477/2002 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2005 do 19.10.2007

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

477
ZÁKON
z 20. júna 2002
o uznávaní odborných kvalifikácií a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Predmet a pôsobnosť zákona
(1)
Tento zákon upravuje podmienky uznávania diplomov, vysvedčení, osvedčení a ostatných dokladov o vzdelaní (ďalej len „doklad o vzdelaní") alebo ich súborov vydaných školami alebo inými príslušnými orgánmi podľa právnych predpisov členských štátov Európskej únie, Nórska, Lichtenštajnska, Islandu a Švajčiarska (ďalej len „členský štát") na účely výkonu regulovaných povolaní a regulovaných odborných činností (ďalej len „regulované povolanie") v Slovenskej republike.
(2)
Tento zákon sa vzťahuje na občanov členských štátov a ich rodinných príslušníkov,1) ktorí chcú vykonávať regulované povolanie v Slovenskej republike ako fyzické osoby oprávnené na výkon podnikania1a) alebo ako osoby v postavení zodpovedného zástupcu2) alebo zamestnanca3) (ďalej len „žiadateľ") okrem povolania architekta, veterinárneho lekára, odborných činností uvedených v prílohe č. 1 a iných regulovaných povolaní, na ktoré sa vzťahujú osobitné predpisy.3a)
(3)
Uznávanie dokladov o vzdelaní pre povolanie lekára, zubného lekára, farmaceuta, sestry a pôrodnej asistentky sa uskutočňuje podľa prílohy č. 5. Na uznávanie dokladov o špecializácii zdravotníckych pracovníkov potrebných na vykonávanie zdravotníckeho povolania sa vzťahuje osobitný predpis.4)
(4)
Pri živnostiach uvedených v zoznamoch I až V 4a) sa tento zákon vzťahuje iba na uznávanie dokladov o vzdelaní; pri uznávaní odbornej spôsobilosti podľa osobitného zákona4b) sa tento zákon vzťahuje na uznávanie dokladov o vzdelaní primerane.
(5)
Občania členských štátov a ich rodinní príslušníci,1) ktorým príslušný orgán Slovenskej republiky (ďalej len „príslušný orgán") uznal odbornú kvalifikáciu podľa tohto zákona, majú na výkon regulovaných povolaní v Slovenskej republike rovnaké právo ako občania, ktorí získali príslušnú odbornú kvalifikáciu v Slovenskej republike.
§ 2
Vymedzenie základných pojmov
Na účely tohto zákona
a)
odborná kvalifikácia je súhrn kvalifikačných predpokladov podľa osobitných predpisov,5) osobitných kvalifikačných predpokladov podľa osobitných predpisov6) a ostatných predpokladov podľa tohto zákona,
b)
regulované povolanie je povolanie, odborná činnosť alebo skupina odborných činností, ktorých výkon je podmienený splnením kvalifikačných predpokladov podľa osobitných predpisov;7) regulované povolanie možno vykonávať najmä na základe profesijného titulu alebo označenia povolania, ako aj na základe členstva v komore alebo v inej profesijnej organizácii, ktoré sú uvedené v prílohe č. 2,
c)
regulované vzdelávanie je vzdelávanie zamerané na prípravu na výkon príslušného regulovaného povolania; úroveň a štruktúra tohto vzdelávania sú ustanovené právnymi predpismi príslušného členského štátu alebo ich sleduje a schvaľuje orgán členského štátu ustanovený na tento účel. Súčasťou tohto vzdelávania môže byť aj prax a stáž,
d)
vysokoškolský diplom je doklad o vzdelaní
1.
vydaný príslušným orgánom členského štátu a
1a.
potvrdzuje, že jeho držiteľ úspešne skončil
1a1. aspoň trojročné denné štúdium na vysokej škole alebo
1a2. aspoň trojročné denné štúdium na inej vzdelávacej ustanovizni, ktorá je zriadená podľa právnych predpisov príslušného členského štátu a je podľa týchto predpisov postavená na roveň vysokej školy, alebo
1a3. aspoň trojročnému dennému štúdiu zodpovedajúce externé štúdium na vysokej škole, alebo
1a4. aspoň trojročnému dennému štúdiu zodpovedajúce externé štúdium na inej vzdelávacej ustanovizni, ktorá je zriadená podľa právnych predpisov príslušného členského štátu a je podľa týchto predpisov postavená na roveň vysokej školy, a
1b.
ak je to potrebné, potvrdzuje, že jeho držiteľ skončil aj ďalšie odborné vzdelávanie, a
1c.
potvrdzuje, že jeho držiteľ má odbornú kvalifikáciu požadovanú na výkon príslušného povolania v tom členskom štáte, ktorý ho vydal, alebo
2.
vydaný
2a.
príslušným orgánom členského štátu, ak je vydaný na základe úspešného skončenia nadpolovičnej časti štúdia v Európskej únii, alebo
2b.
mimo Európskej únie,
2b1. ak je uznaný príslušným orgánom členského štátu ako rovnocenný a
2b2. ak sa držiteľ preukázal trojročnou odbornou praxou potvrdenou príslušným orgánom členského štátu, ktorý uznal jeho vysokoškolský diplom, alebo
2c.
po úspešnom skončení štúdia v Európskej únii a uznaný príslušným orgánom členského štátu, pričom sa držiteľovi tohto dokladu priznali rovnaké práva na výkon regulovaného povolania v tom členskom štáte,
e)
absolventský diplom je doklad o vzdelaní
1.
vydaný príslušným orgánom členského štátu a
1a.
potvrdzuje, že jeho držiteľ úspešne skončil
1a1. aspoň jednoročné denné štúdium, alebo
1a2a. aspoň jednoročnému dennému štúdiu zodpovedajúce externé štúdium, pričom jednou z podmienok prijatia na toto štúdium bolo spravidla úplné stredné vzdelanie, alebo
1a2b. aspoň jednoročnému dennému štúdiu zodpovedajúce externé štúdium, pričom jednou z podmienok prijatia na toto štúdium bolo spravidla úplné stredné odborné vzdelanie, a
1a3. ak je to potrebné, aj ďalšie odborné vzdelávanie, ktoré sa môže požadovať okrem tohto štúdia, alebo
1a4. jeden zo študijných odborov uvedených v prílohe č. 3 a
1b.
potvrdzuje, že jeho držiteľ má odbornú kvalifikáciu požadovanú na vykonávanie regulovaného povolania v danom členskom štáte, alebo
2.
vydaný
2a.
príslušným orgánom členského štátu, ak je vydaný na základe úspešného skončenia nadpolovičnej časti štúdia v Európskej únii alebo
2b.
mimo Európskej únie,
2b1. ak je uznaný príslušným orgánom členského štátu ako rovnocenný a
2b2. ak sa držiteľ preukázal trojročnou odbornou praxou potvrdenou príslušným orgánom členského štátu, ktorý uznal jeho doklad o vzdelaní, alebo
2c.
po úspešnom skončení štúdia v Európskej únii a uznaný príslušným orgánom členského štátu, pričom sa držiteľovi tohto dokladu priznali rovnaké práva na výkon regulovaného povolania v tom členskom štáte,
f)
vysvedčenie je doklad o vzdelaní
1.
vydaný príslušným orgánom členského štátu a
1a.
potvrdzuje, že jeho držiteľ po štúdiu na strednej škole absolvoval
1a1. iné štúdium než to, ktoré je uvedené v písmene d), ktoré môže byť aj kombináciou teoretickej a praktickej prípravy, doplnené tam, kde je to potrebné, odbornou praxou, alebo
1a2. odbornú prax, ktorá sa požaduje okrem štúdia na strednej škole, alebo
1b.
potvrdzuje, že držiteľ po štúdiu na strednej škole odborného zamerania vrátane učňovských škôl tam, kde je to nevyhnutné, absolvoval
1b1. štúdium alebo
1b2. odborné vzdelávanie podľa bodu 1a1, alebo
1b3. odbornú prax, a
1c.
potvrdzuje, že má odbornú kvalifikáciu potrebnú na začatie alebo vykonávanie regulovaného povolania v tom členskom štáte, alebo
2.
vydaný
2a.
príslušným orgánom členského štátu, ak je vydaný na základe úspešného skončenia nadpolovičnej časti štúdia v Európskej únii alebo
2b.
mimo Európskej únie,
2b1. ak je uznaný príslušným orgánom členského štátu ako rovnocenný a
2b2. ak sa držiteľ preukázal dvojročnou odbornou praxou potvrdenou príslušným orgánom členského štátu, ktorý uznal jeho doklad o vzdelaní, alebo
2c.
po úspešnom skončení štúdia v Európskej únii a uznaný príslušným orgánom členského štátu, pričom sa držiteľovi tohto dokladu priznali rovnaké práva na výkon regulovaného povolania v tom členskom štáte,
g)
osvedčenie o odbornej spôsobilosti je doklad o vzdelaní
1.
potvrdzujúci získanie odborného vzdelania, ktoré nie je potvrdené
1a.
vysokoškolským diplomom podľa písmena d) alebo
1b.
absolventským diplomom podľa písmena e), alebo
1c.
vysvedčením podľa písmena f), alebo
2.
vydaný po posúdení osobných kvalít, zručností alebo vedomostí, ktoré považuje za nevyhnutné na výkon povolania príslušný orgán členského štátu, ktorý môže rozhodnúť o splnení predpísaných kvalifikačných predpokladov bez toho, aby požadoval doklady o predchádzajúcom vzdelávaní,
h)
odborná prax je vykonávanie príslušného povolania v členskom štáte podľa právnych predpisov členského štátu,
i)
príslušný orgán je orgán, ktorý vydáva rozhodnutie o uznaní odbornej kvalifikácie na účely výkonu príslušného regulovaného povolania v Slovenskej republike. Príslušné orgány ustanovuje tento zákon alebo osobitný predpis.8) Ak nie je v osobitných predpisoch ustanovené inak, príslušné orgány vydávajú rozhodnutie o uznaní odbornej kvalifikácie na základe rozhodnutia o uznaní dokladu o vzdelaní vydaného Ministerstvom školstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo školstva"), ktoré má na účely uznávania dokladov o vzdelaní zriadený osobitný útvar, a to Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní (ďalej len „stredisko"),
j)
skúška spôsobilosti je skúška zameraná na posúdenie odborných vedomostí a schopností žiadateľa vo vzťahu k príslušnému regulovanému povolaniu,
k)
adaptačné obdobie je obdobím vykonávania regulovaného povolania v pracovnom pomere alebo na základe dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru v Slovenskej republike pod dohľadom kvalifikovaného príslušníka daného povolania; súčasťou adaptačného obdobia môže byť aj ďalšie odborné vzdelávanie,
l)
kvalifikovaný príslušník daného povolania je odborník, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady na výkon príslušného regulovaného povolania,
m)
príslušný orgán členského štátu je orgán, ktorý má podľa právnych predpisov členského štátu právo vydávať doklady o vzdelaní, ktoré potvrdzujú, že ich držiteľ má odbornú kvalifikáciu požadovanú na výkon regulovaného povolania v tom členskom štáte, v ktorom boli vydané.
§ 3
Uznávanie vysokoškolského vzdelania
(1)
Ak sa v Slovenskej republike na výkon regulovaného povolania požaduje vysokoškolské vzdelanie, žiadateľ spĺňa predpísané kvalifikačné predpoklady vtedy, ak
a)
je držiteľom vysokoškolského diplomu podľa § 2 písm. d), alebo
b)
vykonával príslušné regulované povolanie v pracovnom pomere počas dvoch rokov v posledných desiatich rokoch v inom členskom štáte, ktorý nereguluje prístup k výkonu tohto povolania, a ak má doklad o vzdelaní,
1.
ktorý bol vydaný príslušným orgánom členského štátu a
1a.
potvrdzuje, že jeho držiteľ úspešne skončil
1a1. aspoň trojročné denné štúdium na vysokej škole alebo
1a2. aspoň trojročné denné štúdium na inej vzdelávacej ustanovizni na jej úrovni zriadenej podľa právnych predpisov členského štátu, alebo
1a3. aspoň trojročnému dennému štúdiu zodpovedajúce externé štúdium na vysokej škole, alebo
1a4. aspoň trojročnému dennému štúdiu zodpovedajúce externé štúdium na inej vzdelávacej ustanovizni na jej úrovni zriadenej podľa právnych predpisov členského štátu, a
1b.
ak je to potrebné, potvrdzuje, že jeho držiteľ skončil aj ďalšie odborné vzdelávanie, a
1c.
je vydaný vzdelávacou ustanovizňou, ktorá pripravuje na výkon povolania v členskom štáte, ktorý ho vydal, alebo
2.
vydaný príslušným orgánom členského štátu,
2a.
ak ho vydal na základe úspešného skončenia odborného vzdelávania v Európskej únii a
2b.
ak bol uznaný príslušným orgánom tohto členského štátu ako rovnocenný za predpokladu, že ostatné členské štáty a Európska komisia boli o tomto uznávaní informované.
(2)
Dva roky odbornej praxe podľa odseku 1 písm. b) sa nepožadujú od žiadateľa, ktorý absolvoval regulované vzdelávanie.
§ 4
Praktická príprava ako súčasť odborného vzdelávania
Okrem požiadaviek uvedených v § 3 a 5 možno žiadateľom povoliť vykonať v Slovenskej republike absolvovanie tej časti jeho odborného vzdelávania, ktorú tvorí praktická príprava pod dohľadom kvalifikovaného príslušníka daného povolania a ktorú neabsolvoval v členskom štáte pôvodu alebo v domovskom členskom štáte.
§ 5
Uznávanie vyššieho odborného vzdelania a vysokoškolského vzdelania
(1)
Ak sa v Slovenskej republike na výkon regulovaného povolania požaduje vyššie odborné vzdelanie alebo vysokoškolské vzdelanie, žiadateľ spĺňa predpísané kvalifikačné predpoklady vtedy, ak
a)
je držiteľom
1.
absolventského diplomu podľa § 2 písm. e) alebo
2.
vysokoškolského diplomu podľa § 2 písm. d), alebo
b)
vykonával príslušné povolanie v pracovnom pomere dva roky, alebo v pracovnom pomere na kratší pracovný čas počas posledných desiatich rokov v inom členskom štáte, ktorý nereguluje prístup k výkonu tohto povolania, a je držiteľom dokladu o vzdelaní, ktorý
1.
bol vydaný príslušným orgánom členského štátu a
1a.
potvrdzuje, že jeho držiteľ úspešne skončil
1a1. aspoň jednoročné denné štúdium, alebo
1a2a. aspoň jednoročnému dennému štúdiu zodpovedajúce externé štúdium, pričom jednou z podmienok prijatia na toto štúdium bolo spravidla stredné odborné vzdelanie, ktoré je podmienkou na prijatie na vysokoškolské štúdium, a
1a2b. aspoň jednoročnému dennému štúdiu zodpovedajúce externé štúdium, pričom jednou z podmienok prijatia na toto štúdium bolo spravidla úplné stredné odborné vzdelanie, ktoré je podmienkou na prijatie na vysokoškolské štúdium, a
1a3. ďalšie odborné vzdelávanie, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou tohto štúdia, alebo
1b.
potvrdzuje, že jeho držiteľ úspešne skončil štúdium v jednom zo študijných odborov uvedených v prílohe č. 4, a
1c.
potvrdzuje, že jeho držiteľ bol pripravený na výkon príslušného povolania, alebo
2.
bol vydaný príslušným orgánom členského štátu,
2a.
ak ho vydal na základe úspešného skončenia odborného vzdelávania v Európskej únii a
2b.
ak bol uznaný príslušným orgánom tohto členského štátu ako rovnocenný za predpokladu, že ostatné členské štáty a Európska komisia boli o tomto uznávaní informované.
(2)
Dva roky odbornej praxe podľa odseku 1 písm. b) sa nepožadujú od žiadateľa, ktorý absolvoval regulované vzdelávanie.
(3)
Ak sa v Slovenskej republike na výkon príslušného regulovaného povolania požaduje absolvovanie viac ako štvorročného vysokoškolského vzdelávania, vtedy sa na uznávanie dokladov o vzdelaní nevzťahuje odsek 1 písm. a).
§ 5a
Automatické uznávanie vysokoškolského vzdelania tretieho stupňa
Doklad o vysokoškolskom vzdelaní tretieho stupňa nadobudnutý v členskom štáte na vysokej škole uznanej členským štátom uzná ministerstvo školstva automaticky. Ministerstvo školstva vydá po predložení žiadosti a dokladu o vzdelaní, ktorý má byť uznaný, v lehote 40 dní odo dňa predloženia žiadosti, osvedčenie o automatickom uznaní vysokoškolského vzdelania tretieho stupňa.
§ 6
Kompenzačné mechanizmy vyššieho odborného vzdelania a vysokoškolského vzdelania
(1)
Okrem dokladov o vzdelaní podľa § 3 a 5 možno od žiadateľa požadovať
a)
predloženie dokladu o odbornej praxi v tom prípade, ak žiadateľ absolvoval aspoň o jeden rok kratšie štúdium, než je požadované v Slovenskej republike. Dĺžka požadovanej odbornej praxe
1.
nemôže presiahnuť dvojnásobok rozdielu v dĺžke štúdia vtedy,
1a.
ak sa rozdiel týka štúdia alebo
1b.
obdobia skúšobnej praxe, ktoré je vykonávané pod dohľadom kvalifikovaného príslušníka daného povolania a skončené skúškou,
2.
nemôže presiahnuť rozdiel v dĺžke odbornej praxe nadobudnutej pod dohľadom kvalifikovaného príslušníka daného povolania,
3.
musí byť v prípade vysokoškolských diplomov podľa § 2 písm. d) bodov 1a. až 1b. a absolventských diplomov podľa § 2 písm. e) bodu 1a. určená rovnako ako pri odbornom vzdelávaní podľa § 2 písm. f) bodu 1b. a § 2 písm. g) bodu 1,
4.
musí zohľadniť odbornú prax podľa § 3 ods. 1 písm. b) a § 5 ods. 1 písm. b),
5.
nemôže v jej súhrne podľa bodov 1 až 4 presiahnuť štyri roky,
b)
absolvovanie najviac trojročného adaptačného obdobia alebo vykonanie skúšky spôsobilosti vtedy, ak
1.
v teoretickej alebo praktickej časti absolvovaného odborného vzdelávania je podstatný rozdiel od odborného vzdelávania, ktoré sa vyžaduje v Slovenskej republike, alebo
2a.
regulované povolanie v Slovenskej republike zahŕňa jednu alebo viac odborných činností, ktoré netvoria súčasť tohto povolania v členskom štáte pôvodu, alebo
2b.
regulované povolanie v Slovenskej republike zahŕňa jednu alebo viac odborných činností, ktoré netvoria súčasť tohto povolania v domovskom členskom štáte žiadateľa, a
2c.
ak je podstatný rozdiel v obsahu vzdelávania, alebo
3a.
regulované povolanie sa v Slovenskej republike skladá z jednej alebo viacerých regulovaných odborných činností, ktoré netvoria súčasť tohto povolania v členskom štáte pôvodu, alebo
3b.
regulované povolanie sa v Slovenskej republike skladá z jednej alebo viacerých regulovaných odborných činností, ktoré netvoria súčasť tohto povolania v domovskom členskom štáte žiadateľa, a
3c.
ak je podstatný rozdiel v obsahu vzdelávania.
(2)
Žiadateľ má právo vybrať si medzi adaptačným obdobím a skúškou spôsobilosti, nemožno od neho požadovať zároveň oba kompenzačné mechanizmy podľa odseku 1 písm. a) a podľa odseku 1 písm. b).
(3)
V prípade absolventských diplomov vydaných podľa § 2 písm. e) bodu 1a. sa dĺžka odborného vzdelávania, ktoré je uznané za rovnocenné, určuje ako pri odbornom vzdelávaní podľa § 2 písm. g) bodu 1.
(4)
Pri aplikácii týchto ustanovení sa musí zohľadniť odborná prax podľa § 5 ods. 1 písm. b).
(5)
Odborná prax sa nepožaduje od žiadateľa, ktorý je držiteľom absolventského diplomu alebo vysokoškolského diplomu a ktorý chce vykonávať také povolanie v Slovenskej republike, na ktorého výkon sa v Slovenskej republike požaduje takýto diplom alebo absolvovanie jedného zo študijných odborov uvedených v prílohách č. 3 a 4.
§ 7
Uznávanie vyššieho odborného vzdelania, ak má žiadateľ úplné stredné odborné vzdelanie alebo stredné odborné vzdelanie
(1)
Ak sa v Slovenskej republike na výkon regulovaného povolania požaduje vyššie odborné vzdelanie, žiadateľ spĺňa predpísané kvalifikačné predpoklady vtedy, ak
a)
je držiteľom vysvedčenia požadovaného v inom členskom štáte na výkon tohto povolania na jeho území a ak bolo toto vysvedčenie vydané v tom členskom štáte, alebo
b)
vykonával dané povolanie v pracovnom pomere dva roky počas posledných desiatich rokov v inom členskom štáte, ktorý prístup k výkonu tohto povolania nereguluje, a je držiteľom dokladu o vzdelaní, ktorý
1.
bol vydaný príslušným orgánom členského štátu a
2.
potvrdzuje, že jeho držiteľ po štúdiu na strednej škole absolvoval iné odborné vzdelávanie ako štúdium uvedené v písmene a), pričom neoddeliteľnou časťou tohto štúdia mohla byť aj praktická príprava, alebo
3.
potvrdzuje, že jeho držiteľ
3a.
po odbornom štúdiu na strednej škole skončil, ak sa to požaduje, odborné vzdelávanie podľa bodu 2, alebo
3b.
po odbornom štúdiu na strednej škole absolvoval, ak sa to požaduje, praktickú prípravu, ktorá je neoddeliteľnou časťou tohto odborného vzdelávania na strednej škole odborného zamerania vrátane učňovskej prípravy, a
4.
potvrdzuje, že jeho držiteľ bol pripravený na výkon tohto povolania.
(2)
Dva roky odbornej praxe sa nepožadujú od žiadateľa, ktorý absolvoval regulované vzdelávanie.
(3)
Od žiadateľa sa môže požadovať absolvovanie najviac trojročného adaptačného obdobia alebo vykonanie skúšky spôsobilosti. Žiadateľ má právo vybrať si medzi adaptačným obdobím a skúškou spôsobilosti.
§ 8
Uznávanie úplného stredného odborného vzdelania alebo stredného odborného vzdelania
Ak sa v Slovenskej republike na výkon regulovaného povolania požaduje úplné stredné odborné vzdelanie alebo stredné odborné vzdelanie, žiadateľ spĺňa predpísané kvalifikačné predpoklady, ak
a)
je držiteľom
1a.
absolventského diplomu požadovaného v inom členskom štáte na výkon tohto povolania na jeho území alebo
1b.
vysokoškolského diplomu požadovaného v inom členskom štáte na výkon tohto povolania na jeho území, alebo
1c.
vysvedčenia požadovaného v inom členskom štáte na výkon tohto povolania na jeho území, a
2.
ak taký doklad bol vydaný v členskom štáte, alebo
b)
vykonával dané povolanie v pracovnom pomere dva roky alebo v rovnakom období v pracovnom pomere na kratší pracovný čas počas posledných desiatich rokov v inom členskom štáte, ktorý prístup k výkonu tohto povolania nereguluje, a ak je držiteľom dokladu o vzdelaní, ktorý
1.
bol vydaný príslušným orgánom členského štátu a
1a.
potvrdzuje, že jeho držiteľ úspešne skončil
1a1. iné štúdium ako štúdium podľa písmena a) trvajúce aspoň jeden rok, pričom jednou z podmienok prijatia na toto štúdium bolo spravidla stredné vzdelanie, ktoré je podmienkou na prijatie na vysokoškolské štúdium, alebo
1a2. inému štúdiu ako štúdiu podľa písmena a) trvajúcemu aspoň jeden rok zodpovedajúce externé štúdium, pričom jednou z podmienok prijatia na toto štúdium bolo spravidla stredné vzdelanie, ktoré je podmienkou na prijatie na vysokoškolské štúdium,
1a3. ako aj ďalšie odborné vzdelávanie, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou tohto štúdia, alebo
1b.
potvrdzuje, že jeho držiteľ po štúdiu na strednej škole absolvoval iné odborné vzdelávanie ako štúdium uvedené v písmene a), pričom neoddeliteľnou časťou tohto štúdia mohla byť aj praktická príprava, alebo
1c.
potvrdzuje, že jeho držiteľ po odbornom štúdiu na strednej škole
1c1. skončil, ak sa to požaduje, odborné vzdelávanie podľa bodu 1a. alebo
1c2. absolvoval praktickú prípravu, ktorá je neoddeliteľnou časťou tohto odborného vzdelávania na strednej škole odborného zamerania vrátane učňovskej prípravy a
1d.
potvrdzuje, že jeho držiteľ bol pripravený na výkon tohto povolania, alebo
2.
bol vydaný príslušným orgánom členského štátu,
2a.
ak ho ten vydal na základe úspešného skončenia odborného vzdelávania v Európskej únii a
2b.
ak bol uznaný príslušným orgánom tohto členského štátu ako rovnocenný za predpokladu, že ostatné členské štáty a Európska komisia boli o tomto uznávaní informované,
c)
nemá žiadny doklad o vzdelaní, ale vykonával dané povolanie
1.
v pracovnom pomere počas troch po sebe nasledujúcich rokov v inom členskom štáte, ktorý prístup k výkonu tohto povolania nereguluje, alebo
2.
rovnaké obdobie v pracovnom pomere na kratší pracovný čas počas posledných desiatich rokov v inom členskom štáte, ktorý prístup k výkonu tohto povolania nereguluje.
§ 9
Kompenzačné mechanizmy úplného stredného odborného vzdelania alebo stredného odborného vzdelania
Okrem dokladov podľa § 8 možno od žiadateľa požadovať
a)
absolvovanie najviac dvojročného adaptačného obdobia alebo vykonanie skúšky spôsobilosti, ak
1.
v teoretickej alebo praktickej časti absolvovaného odborného vzdelávania je podstatný rozdiel od odborného vzdelávania, ktoré sa vyžaduje v Slovenskej republike, alebo
2.
je podstatný rozdiel v oblastiach vykonávaných činností, na ktoré je toto odborné vzdelávanie zamerané. Žiadateľ má právo vybrať si medzi adaptačným obdobím a skúškou spôsobilosti, nemožno od neho požadovať oboje,
b)
absolvovanie najviac dvojročného adaptačného obdobia alebo vykonanie skúšky spôsobilosti, ak nie je podľa § 8 ods. 1 písm. c) držiteľom žiadneho dokladu o vzdelaní. V takom prípade, ak tak vyžadujú osobitné predpisy, žiadateľ nemá právo vybrať si medzi adaptačným obdobím a skúškou spôsobilosti.
§ 10
Uznávanie inej odbornej spôsobilosti
(1)
Ak sa v Slovenskej republike na výkon regulovaného povolania požaduje iná odborná spôsobilosť, žiadateľ spĺňa predpísané kvalifikačné predpoklady, ak
a)
je držiteľom osvedčenia o odbornej spôsobilosti požadovaného v inom členskom štáte na výkon tohto povolania na jeho území a ak také osvedčenie bolo vydané v členskom štáte, alebo
b)
predloží iné doklady potvrdzujúce jeho kvalifikáciu, vydané v iných členských štátoch.
(2)
Doklady uvedené v odseku 1 však musia obsahovať hlavne v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany životného prostredia a ochrany spotrebiteľa rovnaké záruky, aké sú požadované podľa osobitných predpisov Slovenskej republiky.
(3)
Ak žiadateľ nepredloží doklady podľa odsekov 1 a 2, platia príslušné právne predpisy Slovenskej republiky.
(4)
Ak sa v Slovenskej republike na výkon regulovaného povolania požadujú iba doklady o úplnom strednom vzdelaní alebo základnom vzdelaní, žiadateľ spĺňa predpísané kvalifikačné predpoklady vtedy, ak je držiteľom rovnakého dokladu o vzdelaní vydaného príslušným orgánom členského štátu.
§ 10a
Uznávanie stupňa vzdelania
(1)
Ak sa v Slovenskej republike na výkon regulovaného povolania, funkcie alebo na účely platového zaradenia požaduje určitý stupeň dosiahnutého vzdelania bez ustanoveného odborného zamerania,8c) o uznaní stupňa dosiahnutého vzdelania rozhoduje ministerstvo školstva v lehote do štyroch mesiacov od podania žiadosti a predloženia dokladov podľa § 14 ods. 1 písm. a) až c) a e) žiadateľom.10)
(2)
Rozhodnutie podľa odseku 1 má jednu z týchto foriem:
a)
uznanie,
b)
zamietnutie.
(3)
Rozhodnutie podľa odseku 2 písm. b) musí byť odôvodnené.
§ 11
Uznávanie iných dokladov a osvedčení
(1)
Ak príslušný orgán Slovenskej republiky vyžaduje od žiadateľa výpis z registra trestov alebo doklad o tom, že nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz alebo že mu nebolo uložené disciplinárne opatrenie alebo že nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, považujú sa za postačujúce doklady vydané príslušnými orgánmi v členskom štáte pôvodu alebo v domovskom členskom štáte žiadateľa, ktoré osvedčujú požadované skutočnosti.
(2)
Ak príslušné orgány členských štátov nevydávajú doklady uvedené v odseku 1, tieto doklady sa nahrádzajú čestným vyhlásením alebo prísahou, ktoré žiadateľ urobil pred príslušným orgánom, alebo tam, kde to nie je možné, pred notárom alebo iným príslušným orgánom členského štátu pôvodu alebo domovského členského štátu žiadateľa.
(3)
Ak príslušný orgán vyžaduje od žiadateľa osvedčenie o zdravotnej spôsobilosti na prácu, tento orgán uzná za postačujúci doklad, ktorý osvedčuje telesné a duševné zdravie žiadateľa, vydaný v členskom štáte pôvodu alebo v domovskom členskom štáte. Ak členský štát pôvodu alebo domovský členský štát nemá stanovené takéto požiadavky na osobu, ktorá chce vykonávať dané povolanie, príslušný orgán žiadateľovi uzná osvedčenie vydané príslušným orgánom v tomto štáte zodpovedajúce osvedčeniu, ktoré sa požaduje v Slovenskej republike.
(4)
Ak príslušný orgán vyžaduje od žiadateľa doklad o jeho finančnom zabezpečení, uzná ako rovnocenný tomuto dokladu doklad vydaný bankami členského štátu pôvodu alebo domovského členského štátu.
(5)
Ak príslušný orgán vyžaduje od žiadateľa doklad o poistení zo zodpovednosti za škodu pri výkone povolania, uzná ako rovnocenný tomuto dokladu doklad vydaný poisťovňami členského štátu pôvodu alebo domovského členského štátu žiadateľa.
(6)
Doklady a osvedčenia uvedené v odsekoch 1 až 5 nesmú byť staršie ako tri mesiace odo dňa ich vydania.
(7)
Ak príslušný orgán požaduje od občanov Slovenskej republiky, ktorí chcú vykonávať regulované povolanie, aby urobili čestné vyhlásenie, od žiadateľa sa vyhlásenie nepožaduje vtedy, ak je v rozpore s ich svedomím alebo náboženským vyznaním. V tom prípade príslušný orgán zabezpečí týmto osobám vhodnú a zodpovedajúcu formu na osvedčenie vyžadovanej skutočnosti.
§ 12
Používanie titulov
(1)
Žiadateľ, ktorý splnil podmienky na vykonávanie regulovaného povolania v Slovenskej republike, má právo používať profesijný titul alebo označenie povolania, ktoré zodpovedá tomuto povolaniu v Slovenskej republike.
(2)
Žiadateľ, ktorý splnil podmienky na vykonávanie regulovaného povolania v Slovenskej republike, má právo používať svoj akademický titul a jeho skratku, ktorý mu bol priznaný podľa vnútroštátnych právnych predpisov členského štátu pôvodu alebo domovského členského štátu, a to v jazyku tohto štátu. Príslušný orgán môže požadovať, aby si za svojím akademickým titulom uvádzal názov a miesto inštitúcie alebo skúšobnej komisie, ktorá tento akademický titul priznala.
(3)
Ak je v Slovenskej republike povolanie regulované komorou podľa § 2 písm. b) alebo inou organizáciou, má žiadateľ právo používať profesijný titul alebo označenie povolania priznávané touto komorou alebo inou organizáciou iba na základe členstva. Ak komora alebo iná organizácia podmieňuje členstvo splnením kvalifikačných predpokladov určených zákonom, môže ich požadovať od žiadateľa, ktorý je držiteľom dokladov o vzdelaní podľa tohto zákona, iba v súlade s týmto zákonom, najmä s § 3, 6 a 7.
§ 12a
Vydávanie iných dokladov
(1)
Občanom členských štátov, ktorí chcú vykonávať regulované povolanie v inom členskom štáte a ktorí získali vzdelanie na území Slovenskej republiky, ako aj na území Slovenskej republiky ako súčasti iných štátnych útvarov pred 1. januárom 1993, vydá príslušný orgán podľa § 2 písm. i) na ich žiadosť10)
a)
potvrdenie o tom, či je príslušné povolanie v Slovenskej republike regulované povolanie vrátane informácie o všeobecne záväznom právnom predpise, ktorý upravuje výkon príslušného povolania v Slovenskej republike, a či občan spĺňa kvalifikačné predpoklady na jeho výkon,
b)
potvrdenie o dĺžke, obsahu a forme výkonu regulovaného povolania na území Slovenskej republiky.
(2)
K žiadosti žiadateľ prikladá príslušnému orgánu tieto doklady:
a)
originál alebo osvedčenú kópiu dokladov o vzdelaní, ktoré boli vydané v Slovenskej republike, ako aj na území Slovenskej republiky ako súčasti iných štátnych útvarov pred 1. januárom 1993,
b)
potvrdenie o praxi nadobudnutej v Slovenskej republike, ako aj na území Slovenskej republiky ako súčasti iných štátnych útvarov pred 1. januárom 1993, ktoré obsahuje informáciu o dĺžke, obsahu a forme výkonu tohto povolania, ako aj informáciu o tom, v akom postavení žiadateľ príslušnú činnosť vykonával.
§ 13
Úlohy ministerstva školstva v oblasti uznávania odborných kvalifikácií
Ministerstvo školstva
a)
vypracúva koncepcie a návrhy právnych predpisov Slovenskej republiky týkajúce sa všeobecného systému uznávania odborných kvalifikácií občanov Európskej únie,
b)
rozhoduje o uznaní odbornej kvalifikácie pedagogických zamestnancov ako príslušný orgán podľa osobitného predpisu,9)
c)
rozhoduje o uznaní dokladov o vzdelaní podľa tohto zákona, ak osobitný predpis neustanovuje inak,8a)
d)
zabezpečuje vykonanie skúšok spôsobilosti a adaptačného obdobia pedagogických zamestnancov,
e)
vykonáva funkciu kontaktného miesta pre všeobecný systém uznávania pre občanov členských štátov, ktorí majú záujem vykonávať regulované povolanie v Slovenskej republike, a to najmä poskytovaním informácií o možnostiach a podmienkach uznania ich odbornej kvalifikácie v Slovenskej republike,
f)
vykonáva funkciu národného koordinátora pre všeobecný systém uznávania tým, že hlavne
1.
koordinuje činnosť príslušných orgánov podľa tohto zákona v Slovenskej republike,
2.
zastupuje Slovenskú republiku vo vzťahu k príslušným orgánom Európskej komisie,
3.
pripravuje pravidelné správy o vykonaných rozhodnutiach vo veci uznávania dokladov o vzdelaní občanov členských štátov na účely výkonu regulovaného povolania v Slovenskej republike podľa tohto zákona pre Európsku komisiu,
4.
zabezpečuje publikovanie stanovísk k otázkam uznávania, ktoré vydá Európska komisia,
g)
poskytuje texty právnych predpisov Slovenskej republiky týkajúce sa všeobecného systému uznávania členským štátom a Európskej komisii,
h)
posudzuje doklady o vzdelaní v oblasti akademického uznávania dokladov o vzdelaní.
i)
rozhoduje o uznaní odbornej spôsobilosti na vykonávanie špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry,
j)
rozhoduje o uznaní kvalifikačných predpokladov na vykonávanie funkcií vysokoškolských učiteľov.
§ 14
Postup pri uznávaní odborných kvalifikácií
(1)
Žiadateľ predkladá stredisku alebo príslušnému orgánu písomnú žiadosť10) a tieto doklady:
a)
preukaz totožnosti,
b)
overenú kópiu dokladov o vzdelaní,
c)
výpis o absolvovaných predmetoch a vykonaných skúškach alebo dodatok k diplomu,11)
d)
potvrdenie o absolvovanej odbornej praxi,
e)
iné doklady, ak to ustanovuje osobitný predpis.8)
(2)
Ak je to nevyhnutné na posúdenie veci, možno od žiadateľa požadovať iné informácie a doklady12) okrem dokladov uvedených v odseku 1.
(3)
Od žiadateľa sa požaduje osvedčený preklad dokladov o vzdelaní do štátneho jazyka13).
(4)
Predtým, než sa rozhodne o požiadavke vykonania skúšky odbornej spôsobilosti alebo absolvovania adaptačného obdobia podľa § 6 ods. 1 písm. b) a § 9 písm. b), stredisko alebo príslušný orgán zváži, či vedomosti uchádzača, ktoré nadobudol počas svojej odbornej praxe, čiastočne alebo úplne neodstraňujú podstatné rozdiely v obsahu vzdelávania (vyučovacie predmety).
§ 15
Vydávanie rozhodnutí o uznaní odbornej kvalifikácie
(1)
Konanie o uznaní odbornej kvalifikácie sa začína dňom podania žiadosti a predloženia všetkých ustanovených dokladov žiadateľom.
(2)
Rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní vydáva žiadateľovi ministerstvo školstva vtedy, ak nie je príslušným orgánom podľa osobitného predpisu,8) v lehote do troch mesiacov.
(3)
Rozhodnutie o uznaní odbornej kvalifikácie vydáva žiadateľovi
a)
ministerstvo školstva ako príslušný orgán pre pedagogických zamestnancov v lehote do štyroch mesiacov,
b)
príslušný orgán podľa osobitného predpisu8) v lehote do štyroch mesiacov vrátane lehoty do troch mesiacov, v ktorej rozhoduje ministerstvo školstva alebo príslušný orgán podľa osobitného predpisu8) podľa odseku 2.
(4)
Rozhodnutie podľa odsekov 2 a 3 má jednu z týchto foriem:
a)
uznanie,
b)
čiastočné uznanie,
c)
zamietnutie.
(5)
Rozhodnutie podľa odseku 4 písm. b) a c) musí byť odôvodnené.14)
(6)
V prípade rozhodnutia podľa odseku 4 písm. b) sa uvádzajú o možných kompenzačných mechanizmoch tieto údaje:
a)
požadovaná dĺžka odbornej praxe,
b)
požadovaná dĺžka adaptačného obdobia vrátane dĺžky ďalšieho vzdelávania, ktoré je jeho súčasťou,
c)
odborné oblasti, ktoré budú zahrnuté do skúšky spôsobilosti.
(7)
Na rozhodovanie o uznávaní odborných kvalifikácií ministerstvom školstva alebo príslušnými orgánmi sa vzťahujú ustanovenia všeobecného predpisu o správnom konaní,15) ak tento zákon neustanovuje inak.
§ 16
Vykonanie skúšky spôsobilosti a absolvovanie adaptačného obdobia
(1)
Vykonanie skúšky spôsobilosti a absolvovanie adaptačného obdobia zabezpečujú príslušné orgány v spolupráci s profesijnými organizáciami a vzdelávacími ustanovizňami alebo inými inštitúciami ustanovenými zákonom, ktoré uskutočňujú vzdelávanie a ďalšie vzdelávanie kvalifikovaných príslušníkov daného povolania.
(2)
Skúška spôsobilosti sa vykonáva v štátnom jazyku.16) Na základe samostatnej žiadosti sa skúška spôsobilosti môže konať aj v anglickom jazyku.
(3)
Príslušné orgány alebo ministerstvo školstva určia, ktoré vyučovacie predmety nie sú obsiahnuté v doklade o vzdelaní žiadateľa, pričom sa sústredia iba na vyučovacie predmety zásadného významu pre výkon príslušného regulovaného povolania. Skúška spôsobilosti môže zahŕňať aj právne predpisy Slovenskej republiky vrátane pravidiel etického správania sa stanovených pre výkon príslušného regulovaného povolania. Môže mať písomnú, ústnu a praktickú časť.
(4)
Príslušné orgány určia podrobné požiadavky na adaptačné obdobie žiadateľa. Do úvahy pritom berú jeho osobné predpoklady a skutočnosť, že ide o kvalifikovaného príslušníka daného povolania z iného členského štátu.
(5)
Súčasťou adaptačného obdobia môže byť aj ďalšie odborné vzdelávanie.
(6)
Splnenie požiadaviek adaptačného obdobia vyhodnotia príslušné orgány v spolupráci s profesijnými organizáciami.
§ 17
Podávanie správ
Príslušné orgány predkladajú ministerstvu školstva každoročne k 31. decembru kalendárneho roka správu o rozhodnutiach vo veci uznávania odborných kvalifikácií občanov členských štátov na účely výkonu regulovaného povolania v Slovenskej republike vydaných podľa tohto zákona. Správu predkladajú pre potreby vypracovania pravidelných správ Slovenskej republiky pre Európsku komisiu o uznávaní odborných kvalifikácií občanov členských štátov.
§ 17a
Notifikácie
Ministerstvo školstva je pre zdravotnícke povolania podľa § 1 ods. 3 notifikačným orgánom, ktorý oznamuje Európskej komisii a členským štátom informáciu o dokladoch o vzdelaní vydávaných v Slovenskej republike, ktoré zodpovedajú kritériám podľa osobitného predpisu,17) vrátane informácie o dokladoch o vzdelaní, ktoré už prestali spĺňať ustanovené kritériá.
§ 18
Spoločné ustanovenia
Na uznávanie dokladov o vzdelaní v povolaní lekára, zubného lekára, farmaceuta, sestry a pôrodnej asistentky sa nevzťahujú § 3 až 11, § 12a, § 14 ods. 4, § 15 ods. 4 písm. b), § 15 ods. 6, § 16 a 17.
§ 19
Záverečné ustanovenia
Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe č. 6.
Čl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z. zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z. a zákona č. 237/2002 Z. z. sa dopĺňa takto:
V sadzobníku správnych poplatkov v I. časti - „Všeobecná správa" sa položka 2 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
Podanie žiadosti o uznanie dokladu o vzdelaní občanov členských štátov Európskej únie na účely výkonu regulovaných povolaní v Slovenskej republike ...................................3 000 Sk.“.
Čl. III
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2002 okrem § 1 až 12, § 13 ods. 1 písm. b) až d) a ods. 2, § 14 ods. 4, § 15 až 18, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky do Európskej únie a Európskych spoločenstiev.
Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha č. 1
k zákonu č. 477/2002 Z. z.
ZOZNAM ODBORNÝCH ČINNOSTÍ K § 1 ODS. 2, NA KTORÉ SA ZÁKON NEVZŤAHUJE
1.
Činnosti samostatne zárobkovo činných osôb a sprostredkovateľov v oblasti obchodu a distribúcie toxických výrobkov.
2.
Činnosti sprostredkovateľov poistenia a sprostredkovateľov zaistenia (skupina ISIC 630).
Príloha č. 2
k zákonu č. 477/2002 Z. z.
ZOZNAM ODBORNÝCH ZDRUŽENÍ ALEBO ORGANIZÁCIÍ K § 2 PÍSM. B), KTORÉ MAJÚ PRÁVO UDEĽOVAŤ DOKLADY O VZDELANÍ
IRELAND1) (Írsko)
1.
The Institute of Chartered Accountants in Ireland2) (Inštitút prísažných účtovných znalcov v Írsku)
2.
The Institute of Certified Public Accountants in Ireland2) (Inštitút autorizovaných účtovných znalcov v Írsku)
3.
The Association of Certified Accountants2) (Združenie autorizovaných účtovných znalcov)
4.
Institution of Engineers of Ireland (Inštitúcia inžinierov Írska)
5.
Irish Planning Institute (Írsky plánovací inštitút)
UNITED KINGDOM OF ENGLAND, WALES AND NORTHERN IRELAND (Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska)
1.
Institute of Chartered Accountants in England and Wales (Inštitút prísažných účtovných znalcov v Anglicku a vo Walese)
2.
Institute of Chartered Accountants of Scotland (Inštitút prísažných účtovných znalcov Škótska)
3.
Institute of Chartered Accountants in Ireland (Inštitút prísažných účtovných znalcov v Írsku)
4.
Chartered Association of Certified Accountants (Výsadné združenie autorizovaných účtovných znalcov)
5.
Chartered Institute of Loss Adjusters (Výsadný inštitút likvidátorov škôd)
6.
Chartered Institute of Management Accountants (Výsadný inštitút prevádzkových účtovníkov)
7.
Institute of Chartered Secretaries and Administrators (Inštitút prísažných tajomníkov a administrátorov)
8.
Chartered Insurance Institute (Výsadný poisťovací inštitút)
9.
Institute of Actuaries (Inštitút poistných technikov)
10.
Faculty of Actuaries (Fakulta poistných technikov)
11.
Chartered Institute of Bankers (Výsadný inštitút bankárov)
12.
Institute of Bankers in Scotland (Inštitút bankárov v Škótsku)
13.
Royal Institution of Chartered Surveyors (Kráľovská inštitúcia prísažných topografov)
14.
Royal Town Planning Institute (Kráľovský inštitút plánovania miest)
15.
Chartered Society of Physiotherapy (Výsadná spoločnosť fyzioterapie)
16.
Royal Society of Chemistry (Kráľovská spoločnosť chémie)
17.
British Psychological Society (Britská psychologická spoločnosť)
18.
Library Association (Združenie knižníc)
19.
Institute of Chartered Foresters (Inštitút prísažných lesníkov)
20.
Chartered Institute of Building (Výsadný inštitút stavebníctva)
21.
Engineering Council (Rada pre strojárstvo)
22.
Institute of Energy (Inštitút energie)
23.
Institution of Structural Engineers (Inštitúcia štrukturálnych inžinierov)
24.
Institution of Civil Engineers (Inštitúcia stavebných inžinierov)
25.
Institution of Mining Engineers (Inštitúcia banských inžinierov)
26.
Institution of Mining and Metallurgy (Inštitúcia baníctva a metalurgie)
27.
Institution of Electrical Engineers (Inštitúcia elektrotechnických inžinierov)
28.
Institution of Gas Engineers (Inštitúcia inžinierov plynárov)
29.
Institution of Mechanical Engineers (Inštitúcia strojných inžinierov)
30.
Institution of Chemical Engineers (Inštitúcia chemických inžinierov)
31.
Institution of Production Engineers (Inštitúcia výrobných inžinierov)
32.
Institution of Marine Engineers (Inštitúcia námorných inžinierov)
33.
Royal Institution of Naval Architects (Kráľovská inštitúcia námorných architektov)
34.
Royal Aeronautical Society (Kráľovská aeronautická spoločnosť)
35.
Institute of Metals (Inštitút kovov)
36.
Chartered Institution of Building Services Engineers (Výsadná inštitúcia inžinierov stavebných služieb)
37.
Institute of Measurement and Control (Inštitút merania a kontroly)
38.
British Computer Society (Britská počítačová spoločnosť)
Príloha č. 3
k zákonu č. 477/2002 Z. z.
ZOZNAM ŠTUDIJNÝCH ODBOROV S OSOBITNOU ŠTRUKTÚROU K § 2 PÍSM. E) BODU 1A4 A § 6 ODS. 5
1.
Vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov a odborná príprava v oblasti starostlivosti o dieťa
a.
V Nemecku
odborná príprava
- detskej sestry („Kinderkrankenschwester/Kinderkrankenpfleger“),
- fyzioterapeuta („Krankengymnast(in)“/„Physiotherapeut(in)“)(1),
- terapeuta chorôb z povolania („Beschaeftigungs-und Arbeitstherapeut(in)“),
- logopéda („Logopaede/Logopaedin“),
- ortopéda („Orthoptist(in)“),
- štátom uznaného vychovávateľa („Staatlich anerkannte(r)Erzieher(in)“),
- štátom uznaného liečebného pedagóga („Staatlich anerkannte(r) Heilpaedagoge(in)“),
- zdravotného laboranta („medizinisch-technische(r) Laboratoriums Assistent(in)“),
- zdravotného RTG technika („medizin-technische(r) Radiologie- Assistent(in“),
- zdravotného technika funkčnej diagnostiky („medizinisch-technische(r) Assistent(in) für Funktionsdiagnostik“),
- veterinárneho technika („veterinärmedizinisch-technische(r) Assistent(in)“),
- diétnej sestry („Diätassistent(in)“),
- farmaceutického laboranta („Pharmazieingenieur“), ktorá bola absolvovaná pred 31. marcom 1994 v bývalej Nemeckej demokratickej republike alebo na území nových spolkových krajín,
- zdravotnej sestry na psychiatrii („Psychiatrische(r) Krankenschwester(Krankenpfleger“),
- logopéda („Sprachtherapeut(in)“);
b.
v Taliansku
odborná príprava
- zubného technika („odontotecnico“),
- optika („ottico“),
c.
v Luxembursku
odborná príprava
- zdravotného RTG technika (assistant(e) technique médical(e) en radiologie),
- laboratórneho zdravotného technika (assistant(e) technique médical(e) de laboratoire),
- zdravotnej sestry na psychiatrii (infirmier/ičre psychiatrique),
- zdravotného technika na chirurgii (assistant(e) technique médical(e) an chirurgie),
- detskej sestry (infirmier/ičre puériculteur/trice),
- sestry na anestéziológii (infirmier/ičre anesthésiste),
- kvalifikovaného maséra/ku (masseur/euse diplomé(e)),
- vychovávateľa (éducateur/trice);
d.
v Holandsku
odborná príprava
veterinárneho asistenta („dierenartsassistent“), ktorá predstavuje štúdium a praktickú prípravu, trvajúce aspoň trinásť rokov, pozostávajúce
- najmenej z trojročnej odbornej prípravy v odbornej škole, ktorá sa končí skúškou, v niektorých prípadoch je dopl- nená jednoročným alebo dvojročným prehlbujúcim štúdiom zakončeným skúškou,
- alebo aspoň z dvaapolročnej odbornej prípravy v odbornej škole, ktorá je zakončená skúškou a doplnená aspoň šesťmesačnou praxou alebo aspoň šesťmesačným odborným výcvikom v schválenom vzdelávacom zariadení,
- alebo aspoň z dvojročnej odbornej prípravy v odbornej škole, ktorá je zakončená a doplnená aspoň jednoročnou praxou alebo aspoň jednoročným odborným výcvikom v schválenom vzdelávacom zariadení,
- alebo v prípade veterinárneho asistenta („dierenartsassistent“) v Holandsku z trojročnej odbornej prípravy v odbornej škole (schéma „MBO“), alebo z trojročnej odbornej prípravy v systéme duálneho učňovského vzdelávania („LLW“), pričom obe sú zakončené skúškou;
e.
v Rakúsku
odborná príprava
- základná odborná príprava zdravotných sestier špecializujúcich sa na starostlivosť o deti a mladistvých,
- základná odborná príprava zdravotných sestier pracujúcich na psychiatrii,
- odborná príprava
- optika kontaktných šošoviek („Kontaktlinsenoptiker“),
- pedikéra („Fußpfleger“),
- technika zvukových pomôcok („Hörgeräteakustiker“),
- lekárnika („Drogist“),
ktorá predstavuje odborné vzdelávanie, trvajúce aspoň štrnásť rokov, zahŕňajúce aspoň päťročnú odbornú prípravu v rámci štruktúry odborného vzdelávania, rozdelenú na učňovskú prípravu aspoň s trojročným trvaním, pozostávajúcu z odbornej prípravy čiastočne absolvovanej na pracovisku a čiastočne vo vzdelávacom zariadení, a z obdobia odbornej praxe a odbornej prípravy zakončenej odbornou skúškou, ktorou sa priznáva právo vykonávať toto povolanie a vychovávať učňov,
- odborná príprava maséra („Masseur“),
ktorá predstavuje odborné vzdelávanie, trvajúce štrnásť rokov, zahŕňajúce päťročnú odbornú prípravu v rámci štruktúry odborného vzdelávania pozostávajúcu z učňovskej prípravy s dvojročným trvaním, z obdobia odbornej praxe a odborného výcviku s dvojročným trvaním a z jednoročného odborného výcviku zakončeného odbornou skúškou, ktorou sa priznáva právo vykonávať toto povolanie a vychovávať učňov;
odborná príprava
- učiteľa materskej školy („Kindergärtner/in“),
- vychovávateľa („Erzieher“),
ktorá predstavuje odborné vzdelávanie, trvajúce trinásť rokov, zahŕňajúce päť rokov odbornej prípravy na odbornej škole zakončenej skúškou.
f.
v Českej republike
odborná príprava
– zdravotníckeho asistenta („zdravotnický asistent"),
ktorá predstavuje vzdelávanie v celkovej dĺžke najmenej 13 rokov, ktoré zahŕňa najmenej osem rokov základného vzdelávania a štyri roky odborného stredoškolského vzdelávania na strednej zdravotníckej škole ukončeného maturitnou skúškou,
– asistenta výživy („nutriční asistent"),
ktorá predstavuje vzdelávanie v celkovej dĺžke najmenej 13 rokov, ktoré zahŕňa najmenej osem rokov základného vzdelávania a štyri roky odborného stredoškolského vzdelávania na strednej zdravotníckej škole ukončeného maturitnou skúškou;
g.
na Cypre
odborná príprava
– zubného technika („οδοντοτεχνίτης"),
ktorá predstavuje vzdelávanie v celkovej dĺžke najmenej 14 rokov, ktoré zahŕňa najmenej šesť rokov základného vzdelávania, šesť rokov stredoškolského vzdelávania a dva roky pomaturitného odborného vzdelávania s následnou jednoročnou odbornou praxou,
– optika („τεχνικός οπτικός"),
ktorá predstavuje vzdelávanie v celkovej dĺžke najmenej 14 rokov, ktoré zahŕňa najmenej šesť rokov základného vzdelávania, šesť rokov stredoškolského vzdelávania a dva roky pomaturitného odborného vzdelávania s následnou jednoročnou odbornou praxou;
h.
v Lotyšsku
odborná príprava
– zubnej sestry („zobarstniecibas masa"),
ktorá predstavuje vzdelávanie v celkovej dĺžke najmenej 13 rokov, ktoré zahŕňa najmenej desať rokov všeobecného školského vzdelávania a dva roky odborného vzdelávania na zdravotníckej škole s následnou trojročnou odbornou praxou, po ktorej skončení sa musí vykonať skúška s cieľom získať osvedčenie v odbore,
– asistenta v biomedicínskych laboratóriách („biomedicînas laborants"),
ktorá predstavuje vzdelávanie v celkovej dĺžke najmenej 12 rokov, ktoré zahŕňa najmenej desať rokov všeobecného školského vzdelávania a dva roky odborného vzdelávania na zdravotníckej škole s následnou dvojročnou odbornou praxou, po ktorej skončení sa musí vykonať skúška s cieľom získať osvedčenie v odbore,
– zubného technika („zobu technikis"),
ktorá predstavuje vzdelávanie v celkovej dĺžke najmenej 12 rokov, ktoré zahŕňa najmenej desať rokov všeobecného školského vzdelávania a dva roky odborného vzdelávania na zdravotníckej škole s následnou dvojročnou odbornou praxou, po ktorej skončení sa musí vykonať skúška s cieľom získať osvedčenie v odbore,
– fyzioterapeutického asistenta („fizioterapeita asistents"),
ktorá predstavuje vzdelávanie v celkovej dĺžke najmenej 13 rokov, ktoré zahŕňa najmenej desať rokov všeobecného školského vzdelávania a tri roky odborného vzdelávania na zdravotníckej škole s následnou dvojročnou odbornou praxou, po ktorej skončení sa musí vykonať skúška s cieľom získať osvedčenie v odbore.
2.
Odborná príprava v oblasti remesiel („Mester/Meister/Maitre“), ktorá nie je zahrnutá do smerníc uvedených v prílohe č. 1
a.
v Dánsku
odborná príprava
- optika („optometrist“);
táto odborná príprava trvá štrnásť rokov vrátane päťročnej odbornej prípravy rozdelenej na dvaapolročné teoretické štúdium zabezpečované vzdelávacím zariadením a na dvaapolročný praktický odborný výcvik absolvovaný na pracovisku; príprava sa zakončí uznávanou remeselníckou skúškou, ktorou sa priznáva právo používať titul „Mester“ (majster),
- ortopedického technika („ortopaedimekaniker“);
táto odborná príprava trvá dvanásť a pol roka vrátane štyriapolročnej odbornej prípravy rozdelenej na dvojročné teoretické štúdium zabezpečované vzdelávacím zariadením a na dvaapolročný praktický odborný výcvik absolvovaný na pracovisku; táto odborná príprava sa zakončí uznávanou remeselníckou skúškou, ktorou sa priznáva právo používať titul „Mester“ (majster);
– výrobcu ortopedickej obuvi („orthopaediskomager");
toto štúdium má celkové trvanie trinásť a pol roka vrátane štyriapolročnej odbornej prípravy, ktorá sa skladá z dvojročnej teoretickej prípravy poskytovanej strediskom odbornej prípravy a dvaapolročnej odbornej praxe získanej na pracovisku; štúdium je ukončené skúškou v odbore daného remesla, ktorou sa súčasne priznáva právo používať titul „majster";
b.
v Nemecku
odborná príprava
- optika („Augenoptiker“),
- zubného technika („Zahntechniker“),
- bandážistu („Bandagist“),
- výrobcu sluchových pomôcok („Hörgeräteakustiker“),
- ortopedického technika („Orthopädiemechaniker“),
- výrobcu ortopedickej obuvi („Orthopädieschuhmacher“);
c.
v Luxembursku
odborná príprava
- optika („opticien“),
- zubného technika („mécanicien dentaire“),
- výrobcu sluchových pomôcok („audioprethésiste“),
- ortopedického technika/výrobcu chirurgických bandáží („mécanicien orthopédiste/bandagiste“),
- výrobcu ortopedickej obuvi („orthopédiste- cordonnier“).
Táto odborná príprava trvá štrnásť rokov vrátane aspoň päťročnej odbornej prípravy, realizovanej v rámci štruktúrovanej odbornej prípravy, čiastočne zabezpečovanej na pracovisku a čiastočne poskytovanej vzdelávacím zariadením, zakončí sa skúškou, ktorej vykonanie je podmienkou na vykonávanie týchto odborných činností samostatne alebo v postavení zamestnanca s porovnateľnou úrovňou zodpovednosti;
d.
v Rakúsku
odborná príprava
- bandážistu („Bandagist“),
- výrobcu korzetov („Miederwarenerzeuger“),
- optika („Optiker“),
- výrobcu ortopedickej obuvi („Orthopädieschuhmacher“),
- ortopedického technika („Orthopaedietechniker“),
- zubného technika („Zahntechniker“),
- záhradníka („Gärtner“),
ktorá predstavuje odborné vzdelávanie, trvajúce aspoň štrnásť rokov, zahŕňajúce aspoň päťročnú odbornú prípravu v rámci štruktúrovanej odbornej prípravy, rozdelenej na učňovskú prípravu aspoň s trojročným trvaním, obsahujúcu odborný výcvik absolvovaný čiastočne na pracovisku a čiastočne zabezpečovanú vzdelávacím zariadením, a obdobie odbornej praxe a prípravy aspoň s dvojročným trvaním, zakončené majstrovskou skúškou, ktorou sa priznáva právo používať titul „Meister“ (majster),
odborná príprava
remeselníckych majstrov v odvetví poľnohospodárstva a lesného hospodárstva, najmä
- majstra v poľnohospodárstve („Meister in der Landwirtschaft“),
- majstra vidieckeho domáceho hospodárstva („Meister in der ländlichen Hauswirtschaft“),
- majstra záhradníctva („Meister im Gartenbau“),
- majstra trhového záhradníctva („Meister im Feldgemüsebau“),
- majstra pomológie a spracovania ovocia („Meister im Obstbau und in der Obstverwertung“),
- majstra vinohradníctva a výroby vín („Meister im Weinbau und in Kellerwirtschaft“),
- majstra mliekarenskej výroby („Meister in der Molkerei- und Käsereiwirtschaft“),
- majstra chovu koní („Meister in der Pferdewirschaft“),
- majstra rybolovu („Meister in der Fischereiwirtschaft“),
- majstra hydinárstva („Meister in der Geflügelwirtschaft“),
- majstra včelárstva („Meister in der Bienenwirtschaft“),
- majstra lesníctva („Meister in der Forstwirtschaft“),
- majstra lesnej kultúry a lesnej správy („Meister in der Forstgarten- und Forstpflegewirtschaft“),
- majstra poľnohospodárskeho veľkoskladu („Meister in der landwirtschaftlichen Lagerhaltung“),
ktorá predstavuje odborné vzdelávanie, trvajúce aspoň pätnásť rokov, zahŕňajúce aspoň šesťročnú odbornú prípravu v rámci štruktúrovanej odbornej prípravy, rozdelenej na učňovskú prípravu aspoň s trojročným trvaním, obsahujúcu odborný výcvik absolvovaný čiastočne na pracovisku a čiastočne zabezpečovanú vzdelávacím zariadením, a obdobie odbornej praxe a prípravy aspoň s trojročným trvaním, zakončené majstrovskou skúškou, ktorou sa priznáva právo vychovávať učňov a používať titul „Meister“ (majster).
e.
v Poľsku
odborná príprava
– učiteľa praktickej odbornej prípravy („nauczyciel praktycznej nauki zawodu"),
ktorá predstavuje vzdelávanie v trvaní
– ôsmich rokov základného vzdelávania a piatich rokov stredoškolského odborného vzdelávania alebo rovnocenného stredoškolského vzdelávania v príslušnom odbore s následným pedagogickým vzdelávaním v celkovej dĺžke najmenej stopäťdesiat hodín, kurzom bezpečnosti pri práci a pracovnej hygieny a dvojročnou odbornou praxou v povolaní, na ktoré je zamerané vzdelávanie, alebo
– ôsmich rokov základného vzdelávania a piatich rokov stredoškolského odborného vzdelávania a diplom o absolvovaní nadstavbovej pedagogickej odbornej školy, alebo
– ôsmich rokov základného vzdelávania a dvoch alebo troch rokov základného stredoškolského odborného vzdelávania a najmenej troch rokov odbornej praxe osvedčenej titulom „majster" v príslušnom povolaní s následným pedagogickým kurzom v celkovej dĺžke najmenej stopäťdesiat hodín.
3.
Námorný sektor
a)
námorná doprava
a.
v Dánsku
odborná príprava
- lodného kapitána („skibsfoerer“),
- prvého dôstojníka („overstyrmand“),
- kormidelného poddôstojníka („enestyrmand, vagthavende styrmand“),
- palubného dôstojníka („vagthavende styrmand“),
- strojníka („maskinchef“),
- prvého lodného inžiniera („1. maskinmester“),
- prvého inžiniera/službukonajúceho inžiniera („1. maskinmester/vagthavende maskinmester“);
b.
v Nemecku
odborná príprava
- kapitána veľkého pobrežného plavidla („Kapitän AM“),
- kapitána pobrežného plavidla („Kapitän AK“),
- palubného dôstojníka veľkého pobrežného plavidla („Nautischer Schiffsoffizier AMW“),
- palubného dôstojníka pobrežného plavidla („Nautischer Schiffsoffizier AKW“),
- hlavného inžiniera, stupeň C („Schiffsbetriebstechniker CT - Leiter von Maschinenanlagen“),
- lodného mechanika, stupeň C („Schiffsmaschinist CMa - Leiter von Maschinenanlagen“),
- lodného inžiniera, stupeň C („Schiffsbetriebstechniker CTW“),
- lodného mechanika, stupeň C - samostatného strojného dôstojníka („Schiffsmaschinist CMaW - Technischer Alleinoffizier“);
c.
v Taliansku
odborná príprava
- palubného dôstojníka („ufficiale di coperta“),
- strojného dôstojníka („ufficiale di macchina“);
d.
v Holandsku
odborná príprava
- prvého lodníka (pobrežného plavidla s doplňujúcim výcvikom) [„stuurman kleine handelsvaart (met aanvulling)“],
- diplomovaného pobrežného inžiniera („diploma motordrijver“),
- úradníka VTS („VTS - functionaris“),
ktorá predstavuje
- v Dánsku deväť rokov základnej školy a následný kurz základnej odbornej prípravy a/alebo služby na mori v trvaní od sedemnástich do tridsiatich šiestich mesiacov, doplnený o
- u palubného dôstojníka jednoročným špecializovaným odborným výcvikom,
- pre ostatné povolania trojročnou špecializovanou odbornou prípravou,
- v Nemecku od štrnástich do osemnástich rokov vrátane trojročného kurzu základnej odbornej prípravy a jednoročnej služby na mori, po ktorých nasledujú jeden alebo dva roky špecializovanej odbornej prípravy doplnenej tam, kde je to vhodné, dvomi rokmi praxe v navigácii,
- v Taliansku trinásť rokov, z ktorých aspoň päť rokov trvá odborná príprava zakončená skúškou, doplnená tam, kde je to vhodné, stážou,
- v Holandsku
- pre prvého lodného dôstojníka (pobrežné plavidlo s doplňujúcim výcvikom) [„stuurman kleine handelsvaart (met aanvulling)“] a diplomovaného inžiniera pobrežných plavidiel („diploma motordrijver“) zahŕňa odborné vzdelávanie trvajúce štrnásť rokov, z ktorého sa aspoň dva roky uskutočňujú v špecializovanom vzdelávacom zariadení, doplnené dvanásťmesačným praktickým výcvikom,
- pre úradníka VTS („VTS-functionaris“) trvá aspoň pätnásť rokov, pozostáva aspoň z troch rokov vysokoškolského odborného vzdelávania („HBO“) alebo stredoškolského odborného vzdelávania („MBO“), po ktorých nasledujú štátne alebo regionálne špecializované kurzy, z ktorých každý zahŕňa aspoň dvanásť týždňov teoretickej odbornej prípravy a zakončuje sa skúškou,
– v Českej republike
– pre palubného asistenta („palubní asistent")
1.
dovŕšenie najmenej 20 rokov veku,
2.
(a) námorná akadémia alebo námorná škola – odbor navigácie, štúdium na oboch školách sa ukončuje vykonaním maturitnej skúšky a schválená služba na mori v trvaní najmenej šiestich mesiacov na lodi počas štúdia, alebo
(b)
schválená služba na mori v trvaní najmenej dvoch rokov ako člen posádky tvoriaci súčasť strážnej služby na pomocnej úrovni na lodiach a skončenie schváleného kurzu, ktorý spĺňa požiadavky na spôsobilosť špecifikované v oddieli A-II/1 zákonníka STCW (Medzinárodného dohovoru o štandardoch odbornej prípravy, certifikácii a dohľade nad námorníkmi) vydávaného námornou akadémiou alebo školou zmluvnej strany dohovoru STCW, a vykonanie skúšky pred skúšobnou komisiou uznanou MTC (Výborom pre námornú dopravu v Českej republike),
– pre námorného poručíka („námořní poručík")
1.
schválená služba na mori ako palubný asistent na lodiach s hrubou priestornosťou najmenej 500 hrubých ton v trvaní najmenej šiestich mesiacov pre absolventa námornej školy alebo akadémie, alebo jedného roka pre absolventa uznaného kurzu vrátane najmenej šiestich mesiacov vo funkcii člena posádky tvoriaceho súčasť strážnej služby,
2.
riadne vyplnená a potvrdená záznamová kniha palubného výcviku pre palubnú posádku,
– pre prvého palubného dôstojníka („první palubní důstojník") osvedčenie o spôsobilosti námorného poručíka na lodiach s hrubou priestornosťou najmenej 500 hrubých ton a najmenej dvanásťmesačná schválená služba na mori v tejto funkcii,
– pre kapitána („kapitán")
1.
služobný preukaz kapitána lode na lodiach s hrubou priestornosťou 500 až 3 000 hrubých ton,
2.
osvedčenie o spôsobilosti prvého palubného dôstojníka na lodiach s hrubou priestornosťou najmenej 3 000 hrubých ton a najmenej šesťmesačná schválená služba na mori v tejto funkcii na lodiach s hrubou priestornosťou najmenej 500 hrubých ton a najmenej šesťmesačná schválená služba na mori v tejto funkcii na lodiach s hrubou priestornosťou najmenej 3 000 hrubých ton,
– pre strojného asistenta („strojní asistent")
1.
dovŕšenie najmenej 20 rokov veku,
2.
námorná akadémia alebo námorná škola – odbor námorného inžinierstva a počas štúdia absolvovanie schválenej služby na mori na lodi v trvaní najmenej šiestich mesiacov,
– pre strojného dôstojníka („strojní důstojník"), ak ide o absolventa námornej akadémie alebo školy, schválená služba na mori v trvaní najmenej šiestich mesiacov vo funkcii strojného asistenta,
– pre druhého strojného dôstojníka („druhý strojní důstojník") schválená služba na mori v trvaní najmenej dvanástich mesiacov vo funkcii tretieho strojného dôstojníka na lodiach s hlavným mechanickým pohonom s výkonom najmenej 750 kW,
– pre prvého strojného dôstojníka („první strojní důstojník") príslušný certifikát (služobný preukaz) pre službu ako druhý strojný dôstojník na lodiach s hlavným mechanickým pohonom s výkonom najmenej 3 000 kW a schválená služba na mori v tejto funkcii v trvaní najmenej šiestich mesiacov,
– pre elektrotechnika („elektrotechnik")
1.
dovŕšenie najmenej 18 rokov veku,
2.
námorná alebo iná akadémia, fakulta elektrotechniky alebo technická škola alebo škola elektrotechniky ukončená maturitnou skúškou a najmenej dvanásťmesačná schválená prax v oblasti elektrotechniky,
– pre elektrodôstojníka („elektrodůstojník")
1.
námorná akadémia alebo škola, fakulta námornej elektrotechniky alebo iná akadémia alebo stredná škola v oblasti elektrotechniky ukončená maturitnou skúškou alebo štátnou skúškou,
2.
schválená služba na mori ako elektrotechnik v trvaní najmenej 12 mesiacov, ak ide o absolventa akadémie alebo školy, alebo 24 mesiacov, ak ide o absolventa strednej školy,
– v Lotyšsku
– pre elektrodôstojníka na lodiach („kugu elektromehanikis")
1.
dovŕšenie najmenej 18 rokov veku,
2.
vzdelávanie v celkovej dĺžke najmenej 12 rokov a šiestich mesiacov, ktoré zahŕňa najmenej deväť rokov základného vzdelávania a najmenej tri roky odborného vzdelávania.
Okrem toho sa požaduje služba na mori v trvaní najmenej šiestich mesiacov ako lodný elektrotechnik alebo asistent elektrotechnika na lodiach s generátorom s výkonom najmenej 750 kW. Odborné vzdelávanie je ukončené osobitnou skúškou vykonanou príslušným úradom v súlade so vzdelávacím programom schváleným ministerstvom dopravy,
– pre operátora chladiaceho systému („kuga saldešanas iekartu mašinists")
1.
dovŕšenie najmenej 18 rokov veku,
2.
vzdelávanie v celkovej dĺžke najmenej 13 rokov, ktoré zahŕňa najmenej deväť rokov základného vzdelávania a najmenej tri roky odborného vzdelávania. Okrem toho sa požaduje služba na mori v trvaní najmenej 12 mesiacov vo funkcii asistenta inžiniera chladiaceho systému. Odborné vzdelávanie je ukončené osobitnou skúškou vykonanou pred príslušným orgánom v súlade so vzdelávacím programom schváleným ministerstvom dopravy,
a ktorá je uznávaná medzinárodným dohovorom STCW (Medzinárodný dohovor o štandardoch odbornej prípravy, certifikácii a dohľade nad námorníkmi, 1978).
e.
v Českej republike
odborná príprava
– palubného asistenta („palubní asistent"),
– námorného poručíka („námořní poručík"),
– prvého palubného dôstojníka („první palubní důstojník"),
– kapitána („kapitán"),
– strojného asistenta („strojní asistent"),
– strojného dôstojníka („strojní důstojník"),
– druhého strojného dôstojníka („druhý strojní důstojník"),
– prvého strojného dôstojníka („první strojní důstojník"),
– elektrotechnika („elektrotechnik"),
– elektrodôstojníka („elektrodůstojník");
f.
v Lotyšsku
odborná príprava
– elektrodôstojníka na lodiach („kugu elektromehanikis"),
– operátora chladiaceho systému („kuga saldešanas iekartu mašinists"),
b)
Morský rybolov
a.
v Nemecku
odborná príprava
- kapitána hĺbkového rybolovu („Kapitän BG/Fischerei“),
- kapitána pobrežného rybolovu („Kapitän BK/Fischerei“),
- palubného dôstojníka hĺbkového plavidla („Nautischer Schiffsoffizier BGW/Fischerei“),
- palubného dôstojníka pobrežného plavidla („Nautischer Schiffsoffizier BKW/Fischerei“);
b.
v Holandsku
odborná príprava
- prvého lodníka/inžiniera V („stuurman werktuigkundige V“),
- inžiniera IV (rybárskeho plavidla) („werktuigkundige IV visvaart“),
- prvého lodníka IV (rybárskeho plavidla) („stuurman IV visvaart“),
- prvého lodníka/inžiniera VI („stuurman werktuigkundige VI“),
ktorá predstavuje
- v Nemecku odbornú prípravu od štrnástich do osemnástich rokov vrátane trojročnej základnej odbornej prípravy a jednoročnej služby na mori, po ktorých nasleduje jednoročná alebo dvojročná špecializovaná odborná príprava doplnená tam, kde je to vhodné, dvojročnou praxou v navigácii,
- v Holandsku štúdium rôznej dĺžky, a to od trinástich do pätnástich rokov, z ktorých aspoň dva roky sú na špecializovanej odbornej škole, doplnené dvanásťmesačnou praxou, ktorá je uznávaná podľa dohovoru Torremolinos (Medzinárodný dohovor o bezpečnosti rybárskych plavidiel z roku 1977).
4.
Technický sektor
a.
v Taliansku
odborná príprava
- stavebného topografa („geometra“),
- zememerača („perito agrario“),
ktorá predstavuje stredoškolské technické štúdium druhého stupňa, trvajúce aspoň trinásť rokov, pozostávajúce z ôsmich rokov povinnej školskej dochádzky a následne z päťročného stredoškolského štúdia vrátane trojročného odborného štúdia skončeného odbornou maturitnou skúškou, doplneného
- u stavebných topografov stážou aspoň dva roky v odbornej kancelárii alebo päťročnou praxou a
- u zememeračov praktickou odbornou prípravou aspoň dva roky, po ktorých nasleduje štátna skúška;
b.
v Holandsku
odborná príprava
- súdneho zriadenca („gerechtsdeurwaarder“),
- zubného protetika („tandprotheticus“),
ktorá predstavuje
- v prípade súdneho zriadenca („gerechtsdeurwaarder“) štúdium trvajúce devätnásť rokov, pozostávajúce z osemročnej povinnej školskej dochádzky, po ktorej nasleduje osemročné stredoškolské vzdelávanie, zahŕňajúce štvorročné technické vzdelávanie zakončené štátnou skúškou a doplnené trojročným teoretickým a praktickým odborným vzdelávaním,
- v prípade zubného protetika („tandprotheticus“) denné štúdium trvajúce aspoň pätnásť rokov a tri roky štúdium popri zamestnaní, pozostávajúce z osemročného základného vzdelávania, štvorročného všeobecného stredného vzdelávania, absolvovania trojročnej odbornej prípravy zahŕňajúcej teoretickú a praktickú odbornú prípravu zubného technika, doplnenú trojročným odborným štúdiom popri zamestnaní so zameraním na zubného protetika; štúdium sa končí skúškou;
c.
v Rakúsku
odborná príprava
- lesník („Förster“),
- technické poradenstvo („Technisches Büro“),
- prenájom pracovnej sily („Überlassung von Arbeitskräften-Arbeitsleihe“),
- sprostredkovateľ práce („Arbeitsvermittlung“),
- investičný poradca („Vermögensberater“),
- súkromný detektív („Berufsdetektiv“),
- pracovník bezpečnostnej služby („Bewachungsgewerbe“),
- realitný sprostredkovateľ („Immobilienmakler“),
- realitný manažér („Immobilienverwalter“),
- organizátor stavebných projektov („Bauträger, Bauorganisator, Baubetereuer“),
- vyberanie dlhov („Inkassoinstitut“),
odborné vzdelávanie tu trvá aspoň pätnásť rokov a pozostáva z osemročnej povinnej školskej dochádzky, po ktorej nasleduje aspoň päťročné stredoškolské technické alebo obchodné štúdium, skončené technickou alebo obchodnou maturitnou skúškou, doplnené aspoň dvojročným vzdelávaním a odbornou prípravou na pracovisku, skončenými odbornou skúškou,
- poisťovací poradca („Berater in Versicherungsangelegenheiten“),
odborné vzdelávanie trvá pätnásť rokov a zahŕňa šesťročnú odbornú prípravu v rámci štruktúrovanej odbornej prípravy, rozdelenej na učňovskú prípravu s trojročným trvaním a na trojročné obdobie odbornej praxe a prípravy, zakončené skúškou,
- stavebný majster/plánovanie a technické výpočty („Planender Baumeister“),
- tesársky majster/plánovanie a technické výpočty („Planender Zimmermeister“),
– komerčný účtovník („Gewerblicher Buchhalter") podľa zákona Gewerbeordnung (zákon o obchode, remeslách a priemysle z roku 1994),
– samostatne zárobkovo činný účtovník („Selbständiger Buchhalter") v rámci zákona Bundesgesetz z roku 1999 (zákon o verejných účtovníckych povolaniach z roku 1999)
odborné vzdelávanie trvá aspoň osemnásť rokov a zahŕňa aspoň deväťročnú odbornú prípravu, rozdelenú na štvorročné stredoškolské technické štúdium a päťročnú odbornú prax a prípravu, zakončenú odbornou skúškou, ktorou sa priznáva právo vykonávať príslušné povolanie a vychovávať učňov, a ak sa odborná príprava týka práva, plánovať stavby, vykonávať technické výpočty a dozerať na stavebné práce („privilégium Márie Terézie“).
d.
v Českej republike
odborná príprava
– autorizovaného technika („autorizovaný technik"),
– autorizovaného staviteľa („autorizovaný stavitel"),
ktorá predstavuje odborné vzdelávanie v trvaní najmenej deviatich rokov, ktoré zahŕňa štyri roky vzdelávania na technickej strednej škole ukončené maturitnou skúškou (skúškou na strednej odbornej škole), päť rokov odbornej praxe ukončenej skúškou odbornej kvalifikácie na výkon vybraných odborných činností v stavebníctve (podľa zákona č. 50/1976 Sb. stavebný zákon a zákona č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě),
– fyzickej osoby riadiacej dráhové vozidlo („Fyzická osoba řídící drážní vozidlo"),
ktorá predstavuje vzdelávanie v celkovej dĺžke najmenej 12 rokov, ktoré zahŕňa najmenej osem rokov základného vzdelávania a najmenej štyri roky stredoškolského odborného vzdelávania ukončeného maturitnou skúškou a následne štátnou skúškou z pohonu vozidiel,
– dráhového revízneho technika („Drážní revizní technik"),
ktorá predstavuje vzdelávanie v celkovej dĺžke najmenej 12 rokov, ktoré zahŕňa najmenej osem rokov základného vzdelávania a najmenej štyri roky stredoškolského odborného vzdelávania na strednej strojníckej alebo elektrotechnickej škole ukončeného maturitnou skúškou,
– učiteľa autoškoly („Učitel autoškoly"),
ktorá predstavuje vzdelávanie v celkovej dĺžke najmenej 12 rokov, ktoré zahŕňa najmenej osem rokov základného vzdelávania a najmenej štyri roky stredného odborného vzdelávania zameraného na dopravu alebo strojníctvo ukončeného maturitnou skúškou; príslušná osoba musí byť vo veku najmenej 24 rokov,
– kontrolného technika STK („Kontrolní technik STK"),
ktorá predstavuje vzdelávanie v celkovej dĺžke najmenej 12 rokov, ktoré zahŕňa najmenej osem rokov základného vzdelávania a najmenej štyri roky stredného odborného vzdelávania ukončeného maturitnou skúškou s následnou najmenej dvojročnou technickou praxou; dotknutá osoba musí mať vodičský preukaz, nesmie mať záznam v registri trestov, musí mať ukončenú osobitnú prípravu pre kontrolných technikov v trvaní najmenej 120 hodín a musí úspešne vykonať skúšku; príslušná osoba musí byť vo veku najmenej 21 rokov,
– mechanika merania emisií („Mechanik měření emisí"),
ktorá predstavuje vzdelávanie v celkovej dĺžke najmenej 12 rokov, ktoré zahŕňa najmenej osem rokov základného vzdelávania a najmenej štyri roky stredného odborného vzdelávania ukončeného maturitnou skúškou; ďalej musí žiadateľ absolvovať trojročnú odbornú prax a osobitnú prípravu pre „mechanika merania emisií automobilov" v trvaní ôsmich hodín a úspešne vykonať skúšku,
– kapitána I. triedy („Kapitán I. třídy"),
ktorá predstavuje vzdelávanie v celkovej dĺžke najmenej 15 rokov, ktoré zahŕňa osem rokov základného vzdelávania a tri roky odborného vzdelávania ukončeného maturitnou skúškou a následne skúškou osobitnej odbornej spôsobilosti; po tomto odbornom vzdelávaní musí nasledovať najmenej štvorročná odborná prax ukončená skúškou,
– reštaurátora pamiatok, ktoré sú dielami umeleckých remesiel („restaurátor památek, které jsou díly uměleckých řemesel"),
ktorá predstavuje vzdelávanie v celkovej dĺžke najmenej 12 rokov, ktoré zahŕňa úplné stredoškolské odborné vzdelávanie v odbore reštaurátorstva alebo desať až 12 rokov štúdia v súvisiacom odbore s následnou päťročnou odbornou praxou v prípade úplného stredoškolského technického vzdelávania ukončeného maturitnou skúškou alebo s osemročnou odbornou praxou v prípade stredoškolského odborného vzdelávania ukončeného záverečnou učňovskou skúškou,
– reštaurátora diel výtvarného umenia, ktoré nie sú pamiatkami a sú uložené v zbierkach múzeí a galérií, a ostatných predmetov kultúrnej hodnoty („restaurátor děl výtvarných umění, která nejsou památkami a jsou uložena ve sbírkách muzeí a galerií, a ostatních predmětů kulturní hodnoty"),
ktorá predstavuje vzdelávanie v celkovej dĺžke 12 rokov s päťročnou odbornou praxou v prípade úplného stredoškolského odborného vzdelávania v odbore reštaurátorstva ukončeného maturitnou skúškou,
– odpadového hospodára („odpadový hospodář"),
ktorá predstavuje vzdelávanie v celkovej dĺžke najmenej 12 rokov, ktoré zahŕňa najmenej osem rokov základného vzdelávania a najmenej štyri roky stredoškolského odborného vzdelávania ukončeného maturitnou skúškou a najmenej päťročnú prax v oblasti nakladania s odpadmi počas posledných desiatich rokov,
– technického vedúceho odstrelov („technický vedoucí odstřelů"),
ktorá predstavuje vzdelávanie v celkovej dĺžke najmenej 12 rokov, ktoré zahŕňa najmenej osem rokov základného vzdelávania a najmenej štyri roky odborného vzdelávania ukončeného maturitnou skúškou, po ktorom nasleduje:
– dvojročná prax ako odstreľovač v podzemí (pre podzemnú činnosť) alebo jednoročná prax na povrchu (pre povrchovú činnosť) vrátane šiestich mesiacov praxe ako asistent odstreľovača,
– výcvikový kurz v trvaní 100 hodín teoretického a praktického výcviku s následnou skúškou pred príslušným okresným banským úradom,
– odborná prax v plánovaní a uskutočňovaní väčších odstreľovacích prác v trvaní najmenej šiestich mesiacov,
– výcvikový kurz v trvaní 32 hodín teoretického a praktického výcviku s následnou skúškou pred príslušným Českým banským úradom;
e.
v Lotyšsku
odborná príprava
– asistenta strojvodcu motorovej lokomotívy („vilces lidzekla vaditaja (mašinista) paligs"),
ktorá predstavuje vzdelávanie v celkovej dĺžke najmenej 12 rokov, ktoré zahŕňa najmenej osem rokov základného vzdelávania a najmenej štyri roky odborného vzdelávania; odborné vzdelávanie je ukončené osobitnou skúškou zamestnávateľa; osvedčenie o spôsobilosti je vydané príslušným úradom na päť rokov; príslušná osoba musí byť vo veku najmenej 18 rokov;
f.
v Poľsku
odborná príprava
– diagnostika vykonávajúceho skúšky technického stavu motorových vozidiel na stanici kontroly vozidiel na základnej úrovni („diagnosta przeprowadzajcy badania techniczne w stacji kontroli pojazdów o podstawowym zakresie badań"),
ktorá predstavuje osem rokov základného vzdelávania, päť rokov stredoškolského technického vzdelávania v oblasti motorových vozidiel a tri roky praxe v automechanickej dielni alebo v opravovni automobilov a základnú prípravu v oblasti kontroly technického stavu motorového vozidla v trvaní 51 hodín ukončenú kvalifikačnou skúškou,
– diagnostika vykonávajúceho skúšky technického stavu motorových vozidiel na okresnej stanici technickej kontroly vozidiel („diagnosta przeprowadzajcy badania techniczne pojazdu w okrgowej stacji kontroli pojazdów"),
ktorá predstavuje osem rokov základného vzdelávania, päť rokov stredoškolského odborného vzdelávania v oblasti motorových vozidiel a štyri roky praxe v automechanickej dielni alebo v opravovni automobilov a základnú prípravu kontroly technického stavu motorového vozidla v trvaní 51 hodín ukončenú kvalifikačnou skúškou,
– diagnostika vykonávajúceho skúšky technického stavu motorových vozidiel na stanici technickej kontroly vozidiel („diagnosta wykonujcy badania techniczne pojazdów w stacji kontroli pojazdów"),
ktorá predstavuje
– osem rokov základného vzdelávania a päť rokov stredoškolského odborného vzdelávania v oblasti motorových vozidiel a osvedčenú štvorročnú prax v automechanickej dielni alebo v opravovni automobilov, alebo
– osem rokov základného vzdelávania a päť rokov stredoškolského technického vzdelávania v inej oblasti ako v oblasti motorového vozidla a osvedčenú osemročnú prax v automechanickej dielni alebo v opravovni automobilov v celkovom trvaní 113 hodín úplnej prípravy vrátane základnej a špecializovanej prípravy s následnými skúškami po každom stupni.
Dĺžka prípravy v hodinách, obsah jednotlivých častí v rámci úplnej odbornej prípravy diagnostika sú oddelene uvedené v nariadení ministra infraštruktúry z 28. novembra 2002 o podrobných požiadavkách pre diagnostikov (Dz. U. z 2002, Nr. 208, poz. 1769),
– výpravcu („dyżurny ruchu"),
ktorá predstavuje osem rokov základného vzdelávania a štyri roky stredoškolského odborného vzdelávania so špecializáciou na železničnú dopravu, ako aj kurz prípravy na prácu výpravcu v trvaní 45 dní a úspešné vykonanie kvalifikačnej skúšky, alebo ktoré predstavuje osem rokov základného vzdelávania a päť rokov stredoškolského vzdelávania so špecializáciou na železničnú dopravu, ako aj kurz prípravy na prácu výpravcu v trvaní 63 dní a úspešné vykonanie kvalifikačnej skúšky.
5.
Vo Veľkej Británii štúdium v študijných odboroch, po ktorého absolvovaní sa nadobúdajú akreditované štátne odborné kvalifikácie alebo škótske odborné kvalifikácie
Odborná príprava
- banského elektrikára („mine electrical engineer“),
- banského mechanika („mine mechanical engineer“),
- probačného úradníka („probation officer“),
- zubného terapeuta („dental therapist“),
- zubného hygienika („dental hygienist“),
- optika („dispensing optician“),
- banského zástupcu („mine deputy“),
- úradníka zaoberajúceho sa platobnou neschopnosťou („insolvency practitioner“),
- oprávnenej osoby vykonávajúcej majetkové prevody („licensed conveyancer“),
- prvého lodníka - nákladné/osobné lode - neobmedzene („first mate - freight/passenger ships - unrestricted“),
- druhého lodníka - nákladné/osobné lode - neobmedzene („second mate - freight/passenger ships - unrestricted“),
- tretieho lodníka - nákladné/osobné lode - neobmedzene („third mate - freight passenger ships unrestricted“),
- palubného dôstojníka - nákladné/osobné lode - neobmedzene („deck officer - freight/passenger ships - unrestricted“),
- dôstojníka inžiniera - nákladné/osobné lode - neobmedzená oblasť obchodovania („engineer officer - freight/passenger ships - unlimited trading area“),
- autorizovanej technicky spôsobilej osoby v odpadovom hospodárstve („certified technically competent person in waste management“),
– registrovanej veterinárnej sestry („listed veterinary nurse"),
– palubného poručíka – nákladné/osobné lode („deck officer – freight/passenger ship – unrestricted"),
vedúca k akreditovaným štátnym odborným kvalifikáciám (NVQ) alebo v Škótsku k akreditovaným škótskym odborným kvalifikáciám na úrovniach 3 a 4 Národného rámca odborných kvalifikácií Veľkej Británie. Tieto úrovne sú definované takto:
- úroveň 3: kompetencie v širokom rozsahu rôznych pracovných činností vykonávaných v širokej škále súvislostí, z ktorých väčšina je zložitá a nerutinná. Je tu značná zodpovednosť a autonómia, pričom sa často vyžaduje kontrola alebo riadenie inými,
- úroveň 4: kompetencie v širokom rozsahu zložitých, technických alebo odborných pracovných činností vykonávaných v širokej škále súvislostí s vysokým stupňom osobnej zodpovednosti a samostatnosti. Často sa vyskytuje zodpovednosť za prácu iných a za rozdeľovanie zdrojov.
Príloha č. 4
k zákonu č. 477/2002 Z. z.
ZOZNAM ŠTUDIJNÝCH ODBOROV S OSOBITNOU ŠTRUKTÚROU K § 5 ODS. 1 PÍSM. B) BODU 1B A § 6 ODS. 5
1.
Vo Veľkej Británii
regulované štúdium vedúce k akreditovaným štátnym odborným kvalifikáciám (NVQ) alebo v Škótsku k akreditovaným škótskym odborným kvalifikáciám na úrovni 3 a 4 štátnej štruktúry odborných kvalifikácií vo Veľkej Británii.
Tieto úrovne sú definované takto:
- úroveň 3: kompetencie v širokom rozsahu rôznych pracovných činností vykonávaných v širokej škále súvislostí, z ktorých väčšina je zložitá a nerutinná. Je tu značná zodpovednosť a autonómia, pričom sa často vyžaduje kontrola alebo vedenie inými,
- úroveň 4: kompetencie v širokom rozsahu zložitých, technických alebo odborných pracovných činností vykonávané v širokej škále súvislostí s vysokým stupňom osobnej zodpovednosti a samostatnosti. Často sa vyskytuje zodpovednosť za prácu iných a za rozdeľovanie zdrojov;
2.
v Nemecku
sú tieto regulované študijné odbory:
- regulovaná odborná príprava na vykonávanie povolania technického asistenta („technische(r) Assistent(in)“), obchodného asistenta („kaufmännische(r) Assistent(in)“), sociálnych povolaní („soziale Berufe“) a povolania štátom autorizovaného inštruktora dýchania a výslovnosti („staatlich geprüfte(r) Atem-, Sprech-, und Stimmlehrer(in)“), trvajúca aspoň trinásť rokov, ktorá vyžaduje úspešné zakončenie stredoškolského štúdia („mittlerer Bildungsabschluss“) a ktorá pozostáva
- aspoň z trojročnej1) odbornej prípravy v odbornej škole („Fachschule“), zakončenej skúškou, a tam, kde je to vhodné, doplnenej jednoročným alebo dvojročným špecializačným štúdiom, tiež zakončeným skúškou;
- alebo aspoň z dvaapolročnej odbornej prípravy v odbornej škole („Fachschule“), zakončenej skúškou a doplnenej praxou trvajúcou najmenej šesť mesiacov, alebo odborným výcvikom trvajúcim aspoň šesť mesiacov v schválenom vzdelávacom zariadení,
- alebo aspoň z dvojročnej prípravy v odbornej škole („Fachschule“), zakončenej skúškou a doplnenej praxou trvajúcou najmenej jeden rok alebo odborným výcvikom trvajúcim aspoň jeden rok v schválenom vzdelávacom zariadení,
- regulovaná odborná príprava na vykonávanie povolania štátom autorizovaného („staatlich geprüfte(r)“) technika („Techniker(in)“), obchodného ekonóma („Betriebswirt(in)“), dizajnéra („Gestalter(in)“) a rodinného opatrovateľa („Familienpfleger(in)“), trvajúca najmenej šestnásť rokov; nevyhnutným predpokladom je úspešné skončenie povinnej školskej dochádzky (najmenej deväť rokov) alebo ekvivalentného vzdelávania a úspešné skončenie štúdia na učňovskej škole („Berufsschule“) trvajúce najmenej tri roky, zahŕňajúce po absolvovaní aspoň dva roky praxe, riadne štúdium trvajúce najmenej dva roky alebo štúdium popri zamestnaní s porovnateľným trvaním,
- regulované vzdelávanie a regulované štúdium popri zamestnaní trvajúce najmenej pätnásť rokov; nevyhnutným predpokladom je, všeobecne povedané, úspešné skončenie povinnej školskej dochádzky (najmenej deväť rokov) a odborné vzdelávanie (bežne tri roky), ktoré vo všeobecnosti zahŕňa aspoň dva roky praxe (vo väčšine prípadov tri roky) a skúšku v rámci štúdia popri zamestnaní, ktoré vo všeobecnosti zahŕňa aspoň dva roky praxe (vo väčšine prípadov tri roky) a skúšku v rámci štúdia popri zamestnaní, ktoré vo všeobecnosti zahŕňa kurz odbornej prípravy, ktorý je súbežný s praxou (aspoň 100 hodín), alebo riadne štúdium (aspoň jeden rok).
Nemecké orgány pošlú Európskej komisii a ostatným členským štátom zoznam študijných odborov a odbornej prípravy zahrnutých do tejto časti prílohy;
3.
v Holandsku
- regulovaná odborná príprava trvajúca najmenej pätnásť rokov; nevyhnutným predpokladom je úspešné skončenie osemročného základného vzdelávania a štyroch rokov stredného všeobecného vzdelávania („MAVO“) alebo prípravného odborného vzdelávania („VBO“), alebo všeobecného stredného vzdelania vyššej úrovne a ktorá vyžaduje skončenie trojročného alebo štvorročného kurzu na vyššej odbornej škole pre stredoškolský odborný výcvik („MBO“), zakončená skúškou,
- regulovaná odborná príprava trvajúca najmenej šestnásť rokov; nevyhnutným predpokladom je úspešné skončenie osemročného základného vzdelávania a aspoň štvorročného prípravného odborného vzdelávania („VBO“) alebo vyššej úrovne všeobecného stredného vzdelávania, ktoré vyžadujú skončenie aspoň štvorročnej odbornej prípravy v systéme učňovskej prípravy, pozostávajúcej aspoň z jedného dňa teoretického vyučovania týždenne na vyššej odbornej škole a z praktickej odbornej prípravy v ostatných dňoch v stredisku praktického odborného výcviku alebo vo firme, a skončená skúškou druhého alebo tretieho stupňa.
Holandské úrady zašlú Európskej komisii a ostatným členským štátom prehľad študijných odborov zahrnutých do tejto časti prílohy;
4.
v Rakúsku
- odborná príprava na vyšších odborných školách („Berufsbildende Höhere Schulen“) a zariadeniach vyššieho vzdelávania pre poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo („Höhere Land- und Forstwirtschaftliche Lehranstalten“) vrátane osobitných foriem („einschliesslich der Sonderformen“), ktorých štruktúra a úroveň sú určené právnymi predpismi.
Štúdium trvá najmenej trinásť rokov a pozostáva z päťročného odborného vzdelávania, ktoré je skončené úspešným vykonaním záverečnej skúšky, ktorá je dokladom o odbornej kvalifikácii;
- odborná príprava v majstrovských školách („Meisterschulen“), v majstrovských triedach („Meisterklassen“), v majstrovských školách („Werkmeisterschulen“) alebo v školách pre dielovedúcich stavebných remeselníkov („Bauhandwerkerschulen“), ktorých štruktúra a úroveň sú určené právnymi predpismi.
Štúdium trvá najmenej trinásť rokov a pozostáva z deviatich rokov povinnej školskej dochádzky, po ktorých nasledujú aspoň tri roky odbornej prípravy v odbornej škole alebo aspoň tri roky odbornej prípravy vo firme a súbežne v učňovskej škole („Berufsschule“), pričom obe sú zakončené skúškou a doplnené úspešným skončením aspoň jednoročného kurzu odbornej prípravy v majstrovskej škole pre dielovedúcich („Werkmeisterschule“) alebo v škole pre stavebných remeselníkov („Bauhandwerkerschule“). Vo väčšine prípadov odborná príprava trvá aspoň pätnásť rokov a zahŕňa obdobia praxe, ktorým predchádza odborná príprava v týchto zariadeniach alebo ktoré sprevádza štúdium popri zamestnaní (aspoň 960 hodín).
Rakúske orgány zašlú Európskej komisii a ostatným členským štátom zoznam študijných odborov zahrnutých do tejto časti prílohy.
Príloha č. 5 k zákonu č. 477/2002 Z. z. v znení zákona č. 5/2005 Z. z.
UZNÁVANIE ODBORNEJ KVALIFIKÁCIE NADOBUDNUTEJ NA ÚČELY VÝKONU VYBRANÝCH ZDRAVOTNÍCKYCH POVOLANÍ
A.
lekár
(1)
Na účely výkonu povolania lekára v Slovenskej republike sa ako vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v doktorskom študijnom odbore všeobecné lekárstvo uznáva
a)
odborná kvalifikácia získaná v členských štátoch podľa tejto tabuľky:
Krajina Názov kvalifikácie Udeľujúci orgán Sprievodné osvedčenie ku kvalifikácii
Belgicko
België
Belgique
Belgien
Diploma van arts / Diplôme de docteur
en médecine
- Les universités / De universiteiten
- Le Jury compétent d'enseignement de
la Communauté française / De
bevoegde Examencommissie van de
Vlaamse Gemeenschap
Česká
republika
Diplom o ukončení studia ve studijním
programu všeobecné lékařství (doktor
medicíny, MUDr.)
Lékařská fakulta univerzity v České
republice
- Vysvědčení o státní rigorózní zkoušce
Dánsko
Danmark
Bevis for bestået lægevidenskabelig
embedseksamen
Medicinsk universitetsfakultet - Autorisation som læge, udstedt af
Sundhedsstyrelsen og
- Tilladelse til selvstændigt virke som læge
(dokumentation for gennemført praktisk
uddannelse), udstedt af Sundhedsstyrelsen
Nemecko
Deutschland
- Zeugnis über die Ärztliche Prüfung
- Zeugnis über die Ärztliche
Staatsprüfung und Zeugnis über die
Vorbereitungszeit als
Medizinalassistent, soweit diese
nach den deutschen
Rechtsvorschriften noch für den
Abschluss der ärztlichen
Ausbildung vorgesehen war
Zuständige Behörden Bescheinigung über die Ableistung der
Tätigkeit als Arzt im Praktikum
Estónsko
Eesti
Diplom arstiteaduse
õppekava läbimise kohta
Tartu Ülikool
Grécko
Ελλάς<?xml:namespace prefix = o />
Πτυχίo Iατρικής – Iατρική Σχoλή Παvεπιστημίoυ, – Σχoλή Επιστημώv Υγείας, Τμήμα Iατρικής Παvεπιστημίoυ
Španielsko
España
Título de Licenciado en Medicina y
Cirugía
- Ministerio de Educación y Cultura
- El rector de una Universidad
Francúzsko
France
Diplôme d'Etat de docteur en médecine Universités
Írsko
Ireland
Primary qualification Competent examining body Certificate of experience
Taliansko
Italia
Diploma di laurea in medicina e
chirurgia
Università Diploma di abilitazione all’esercizio della
medicina e chirurgia
Cyprus
Κύπρος
Πιστοποιητικό Εγγραφής Ιατρού Ιατρικό Συμβούλιο
Lotyšsko
Latvija
ārsta diploms Universitātes tipa augstskola
Litovsko
Lietuva
Aukštojo mokslo diplomas, nurodantis
suteiktą gydytojo kvalifikaciją
Universitetas Internatūros pažymėjimas, nurodantis suteiktą
medicinos gydytojo profesinę kvalifikaciją
Luxembur-
sko
Luxembourg
Diplôme d'Etat de docteur en
médecine, chirurgie et accouchements
Jury d'examen d'Etat Certificat de stage
Maďarsko
Magyar-
ország
Általános orvos oklevél
doctor medicinae univer-
sae, abbrev.: dr. med. univ.)
Egyetem
Matla
Malta
Lawrja ta' Tabib tal-Medi-
ċina u l-Kirurġija
Universita` ta' Malta Ċertifikat ta' reġistrazzjoni
maħruġ mill-Kunsill Mediku
Holandsko
Nederland
Getuigschrift van met goed gevolg
afgelegd artsexamen
Faculteit Geneeskunde
Rakúsko
Österreich
1. Urkunde über die Verleihung des
akademischen Grades Doktor der
gesamten Heilkunde (bzw. Doctor
medicinae universae, Dr.med.univ.)
2. Diplom über die spezifische
Ausbildung zum Arzt für
Allgemeinmedizin bzw.
Facharztdiplom
1. Medizinische Fakultät einer
Universität2. Österreichische Ärztekammer
Poľsko
Polska
Dyplom ukończenia stu-
diów wyższych na kie-
runku lekarskim z tytu-
łem „lekarza"
1. Akademia Medyczna2. Uniwersytet Medyczny
3. Collegium Medicum Uniwersytetu
Jagiellońskiego
Lekarski Egzamin Pań-
stwowy
Portugalsko
Portugal
Carta de Curso de licenciatura em
medicina
Universidades Diploma comprovativo da conclusão do
internato geral emitido pelo Ministério da
Saúde
Slovinsko
Slovenija
Diploma, skatero se podeljuje
strokovni naslov „doktor medicine /
doktorica medicine"
Univerza
Fínsko
Suomi/
Finland
Lääketieteen lisensiaatin tutkinto /
Medicine licentiatexamen
— Helsingin yliopisto/Helsingfors
universitet
- Kuopion yliopisto
- Oulun yliopisto
- Tampereen yliopisto
- Turun yliopisto
Todistus lääkärin perusterveydenhuollon
lisäkoulutuksesta / Examenbevis om
tilläggsutbildning för läkare inom
primärvården
Švédsko
Sverige
Läkarexamen Universitet Bevis om praktisk utbildning som utfärdas av
Socialstyrelsen
Spojené
kráľovstvo
Veľkej
Británie
a Severného
Írska
United
Kingdom
Primary qualification Competent examining body Certificate of experience
Island
Ísland
Lækningaleyfi Heilbrigðis-og tryggingamálaráðuneyti
Lichten-
štainsko
Liechten-
stein
The diplomas, certificates and other
titles awarded in another State to which
this Directive applies and listed in the
present Annex
Certificate on the completed practical training
issued by the competent authorirties
Nórsko
Norge
Vitnemål for fullført grad
candidata/candidatus medicinae, short
form: cand.med.
Medisinsk universitetsfakulter Bekreftelse på praktisk tjeneste som lege
utstedt av kompetent offentlig myndighet’
Švajčiarsko
Suisse/
Schweiz
1. Titulaire du diplôme féderal de
médicin
2. Eidgenössich diplommierter Arzt
3. Titolare di diploma federale
Département fédéral de l´intérieur
b)
diplom z medicíny, ktorý bol vydaný občanovi členského štátu členským štátom a ktorý nezodpovedá minimálnym požiadavkám na vzdelávanie podľa článku 23 smernice č. 93/16/EHS, ak občan začal štúdium medicíny
1.
pre Belgicko, Dánsko, Nemecko, Francúzsko, Írsko, Taliansko, Luxembursko, Holandsko a Veľkú Britániu pred 20. decembrom 1976,
2.
pre Grécko pred 1. januárom 1981,
3.
pre Španielsko a Portugalsko pred 1. januárom 1986,
4.
pre Rakúsko, Fínsko, Švédsko, Nórsko a Island pred 1. januárom 1994,
5.
pre Lichtenštajnsko pred 1. májom 1995,
6.
pre Švajčiarsko pred 1. júnom 2002,
7.
pre Českú republiku, Estónsko, Cyprus, Litvu, Lotyšsko, Maďarsko, Maltu, Poľsko, Slovinsko pred 1. májom 2004.
Tento diplom musí byť doplnený osvedčením o tom, že jeho držiteľ účinne a v súlade s právnymi predpismi vykonával činnosť lekára v členskom štáte v priebehu najmenej troch po sebe nasledujúcich rokov počas piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia,
c)
diplom z medicíny vydaný členským štátom, ktorý nie je uvedený v písmene a), ak je doplnený potvrdením vydaným príslušným orgánom o tom, že tento diplom bol vydaný po absolvovaní štúdia v súlade s článkom 23 smernice č. 93/16/EHS, ako aj o tom, že je v členskom štáte, v ktorom bol vydaný, považovaný za rovnocenný s odbornou kvalifikáciou uvedenou v písmene a),
d)
diplom z medicíny, ktorý získal občan členského štátu na území bývalej Nemeckej demokratickej republiky, ktorý nezodpovedá minimálnym požiadavkám na vzdelávanie podľa článku 23 smernice 93/16/EHS, ak
– sa štúdium začalo pred zjednotením Nemecka, t. j. pred 3. októbrom 1990,
– tento diplom oprávňuje jeho držiteľa na vykonávanie činnosti lekára na území Nemecka za tých istých podmienok ako diplomy, ktoré boli vydané príslušnými orgánmi Nemecka podľa písmena a),
– je doplnený osvedčením vydaným príslušným orgánom Nemecka o tom, že jeho držiteľ vykonával účinne a v súlade s právnymi predpismi činnosť lekára na území Nemecka v priebehu najmenej troch po sebe nasledujúcich rokov počas piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia,
e)
diplom z medicíny, ak bol vydaný občanovi členského štátu bývalým Československom alebo na základe štúdia, ktoré sa začalo v bývalom Československu pred 1. januárom 1993, ak
– je doplnený osvedčením vydaným príslušným orgánom Českej republiky o tom, že jeho držiteľ vykonával účinne a v súlade s právnymi predpismi činnosť lekára na území Českej republiky v priebehu najmenej troch po sebe nasledujúcich rokov počas piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia, ako aj
– potvrdením o tom, že tento diplom oprávňuje jeho držiteľa na vykonávanie činnosti lekára na území Českej republiky za tých istých podmienok ako diplomy, ktoré boli vydané príslušnými orgánmi Českej republiky podľa písmena a),
f)
diplom z medicíny, ktorý umožňuje vykonávať činnosť lekára, ak bol vydaný v bývalom Sovietskom zväze, alebo na základe štúdia medicíny v bývalom Sovietskom zväze, ktoré sa začalo
1.
pre Estónsko pred 20. augustom 1991,
2.
pre Litvu pred 11. marcom 1990,
3.
pre Lotyšsko pred 21. augustom 1991,
ak príslušné orgány jedného z troch uvedených štátov potvrdia, že tento diplom má na ich území rovnakú platnosť ako diplomy, ktoré vydávajú a ktoré umožňujú vykonávať činnosť lekára na ich území. Tieto diplomy musia byť doplnené osvedčením vydaným príslušným orgánom o tom, že ich držiteľ vykonával účinne a v súlade s právnymi predpismi činnosť lekára na ich území v priebehu najmenej troch po sebe nasledujúcich rokov počas piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia,
g)
diplom zo všeobecného lekárstva, ak bol vydaný občanovi členského štátu v bývalej Juhoslávii alebo na základe štúdia, ktoré sa začalo v bývalej Juhoslávii pred 25. júnom 1991, ak
– je doplnený osvedčením vydaným príslušným orgánom Slovinska o tom, že jeho držiteľ vykonával účinne a v súlade s právnymi predpismi činnosť lekára na území Slovinska v priebehu najmenej troch po sebe nasledujúcich rokov počas piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia, ako aj
– potvrdením o tom, že tento diplom oprávňuje jeho držiteľa na vykonávanie činnosti lekára na území Slovinska za tých istých podmienok ako diplomy, ktoré boli vydané príslušnými orgánmi Slovinska podľa písmena a).
(2)
Posúdi sa diplom z medicíny, ktorý bol vydaný občanovi členského štátu mimo Európskej únie, ak je doplnený osvedčením niektorého členského štátu o tom, že ho uznal za rovnocenný s diplomom podľa odseku 1 písm. a). Do úvahy sa berie odborná prax nadobudnutá v členskom štáte, ktorý diplom uznal. V tom prípade ministerstvo o uznaní na žiadosť žiadateľa10) rozhoduje v lehote do troch mesiacov od predloženia všetkých požadovaných dokladov žiadateľom.
B.
zubný lekár
(1)
Na účely výkonu povolania zubného lekára v Slovenskej republike sa ako vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v doktorskom študijnom odbore zubné lekárstvo uznáva
a)
odborná kvalifikácia získaná v členských štátoch podľa tejto tabuľky:
Krajina Názov kvalifikácie Udeľujúci orgán Sprievodné osvedčenie ku kvalifikácii
Belgicko
België/
Belgique/
Belgien
Diploma van tandarts / Diplôme licencié
en science dentaire
- De universiteiten / Les universités
— De bevoegde Examen- commissie
van de Vlaamse Gemeenschap /
Le Jury compétent
d'enseignement de la
Communauté française
Česká
republika
Diplom o ukončení studia ve studijním
programu zubní lékařství (doktor
zubního lékařství, Dr. med. Dent.)
Lékařská fakulta univerzity v České
republice
Vysvědčení o státní rigorózní zkoušce
Dánsko
Danmark
Bevis for tandlægeeksamen
(odontologisk kandidateksamen)
Tandlægehøjskolerne,
Sundhedsvidenskabeligt
universitetsfakultet
Autorisation som tandlæge, udstedt af
Sundhedsstyrelsen
Nemecko
Deutsch-
land
Zeugnis über die Zahnärztliche Prüfung Zuständige Behörden
Estónsko
Eesti
Diplom hambaarstiteaduse
õppekava läbimise kohta
Tartu Ülikool
Grécko
Ελλάς<?xml:namespace prefix = o />
Πτυχίo Οδovτιατρικής Παvεπιστήμιo
Španielsko
España
Título de Licenciado en Odontología El rector de una universidad
Francúzsko
France
Diplôme d'Etat de docteur en chirurgie
dentaire
Universités
Írsko
Ireland
— Bachelor in Dental Science
(B.Dent.Sc.)
- Bachelor of Dental Surgery (BDS)
- Licentiate in Dental Surgery (LDS)
- Universities
- Royal College of Surgeons in
Ireland
Taliansko
Italia
Diploma di laurea in Odontoiatria e
Protesi Dentaria
Università Diploma di abilitazione all’esercizio
dell'odontoiatria e protesi dentaria
Cyprus
Κύπρος
Πιστοποιητικό Εγγραφής Οδοντιάτρου Οδοντιατρικό Συμβούλιο
Lotyšsko
Latvija
Zobārsta diploms Universitātes tipa augstskola Rezidenta diploms par zobārsta pēcdiploma
izglītības
programmas pabeigšanu, ko izsniedz
universitātes tipa augstskola un „Sertifikāts" -
kompetentas iestādes izsniegts dokuments, kas
apliecina,
ka persona ir nokārtojusi sertifikācijas
eksāmenu zobārstniecībā
Litovsko
Lietuva
Aukštojo mokslo diplomas, nurodantis
suteiktą gydytojo odontologo
kvalifikaciją
Universitetas Internatūros pažymėjimas, nurodantis suteiktą
gydytojo odontologo profesinę kvalifikaciją
Luxembur-
sko
Luxem-
bourg
Diplôme d'Etat de docteur en médecine
dentaire
Jury d'examen d'Etat
Maďarsko
Magyar-
ország
Fogorvos oklevél (doctor medicinae
dentariae, abrév.: dr. med. dent.)
Egyetem
Malta
Malta
Lawrja fil- Kirurġija Dentali Universita` ta Malta
Holandsko
Nederland
Universitair getuigschrift van een met
goed gevolg afgelegd tandartsexamen
Faculteit Tandheelkunde
Rakúsko
Österreich
Bescheid über die Verleihung des
akademischen Grades «Doktor der
Zahnheilkunde »
Medizinische Fakultät der Universität
Poľsko
Polska
Dyplom ukończenia studiów wyższych
z tytułem „lekarz dentysta"
1. Akademia Medyczna,2. Uniwersytet Medyczny,
- 3. Collegium Medicum
Uniwersytetu Jagiellońskiego
Lekarsko — Dentystyczny Egzamin
Państwowy
Portugalsko
Portugal
Carta de curso de licenciatura em
medicina dentária
- Faculdades
- Institutos Superiores
Slovinsko
Slovenija
Diploma, s katero se podeljuje strokovni
naslov „doktor dentalne medicine /
doktorica dentalne medicine"
- Univerza Potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu za
poklic zobozdravnik / zobozdravnica
Fínsko
Suomi/
Finland
Hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinto
/ Odontologie licentiatexamen
- Helsingin yliopisto / Helsingfors
universitet
- Oulun yliopisto
- Turun yliopisto
Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen
päätös käytännön palvelun hyväksymisestä /
Beslut av Rättskyddscentralen för hälsovården
om godkännande av praktisk tjänstgöring
Švédsko
Sverige
Tandläkarexamen - Universitetet i Umeå
- Universitetet i Göteborg
- Karolinska Institutet
- Malmö Högskola
Endast för examensbevis som erhållits före
den 1 juli 1995, ett utbildningsbevis som
utfärdats av Socialstyrelsen
Veľká
Británia
a Severné
Írsko
United
Kingdom
- Bachelor of Dental Surgery (BDS or
B.Ch.D.)
- Licentiate in Dental Surgery
- Universities
- Royal Colleges
Island
Ísland
Próf frá tannlæknadeild Háskóla Íslands Tannlæknadeild Háskóla Íslands
Lichten-
štajnsko
Liectenstein
The diplomas, certificates and other titles
awarded in another State to which this
Directive applies and listed in the present
Annex, accompanied by a certiiicate on
the completed practical training issued
by the competent authorities
Nórsko
Norge
Vitnemål for fullført grad
candidata/candidatus odontologiae, short
form: cand.odont.
Odontologisk universitetsfakultet’
Švajčiarsko
Suisse/
Schweiz
Titulaire du diplôme fédéral de médecin-
dentiste, eidgenössisch diplomierter
Zahnarzt, titolare di diploma federale di
medico-dentista
Département fédéral de l’intérieur'
b)
diplom zo zubného lekárstva, ktorý bol vydaný občanovi členského štátu členským štátom a ktorý nezodpovedá minimálnym požiadavkám na vzdelávanie podľa článku 1 smernice č. 78/687/EHS, ak potvrdzuje, že občan začal štúdium
1.
pre Belgicko, Dánsko, Nemecko, Francúzsko, Írsko, Luxembursko, Holandsko a Veľkú Britániu pred 28. januárom 1980,
2.
pre Grécko pred 1. januárom 1981,
3.
pre Taliansko pred 28. júlom 1984,
4.
pre Španielsko pred 1. januárom 1991,
5.
pre Portugalsko pred 1. januárom 1986,
6.
pre Fínsko, Švédsko, Nórsko a Island pred 1. januárom 1994,
7.
pre Rakúsko pred 1. januárom 1999,
8.
pre Lichtenštajnsko pred 1. májom 1995,
9.
pre Švajčiarsko pred 1. júnom 2002,
10.
pre Českú republiku, Estónsko, Cyprus, Litvu, Lotyšsko, Maďarsko, Maltu, Poľsko a Slovinsko pred 1. májom 2004.
Tento diplom musí byť doplnený osvedčením o tom, že jeho držiteľ účinne a v súlade s právnymi predpismi vykonával činnosť zubného lekára v príslušnom členskom štáte v priebehu najmenej troch po sebe nasledujúcich rokov počas piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia,
c)
diplom zo zubného lekárstva vydaný členským štátom, ktorý nie je uvedený v písmene a), ak je doplnený potvrdením vydaným príslušným orgánom o tom, že tento diplom bol vydaný po absolvovaní štúdia v súlade s článkom 1 smernice č. 78/687/EHS, ako aj o tom, že je v členskom štáte, v ktorom bol vydaný, považovaný za rovnocenný s odbornou kvalifikáciou uvedenou v písmene a),
d)
diplom zo zubného lekárstva, ktorý získal občan členského štátu na základe štúdia na území bývalej Nemeckej demokratickej republiky, ktorý nezodpovedá minimálnym požiadavkám na vzdelávanie podľa článku 1 smernice č. 78/687/EHS, ak
– sa štúdium začalo pred zjednotením Nemecka, t. j. pred 3. októbrom 1990,
– tento diplom oprávňuje jeho držiteľa na vykonávanie činnosti zubného lekára na území Nemecka za tých istých podmienok ako diplomy, ktoré boli vydané príslušnými orgánmi Nemecka podľa písmena a),
– je doplnený osvedčením vydaným príslušným orgánom Nemecka o tom, že jeho držiteľ vykonával účinne a v súlade s právnymi predpismi činnosť zubného lekára na území Nemecka v priebehu najmenej troch po sebe nasledujúcich rokov počas piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia,
e)
diplom z medicíny, ktorý bol vydaný v Taliansku osobám, ktoré začali štúdium medicíny v čase od 28. januára 1980 do 31. decembra 1984, ak je doplnený osvedčením o tom, že jeho držiteľ
– vykonal skúšku odbornej spôsobilosti stanovenú príslušnými talianskymi orgánmi s cieľom zabezpečiť vedomosti a zručnosti, aké majú osoby s odbornou kvalifikáciou, ktorá je uvedená za Taliansko v písmene a),
– účinne a v súlade s právnymi predpismi vykonával príslušné činnosti uvedené v článku 5 smernice č. 78/687/EHS v Taliansku v priebehu najmenej troch po sebe nasledujúcich rokov počas piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia,
– bol oprávnený vykonávať tie isté činnosti za rovnakých podmienok ako držiteľ diplomu uvedený za Taliansko v písmene a). Požiadavka vykonať skúšku odbornej spôsobilosti sa nepožaduje od osôb, ktoré úspešne skončili najmenej trojročné štúdium, ktoré je príslušnými orgánmi uznané za rovnocenné so štúdiom podľa článku 1 smernice č. 78/687/EHS,
f)
diplom zo zubného lekárstva, ak bol vydaný príslušným orgánom v bývalom Sovietskom zväze alebo na základe štúdia, ktoré sa začalo v bývalom Sovietskom zväze
1.
pre Estónsko pred 20. augustom 1991,
2.
pre Litvu pred 11. marcom 1990,
3.
pre Lotyšsko pred 21. augustom 1991,
ak uvedený príslušný členský štát potvrdí, že príslušná kvalifikácia má na jeho území rovnakú platnosť ako kvalifikácia zo zubného lekárstva, ak ide o prístup k výkonu povolania zubného lekára a jeho výkon. Takéto potvrdenie musí byť doplnené osvedčením vydaným rovnakým orgánom o tom, že jeho držiteľ vykonával účinne a v súlade s právnymi predpismi činnosť zubného lekára na území uvedeného príslušného štátu v priebehu najmenej troch po sebe nasledujúcich rokov počas piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia,
g)
diplom zo zubného lekárstva, ktorý bol vydaný príslušným orgánom v bývalej Juhoslávii alebo na základe štúdia, ktoré sa začalo v bývalej Juhoslávii pred 25. júnom 1991, ak slovinské orgány potvrdia, že príslušná kvalifikácia má na území Slovinska rovnakú platnosť ako kvalifikácia zo zubného lekárstva, ak ide o prístup k výkonu povolania zubného lekára a jeho výkon. Takéto uznanie musí byť doplnené osvedčením vydaným rovnakým orgánom o tom, že jeho držiteľ vykonával účinne a v súlade s právnymi predpismi činnosť zubného lekára na území Slovinska v priebehu najmenej troch po sebe nasledujúcich rokov počas piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia,
h)
diplom z medicíny, ktorý bol vydaný príslušným orgánom členského štátu osobám, ktoré začali štúdium medicíny
1.
pre Taliansko pred 28. januárom 1980 (podľa článku 19 § 1 smernice č. 78/686/EHS),
2.
pre Španielsko pred 1. januárom 1986 (podľa článku 19a smernice č. 78/686/EHS),
3.
pre Rakúsko pred 1. januárom 1994 (podľa článku 19c smernice č. 78/686/EHS),
4.
pre Českú republiku pred 1. májom 2004,
– ak orgány príslušného členského štátu potvrdia, že jeho držiteľ vykonával účinne a v súlade s právnymi predpismi činnosť zubného lekára na ich území v priebehu najmenej troch po sebe nasledujúcich rokov počas piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia, a
– ak je držiteľ tohto diplomu oprávnený vykonávať príslušné činnosti za tých istých podmienok ako osoby s kvalifikáciou podľa písmena a). Trojročná prax sa nepožaduje od osôb, ktoré úspešne skončili najmenej trojročné štúdium, ktoré je príslušnými orgánmi uznané za rovnocenné so štúdiom podľa článku 1 smernice č. 78/687/EHS.
(2)
Posúdi sa diplom zo zubného lekárstva, ktorý bol vydaný občanovi členského štátu mimo Európskej únie, ak je doplnený osvedčením niektorého členského štátu o tom, že ho uznal za rovnocenný s diplomom podľa odseku 1 písm. a). Do úvahy sa berie odborná prax nadobudnutá v členskom štáte, ktorý diplom uznal. V tom prípade rozhoduje ministerstvo o uznaní na žiadosť žiadateľa10) v lehote troch mesiacov od predloženia všetkých požadovaných dokladov žiadateľom.
C.
farmaceut
(1)
Na účely výkonu povolania farmaceuta v Slovenskej republike sa ako vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v magisterskom študijnom odbore farmácia uznáva
a)
odborná kvalifikácia získaná v členských štátoch podľa tejto tabuľky:
Krajina Názov kvalifikácie Udeľujúci orgán Sprievodné osvedčenie ku
kvalifikácii
Belgicko
Belgicko
België/
Belgique/
Belgien
Diploma van apoteker / Diplôme de
pharmacien
- De universiteiten/ Les universités
- De bevoegde Examencommissie van de
Vlaamse Gemeenschap/ Le Jury compétent
d'enseignement de la Communauté française
Česká
republika
Diplom o ukončení studia ve studijním
programu farmacie (magistr, Mgr.)
Farmaceutická fakulta univerzity v České
republice
Vysvědčení o státní závěrečné
zkoušce
Dánsko
Danmark
Bevis for bestået farmaceutisk
kandidateksamen
Danmarks Farmaceutiske Højskole
Nemecko
Deutschland
Zeugnis über die Staatliche
Pharmazeutische Prüfung
Zuständige Behörden
Estónsko
Eesti
Diplom proviisori õppekava läbimisest Tartu Ülikool
Grécko
Ελλάς<?xml:namespace prefix = o />
Άδεια άσκησης φαρμακευτικού επαγγέλματος Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση
Španielsko
España
Título de licenciado en farmacia - Ministerio de Educación y Cultura
- El rector de una Universidad
Francúzsko
France
- Diplôme d'Etat de pharmacien
- Diplôme d'Etat de docteur en
pharmacie
Universités
Írsko
Ireland
Certificate of Registered
Pharmaceutical Chemist
Taliansko
Italia
Diploma o certificato di abilitazione
all’esercizio della professione di
farmacista ottenuto in seguito ad un
esame di Stato
Università
Cyprus
Κύπρος
Πιστοποιητικό Εγγραφής Φαρμακοποιού Συμβούλιο Φαρμακευτικής
Lotyšsko
Latvija
Farmaceita diploms Universitātes tipa augstskola
Litovsko
Lietuva
Aukštojo mokslo diplomas, nurodantis
suteiktą vaistininko profesinę
kvalifikaciją
Universitetas
Luxembursko
Luxembourg
Diplôme d'Etat de pharmacien Jury d'examen d'Etat + visa du ministre de
l’éducation nationale
Maďarsko
Magyar-
ország
Okleveles gyógyszerész oklevél
(magister pharmaciae, abbrev: mag.
pharm)
Egyetem
Malta
Malta
Lawrja fil-farmaċija Universita` ta' Malta
Holandsko
Nederland
Getuigschrift van met goed gevolg
afgelegd apothekersexamen
Faculteit Pharmacie
Rakúsko
Österreich
Staatliches Apothekerdiplom Bundesministerium für Arbeit, Gesundheit und
Soziales
Poľsko
Polska
Dyplom ukończenia studiów wyższych
na kierunku farmacja z tytułem
magistra
1. Akademia Medyczna
2. Uniwersytet Medyczny
3. Collegium Medicum Uniwersytetu
Jagiellońskiego
Portugalsko
Portugal
Carta de curso de licenciatura em
Ciências Farmacêuticas
Universidades
Slovinsko
Slovenija
Diploma, skatero se podeljuje
strokovni naziv „magister farmacije /
magistra farmacije"
Univerza Potrdilo o opravljenem
strokovnem izpitu za poklic
magister farmacije / magistra
farmacije
Fínsko
Suomi/
Finland
Proviisorin tutkinto / Provisorexamen - Helsingin yliopisto/Helsingfors universitet
- Kuopion yliopisto
Švédsko
Sverige
Apotekarexamen Uppsala universitet
Veľká
Británia
a Severné
Írsko
United
Kingdom
Certificate of Registered
Pharmaceutical Chemist
Island
Ísland
Prófílyfjafræði Háskóli Ísland
Lichten-
štajnsko
Liechtenstein
Nórsko
Norge
Švajčiarsko
Suisse/
Schweiz
The diplomas, certificates and other
titles awarded in another State to
which this Directive applies and listed
in the present Annex, accompanied by
a certificate on the completed practical
training issued by the competent
authorities
Vitnemå for fullført grad
candidata/candidatus pharmaciae,
short form: cand.pharm.
Titulaire du diplôme fédéral de
pharmacien, eidgenössisch
diplomierter Apotheker, titolare di
diploma federale di farmacista
Universitetsfakulter'
Département fédéral de l’intérieur'
b)
diplom z farmácie, ktorý bol vydaný občanovi členského štátu členským štátom a ktorý nezodpovedá minimálnym požiadavkám na vzdelávanie podľa článku 2 smernice č. 85/432/EHS, ak potvrdzuje, že občan začal štúdium
1.
pre Belgicko, Dánsko, Nemecko, Grécko, Španielsko, Francúzsko, Írsko, Luxembursko, Holandsko, Portugalsko a Veľkú Britániu pred 1. októbrom 1987,
2.
pre Taliansko pred 1. novembrom 1993,
3.
pre Rakúsko, Fínsko, Švédsko, Nórsko a Island pred 1. januárom 1994,
4.
pre Lichtenštajnsko pred 1. májom 1995,
5.
pre Švajčiarsko pred 1. júnom 2002,
6.
pre Českú republiku, Estónsko, Cyprus, Litvu, Lotyšsko, Maďarsko, Maltu, Poľsko, Slovinsko pred 1. májom 2004.
Tento diplom musí byť doplnený osvedčením o tom, že jeho držiteľ účinne a v súlade s právnymi predpismi vykonával činnosť farmaceuta v členskom štáte v priebehu najmenej troch po sebe nasledujúcich rokov počas piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia,
c)
diplom z farmácie vydaný členským štátom, ktorý nie je uvedený v písmene a), ak je doplnený potvrdením vydaným príslušným orgánom o tom, že tento diplom bol vydaný po absolvovaní štúdia v súlade s článkom 2 smernice č. 85/432 /EHS, ako aj o tom, že je v členskom štáte, v ktorom bol vydaný, považovaný za rovnocenný s kvalifikáciou uvedenou v písmene a),
d)
diplom z farmácie, ktorý získal občan členského štátu na základe štúdia na území bývalej Nemeckej demokratickej republiky a ktorý nezodpovedá minimálnym požiadavkám na vzdelávanie podľa článku 2 smernice č. 85/432/EHS, ak
– sa štúdium začalo pred zjednotením Nemecka, t. j. pred 3. októbrom 1990,
– tento diplom oprávňuje jeho držiteľa na vykonávanie činnosti farmaceuta na území Nemecka za tých istých podmienok ako diplomy, ktoré boli vydané príslušnými orgánmi Nemecka podľa písmena a),
– je doplnený osvedčením vydaným príslušným orgánom Nemecka o tom, že jeho držiteľ vykonával účinne a v súlade s právnymi predpismi činnosť farmaceuta na území Nemecka v priebehu najmenej troch po sebe nasledujúcich rokov počas piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia,
e)
diplom z farmácie, ktorý bol vydaný občanovi členského štátu bývalým Československom alebo na základe štúdia, ktoré sa začalo v bývalom Československu pred 1. januárom 1993,
– ak je doplnený osvedčením vydaným príslušným orgánom Českej republiky o tom, že jeho držiteľ vykonával účinne a v súlade s právnymi predpismi činnosť farmaceuta na území Českej republiky v priebehu najmenej troch po sebe nasledujúcich rokov počas piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia, ako aj
– potvrdením o tom, že tento diplom oprávňuje jeho držiteľa na vykonávanie činnosti farmaceuta na území Českej republiky za tých istých podmienok ako diplomy, ktoré boli vydané príslušnými orgánmi Českej republiky podľa písmena a),
f)
diplom z farmácie, ktorý umožňuje vykonávať činnosť farmaceuta, ak bol vydaný v bývalom Sovietskom zväze alebo na základe štúdia, ktoré sa začalo v bývalom Sovietskom zväze
1.
pre Estónsko pred 20. augustom 1991,
2.
pre Lotyšsko pred 21. augustom 1991,
3.
pre Litvu pred 11. marcom 1990,
ak príslušné orgány jedného z troch uvedených štátov potvrdia, že tento diplom má na ich území rovnakú platnosť ako diplomy, ktoré vydávajú a ktoré umožňujú vykonávať činnosť farmaceuta na území ich štátu. Tieto diplomy musia byť doplnené osvedčením vydaným príslušným orgánom o tom, že ich držiteľ vykonával účinne a v súlade s právnymi predpismi činnosť farmaceuta na ich území v priebehu najmenej troch po sebe nasledujúcich rokov počas piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia,
g)
diplom z farmácie, ktorý bol vydaný občanovi členského štátu v bývalej Juhoslávii alebo na základe štúdia, ktoré sa začalo v bývalej Juhoslávii pred 25. júnom 1991, ak je doplnený osvedčením vydaným príslušným orgánom Slovinska o tom, že jeho držiteľ vykonával účinne a v súlade s právnymi predpismi činnosť farmaceuta na území Slovinska v priebehu najmenej troch po sebe nasledujúcich rokov počas piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia, ako aj potvrdením o tom, že tento diplom oprávňuje jeho držiteľa na vykonávanie činnosti farmaceuta na území Slovinska za tých istých podmienok ako diplomy, ktoré boli vydané príslušnými orgánmi Slovinska podľa písmena a),
h)
diplom z farmácie, ktorý bol vydaný občanovi členského štátu v Taliansku na základe štúdia, ktoré sa začalo pred 1. novembrom 1993 a skončilo sa pred 1. novembrom 2003, ak je doplnený osvedčením vydaným príslušným orgánom Talianska o tom, že jeho držiteľ vykonával účinne a v súlade s právnymi predpismi činnosť farmaceuta na území Talianska v priebehu najmenej troch po sebe nasledujúcich rokov počas piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia.
(2)
Posúdi sa diplom z farmácie, ktorý bol vydaný občanovi členského štátu mimo Európskej únie, ak je doplnený osvedčením niektorého členského štátu o tom, že ho uznal za rovnocenný s diplomom podľa odseku 1 písm. a). Do úvahy sa berie odborná prax nadobudnutá v členskom štáte, ktorý diplom uznal. V tom prípade ministerstvo rozhoduje o uznaní na žiadosť žiadateľa10) v lehote do 3 mesiacov od predloženia všetkých požadovaných dokladov žiadateľom.
D.
sestra
(1)
Na účely výkonu povolania sestry v Slovenskej republike sa ako vyššie odborné vzdelanie v študijnom odbore diplomovaná všeobecná sestra alebo vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa v bakalárskom študijnom odbore ošetrovateľstvo, alebo vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v magisterskom študijnom odbore ošetrovateľstvo uznáva
a)
odborná kvalifikácia získaná v členských štátoch podľa tejto tabuľky:
Krajina Názov kvalifikácie Udeľujúci orgán Sprievodné osvedčenie ku kvalifikácii
Belgicko
België/
Belgique/
Belgien
- Diploma gegradueerde
verpleger/verpleegster / Diplôme
d'infirmier(ère) gradué(e) / Diplom
eines (einer) graduierten
Krankenpflegers
(-pflegerin)
- Diploma in de
ziekenhuisverpleegkunde / Brevet
d'infirmier(ère) hospitalier(ère) /
Brevet eines (einer) Krankenpflegers
(-pflegerin)
- Brevet van verpleegassistent(e) /
Brevet d'hospitalier(ère) / Brevet
einer Pflegeassistentin
- De erkende opleidingsinstituten / Les
établissements d’enseignement
reconnus / Die anerkannten
Ausbildungsanstalten
- De bevoegde Examencommissie van
de Vlaamse Gemeenschap / Le Jury
compétent d'enseignement de la
Communauté française / Der
zuständige Prüfungsausschüß der
Deutschsprachigen Gemeinschaft
Česká
republika
1. Diplom o ukončení studia ve studijním
programu ošetřovatelství ve studijním
oboru všeobecná sestra (bakalář, Bc.),
accompanied by the following
certificate: Vysvědčení o státní
závěrečné zkoušce2. Diplom o ukončení studia ve studijním
oboru diplomovaná všeobecná sestra
(diplomovaný specialista, DiS.),
accompanied by the following
certificate : Vysvědčení o absolutoriu
1. Vysoká škola zřízená nebo uznaná
státem2. Vyšší odborná škola zřízená nebo
uznaná státem
1. Vysvědčení o státní závěrečné zkoušce
2. Vysvědčení o absolutoriu
Dánsko
Danmark
Eksamensbevis efter gennemført
sygeplejerskeuddannelse
Sygeplejeskole godkendt af
Undervisningsministeriet
Nemecko
Deutschland
Zeugnis über die staatliche Prüfung in der
Krankenpflege
Staatlicher Prüfungsausschuss
Estónsko
Eesti
Diplom õe erialal 1. Tallinna Meditsiinikool
2. Tartu Meditsiinikool
3. Kohtla-Järve Meditsiinikool
Grécko
Ελλάς<?xml:namespace prefix = o />
1. Πτυχίο Νοσηλευτικής Παν/μίου Αθηνών2. Πτυχίο Νοσηλευτικής Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.)3. Πτυχίο Αξιωματικών Νοσηλευτικής4. Πτυχίο Αδελφών Νοσοκόμων πρώην Ανωτέρων Σχολών Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας

5. Πτυχίο Αδελφών Νοσοκόμων και Επισκεπτριών πρώην Ανωτέρων Σχολών Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας

6. Πτυχίο Τμήματος Νοσηλευτικής
1. Πανεπιστήμιο Αθηνών2. Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων

3. Υπουργείο Εθνικής ΄Αμυνας4. Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας

5. Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας6. ΚΑΤΕΕ Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
Španielsko
España
Titulo de Diplomado universitario en
Enfermería
- Ministerio de Educación y Cultura
- El rector de una Universidad
Francúzsko
France
- Diplôme d'Etat d’infirmier(ère)
- Diplôme d'Etat d’infirmier(ère)
délivré en vertu du décret no 99-1147
du29décembre1999
Le ministère de la santé
Írsko
Ireland
Certificate of Registered General Nurse An Bord Altranais (The Nursing Board)
Taliansko
Italia
Diploma di infermiere professionale Scuole riconosciute dallo Stato
Cyprus
Κύπρος
Δίπλωμα Γενικής Νοσηλευτικής Νοσηλευτική Σχολή
Lotyšsko
Latvija
- 1. Diploms par māsas kvalifikācijas
iegūšanu
- 2. Māsas diploms
1. Māsu skolas2. Universitātes tipa augstskola
pamatojoties uz Valsts eksāmenu
komisijas lēmumu
Litovsko
Lietuva
- 1. Aukštojo mokslo diplomas,
nurodantis suteiktą bendrosios
praktikos slaugytojo profesinę
kvalifikaciją
- 2. Aukštojo mokslo diplomas
(neuniversitetinės studijos),
nurodantis suteiktą bendrosios
praktikos slaugytojo profesinę
kvalifikaciją
1.Universitetas
2. Kolegija
Luxem-
bursko
Luxem-
bourg
— Diplôme d'Etat d'infirmier
— Diplôme d'Etat d'infirmier
hospitalier gradué
Ministère de l’éducation nationale, de la
formation professionnelle et des sports
Maďarsko
Magyar-
ország
1. Ápoló bizonyítvány2. Diplomás ápoló oklevél
3. Egyetemi okleveles ápoló oklevél
1. Iskola2. Egyetem / főiskola
3. Egyetem
Malta
Malta
Lawrja jew diploma fl-istudji tal-
infermerija
Universita `ta' Malta"
Holandsko
Nederland
1. Diploma's verpleger A, verpleegster A,
verpleegkundige A
2. Diploma verpleegkundige MBOV
(Middelbare Beroepsopleiding
Verpleegkundige)
3. Diploma verpleegkundige HBOV
(Hogere Beroepsopleiding
Verpleegkundige)
4. Diploma beroepsonderwijs
verpleegkundige - Kwalificatieniveau 4
5. Diploma hogere beroepsopleiding
verpleegkundige - Kwalificatieniveau 5
1. Door een van overheidswege benoemde
examencommissie
2. Door een van overheidswege benoemde
examencommissie3. Door een van overheidswege benoemde
examencommissie4. Door een van overheidswege
aangewezen opleidingsinstelling
5. Door een van overheidswege
aangewezen opleidingsinstelling
Rakúsko
Österreich
1. Diplom als „Diplomierte Gesundheits-
und Krankenschwester, Diplomierter
Gesundheits- und Krankenpfleger"
2. Diplom als „Diplomierte
Krankenschwester,
Diplomierter Krankenpfleger“
1. Schule für allgemeine Gesundheits-
und Krankenpflege2. Allgemeine Krankenpflegeschule
Poľsko
Polska
Dyplom ukończenia studiów wyższych
na kierunku pielęgniarstwo z tytułem
„magister pielęgniarstwa"
1. Uniwersytet Medyczny
2. Collegium Medicum Uniwersytetu
Jagiellońskiego
Portugalsko
Portugal
1. Diploma do curso de enfermagem geral2. Diploma/carta de curso de bacharelato
em enfermagem
3. Carta de curso de licenciatura em
enfermagem
1. Escolas de Enfermagem
2. Escolas Superiores de Enfermagem3. Escolas Superiores de Enfermagem;
Escolas Superiores de Saúde
Slovinsko
Slovenija
Fínsko
Suomi/
Finland
Diploma, s katero se podeljuje strokovni
naslov „diplomirana medicinska sestra /
diplomirani zdravstvenik"1. Sairaanhoitajan
tutkinto/Sjukskötarexamen2. Sosiaali- ja terveysalan
ammattikorkeakoulu-tutkinto,
sairaanhoitaja (AMK)/Yrkeshögskole-
examen inom hälsovård och det sociala
området, sjukskötare (YH)
1. Univerza
2. Visoka strokovna šola1. Terveydenhuolto-oppilaitokset/
Hälsovårdsläroanstalter2. Ammattikorkeakoulut/
Yrkeshögskolor
Švédsko
Sverige
Sjuksköterskeexamen Universitet eller högskola
Veľká
Británia
a Severné
Írsko
United
Kingdom
Statement of Registration as a Registered
General Nurse in part 1 or part 12 of the
register kept by the United Kingdom
Central Council for Nursing, Midwifery
and Health Visiting
Various
Island
Ísland
1. B.Sc.í hjúkrunarfræði
2. B.Sc. í hjúkrunarfræði
3. Hjúkrunarpróf
1. Háskóli Ísland
2. Háskólinn á Akureyri
3. Hjúkrunarskóli Íslands
Lichten-
štajnsko
Liechten-
stein
The diplomas, certificates and other titles
awarded in another State to which this
Directive applies and listed inthe present
Annex
Nórsko
Norge
Vitnemål for bestått sykepleierutdanning Høgskole'
Švajčiarsko
Suisse/
Schweiz
Infirmiére diplômée en soins généraux,
infirmier diplômé en soins généraux,
diplomierte Krankenschwester in
allgemeiner Krankenpflege, diplomierter
Krankenpfleger in allgemeine
Krankenpflege, infermiera diplomata in
cure generali, infermiere diplomato in
cure generali
Conférence des directeurs cantonaux des
affaires sanitaires
b)
diplom sestry, ktorý bol vydaný občanovi členského štátu členským štátom a ktorý nezodpovedá minimálnym požiadavkám na vzdelávanie podľa článku 1 smernice č. 77/453/EHS, ak potvrdzuje, že občan začal štúdium
1.
pre Belgicko, Dánsko, Nemecko, Francúzsko, Írsko, Taliansko, Luxembursko, Holandsko a Veľkú Britániu pred 27. júnom 1979,
2.
pre Grécko pred 1. januárom 1981,
3.
pre Portugalsko a Španielsko pred 1. januárom 1986,
4.
pre Rakúsko, Fínsko, Švédsko, Nórsko a Island pred 1. januárom 1994,
5.
pre Lichtenštajnsko pred 1. májom 1995,
6.
pre Švajčiarsko pred 1. júnom 2002,
7.
pre Českú republiku, Estónsko, Cyprus, Litvu, Lotyšsko, Maďarsko, Maltu, Poľsko, Slovinsko pred 1. májom 2004.
Tento diplom musí byť doplnený osvedčením o tom, že jeho držiteľ účinne a v súlade s právnymi predpismi vykonával činnosť sestry v členskom štáte v priebehu najmenej troch po sebe nasledujúcich rokov počas piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia,
c)
diplom sestry vydaný členským štátom, ktorý nie je uvedený v písmene a), ak je doplnený potvrdením vydaným príslušným orgánom o tom, že tento diplom bol vydaný po absolvovaní štúdia v súlade s článkom 1 smernice č. 77/453/EHS, ako aj o tom, že je v členskom štáte, v ktorom bol vydaný, považovaný za rovnocenný s kvalifikáciou uvedenou v písmene a),
d)
diplom sestry, ktorý získal občan členského štátu na území bývalej Nemeckej demokratickej republiky a ktorý nezodpovedá minimálnym požiadavkám na vzdelávanie podľa článku 1 smernice č. 77/453/EHS, ak
– sa štúdium začalo pred zjednotením Nemecka, t.j. pred 3. októbrom 1990,
– tento diplom oprávňuje jeho držiteľa na vykonávanie činnosti sestry na území Nemecka za tých istých podmienok ako diplomy, ktoré boli vydané príslušnými orgánmi Nemecka podľa písmena a),
– je doplnený osvedčením vydaným príslušným orgánom Nemecka o tom, že jeho držiteľ vykonával účinne a v súlade s právnymi predpismi činnosť sestry na území Nemecka v priebehu najmenej troch po sebe nasledujúcich rokov počas piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia,
e)
diplom sestry, ktorý bol vydaný občanovi členského štátu v Poľsku pred 1. májom 2004 a ktorý nezodpovedá minimálnym požiadavkám na vzdelávanie podľa článku 1 smernice č. 77/453/EHS, ak je doplnený:
– v prípade dyplomu licencjata pielgniarstwa osvedčením vydaným príslušným orgánom Poľska o tom, že jeho držiteľ vykonával účinne a v súlade s právnymi predpismi činnosť sestry na území Poľska v priebehu najmenej troch po sebe nasledujúcich rokov počas piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia,
– v prípade dyplomu pielgniarki albo pielgniarki dyplomowanej, ktorý predstavuje pomaturitné vzdelanie získané na odbornej zdravotníckej škole, osvedčením vydaným príslušným orgánom Poľska o tom, že jeho držiteľ vykonával účinne a v súlade s právnymi predpismi činnosť sestry na území Poľska v priebehu najmenej piatich po sebe nasledujúcich rokov počas siedmich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia,
f)
diplom sestry, ktorý bol vydaný občanovi členského štátu bývalým Československom alebo na základe štúdia, ktoré sa začalo v bývalom Československu pred 1. januárom 1993, ak je doplnený osvedčením vydaným príslušným orgánom Českej republiky o tom, že jeho držiteľ vykonával účinne a v súlade s právnymi predpismi činnosť sestry na území Českej republiky v priebehu najmenej troch po sebe nasledujúcich rokov počas piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia, ako aj potvrdením o tom, že tento diplom oprávňuje jeho držiteľa na vykonávanie činnosti sestry na území Českej republiky za tých istých podmienok ako diplomy, ktoré boli vydané príslušnými orgánmi Českej republiky podľa písmena a),
g)
diplom sestry, ktorý umožňuje vykonávať činnosť sestry, ak bol vydaný v bývalom Sovietskom zväze alebo na základe štúdia, ktoré sa začalo v bývalom Sovietskom zväze
1.
pre Estónsko pred 20. augustom 1991,
2.
pre Lotyšsko pred 21. augustom 1991,
3.
pre Litvu pred 11. marcom 1990,
ak príslušné orgány jedného z troch uvedených štátov potvrdia, že tento diplom má na ich území rovnakú platnosť ako diplomy, ktoré vydávajú a ktoré umožňujú vykonávať činnosť sestry na území ich štátu. Tieto diplomy musia byť doplnené osvedčením vydaným príslušným orgánom o tom, že ich držiteľ vykonával účinne a v súlade s právnymi predpismi činnosť sestry na ich území v priebehu najmenej troch po sebe nasledujúcich rokov počas piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia,
h)
diplom sestry, ktorý bol vydaný občanovi členského štátu v bývalej Juhoslávii alebo na základe štúdia, ktoré sa začalo v bývalej Juhoslávii pred 25. júnom 1991, ak je doložený osvedčením vydaným príslušným orgánom Slovinska o tom, že jeho držiteľ vykonával účinne a v súlade s právnymi predpismi činnosť sestry na území Slovinska v priebehu najmenej troch po sebe nasledujúcich rokov počas piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia, ako aj potvrdením o tom, že tento diplom oprávňuje jeho držiteľa na vykonávanie činnosti lekára na území Slovinska za tých istých podmienok ako diplomy, ktoré boli vydané príslušnými orgánmi Slovinska podľa písmena a).
(2)
Posúdi sa diplom sestry, ktorý bol vydaný občanovi členského štátu mimo Európskej únie, ak je doplnený osvedčením niektorého členského štátu o tom, že ho uznal za rovnocenný s diplomom podľa odseku 1 písm. a). Do úvahy sa berie odborná prax nadobudnutá v členskom štáte, ktorý diplom uznal. V tom prípade ministerstvo rozhoduje o uznaní na žiadosť žiadateľa10) v lehote do troch mesiacov od predloženia všetkých požadovaných dokladov žiadateľom.
E.
pôrodná asistentka
(1)
Na účely výkonu povolania pôrodnej asistentky v Slovenskej republike sa ako vyššie odborné vzdelanie v študijnom odbore diplomovaná pôrodná asistentka alebo vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa v bakalárskom študijnom odbore pôrodná asistencia uznáva
a)
odborná kvalifikácia získaná v členských štátoch podľa tejto tabuľky:
Krajina Názov kvalifikácie Udeľujúci orgán Sprievodné osvedčenie ku kvalifikácii
Belgicko
België/
Belgique/
Belgien
Diploma van vroedvrouw / Diplôme
d'accoucheuse
- De erkende opleidingsinstituten / Les
établissements d’enseignement
- De bevoegde Examen- commissie
van de Vlaamse Gemeenschap / Le
Jury compétent d'enseignement de la
Communauté française
Česká
republika
1. Diplom o ukončení studia ve studijním
programu ošetřovatelství ve studijním
oboru porodní asistentka (bakalář, Bc.)
- Vysvědčení o státní závěrečné
zkoušce
2. Diplom o ukončení studia ve studijním
oboru diplomovaná porodní asistentka
(diplomovaný specialista, DiS.
- Vysvědčení o absolutoriu)
1. Vysoká škola zřízená nebo uznaná
státem2. Vyšší odborná škola zřízená nebo
uznaná státem
Dánsko
Danmark
Bevis for bestået jordemodereksamen Danmarks jordemoderskole
Nemecko
Deutsch-
land
Zeugnis über die staatliche Prüfung für
Hebammen und Entbindungspfleger
Staatlicher Prüfungsausschuss
Estónsko
Eesti
Diplom ämmaemanda erialal 1. Tallinna Meditsiinikool
2. Tartu Meditsiinikool
Grécko
Ελλάς<?xml:namespace prefix = o />
1. Πτυχίο Τμήματος Μαιευτικής Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.)

2. Πτυχίο του Τμήματος Μαιών της Ανωτέρας Σχολής Στελεχών Υγείας και Κοινων. Πρόνοιας (ΚΑΤΕΕ)

3. Πτυχίο Μαίας Ανωτέρας Σχολής Μαιών
1. Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι.)2. ΚΑΤΕΕ Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
3. Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας
Španielsko
España
- Título de matrona
- Título de asistente obstétrico
(matrona)
- Título de enfermería obstétrica-
ginecológica
Ministerio de Educación y Cultura
Francúzsko
France
Diplôme de sage-femme L'Etat
Írsko
Ireland
Certificate in Midwifery An Board Altranais
Taliansko
Italia
Diploma d'ostetrica Scuole riconosciute dallo Stato
Cyprus
Κύπρος
Δίπλωμα στο μεταβασικό πρόγραμμα Μαιευτικής Νοσηλευτική Σχολή
Lotyšsko
Latvija
Diploms par vecmātes kvalifikācijas
iegūšanu
Māsu skolas
Litovsko
Lietuva
1. Aukštojo mokslo diplomas, nurodantis
suteiktą bendrosios praktikos slaugytojo
profesinę kvalifikaciją, ir profesinės
kvalifikacijos pažymėjimas, nurodantis
suteiktą akušerio profesinę kvalifikaciją
- Pažymėjimas, liudijantis profesinę
praktiką akušerijoje
2. Aukštojo mokslo diplomas
(neuniversitetinės studijos), nurodantis
suteiktą bendrosios praktikos slaugytojo
profesinę kvalifikaciją, ir profesinės
kvalifikacijos pažymėjimas, nurodantis
suteiktą akušerio profesinę kvalifikaciją
- Pažymėjimas, liudijantis profesinę
praktiką akušerijoje
3. Aukštojo mokslo diplomas
(neuniversitetinės studijos), nurodantis
suteiktą akušerio profesinę kvalifikaciją
1. Universitetas
2. Kolegija3. Kolegija
Luxembur-
sko
Luxem-
bourg
Diplôme de sage-femme Ministère de l’éducation nationale, de la
formation professionnelle et des sports
Maďarsko
Magyar-
ország
Szülésznő bizonyítvány Iskola/főiskola
Malta
Malta
Lawrja jew diploma fl- Istudji tal-
Qwiebel
Universita` ta' Malta"
Holandsko
Nederland
Diploma van verloskundige Door het Ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport
erkende opleidings-instellingen
Rakúsko
Österreich
Hebammen-Diplom - Hebammenakademie
Bundeshebammenlehranstalt
Poľsko
Polska
Portugalsko
Portugal
Slovinsko
Slovenija
Fínsko
Suomi/
Finland
Švédsko
Sverige
Veľká
Británia
a Severné
Írsko
United
Kingdom
Dyplom ukończenia studiów wyższych
na kierunku położnictwo ztytułem
„magister położnictwa"
1. Diploma de enfermeiro especialista
em enfermagem de saúde materna e
obstétrica
2. Diploma/carta de curso de estudos
superiores especializados em
enfermagem de saúde materna e
obstétrica
3. Diploma (do curso de pós-
licenciatura) de especialização em
enfermagem de saúde materna e
obstétrica
Diploma, s katero se podeljuje strokovni
naslov „diplomirana babica / diplomirani
babičar"1. Kätilön tutkinto/barnmorske-examen2. Sosiaali- ja terveysalan
ammattikorkeakoulututkinto, kätilö
(AMK)/ yrkeshögskoleexamen inom
hälsovård och det sociala området,
barnmorska (YH)
BarnmorskeexamenStatement of registration as a Midwife on
part 10 of the register kept by the United
Kingdom Central Council for Nursing,
Midwifery and Health visiting
1. Uniwersytet Medyczny
2. Collegium Medicum Uniwersytetu
Jagiellońskiego
1. Ecolas de Enfermagem2. Escolas Superiores de Enfermagem3. - Escolas Superiores de Enfermagem
- Escolas Superiores de Saúde1.Univerza
2. Visoka strokovna šola1. Terveydenhuoltooppi-
laitokset/hälsovårdsläroanstalter2. Ammattikorkeakoulut/
YrkeshögskolorUniversitet eller högskola
Various
Island
Ísland
1. Embættispróf í ljósmóðurfræði
2. Próf í ljósmæðrafræðum
1. Háskóli Íslands
2. Ljósmæðraskóli Íslands
Lichten-
štajnsko
Liechten-
stein
The diplomas, certificates and other titles
awarded in another State to which this
Directive applies and listed in the present
Annex
Nórsko
Norge
Vitnemål forbestått jordmorutdanning Høgskole'
Švajčiarsko
Suisse/
Schweiz
sage-femme diplômée, diplomierte
Hebamm, levatrice diplomata
Conférence des directeurs cantonaux des
affaires sanitaires'
b)
diplom pôrodnej asistentky, ktorý bol vydaný občanovi členského štátu členským štátom a ktorý nezodpovedá minimálnym požiadavkám na vzdelávanie podľa článku 1 smernice č. 80/155/EHS, ak potvrdzuje, že občan začal štúdium
1.
pre Belgicko, Dánsko, Nemecko, Grécko, Francúzsko, Írsko, Taliansko, Luxembursko, Holandsko a Veľkú Britániu pred 23. januárom 1983,
2.
pre Španielsko a Portugalsko pred 1. januárom 1986,
3.
pre Nemeckú demokratickú republiku pred 3. októbrom 1990,
4.
pre Rakúsko, Fínsko a Švédsko pred 1. januárom 1994,
5.
pre Českú republiku, Estónsko, Cyprus, Litvu, Lotyšsko, Maďarsko, Maltu, Poľsko, Slovinsko pred 1. májom 2004.
Tento diplom musí byť doplnený osvedčením o tom, že jeho držiteľ účinne a v súlade s právnymi predpismi vykonával činnosť pôrodnej asistentky v členskom štáte v priebehu najmenej troch po sebe nasledujúcich rokov počas piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia,
c)
diplom pôrodnej asistentky vydaný členským štátom, ktorý nie je uvedený v písmene a), ak je doplnený potvrdením vydaným príslušným orgánom o tom, že tento diplom bol vydaný po absolvovaní štúdia v súlade s článkom 1 smernice č. 80/155/EHS, ako aj o tom, že je v členskom štáte, v ktorom bol vydaný, považovaný za rovnocenný s odbornou kvalifikáciou uvedenou v písmene a),
d)
diplom pôrodnej asistentky, ktorý získal občan členského štátu na území bývalej Nemeckej demokratickej republiky a ktorý nezodpovedá minimálnym požiadavkám na vzdelávanie podľa článku 1 smernice č. 80/155/EHS, ak
– sa štúdium začalo pred zjednotením Nemecka, t. j. pred 3. októbrom 1990,
– tento diplom oprávňuje jeho držiteľa na vykonávanie činnosti pôrodnej asistentky na území Nemecka za tých istých podmienok ako diplomy, ktoré boli vydané príslušnými orgánmi Nemecka podľa písmena a),
– je doplnený osvedčením vydaným príslušným orgánom Nemecka o tom, že jeho držiteľ vykonával účinne a v súlade s právnymi predpismi činnosť pôrodnej asistentky na území Nemecka v priebehu najmenej troch po sebe nasledujúcich rokov počas piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia,
e)
diplom pôrodnej asistentky, ktorý bol vydaný občanovi členského štátu v Poľsku pred 1. májom 2004 a ktorý nezodpovedá minimálnym požiadavkám na vzdelávanie podľa článku 1 smernice č. 80/155/EHS, ak je doplnený:
– v prípade dyplomu licencjata polonictwa osvedčením vydaným príslušným orgánom Poľska o tom, že jeho držiteľ vykonával účinne a v súlade s právnymi predpismi činnosť pôrodnej asistentky na území Poľska v priebehu najmenej troch po sebe nasledujúcich rokov počas piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia,
– v prípade dyplomu polonej, ktorý predstavuje pomaturitné vzdelanie získané na odbornej zdravotníckej škole, osvedčením vydaným príslušným orgánom Poľska o tom, že jeho držiteľ vykonával účinne a v súlade s právnymi predpismi činnosť pôrodnej asistentky na území Poľska v priebehu najmenej piatich po sebe nasledujúcich rokov počas siedmich rokov predchádzajúcich dňu vydania osvedčenia,
f)
diplom pôrodnej asistentky, ktorý bol vydaný občanovi členského štátu bývalým Československom alebo na základe štúdia, ktoré sa začalo v bývalom Československu pred 1. januárom 1993, ak
– je doplnený osvedčením vydaným príslušným orgánom Českej republiky o tom, že jeho držiteľ vykonával účinne a v súlade s právnymi predpismi činnosť pôrodnej asistentky na území Českej republiky v priebehu najmenej troch po sebe nasledujúcich rokov počas piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia, ako aj
– potvrdením o tom, že tento diplom oprávňuje jeho držiteľa na vykonávanie činnosti pôrodnej asistentky na území Českej republiky za tých istých podmienok ako diplomy, ktoré boli vydané príslušnými orgánmi Českej republiky podľa písmena a),
g)
diplom pôrodnej asistentky, ktorý umožňuje vykonávať činnosť pôrodnej asistentky, ak bol vydaný v bývalom Sovietskom zväze, alebo na základe štúdia, ktoré sa začalo v bývalom Sovietskom zväze
1.
pre Estónsko pred 20. augustom 1991,
2.
pre Lotyšsko pred 21. augustom 1991,
3.
pre Litvu pred 11. marcom 1990,
ak príslušné orgány jedného z troch uvedených štátov potvrdia, že tento diplom má na ich území rovnakú platnosť ako diplomy, ktoré vydávajú a ktoré umožňujú vykonávať činnosť pôrodnej asistentky na území ich štátu. Tieto diplomy musia byť doplnené osvedčením vydaným príslušným orgánom o tom, že ich držiteľ vykonával účinne a v súlade s právnymi predpismi činnosť pôrodnej asistentky na ich území v priebehu najmenej troch po sebe nasledujúcich rokov počas piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia,
h)
diplom pôrodnej asistentky, ktorý bol vydaný občanovi členského štátu v bývalej Juhoslávii alebo na základe štúdia, ktoré sa začalo v bývalej Juhoslávii pred 25. júnom 1991, ak
– je doplnený osvedčením vydaným príslušným orgánom Slovinska o tom, že jeho držiteľ vykonával účinne a v súlade s právnymi predpismi činnosť pôrodnej asistentky na území Slovinska v priebehu najmenej troch po sebe nasledujúcich rokov počas piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia, ako aj
– potvrdením o tom, že tento diplom oprávňuje jeho držiteľa na vykonávanie činnosti lekára na území Slovinska za tých istých podmienok ako diplomy, ktoré boli vydané príslušnými orgánmi Slovinska podľa písmena a).
(2)
Posúdi sa diplom pôrodnej asistentky, ktorý bol vydaný občanovi členského štátu mimo Európskej únie, ak je doplnený osvedčením niektorého členského štátu o tom, že ho uznal za rovnocenný s diplomom podľa odseku 1 písm. a). Do úvahy sa berie odborná prax nadobudnutá v členskom štáte, ktorý diplom uznal. V tom prípade ministerstvo rozhoduje o uznaní na žiadosť žiadateľa10) v lehote troch mesiacov od predloženia všetkých požadovaných dokladov žiadateľom.
Príloha č. 6 k zákonu č. 477/2002 Z. z. o v znení zákona č. 5/2005 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE
1.
Smernica Rady 89/48/EHS z 21. decembra 1988 o všeobecnom systéme uznávania diplomov vyššieho vzdelania udelených pri ukončení odborného vzdelania v dĺžke trvania aspoň troch rokov (Ú. v. ES, L 19, 24.1.1989) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/19/ES zo 14. mája 2001 (Ú. v. ES L 206, 31. 7. 2001).
2.
Smernica Rady 92/51/EHS z 18. júna 1992 o druhom všeobecnom systéme uznávania odborného vzdelania a prípravy, ktorou sa dopĺňa smernica 89/48/EHS (Ú. v. ES L 030, 9. 2.1995) v znení smernice Komisie 94/38/ES z 26. júla 1994 (Ú. v. ES L 217, 23. 8. 1994) v znení smernice Komisie 95/43/EÚ z 20. júla 1995 (Ú. v. ES L 184, 3. 8. 1995) v znení smernice Komisie 97/38/ES z 20. júna 1997 (Ú. v. ES L 184, 12. 7. 1997) v znení smernice Komisie 2000/5/ES z 25. februára 2000 (Ú. v. ES L 54, 26. 2. 2000) v znení smernice 2001/19/ES Európskeho parlamentu a Rady zo 14. mája 2001 (Ú. v. ES L 206, 31. 7. 2001) v znení nariadenia (ES) 1882/2003 Európskeho parlamentu a Rady z 29. septembra 2003 (Ú. v. EÚ L 284, 31. 10. 2003) v znení rozhodnutia Komisie 2004/108/ES z 28. januára 2004 (Ú. v. EÚ L 32, 5. 2. 2004) v znení Aktu o pristúpení Rakúska, Švédska a Fínska [(Ú. v. ES C 241, 29. 8. 1994) upravené rozhodnutím Rady 95/1/ES, Euratom, ESUO, Ú. v. ES L 1, 1.1.1995)] v znení Aktu o podmienkach pristúpenia Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky a o úpravách zmlúv, na ktorých je založená Európska únia (Ú. v. EÚ L 236, 23. 9. 2003).
3.
Smernica Rady 77/452/EHS z 27. júna 1977 týkajúca sa vzájomného uznávania diplomov, certifikátov a iných dôkazov o formálnej odbornej spôsobilosti zdravotných sestier zodpovedných za všeobecnú starostlivosť vrátane opatrení na uľahčenie efektívneho vykonávania tohto práva a slobody poskytovať služby (Ú. v. ES L 176, 15. 7. 1997) v znení smernice Rady 89/595/EHS z 10. októbra 1989 (Ú. v. ES L 341, 23. 11. 1989) v znení smernice Rady 89/594/EHS z 30. októbra 1989(Ú. v. ES L 341, 23. 11. 1989) v znení smernice Rady 90/658/EHS zo 4. decembra 1990 (Ú. v. ES L 353, 17. 12. 1990) v znení smernice 2001/19/ES Európskeho parlamentu a Rady zo 14. mája 2001 (Ú. v. ES L 206, 31. 7. 2001) v znení Aktu o pristúpení Grécka (Ú. v. ES L 291, z 19. 11. 1979) v znení Aktu o pristúpení Španielska a Portugalska (Ú. v. ES L 302, z 15. 11. 1985) v znení Aktu o pristúpení Rakúska, Švédska a Fínska (Ú. v. ES C 241, 29. 8. 1994 upravené rozhodnutím Rady 95/1/ES, Euratom, ESUO, Ú. v. ES L 1, 1. 1. 1995) v znení Aktu o podmienkach pristúpenia Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky a o úpravách zmlúv, na ktorých je založená Európska únia (Ú. v. EÚ L 236, 23. 9. 2003).
4.
Smernica Rady 77/453/EHS z 27. júna 1977 o koordinácii zákonov, iných predpisov alebo administratívnych opatrení týkajúcich sa činností zdravotných sestier zodpovedných za všeobecnú starostlivosť (Ú. v. ES L 176, 15. 7. 1997) v znení smernice Rady 89/595/EHS z 10. októbra 1989 (Ú. v. ES L 341, 23. 11. 1989) v znení smernice 2001/19/ES Európskeho parlamentu a Rady zo 14. mája 2001 (Ú. v. ES L 206, 31. 7. 2001).
5.
Smernica Rady 78/686/EHS z 25. júla 1978 o vzájomnom uznávaní diplomov, certifikátov a iných dokladov o formálnych kvalifikáciách zubných lekárov vrátane opatrení na umožnenie efektívneho uplatňovania práva na etablovanie a slobodu poskytovať služby (Ú. v. ES L 233, 24. 8. 1978) v znení smernice Rady 89/594/EHS z 30. októbra 1989 (Ú. v. ES L 341, 23. 11. 1989) v znení smernice Rady 90/658/EHS zo 4. decembra 1990 (Ú. v. ES L 353, 17. 12. 1990) v znení smernice 2001/19/ES Európskeho parlamentu a Rady zo 14. mája 2001(Ú. v. ES L 206, 31. 7. 2001) v znení Aktu o pristúpení Grécka (Ú. v. ES L 291, 19. 11. 1979) v znení Aktu o pristúpení Španielska a Portugalska (Ú. v. ES L 302, 15. 11. 1985) v znení Aktu o pristúpení Rakúska, Švédska a Fínska (Ú. v. ES C 241, 29. 8. 1994 upravené rozhodnutím Rady 95/1/ES, Euratom, ESUO, Ú. v. ES L 1, 1.1.1995) v znení Aktu o podmienkach pristúpenia Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky a o úpravách zmlúv, na ktorých je založená Európska únia (Ú. v. EÚ L 236, 23. 9. 2003).
6.
Smernica Rady 78/687/EHS z 25. júla 1978 týkajúca sa koordinácie zákonov, iných predpisov alebo administratívnych opatrení, týkajúcich sa činností zubných lekárov (Ú. v. ES L 233, 24. 8. 1978) v znení smernice 2001/19/ES Európskeho parlamentu a Rady zo 14. mája 2001(Ú. v. ES L 206, 31. 7. 2001) v znení Aktu o pristúpení Rakúska, Švédska a Fínska (Ú. v. ES C 241, 29. 8. 1994 upravené rozhodnutím Rady 95/1/ES, Euratom, ESUO, Ú. v. ES L 1, 1. 1. 1995) v znení Aktu o podmienkach pristúpenia Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky a o úpravách zmlúv, na ktorých je založená Európska únia (Ú. v. EÚ L 236, 23. 9. 2003).
7.
Smernica Rady 80/154/EHS z 21. januára 1980 o vzájomnom uznávaní diplomov, certifikátov a iných dokladov o formálnych kvalifikáciách v pôrodníctve vrátane opatrení na umožnenie efektívneho uplatňovania práva na etablovanie a slobodu poskytovania služieb (Ú. v. ES L 033, 11. 2. 1980).
8.
Smernica Rady 80/155/EHS z 21. januára 1980 o koordinácii zákonov, iných predpisov alebo administratívnych opatrení vzťahujúcich sa na začatie a vykonávanie činnosti pôrodných asistentiek (Ú. v. ES L 033, 11. 2. 1980).
9.
Smernica Rady 80/1273/EHS z 22. decembra 1980, ktorou sa mení a dopĺňa, v dôsledku pristúpenia Grécka, smernica 80/154/EHS týkajúca sa vzájomného uznávania diplomov, certifikátov a iných dokladov o formálnych kvalifikáciách v pôrodníctve vrátane opatrení na uľahčenie účinného uplatňovania práva na etablovanie a slobodu poskytovať služby (Ú. v. ES L 375, 31. 12. 1980).
10.
Smernica Rady 81/1057/EHS zo 14. decembra 1981 dopĺňajúca smernice 75/362/EHS, 77/452/EHS, 78/686/EHS a 78/1026/EHS týkajúce sa vzájomného uznávania diplomov, certifikátov a iných dokladov o formálnych kvalifikáciách lekárov, sestier zodpovedných za všeobecnú starostlivosť, zubných lekárov a veterinárnych lekárov, vzhľadom na nadobudnuté práva (Ú. v. ES L 385, 31. 12. 1981).
11.
Smernica Rady 85/432/EHS zo 16. septembra 1985 týkajúca sa koordinácie zákonov, iných predpisov alebo administratívnych opatrení vo vzťahu k určitým činnostiam v oblasti farmácie (Ú. v. ES L 253, 24. 9. 1985) v znení smernice 2001/19/ES Európskeho parlamentu a Rady zo 14. mája 2001 (Ú. v. ES L 206, 31. 7. 2001).
12.
Smernica Rady 85/433/EHS zo 16. septembra 1985 týkajúca sa vzájomného uznávania diplomov, certifikátov a iných dokladov o formálnych kvalifikáciách vo farmácii vrátane opatrení na uľahčenie účinného uplatňovania práva na etablovanie vo vzťahu k určitým činnostiam v oblasti farmácie (Ú. v. ES L 253, 24. 9. 1985) v znení smernice Rady 85/584/EHS z 20. decembra 1985 (Ú. v. ES L 372, 31. 12. 1985) v znení smernice Rady 90/658/EHS zo 4. decembra 1990 (Ú. v. ES L 353, 17. 12. 1990) v znení smernice 2001/19/ES Európskeho parlamentu a Rady zo 14. mája 2001 (Ú. v. ES L 206, 31. 7. 2001) v znení Aktu o pristúpení Rakúska, Švédska a Fínska (Ú. v. ES C 241, z 29. 8. 1994 upravené rozhodnutím Rady 95/1/ES, Euratom, ESUO, Ú. v. ES L 1, 1. 1. 1995) v znení Aktu o podmienkach pristúpenia Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky a o úpravách zmlúv, na ktorých je založená Európska únia (Ú. v. EÚ L 236, 23. 9. 2003).
13.
Smernica Rady 93/16/EHS z 5. apríla 1993 umožňujúca slobodný pohyb lekárov a vzájomné uznávanie ich diplomov, certifikátov a iných dokladov o formálnych kvalifikáciách (Ú. v. ES L 165, 7. 7. 1993) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 97/50/ES zo 6. októbra 1997 (Ú. v. ES L 291, 24. 10. 1997) v znení smernice Komisie 98/21/ES z 8. apríla 1998 (Ú. v. ES L 119, 22. 4. 1998) v znení smernice Komisie 98/63/ES z 3. septembra 1998 (Ú. v. ES L 253, 15. 9. 1998) v znení smernice Komisie 1999/46/ES z 21. mája 1999 (Ú. v. ES L 253, 15. 9. 1998) v znení smernice 2001/19/ES Európskeho parlamentu a Rady zo 14. mája 2001(Ú. v. ES L 206, 31. 7. 2001) v znení nariadenia (ES) 1882/2003 Európskeho parlamentu a Rady z 29. septembra 2003 (Ú. v. EÚ L 284, 31. 10. 2003) v znení Aktu o pristúpení Rakúska, Švédska a Fínska (Ú. v. ES C 241, 29. 8. 1994 upravené rozhodnutím Rady 95/1/ES, Euratom, ESUO, Ú. v. ES L 1, 1. 1. 1995) v znení Aktu o podmienkach pristúpenia Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky a o úpravách zmlúv, na ktorých je založená Európska únia (Ú. v. EÚ L 236, 23. 9. 2003).
1)
Článok 11 nariadenia Rady (EHS) č. 1612/68 z 15. októbra 1968 o slobodnom pohybe pracovníkov v rámci Spoločenstva (Ú. v. ES L 257, 19.10.1968) v znení nariadenia (EHS) č. 312/76 z 9. februára 1976 (Ú. v. ES L 39, 14. 2.1976) v znení nariadenia (EHS) č. 2434/92 z 27. júla 1992 (Ú. v. ES L 245, 26.8.1992).
2)
§ 11 ods. 1 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
3a)
§ 30 až 55 zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
4)
Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 720/2004 Z. z.
4a)
Prílohy č. 1 až 3 zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
4b)
§ 71 zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
5)
§ 2 ods. 3 až 5 zákona č. 313/2001 Z. z. o verejnej službe v znení neskorších predpisov.
7)
Napríklad § 2 ods. 3 zákona č. 313/2001 Z. z., § 50 zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 330/1996 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov, zákon č. 216/2002 Z. z. o povolaní lekárnika, o Slovenskej lekárnickej komore a o doplnení zákona č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame v znení neskorších predpisov, zákon č. 219/2002 Z. z. o povolaní lekára, o Slovenskej lekárskej komore, o povolaní zubného lekára, o Slovenskej komore zubných lekárov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
8)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov, zákon č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
8a)
Napríklad zákon č. 313/2001 Z. z. o verejnej službe v znení neskorších predpisov.
8c)
Napríklad § 5 zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
9)
Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 41/1996 Z. z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických pracovníkov v znení neskorších predpisov.
10)
§ 19 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení zákona č. 215/2002 Z. z.
11)
§ 68 ods. 4 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 145/2000 Z. z. o uzavretí Dohovoru o uznávaní kvalifikácií týkajúcich sa vysokoškolského vzdelávania v európskom regióne.
12)
§ 32 zákona č. 71/1967 Zb.
13)
§ 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
14)
§ 47 zákona č. 71/1967 Zb.
15)
Zákon č. 71/1967 Zb.
16)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z.
17)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 742/2004 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania.
1)
Írski štátni príslušníci sú taktiež členovia nasledujúcich orgánov Spojeného kráľovstva:
Institute of Chartered Accountants in England and Wales (Inštitút prísažných účtovných znalcov v Anglicku a vo Walese)
Institute of Chartered Accountants of Scotland (Inštitút prísažných účtovných znalcov v Škótsku)
Institute of Actuaries (Inštitút poistných technikov)
Faculty of Actuaries (Fakulta poistných technikov)
The Chartered Institute of Management Accountants (Výsadný inštitút prevádzkových účtovníkov)
Institute of Chartered Secretaries and Administrators (Inštitút prísažných tajomníkov a administrátorov)
Royal Town Planning Institute (Kráľovský inštitút plánovania miest)
Royal Institution of Chartered Surveyors (Kráľovská inštitúcia prísažných topografov)
Chartered Institute of Building (Výsadný inštitút stavebníctva)
2)
Len na účely audítorskej činnosti.
1)
Minimálna dĺžka sa môže skrátiť z troch rokov na dva roky, ak má dotyčná osoba vysvedčenie o maturitnej skúške umožňujúce uchádzať sa o štúdium na univerzite („Abitur“), t. j. trinásť rokov predchádzajúceho štúdia, alebo kvalifikáciu („Fachhochschulreife“) umožňujúcu uchádzať sa o štúdium na odbornej vysokej škole („Fachhochschule“), t. j. dvanásť rokov predchádzajúceho štúdia.