škole, ktorá je zakončená skúškou a doplnená aspoň šesťmesačnou praxou alebo aspoň šesťmesačným odborným výcvikom v schválenom vzdelávacom zariadení,
- alebo aspoň z dvojročnej odbornej prípravy v odbornej škole, ktorá je zakončená a doplnená aspoň jednoročnou praxou alebo aspoň jednoročným odborným výcvikom v schválenom vzdelávacom zariadení,
- alebo v prípade veterinárneho asistenta („dierenartsassistent“) v Holandsku z trojročnej odbornej prípravy v odbornej škole (schéma „MBO“), alebo z trojročnej odbornej prípravy v systéme duálneho učňovského vzdelávania („LLW“), pričom obe sú zakončené skúškou;
e.
v Rakúsku
odborná príprava
- základná odborná príprava zdravotných sestier špecializujúcich sa na starostlivosť o deti a mladistvých,
- základná odborná príprava zdravotných sestier pracujúcich na psychiatrii,
- odborná príprava
- optika kontaktných šošoviek („Kontaktlinsenoptiker“),
- pedikéra („Fußpfleger“),
- technika zvukových pomôcok („Hörgeräteakustiker“),
- lekárnika („Drogist“),
ktorá predstavuje odborné vzdelávanie, trvajúce aspoň štrnásť rokov, zahŕňajúce aspoň päťročnú odbornú prípravu v rámci štruktúry odborného vzdelávania, rozdelenú na učňovskú prípravu aspoň s trojročným trvaním, pozostávajúcu z odbornej prípravy čiastočne absolvovanej na pracovisku a čiastočne vo vzdelávacom zariadení, a z obdobia odbornej praxe a odbornej prípravy zakončenej odbornou skúškou, ktorou sa priznáva právo vykonávať toto povolanie a vychovávať učňov,
- odborná príprava maséra („Masseur“),
ktorá predstavuje odborné vzdelávanie, trvajúce štrnásť rokov, zahŕňajúce päťročnú odbornú prípravu v rámci štruktúry odborného vzdelávania pozostávajúcu z učňovskej prípravy s dvojročným trvaním, z obdobia odbornej praxe a odborného výcviku s dvojročným trvaním a z jednoročného odborného výcviku zakončeného odbornou skúškou, ktorou sa priznáva právo vykonávať toto povolanie a vychovávať učňov;
odborná príprava
- učiteľa materskej školy („Kindergärtner/in“),
- vychovávateľa („Erzieher“),
ktorá predstavuje odborné vzdelávanie, trvajúce trinásť rokov, zahŕňajúce päť rokov odbornej prípravy na odbornej škole zakončenej skúškou.
2.
Odborná príprava v oblasti remesiel („Mester/Meister/Maitre“), ktorá nie je zahrnutá do smerníc uvedených v prílohe č. 1
a.
v Dánsku
odborná príprava
- optika („optometrist“);
táto odborná príprava trvá štrnásť rokov vrátane päťročnej odbornej prípravy rozdelenej na dvaapolročné teoretické štúdium zabezpečované vzdelávacím zariadením a na dvaapolročný praktický odborný výcvik absolvovaný na pracovisku; príprava sa zakončí uznávanou remeselníckou skúškou, ktorou sa priznáva právo používať titul „Mester“ (majster),
- ortopedického technika („ortopaedimekaniker“);
táto odborná príprava trvá dvanásť a pol roka vrátane štyriapolročnej odbornej prípravy rozdelenej na dvojročné teoretické štúdium zabezpečované vzdelávacím zariadením a na dvaapolročný praktický odborný výcvik absolvovaný na pracovisku; táto odborná príprava sa zakončí uznávanou remeselníckou skúškou, ktorou sa priznáva právo používať titul „Mester“ (majster);
b.
v Nemecku
odborná príprava
- optika („Augenoptiker“),
- zubného technika („Zahntechniker“),
- bandážistu („Bandagist“),
- výrobcu sluchových pomôcok („Hörgeräteakustiker“),
- ortopedického technika („Orthopädiemechaniker“),
- výrobcu ortopedickej obuvi („Orthopädieschuhmacher“);
c.
v Luxembursku
odborná príprava
- optika („opticien“),
- zubného technika („mécanicien dentaire“),
- výrobcu sluchových pomôcok („audioprethésiste“),
- ortopedického technika/výrobcu chirurgických bandáží („mécanicien orthopédiste/bandagiste“),
- výrobcu ortopedickej obuvi („orthopédiste- cordonnier“).
Táto odborná príprava trvá štrnásť rokov vrátane aspoň päťročnej odbornej prípravy, realizovanej v rámci štruktúrovanej odbornej prípravy, čiastočne zabezpečovanej na pracovisku a čiastočne poskytovanej vzdelávacím zariadením, zakončí sa skúškou, ktorej vykonanie je podmienkou na vykonávanie týchto odborných činností samostatne alebo v postavení zamestnanca s porovnateľnou úrovňou zodpovednosti;
d.
v Rakúsku
odborná príprava
- bandážistu („Bandagist“),
- výrobcu korzetov („Miederwarenerzeuger“),
- optika („Optiker“),
- výrobcu ortopedickej obuvi („Orthopädieschuhmacher“),
- ortopedického technika („Orthopaedietechniker“),
- zubného technika („Zahntechniker“),
- záhradníka („Gärtner“),
ktorá predstavuje odborné vzdelávanie, trvajúce aspoň štrnásť rokov, zahŕňajúce aspoň päťročnú odbornú prípravu v rámci štruktúrovanej odbornej prípravy, rozdelenej na učňovskú prípravu aspoň s trojročným trvaním, obsahujúcu odborný výcvik absolvovaný čiastočne na pracovisku a čiastočne zabezpečovanú vzdelávacím zariadením, a obdobie odbornej praxe a prípravy aspoň s dvojročným trvaním, zakončené majstrovskou skúškou, ktorou sa priznáva právo používať titul „Meister“ (majster),
odborná príprava
remeselníckych majstrov v odvetví poľnohospodárstva a lesného hospodárstva, najmä
- majstra v poľnohospodárstve („Meister in der Landwirtschaft“),
- majstra vidieckeho domáceho hospodárstva („Meister in der ländlichen Hauswirtschaft“),
- majstra záhradníctva („Meister im Gartenbau“),
- majstra trhového záhradníctva („Meister im Feldgemüsebau“),
- majstra pomológie a spracovania ovocia („Meister im Obstbau und in der Obstverwertung“),
- majstra vinohradníctva a výroby vín („Meister im Weinbau und in Kellerwirtschaft“),
- majstra mliekarenskej výroby („Meister in der Molkerei- und Käsereiwirtschaft“),
- majstra chovu koní („Meister in der Pferdewirschaft“),
- majstra rybolovu („Meister in der Fischereiwirtschaft“),
- majstra hydinárstva („Meister in der Geflügelwirtschaft“),
- majstra včelárstva („Meister in der Bienenwirtschaft“),
- majstra lesníctva („Meister in der Forstwirtschaft“),
- majstra lesnej kultúry a lesnej správy („Meister in der Forstgarten- und Forstpflegewirtschaft“),
- majstra poľnohospodárskeho veľkoskladu („Meister in der landwirtschaftlichen Lagerhaltung“),
ktorá predstavuje odborné vzdelávanie, trvajúce aspoň pätnásť rokov, zahŕňajúce aspoň šesťročnú odbornú prípravu v rámci štruktúrovanej odbornej prípravy, rozdelenej na učňovskú prípravu aspoň s trojročným trvaním, obsahujúcu odborný výcvik absolvovaný čiastočne na pracovisku a čiastočne zabezpečovanú vzdelávacím zariadením, a obdobie odbornej praxe a prípravy aspoň s trojročným trvaním, zakončené majstrovskou skúškou, ktorou sa priznáva právo vychovávať učňov a používať titul „Meister“ (majster).
3.
Námorný sektor
a)
námorná doprava
a.
v Dánsku
odborná príprava
- lodného kapitána („skibsfoerer“),
- prvého dôstojníka („overstyrmand“),
- kormidelného poddôstojníka („enestyrmand, vagthavende styrmand“),
- palubného dôstojníka („vagthavende styrmand“),
- strojníka („maskinchef“),
- prvého lodného inžiniera („1. maskinmester“),
- prvého inžiniera/službukonajúceho inžiniera („1. maskinmester/vagthavende maskinmester“);
b.
v Nemecku
odborná príprava
- kapitána veľkého pobrežného plavidla („Kapitän AM“),
- kapitána pobrežného plavidla („Kapitän AK“),
- palubného dôstojníka veľkého pobrežného plavidla („Nautischer Schiffsoffizier AMW“),
- palubného dôstojníka pobrežného plavidla („Nautischer Schiffsoffizier AKW“),
- hlavného inžiniera, stupeň C („Schiffsbetriebstechniker CT - Leiter von Maschinenanlagen“),
- lodného mechanika, stupeň C („Schiffsmaschinist CMa - Leiter von Maschinenanlagen“),
- lodného inžiniera, stupeň C („Schiffsbetriebstechniker CTW“),
- lodného mechanika, stupeň C - samostatného strojného dôstojníka („Schiffsmaschinist CMaW - Technischer Alleinoffizier“);
c.
v Taliansku
odborná príprava
- palubného dôstojníka („ufficiale di coperta“),
- strojného dôstojníka („ufficiale di macchina“);
d.
v Holandsku
odborná príprava
- prvého lodníka (pobrežného plavidla s doplňujúcim výcvikom) [„stuurman kleine handelsvaart (met aanvulling)“],
- diplomovaného pobrežného inžiniera („diploma motordrijver“),
- úradníka VTS („VTS - functionaris“),
ktorá predstavuje
- v Dánsku deväť rokov základnej školy a následný kurz základnej odbornej prípravy a/alebo služby na mori v trvaní od sedemnástich do tridsiatich šiestich mesiacov, doplnený o
- u palubného dôstojníka jednoročným špecializovaným odborným výcvikom,
- pre ostatné povolania trojročnou špecializovanou odbornou prípravou,
- v Nemecku od štrnástich do osemnástich rokov vrátane trojročného kurzu základnej odbornej prípravy a jednoročnej služby na mori, po ktorých nasledujú jeden alebo dva roky špecializovanej odbornej prípravy doplnenej tam, kde je to vhodné, dvomi rokmi praxe v navigácii,
- v Taliansku trinásť rokov, z ktorých aspoň päť rokov trvá odborná príprava zakončená skúškou, doplnená tam, kde je to vhodné, stážou,
- v Holandsku
- pre prvého lodného dôstojníka (pobrežné plavidlo s doplňujúcim výcvikom) [„stuurman kleine handelsvaart (met aanvulling)“] a diplomovaného inžiniera pobrežných plavidiel („diploma motordrijver“) zahŕňa odborné vzdelávanie trvajúce štrnásť rokov, z ktorého sa aspoň dva roky uskutočňujú v špecializovanom vzdelávacom zariadení, doplnené dvanásťmesačným praktickým výcvikom,
- pre úradníka VTS („VTS-functionaris“) trvá aspoň pätnásť rokov, pozostáva aspoň z troch rokov vysokoškolského odborného vzdelávania („HBO“) alebo stredoškolského odborného vzdelávania („MBO“), po ktorých nasledujú štátne alebo regionálne špecializované kurzy, z ktorých každý zahŕňa aspoň dvanásť týždňov teoretickej odbornej prípravy a zakončuje sa skúškou,
a ktorá je uznávaná medzinárodným dohovorom STCW (Medzinárodný dohovor o štandardoch odbornej prípravy, certifikácii a dohľade nad námorníkmi, 1978).
b)
Morský rybolov
a.
v Nemecku
odborná príprava
- kapitána hĺbkového rybolovu („Kapitän BG/Fischerei“),
- kapitána pobrežného rybolovu („Kapitän BK/Fischerei“),
- palubného dôstojníka hĺbkového plavidla („Nautischer Schiffsoffizier BGW/Fischerei“),
- palubného dôstojníka pobrežného plavidla („Nautischer Schiffsoffizier BKW/Fischerei“);
b.
v Holandsku
odborná príprava
- prvého lodníka/inžiniera V („stuurman werktuigkundige V“),
- inžiniera IV (rybárskeho plavidla) („werktuigkundige IV visvaart“),
- prvého lodníka IV (rybárskeho plavidla) („stuurman IV visvaart“),
- prvého lodníka/inžiniera VI („stuurman werktuigkundige VI“),
ktorá predstavuje
- v Nemecku odbornú prípravu od štrnástich do osemnástich rokov vrátane trojročnej základnej odbornej prípravy a jednoročnej služby na mori, po ktorých nasleduje jednoročná alebo dvojročná špecializovaná odborná príprava doplnená tam, kde je to vhodné, dvojročnou praxou v navigácii,
- v Holandsku štúdium rôznej dĺžky, a to od trinástich do pätnástich rokov, z ktorých aspoň dva roky sú na špecializovanej odbornej škole, doplnené dvanásťmesačnou praxou, ktorá je uznávaná podľa dohovoru Torremolinos (Medzinárodný dohovor o bezpečnosti rybárskych plavidiel z roku 1977).
4.
Technický sektor
a.
v Taliansku
odborná príprava
- stavebného topografa („geometra“),
- zememerača („perito agrario“),
ktorá predstavuje stredoškolské technické štúdium druhého stupňa, trvajúce aspoň trinásť rokov, pozostávajúce z ôsmich rokov povinnej školskej dochádzky a následne z päťročného stredoškolského štúdia vrátane trojročného odborného štúdia skončeného odbornou maturitnou skúškou, doplneného
- u stavebných topografov stážou aspoň dva roky v odbornej kancelárii alebo päťročnou praxou a
- u zememeračov praktickou odbornou prípravou aspoň dva roky, po ktorých nasleduje štátna skúška;
b.
v Holandsku
odborná príprava
- súdneho zriadenca („gerechtsdeurwaarder“),
- zubného protetika („tandprotheticus“),
ktorá predstavuje
- v prípade súdneho zriadenca („gerechtsdeurwaarder“) štúdium trvajúce devätnásť rokov, pozostávajúce z osemročnej povinnej školskej dochádzky, po ktorej nasleduje osemročné stredoškolské vzdelávanie, zahŕňajúce štvorročné technické vzdelávanie zakončené štátnou skúškou a doplnené trojročným teoretickým a praktickým odborným vzdelávaním,
- v prípade zubného protetika („tandprotheticus“) denné štúdium trvajúce aspoň pätnásť rokov a tri roky štúdium popri zamestnaní, pozostávajúce z osemročného základného vzdelávania, štvorročného všeobecného stredného vzdelávania, absolvovania trojročnej odbornej prípravy zahŕňajúcej teoretickú a praktickú odbornú prípravu zubného technika, doplnenú trojročným odborným štúdiom popri zamestnaní so zameraním na zubného protetika; štúdium sa končí skúškou;
c.
v Rakúsku
odborná príprava
- lesník („Förster“),
- technické poradenstvo („Technisches Büro“),
- prenájom pracovnej sily („Überlassung von Arbeitskräften-Arbeitsleihe“),
- sprostredkovateľ práce („Arbeitsvermittlung“),
- investičný poradca („Vermögensberater“),
- súkromný detektív („Berufsdetektiv“),
- pracovník bezpečnostnej služby („Bewachungsgewerbe“),
- realitný sprostredkovateľ („Immobilienmakler“),
- realitný manažér („Immobilienverwalter“),
- reklamná agentúra („Werbeagentur“),
- organizátor stavebných projektov („Bauträger, Bauorganisator, Baubetereuer“),
- vyberanie dlhov („Inkassoinstitut“),
odborné vzdelávanie tu trvá aspoň pätnásť rokov a pozostáva z osemročnej povinnej školskej dochádzky, po ktorej nasleduje aspoň päťročné stredoškolské technické alebo obchodné štúdium, skončené technickou alebo obchodnou maturitnou skúškou, doplnené aspoň dvojročným vzdelávaním a odbornou prípravou na pracovisku, skončenými odbornou skúškou,
- poisťovací poradca („Berater in Versicherungsangelegenheiten“),
odborné vzdelávanie trvá pätnásť rokov a zahŕňa šesťročnú odbornú prípravu v rámci štruktúrovanej odbornej prípravy, rozdelenej na učňovskú prípravu s trojročným trvaním a na trojročné obdobie odbornej praxe a prípravy, zakončené skúškou,
- stavebný majster/plánovanie a technické výpočty („Planender Baumeister“),
- tesársky majster/plánovanie a technické výpočty („Planender Zimmermeister“),
odborné vzdelávanie trvá aspoň osemnásť rokov a zahŕňa aspoň deväťročnú odbornú prípravu, rozdelenú na štvorročné stredoškolské technické štúdium a päťročnú odbornú prax a prípravu, zakončenú odbornou skúškou, ktorou sa priznáva právo vykonávať príslušné povolanie a vychovávať učňov, a ak sa odborná príprava týka práva, plánovať stavby, vykonávať technické výpočty a dozerať na stavebné práce („privilégium Márie Terézie“).
5.
Vo Veľkej Británii štúdium v študijných odboroch, po ktorého absolvovaní sa nadobúdajú akreditované štátne odborné kvalifikácie alebo škótske odborné kvalifikácie
Odborná príprava
- banského elektrikára („mine electrical engineer“),
- banského mechanika („mine mechanical engineer“),
- probačného úradníka („probation officer“),
- zubného terapeuta („dental therapist“),
- zubného hygienika („dental hygienist“),
- optika („dispensing optician“),
- banského zástupcu („mine deputy“),
- úradníka zaoberajúceho sa platobnou neschopnosťou („insolvency practitioner“),
- oprávnenej osoby vykonávajúcej majetkové prevody („licensed conveyancer“),
- prvého lodníka - nákladné/osobné lode - neobmedzene („first mate - freight/passenger ships - unrestricted“),
- druhého lodníka - nákladné/osobné lode - neobmedzene („second mate - freight/passenger ships - unrestricted“),
- tretieho lodníka - nákladné/osobné lode - neobmedzene („third mate - freight passenger ships unrestricted“),
- palubného dôstojníka - nákladné/osobné lode - neobmedzene („deck officer - freight/passenger ships - unrestricted“),
- dôstojníka inžiniera - nákladné/osobné lode - neobmedzená oblasť obchodovania („engineer officer - freight/passenger ships - unlimited trading area“),
- autorizovanej technicky spôsobilej osoby v odpadovom hospodárstve („certified technically competent person in waste management“),
vedúca k akreditovaným štátnym odborným kvalifikáciám (NVQ) alebo v Škótsku k akreditovaným škótskym odborným kvalifikáciám na úrovniach 3 a 4 Národného rámca odborných kvalifikácií Veľkej Británie. Tieto úrovne sú definované takto:
- úroveň 3: kompetencie v širokom rozsahu rôznych pracovných činností vykonávaných v širokej škále súvislostí, z ktorých väčšina je zložitá a nerutinná. Je tu značná zodpovednosť a autonómia, pričom sa často vyžaduje kontrola alebo riadenie inými,
- úroveň 4: kompetencie v širokom rozsahu zložitých, technických alebo odborných pracovných činností vykonávaných v širokej škále súvislostí s vysokým stupňom osobnej zodpovednosti a samostatnosti. Často sa vyskytuje zodpovednosť za prácu iných a za rozdeľovanie zdrojov.
Príloha č. 4
k zákonu č. 477/2002 Z. z.
ZOZNAM ŠTUDIJNÝCH ODBOROV S OSOBITNOU ŠTRUKTÚROU K § 5 ODS. 1 PÍSM. B) BODU 1B A § 6 ODS. 5
1.
Vo Veľkej Británii
regulované štúdium vedúce k akreditovaným štátnym odborným kvalifikáciám (NVQ) alebo v Škótsku k akreditovaným škótskym odborným kvalifikáciám na úrovni 3 a 4 štátnej štruktúry odborných kvalifikácií vo Veľkej Británii.
Tieto úrovne sú definované takto:
- úroveň 3: kompetencie v širokom rozsahu rôznych pracovných činností vykonávaných v širokej škále súvislostí, z ktorých väčšina je zložitá a nerutinná. Je tu značná zodpovednosť a autonómia, pričom sa často vyžaduje kontrola alebo vedenie inými,
- úroveň 4: kompetencie v širokom rozsahu zložitých, technických alebo odborných pracovných činností vykonávané v širokej škále súvislostí s vysokým stupňom osobnej zodpovednosti a samostatnosti. Často sa vyskytuje zodpovednosť za prácu iných a za rozdeľovanie zdrojov;
2.
v Nemecku
sú tieto regulované študijné odbory:
- regulovaná odborná príprava na vykonávanie povolania technického asistenta („technische(r) Assistent(in)“), obchodného asistenta („kaufmännische(r) Assistent(in)“), sociálnych povolaní („soziale Berufe“) a povolania štátom autorizovaného inštruktora dýchania a výslovnosti („staatlich geprüfte(r) Atem-, Sprech-, und Stimmlehrer(in)“), trvajúca aspoň trinásť rokov, ktorá vyžaduje úspešné zakončenie stredoškolského štúdia („mittlerer Bildungsabschluss“) a ktorá pozostáva
- aspoň z trojročnej1) odbornej prípravy v odbornej škole („Fachschule“), zakončenej skúškou, a tam, kde je to vhodné, doplnenej jednoročným alebo dvojročným špecializačným štúdiom, tiež zakončeným skúškou;
- alebo aspoň z dvaapolročnej odbornej prípravy v odbornej škole („Fachschule“), zakončenej skúškou a doplnenej praxou trvajúcou najmenej šesť mesiacov, alebo odborným výcvikom trvajúcim aspoň šesť mesiacov v schválenom vzdelávacom zariadení,
- alebo aspoň z dvojročnej prípravy v odbornej škole („Fachschule“), zakončenej skúškou a doplnenej praxou trvajúcou najmenej jeden rok alebo odborným výcvikom trvajúcim aspoň jeden rok v schválenom vzdelávacom zariadení,
- regulovaná odborná príprava na vykonávanie povolania štátom autorizovaného („staatlich geprüfte(r)“) technika („Techniker(in)“), obchodného ekonóma („Betriebswirt(in)“), dizajnéra („Gestalter(in)“) a rodinného opatrovateľa („Familienpfleger(in)“), trvajúca najmenej šestnásť rokov; nevyhnutným predpokladom je úspešné skončenie povinnej školskej dochádzky (najmenej deväť rokov) alebo ekvivalentného vzdelávania a úspešné skončenie štúdia na učňovskej škole („Berufsschule“) trvajúce najmenej tri roky, zahŕňajúce po absolvovaní aspoň dva roky praxe, riadne štúdium trvajúce najmenej dva roky alebo štúdium popri zamestnaní s porovnateľným trvaním,
- regulované vzdelávanie a regulované štúdium popri zamestnaní trvajúce najmenej pätnásť rokov; nevyhnutným predpokladom je, všeobecne povedané, úspešné skončenie povinnej školskej dochádzky (najmenej deväť rokov) a odborné vzdelávanie (bežne tri roky), ktoré vo všeobecnosti zahŕňa aspoň dva roky praxe (vo väčšine prípadov tri roky) a skúšku v rámci štúdia popri zamestnaní, ktoré vo všeobecnosti zahŕňa aspoň dva roky praxe (vo väčšine prípadov tri roky) a skúšku v rámci štúdia popri zamestnaní, ktoré vo všeobecnosti zahŕňa kurz odbornej prípravy, ktorý je súbežný s praxou (aspoň 100 hodín), alebo riadne štúdium (aspoň jeden rok).
Nemecké orgány pošlú Európskej komisii a ostatným členským štátom zoznam študijných odborov a odbornej prípravy zahrnutých do tejto časti prílohy;
3.
v Holandsku
- regulovaná odborná príprava trvajúca najmenej pätnásť rokov; nevyhnutným predpokladom je úspešné skončenie osemročného základného vzdelávania a štyroch rokov stredného všeobecného vzdelávania („MAVO“) alebo prípravného odborného vzdelávania („VBO“), alebo všeobecného stredného vzdelania vyššej úrovne a ktorá vyžaduje skončenie trojročného alebo štvorročného kurzu na vyššej odbornej škole pre stredoškolský odborný výcvik („MBO“), zakončená skúškou,
- regulovaná odborná príprava trvajúca najmenej šestnásť rokov; nevyhnutným predpokladom je úspešné skončenie osemročného základného vzdelávania a aspoň štvorročného prípravného odborného vzdelávania („VBO“) alebo vyššej úrovne všeobecného stredného vzdelávania, ktoré vyžadujú skončenie aspoň štvorročnej odbornej prípravy v systéme učňovskej prípravy, pozostávajúcej aspoň z jedného dňa teoretického vyučovania týždenne na vyššej odbornej škole a z praktickej odbornej prípravy v ostatných dňoch v stredisku praktického odborného výcviku alebo vo firme, a skončená skúškou druhého alebo tretieho stupňa.
Holandské úrady zašlú Európskej komisii a ostatným členským štátom prehľad študijných odborov zahrnutých do tejto časti prílohy;
4.
v Rakúsku
- odborná príprava na vyšších odborných školách („Berufsbildende Höhere Schulen“) a zariadeniach vyššieho vzdelávania pre poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo („Höhere Land- und Forstwirtschaftliche Lehranstalten“) vrátane osobitných foriem („einschliesslich der Sonderformen“), ktorých štruktúra a úroveň sú určené právnymi predpismi.
Štúdium trvá najmenej trinásť rokov a pozostáva z päťročného odborného vzdelávania, ktoré je skončené úspešným vykonaním záverečnej skúšky, ktorá je dokladom o odbornej kvalifikácii;
- odborná príprava v majstrovských školách („Meisterschulen“), v majstrovských triedach („Meisterklassen“), v majstrovských školách („Werkmeisterschulen“) alebo v školách pre dielovedúcich stavebných remeselníkov („Bauhandwerkerschulen“), ktorých štruktúra a úroveň sú určené právnymi predpismi.
Štúdium trvá najmenej trinásť rokov a pozostáva z deviatich rokov povinnej školskej dochádzky, po ktorých nasledujú aspoň tri roky odbornej prípravy v odbornej škole alebo aspoň tri roky odbornej prípravy vo firme a súbežne v učňovskej škole („Berufsschule“), pričom obe sú zakončené skúškou a doplnené úspešným skončením aspoň jednoročného kurzu odbornej prípravy v majstrovskej škole pre dielovedúcich („Werkmeisterschule“) alebo v škole pre stavebných remeselníkov („Bauhandwerkerschule“). Vo väčšine prípadov odborná príprava trvá aspoň pätnásť rokov a zahŕňa obdobia praxe, ktorým predchádza odborná príprava v týchto zariadeniach alebo ktoré sprevádza štúdium popri zamestnaní (aspoň 960 hodín).
Rakúske orgány zašlú Európskej komisii a ostatným členským štátom zoznam študijných odborov zahrnutých do tejto časti prílohy.
2)
Napríklad § 11 ods. 1 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
3)
Zákonník práce v znení zákona č. 165/2002 Z. z.
5)
§ 2 ods. 3 až 5 zákona č. 313/2001 Z. z. o verejnej službe v znení neskorších predpisov.
7)
Napríklad § 2 ods. 3 zákona č. 313/2001 Z. z., § 50 zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 330/1996 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov, zákon č. 216/2002 Z. z. o povolaní lekárnika, o Slovenskej lekárnickej komore a o doplnení zákona č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame v znení neskorších predpisov, zákon č. 219/2002 Z. z. o povolaní lekára, o Slovenskej lekárskej komore, o povolaní zubného lekára, o Slovenskej komore zubných lekárov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
8)
Napríklad zákon č. 313/2001 Z. z., zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.
9)
Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 41/1996 Z. z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických pracovníkov v znení neskorších predpisov.
10)
§ 19 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení zákona č. 215/2002 Z. z.
11)
§ 68 ods. 4 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 145/2000 Z. z. o uzavretí Dohovoru o uznávaní kvalifikácií týkajúcich sa vysokoškolského vzdelávania v európskom regióne.
12)
§ 32 zákona č. 71/1967 Zb.
13)
§ 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
14)
§ 47 zákona č. 71/1967 Zb.
15)
Zákon č. 71/1967 Zb.
16)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z.
1)
Írski štátni príslušníci sú taktiež členovia nasledujúcich orgánov Spojeného kráľovstva:
Institute of Chartered Accountants in England and Wales (Inštitút prísažných účtovných znalcov v Anglicku a vo Walese)
Institute of Chartered Accountants of Scotland (Inštitút prísažných účtovných znalcov v Škótsku)
Institute of Actuaries (Inštitút poistných technikov)
Faculty of Actuaries (Fakulta poistných technikov)
The Chartered Institute of Management Accountants (Výsadný inštitút prevádzkových účtovníkov)
Institute of Chartered Secretaries and Administrators (Inštitút prísažných tajomníkov a administrátorov)
Royal Town Planning Institute (Kráľovský inštitút plánovania miest)
Royal Institution of Chartered Surveyors (Kráľovská inštitúcia prísažných topografov)
Chartered Institute of Building (Výsadný inštitút stavebníctva)
2)
Len na účely audítorskej činnosti.
1)
Minimálna dĺžka sa môže skrátiť z troch rokov na dva roky, ak má dotyčná osoba vysvedčenie o maturitnej skúške umožňujúce uchádzať sa o štúdium na univerzite („Abitur“), t. j. trinásť rokov predchádzajúceho štúdia, alebo kvalifikáciu („Fachhochschulreife“) umožňujúcu uchádzať sa o štúdium na odbornej vysokej škole („Fachhochschule“), t. j. dvanásť rokov predchádzajúceho štúdia.