477/2002 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2002 do 30.04.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

477
ZÁKON
z 20. júna 2002
o uznávaní odborných kvalifikácií a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 13
Úlohy ministerstva školstva v oblasti uznávania odborných kvalifikácií
(1)
Ministerstvo školstva
a)
vypracúva koncepcie a návrhy právnych predpisov Slovenskej republiky týkajúce sa všeobecného systému uznávania odborných kvalifikácií občanov Európskej únie,
e)
vykonáva funkciu kontaktného miesta pre všeobecný systém uznávania pre občanov členských štátov, ktorí majú záujem vykonávať regulované povolanie v Slovenskej republike, a to najmä poskytovaním informácií o možnostiach a podmienkach uznania ich odbornej kvalifikácie v Slovenskej republike,
f)
vykonáva funkciu národného koordinátora pre všeobecný systém uznávania tým, že hlavne
1.
koordinuje činnosť príslušných orgánov podľa tohto zákona v Slovenskej republike,
2.
zastupuje Slovenskú republiku vo vzťahu k príslušným orgánom Európskej komisie,
3.
pripravuje pravidelné správy o vykonaných rozhodnutiach vo veci uznávania dokladov o vzdelaní občanov členských štátov na účely výkonu regulovaného povolania v Slovenskej republike podľa tohto zákona pre Európsku komisiu,
4.
zabezpečuje publikovanie stanovísk k otázkam uznávania, ktoré vydá Európska komisia,
g)
poskytuje texty právnych predpisov Slovenskej republiky týkajúce sa všeobecného systému uznávania členským štátom a Európskej komisii,
h)
posudzuje doklady o vzdelaní v oblasti akademického uznávania dokladov o vzdelaní.
§ 14
Postup pri uznávaní odborných kvalifikácií
(1)
Žiadateľ predkladá stredisku alebo príslušnému orgánu písomnú žiadosť10) a tieto doklady:
a)
preukaz totožnosti,
b)
overenú kópiu dokladov o vzdelaní,
c)
výpis o absolvovaných predmetoch a vykonaných skúškach alebo dodatok k diplomu,11)
d)
potvrdenie o absolvovanej odbornej praxi,
e)
iné doklady, ak to ustanovuje osobitný predpis.8)
(2)
Ak je to nevyhnutné na posúdenie veci, možno od žiadateľa požadovať iné informácie a doklady12) okrem dokladov uvedených v odseku 1.
(3)
Od žiadateľa sa požaduje osvedčený preklad dokladov o vzdelaní do štátneho jazyka13).
Čl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z. zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z. a zákona č. 237/2002 Z. z. sa dopĺňa takto:
V sadzobníku správnych poplatkov v I. časti - „Všeobecná správa" sa položka 2 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
Podanie žiadosti o uznanie dokladu o vzdelaní občanov členských štátov Európskej únie na účely výkonu regulovaných povolaní v Slovenskej republike ...................................3 000 Sk.“.
Čl. III
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2002 okrem § 1 až 12, § 13 ods. 1 písm. b) až d) a ods. 2, § 14 ods. 4, § 15 až 18, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky do Európskej únie a Európskych spoločenstiev.
Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha č. 1
k zákonu č. 477/2002 Z. z.
ZOZNAM ODBORNÝCH ČINNOSTÍ K § 1 ODS. 2, NA KTORÉ SA ZÁKON NEVZŤAHUJE
1.
Činnosti samostatne zárobkovo činných osôb a sprostredkovateľov v oblasti obchodu a distribúcie toxických výrobkov.
2.
Činnosti poisťovacích agentov a maklérov (skupina ISIC 630).
Príloha č. 2
k zákonu č. 477/2002 Z. z.
ZOZNAM ODBORNÝCH ZDRUŽENÍ ALEBO ORGANIZÁCIÍ K § 2 PÍSM. B), KTORÉ MAJÚ PRÁVO UDEĽOVAŤ DOKLADY O VZDELANÍ
IRELAND1) (Írsko)
1.
The Institute of Chartered Accountants in Ireland2) (Inštitút prísažných účtovných znalcov v Írsku)
2.
The Institute of Certified Public Accountants in Ireland2) (Inštitút autorizovaných účtovných znalcov v Írsku)
3.
The Association of Certified Accountants2) (Združenie autorizovaných účtovných znalcov)
4.
Institution of Engineers of Ireland (Inštitúcia inžinierov Írska)
5.
Irish Planning Institute (Írsky plánovací inštitút)
UNITED KINGDOM OF ENGLAND, WALES AND NORTHERN IRELAND (Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska)
1.
Institute of Chartered Accountants in England and Wales (Inštitút prísažných účtovných znalcov v Anglicku a vo Walese)
2.
Institute of Chartered Accountants of Scotland (Inštitút prísažných účtovných znalcov Škótska)
3.
Institute of Chartered Accountants in Ireland (Inštitút prísažných účtovných znalcov v Írsku)
4.
Chartered Association of Certified Accountants (Výsadné združenie autorizovaných účtovných znalcov)
5.
Chartered Institute of Loss Adjusters (Výsadný inštitút likvidátorov škôd)
6.
Chartered Institute of Management Accountants (Výsadný inštitút prevádzkových účtovníkov)
7.
Institute of Chartered Secretaries and Administrators (Inštitút prísažných tajomníkov a administrátorov)
8.
Chartered Insurance Institute (Výsadný poisťovací inštitút)
9.
Institute of Actuaries (Inštitút poistných technikov)
10.
Faculty of Actuaries (Fakulta poistných technikov)
11.
Chartered Institute of Bankers (Výsadný inštitút bankárov)
12.
Institute of Bankers in Scotland (Inštitút bankárov v Škótsku)
13.
Royal Institution of Chartered Surveyors (Kráľovská inštitúcia prísažných topografov)
14.
Royal Town Planning Institute (Kráľovský inštitút plánovania miest)
15.
Chartered Society of Physiotherapy (Výsadná spoločnosť fyzioterapie)
16.
Royal Society of Chemistry (Kráľovská spoločnosť chémie)
17.
British Psychological Society (Britská psychologická spoločnosť)
18.
Library Association (Združenie knižníc)
19.
Institute of Chartered Foresters (Inštitút prísažných lesníkov)
20.
Chartered Institute of Building (Výsadný inštitút stavebníctva)
21.
Engineering Council (Rada pre strojárstvo)
22.
Institute of Energy (Inštitút energie)
23.
Institution of Structural Engineers (Inštitúcia štrukturálnych inžinierov)
24.
Institution of Civil Engineers (Inštitúcia stavebných inžinierov)
25.
Institution of Mining Engineers (Inštitúcia banských inžinierov)
26.
Institution of Mining and Metallurgy (Inštitúcia baníctva a metalurgie)
27.
Institution of Electrical Engineers (Inštitúcia elektrotechnických inžinierov)
28.
Institution of Gas Engineers (Inštitúcia inžinierov plynárov)
29.
Institution of Mechanical Engineers (Inštitúcia strojných inžinierov)
30.
Institution of Chemical Engineers (Inštitúcia chemických inžinierov)
31.
Institution of Production Engineers (Inštitúcia výrobných inžinierov)
32.
Institution of Marine Engineers (Inštitúcia námorných inžinierov)
33.
Royal Institution of Naval Architects (Kráľovská inštitúcia námorných architektov)
34.
Royal Aeronautical Society (Kráľovská aeronautická spoločnosť)
35.
Institute of Metals (Inštitút kovov)
36.
Chartered Institution of Building Services Engineers (Výsadná inštitúcia inžinierov stavebných služieb)
37.
Institute of Measurement and Control (Inštitút merania a kontroly)
38.
British Computer Society (Britská počítačová spoločnosť)
Príloha č. 3
k zákonu č. 477/2002 Z. z.
ZOZNAM ŠTUDIJNÝCH ODBOROV S OSOBITNOU ŠTRUKTÚROU K § 2 PÍSM. E) BODU 1A4 A § 6 ODS. 5
1.
Vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov a odborná príprava v oblasti starostlivosti o dieťa
a.
V Nemecku
odborná príprava
- detskej sestry („Kinderkrankenschwester/Kinderkrankenpfleger“),
- fyzioterapeuta („Krankengymnast(in)“/„Physiotherapeut(in)“)(1),
- terapeuta chorôb z povolania („Beschaeftigungs-und Arbeitstherapeut(in)“),
- logopéda („Logopaede/Logopaedin“),
- ortopéda („Orthoptist(in)“),
- štátom uznaného vychovávateľa („Staatlich anerkannte(r)Erzieher(in)“),
- štátom uznaného liečebného pedagóga („Staatlich anerkannte(r) Heilpaedagoge(in)“),
- zdravotného laboranta („medizinisch-technische(r) Laboratoriums Assistent(in)“),
- zdravotného RTG technika („medizin-technische(r) Radiologie- Assistent(in“),
- zdravotného technika funkčnej diagnostiky („medizinisch-technische(r) Assistent(in) für Funktionsdiagnostik“),
- veterinárneho technika („veterinärmedizinisch-technische(r) Assistent(in)“),
- diétnej sestry („Diätassistent(in)“),
- farmaceutického laboranta („Pharmazieingenieur“), ktorá bola absolvovaná pred 31. marcom 1994 v bývalej Nemeckej demokratickej republike alebo na území nových spolkových krajín,
- zdravotnej sestry na psychiatrii („Psychiatrische(r) Krankenschwester(Krankenpfleger“),
- logopéda („Sprachtherapeut(in)“);
b.
v Taliansku
odborná príprava
- zubného technika („odontotecnico“),
- optika („ottico“),
- chiropraktika („podologo“);
c.
v Luxembursku
odborná príprava
- zdravotného RTG technika (assistant(e) technique médical(e) en radiologie),
- laboratórneho zdravotného technika (assistant(e) technique médical(e) de laboratoire),
- zdravotnej sestry na psychiatrii (infirmier/ičre psychiatrique),
- zdravotného technika na chirurgii (assistant(e) technique médical(e) an chirurgie),
- detskej sestry (infirmier/ičre puériculteur/trice),
- sestry na anestéziológii (infirmier/ičre anesthésiste),
- kvalifikovaného maséra/ku (masseur/euse diplomé(e)),
- vychovávateľa (éducateur/trice);
d.
v Holandsku
odborná príprava
veterinárneho asistenta („dierenartsassistent“), ktorá predstavuje štúdium a praktickú prípravu, trvajúce aspoň trinásť rokov, pozostávajúce
- najmenej z trojročnej odbornej prípravy v odbornej škole, ktorá sa končí skúškou, v niektorých prípadoch je dopl- nená jednoročným alebo dvojročným prehlbujúcim štúdiom zakončeným skúškou,
- alebo aspoň z dvaapolročnej odbornej prípravy v odbornej škole, ktorá je zakončená skúškou a doplnená aspoň šesťmesačnou praxou alebo aspoň šesťmesačným odborným výcvikom v schválenom vzdelávacom zariadení,
- alebo aspoň z dvojročnej odbornej prípravy v odbornej škole, ktorá je zakončená a doplnená aspoň jednoročnou praxou alebo aspoň jednoročným odborným výcvikom v schválenom vzdelávacom zariadení,
- alebo v prípade veterinárneho asistenta („dierenartsassistent“) v Holandsku z trojročnej odbornej prípravy v odbornej škole (schéma „MBO“), alebo z trojročnej odbornej prípravy v systéme duálneho učňovského vzdelávania („LLW“), pričom obe sú zakončené skúškou;
e.
v Rakúsku
odborná príprava
- základná odborná príprava zdravotných sestier špecializujúcich sa na starostlivosť o deti a mladistvých,
- základná odborná príprava zdravotných sestier pracujúcich na psychiatrii,
- odborná príprava
- optika kontaktných šošoviek („Kontaktlinsenoptiker“),
- pedikéra („Fußpfleger“),
- technika zvukových pomôcok („Hörgeräteakustiker“),
- lekárnika („Drogist“),
ktorá predstavuje odborné vzdelávanie, trvajúce aspoň štrnásť rokov, zahŕňajúce aspoň päťročnú odbornú prípravu v rámci štruktúry odborného vzdelávania, rozdelenú na učňovskú prípravu aspoň s trojročným trvaním, pozostávajúcu z odbornej prípravy čiastočne absolvovanej na pracovisku a čiastočne vo vzdelávacom zariadení, a z obdobia odbornej praxe a odbornej prípravy zakončenej odbornou skúškou, ktorou sa priznáva právo vykonávať toto povolanie a vychovávať učňov,
- odborná príprava maséra („Masseur“),
ktorá predstavuje odborné vzdelávanie, trvajúce štrnásť rokov, zahŕňajúce päťročnú odbornú prípravu v rámci štruktúry odborného vzdelávania pozostávajúcu z učňovskej prípravy s dvojročným trvaním, z obdobia odbornej praxe a odborného výcviku s dvojročným trvaním a z jednoročného odborného výcviku zakončeného odbornou skúškou, ktorou sa priznáva právo vykonávať toto povolanie a vychovávať učňov;
odborná príprava
- učiteľa materskej školy („Kindergärtner/in“),
- vychovávateľa („Erzieher“),
ktorá predstavuje odborné vzdelávanie, trvajúce trinásť rokov, zahŕňajúce päť rokov odbornej prípravy na odbornej škole zakončenej skúškou.
2.
Odborná príprava v oblasti remesiel („Mester/Meister/Maitre“), ktorá nie je zahrnutá do smerníc uvedených v prílohe č. 1
a.
v Dánsku
odborná príprava
- optika („optometrist“);
táto odborná príprava trvá štrnásť rokov vrátane päťročnej odbornej prípravy rozdelenej na dvaapolročné teoretické štúdium zabezpečované vzdelávacím zariadením a na dvaapolročný praktický odborný výcvik absolvovaný na pracovisku; príprava sa zakončí uznávanou remeselníckou skúškou, ktorou sa priznáva právo používať titul „Mester“ (majster),
- ortopedického technika („ortopaedimekaniker“);
táto odborná príprava trvá dvanásť a pol roka vrátane štyriapolročnej odbornej prípravy rozdelenej na dvojročné teoretické štúdium zabezpečované vzdelávacím zariadením a na dvaapolročný praktický odborný výcvik absolvovaný na pracovisku; táto odborná príprava sa zakončí uznávanou remeselníckou skúškou, ktorou sa priznáva právo používať titul „Mester“ (majster);
b.
v Nemecku
odborná príprava
- optika („Augenoptiker“),
- zubného technika („Zahntechniker“),
- bandážistu („Bandagist“),
- výrobcu sluchových pomôcok („Hörgeräteakustiker“),
- ortopedického technika („Orthopädiemechaniker“),
- výrobcu ortopedickej obuvi („Orthopädieschuhmacher“);
c.
v Luxembursku
odborná príprava
- optika („opticien“),
- zubného technika („mécanicien dentaire“),
- výrobcu sluchových pomôcok („audioprethésiste“),
- ortopedického technika/výrobcu chirurgických bandáží („mécanicien orthopédiste/bandagiste“),
- výrobcu ortopedickej obuvi („orthopédiste- cordonnier“).
Táto odborná príprava trvá štrnásť rokov vrátane aspoň päťročnej odbornej prípravy, realizovanej v rámci štruktúrovanej odbornej prípravy, čiastočne zabezpečovanej na pracovisku a čiastočne poskytovanej vzdelávacím zariadením, zakončí sa skúškou, ktorej vykonanie je podmienkou na vykonávanie týchto odborných činností samostatne alebo v postavení zamestnanca s porovnateľnou úrovňou zodpovednosti;
d.
v Rakúsku
odborná príprava
- bandážistu („Bandagist“),
- výrobcu korzetov („Miederwarenerzeuger“),
- optika („Optiker“),
- výrobcu ortopedickej obuvi („Orthopädieschuhmacher“),
- ortopedického technika („Orthopaedietechniker“),
- zubného technika („Zahntechniker“),
- záhradníka („Gärtner“),
ktorá predstavuje odborné vzdelávanie, trvajúce aspoň štrnásť rokov, zahŕňajúce aspoň päťročnú odbornú prípravu v rámci štruktúrovanej odbornej prípravy, rozdelenej na učňovskú prípravu aspoň s trojročným trvaním, obsahujúcu odborný výcvik absolvovaný čiastočne na pracovisku a čiastočne zabezpečovanú vzdelávacím zariadením, a obdobie odbornej praxe a prípravy aspoň s dvojročným trvaním, zakončené majstrovskou skúškou, ktorou sa priznáva právo používať titul „Meister“ (majster),
odborná príprava
remeselníckych majstrov v odvetví poľnohospodárstva a lesného hospodárstva, najmä
- majstra v poľnohospodárstve („Meister in der Landwirtschaft“),
- majstra vidieckeho domáceho hospodárstva („Meister in der ländlichen Hauswirtschaft“),
- majstra záhradníctva („Meister im Gartenbau“),
- majstra trhového záhradníctva („Meister im Feldgemüsebau“),
- majstra pomológie a spracovania ovocia („Meister im Obstbau und in der Obstverwertung“),
- majstra vinohradníctva a výroby vín („Meister im Weinbau und in Kellerwirtschaft“),
- majstra mliekarenskej výroby („Meister in der Molkerei- und Käsereiwirtschaft“),
- majstra chovu koní („Meister in der Pferdewirschaft“),
- majstra rybolovu („Meister in der Fischereiwirtschaft“),
- majstra hydinárstva („Meister in der Geflügelwirtschaft“),
- majstra včelárstva („Meister in der Bienenwirtschaft“),
- majstra lesníctva („Meister in der Forstwirtschaft“),
- majstra lesnej kultúry a lesnej správy („Meister in der Forstgarten- und Forstpflegewirtschaft“),
- majstra poľnohospodárskeho veľkoskladu („Meister in der landwirtschaftlichen Lagerhaltung“),
ktorá predstavuje odborné vzdelávanie, trvajúce aspoň pätnásť rokov, zahŕňajúce aspoň šesťročnú odbornú prípravu v rámci štruktúrovanej odbornej prípravy, rozdelenej na učňovskú prípravu aspoň s trojročným trvaním, obsahujúcu odborný výcvik absolvovaný čiastočne na pracovisku a čiastočne zabezpečovanú vzdelávacím zariadením, a obdobie odbornej praxe a prípravy aspoň s trojročným trvaním, zakončené majstrovskou skúškou, ktorou sa priznáva právo vychovávať učňov a používať titul „Meister“ (majster).
3.
Námorný sektor
a)
námorná doprava
a.
v Dánsku
odborná príprava
- lodného kapitána („skibsfoerer“),
- prvého dôstojníka („overstyrmand“),
- kormidelného poddôstojníka („enestyrmand, vagthavende styrmand“),
- palubného dôstojníka („vagthavende styrmand“),
- strojníka („maskinchef“),
- prvého lodného inžiniera („1. maskinmester“),
- prvého inžiniera/službukonajúceho inžiniera („1. maskinmester/vagthavende maskinmester“);
b.
v Nemecku
odborná príprava
- kapitána veľkého pobrežného plavidla („Kapitän AM“),
- kapitána pobrežného plavidla („Kapitän AK“),
- palubného dôstojníka veľkého pobrežného plavidla („Nautischer Schiffsoffizier AMW“),
- palubného dôstojníka pobrežného plavidla („Nautischer Schiffsoffizier AKW“),
- hlavného inžiniera, stupeň C („Schiffsbetriebstechniker CT - Leiter von Maschinenanlagen“),
- lodného mechanika, stupeň C („Schiffsmaschinist CMa - Leiter von Maschinenanlagen“),
- lodného inžiniera, stupeň C („Schiffsbetriebstechniker CTW“),
- lodného mechanika, stupeň C - samostatného strojného dôstojníka („Schiffsmaschinist CMaW - Technischer Alleinoffizier“);
c.
v Taliansku
odborná príprava
- palubného dôstojníka („ufficiale di coperta“),
- strojného dôstojníka („ufficiale di macchina“);
d.
v Holandsku
odborná príprava
- prvého lodníka (pobrežného plavidla s doplňujúcim výcvikom) [„stuurman kleine handelsvaart (met aanvulling)“],
- diplomovaného pobrežného inžiniera („diploma motordrijver“),
- úradníka VTS („VTS - functionaris“),
ktorá predstavuje
- v Dánsku deväť rokov základnej školy a následný kurz základnej odbornej prípravy a/alebo služby na mori v trvaní od sedemnástich do tridsiatich šiestich mesiacov, doplnený o
- u palubného dôstojníka jednoročným špecializovaným odborným výcvikom,
- pre ostatné povolania trojročnou špecializovanou odbornou prípravou,
- v Nemecku od štrnástich do osemnástich rokov vrátane trojročného kurzu základnej odbornej prípravy a jednoročnej služby na mori, po ktorých nasledujú jeden alebo dva roky špecializovanej odbornej prípravy doplnenej tam, kde je to vhodné, dvomi rokmi praxe v navigácii,
- v Taliansku trinásť rokov, z ktorých aspoň päť rokov trvá odborná príprava zakončená skúškou, doplnená tam, kde je to vhodné, stážou,
- v Holandsku
- pre prvého lodného dôstojníka (pobrežné plavidlo s doplňujúcim výcvikom) [„stuurman kleine handelsvaart (met aanvulling)“] a diplomovaného inžiniera pobrežných plavidiel („diploma motordrijver“) zahŕňa odborné vzdelávanie trvajúce štrnásť rokov, z ktorého sa aspoň dva roky uskutočňujú v špecializovanom vzdelávacom zariadení, doplnené dvanásťmesačným praktickým výcvikom,
- pre úradníka VTS („VTS-functionaris“) trvá aspoň pätnásť rokov, pozostáva aspoň z troch rokov vysokoškolského odborného vzdelávania („HBO“) alebo stredoškolského odborného vzdelávania („MBO“), po ktorých nasledujú štátne alebo regionálne špecializované kurzy, z ktorých každý zahŕňa aspoň dvanásť týždňov teoretickej odbornej prípravy a zakončuje sa skúškou,
a ktorá je uznávaná medzinárodným dohovorom STCW (Medzinárodný dohovor o štandardoch odbornej prípravy, certifikácii a dohľade nad námorníkmi, 1978).
b)
Morský rybolov
a.
v Nemecku
odborná príprava
- kapitána hĺbkového rybolovu („Kapitän BG/Fischerei“),
- kapitána pobrežného rybolovu („Kapitän BK/Fischerei“),
- palubného dôstojníka hĺbkového plavidla („Nautischer Schiffsoffizier BGW/Fischerei“),
- palubného dôstojníka pobrežného plavidla („Nautischer Schiffsoffizier BKW/Fischerei“);
b.
v Holandsku
odborná príprava
- prvého lodníka/inžiniera V („stuurman werktuigkundige V“),
- inžiniera IV (rybárskeho plavidla) („werktuigkundige IV visvaart“),
- prvého lodníka IV (rybárskeho plavidla) („stuurman IV visvaart“),
- prvého lodníka/inžiniera VI („stuurman werktuigkundige VI“),
ktorá predstavuje
- v Nemecku odbornú prípravu od štrnástich do osemnástich rokov vrátane trojročnej základnej odbornej prípravy a jednoročnej služby na mori, po ktorých nasleduje jednoročná alebo dvojročná špecializovaná odborná príprava doplnená tam, kde je to vhodné, dvojročnou praxou v navigácii,
- v Holandsku štúdium rôznej dĺžky, a to od trinástich do pätnástich rokov, z ktorých aspoň dva roky sú na špecializovanej odbornej škole, doplnené dvanásťmesačnou praxou, ktorá je uznávaná podľa dohovoru Torremolinos (Medzinárodný dohovor o bezpečnosti rybárskych plavidiel z roku 1977).
4.
Technický sektor
a.
v Taliansku
odborná príprava
- stavebného topografa („geometra“),
- zememerača („perito agrario“),
ktorá predstavuje stredoškolské technické štúdium druhého stupňa, trvajúce aspoň trinásť rokov, pozostávajúce z ôsmich rokov povinnej školskej dochádzky a následne z päťročného stredoškolského štúdia vrátane trojročného odborného štúdia skončeného odbornou maturitnou skúškou, doplneného
- u stavebných topografov stážou aspoň dva roky v odbornej kancelárii alebo päťročnou praxou a
- u zememeračov praktickou odbornou prípravou aspoň dva roky, po ktorých nasleduje štátna skúška;
b.
v Holandsku
odborná príprava
- súdneho zriadenca („gerechtsdeurwaarder“),
- zubného protetika („tandprotheticus“),
ktorá predstavuje
- v prípade súdneho zriadenca („gerechtsdeurwaarder“) štúdium trvajúce devätnásť rokov, pozostávajúce z osemročnej povinnej školskej dochádzky, po ktorej nasleduje osemročné stredoškolské vzdelávanie, zahŕňajúce štvorročné technické vzdelávanie zakončené štátnou skúškou a doplnené trojročným teoretickým a praktickým odborným vzdelávaním,
- v prípade zubného protetika („tandprotheticus“) denné štúdium trvajúce aspoň pätnásť rokov a tri roky štúdium popri zamestnaní, pozostávajúce z osemročného základného vzdelávania, štvorročného všeobecného stredného vzdelávania, absolvovania trojročnej odbornej prípravy zahŕňajúcej teoretickú a praktickú odbornú prípravu zubného technika, doplnenú trojročným odborným štúdiom popri zamestnaní so zameraním na zubného protetika; štúdium sa končí skúškou;
c.
v Rakúsku
odborná príprava
- lesník („Förster“),
- technické poradenstvo („Technisches Büro“),
- prenájom pracovnej sily („Überlassung von Arbeitskräften-Arbeitsleihe“),
- sprostredkovateľ práce („Arbeitsvermittlung“),
- investičný poradca („Vermögensberater“),
- súkromný detektív („Berufsdetektiv“),
- pracovník bezpečnostnej služby („Bewachungsgewerbe“),
- realitný sprostredkovateľ („Immobilienmakler“),
- realitný manažér („Immobilienverwalter“),
- reklamná agentúra („Werbeagentur“),
- organizátor stavebných projektov („Bauträger, Bauorganisator, Baubetereuer“),
- vyberanie dlhov („Inkassoinstitut“),
odborné vzdelávanie tu trvá aspoň pätnásť rokov a pozostáva z osemročnej povinnej školskej dochádzky, po ktorej nasleduje aspoň päťročné stredoškolské technické alebo obchodné štúdium, skončené technickou alebo obchodnou maturitnou skúškou, doplnené aspoň dvojročným vzdelávaním a odbornou prípravou na pracovisku, skončenými odbornou skúškou,
- poisťovací poradca („Berater in Versicherungsangelegenheiten“),
odborné vzdelávanie trvá pätnásť rokov a zahŕňa šesťročnú odbornú prípravu v rámci štruktúrovanej odbornej prípravy, rozdelenej na učňovskú prípravu s trojročným trvaním a na trojročné obdobie odbornej praxe a prípravy, zakončené skúškou,
- stavebný majster/plánovanie a technické výpočty („Planender Baumeister“),
- tesársky majster/plánovanie a technické výpočty („Planender Zimmermeister“),
odborné vzdelávanie trvá aspoň osemnásť rokov a zahŕňa aspoň deväťročnú odbornú prípravu, rozdelenú na štvorročné stredoškolské technické štúdium a päťročnú odbornú prax a prípravu, zakončenú odbornou skúškou, ktorou sa priznáva právo vykonávať príslušné povolanie a vychovávať učňov, a ak sa odborná príprava týka práva, plánovať stavby, vykonávať technické výpočty a dozerať na stavebné práce („privilégium Márie Terézie“).
5.
Vo Veľkej Británii štúdium v študijných odboroch, po ktorého absolvovaní sa nadobúdajú akreditované štátne odborné kvalifikácie alebo škótske odborné kvalifikácie
Odborná príprava
- banského elektrikára („mine electrical engineer“),
- banského mechanika („mine mechanical engineer“),
- probačného úradníka („probation officer“),
- zubného terapeuta („dental therapist“),
- zubného hygienika („dental hygienist“),
- optika („dispensing optician“),
- banského zástupcu („mine deputy“),
- úradníka zaoberajúceho sa platobnou neschopnosťou („insolvency practitioner“),
- oprávnenej osoby vykonávajúcej majetkové prevody („licensed conveyancer“),
- prvého lodníka - nákladné/osobné lode - neobmedzene („first mate - freight/passenger ships - unrestricted“),
- druhého lodníka - nákladné/osobné lode - neobmedzene („second mate - freight/passenger ships - unrestricted“),
- tretieho lodníka - nákladné/osobné lode - neobmedzene („third mate - freight passenger ships unrestricted“),
- palubného dôstojníka - nákladné/osobné lode - neobmedzene („deck officer - freight/passenger ships - unrestricted“),
- dôstojníka inžiniera - nákladné/osobné lode - neobmedzená oblasť obchodovania („engineer officer - freight/passenger ships - unlimited trading area“),
- autorizovanej technicky spôsobilej osoby v odpadovom hospodárstve („certified technically competent person in waste management“),
vedúca k akreditovaným štátnym odborným kvalifikáciám (NVQ) alebo v Škótsku k akreditovaným škótskym odborným kvalifikáciám na úrovniach 3 a 4 Národného rámca odborných kvalifikácií Veľkej Británie. Tieto úrovne sú definované takto:
- úroveň 3: kompetencie v širokom rozsahu rôznych pracovných činností vykonávaných v širokej škále súvislostí, z ktorých väčšina je zložitá a nerutinná. Je tu značná zodpovednosť a autonómia, pričom sa často vyžaduje kontrola alebo riadenie inými,
- úroveň 4: kompetencie v širokom rozsahu zložitých, technických alebo odborných pracovných činností vykonávaných v širokej škále súvislostí s vysokým stupňom osobnej zodpovednosti a samostatnosti. Často sa vyskytuje zodpovednosť za prácu iných a za rozdeľovanie zdrojov.
Príloha č. 4
k zákonu č. 477/2002 Z. z.
ZOZNAM ŠTUDIJNÝCH ODBOROV S OSOBITNOU ŠTRUKTÚROU K § 5 ODS. 1 PÍSM. B) BODU 1B A § 6 ODS. 5
1.
Vo Veľkej Británii
regulované štúdium vedúce k akreditovaným štátnym odborným kvalifikáciám (NVQ) alebo v Škótsku k akreditovaným škótskym odborným kvalifikáciám na úrovni 3 a 4 štátnej štruktúry odborných kvalifikácií vo Veľkej Británii.
Tieto úrovne sú definované takto:
- úroveň 3: kompetencie v širokom rozsahu rôznych pracovných činností vykonávaných v širokej škále súvislostí, z ktorých väčšina je zložitá a nerutinná. Je tu značná zodpovednosť a autonómia, pričom sa často vyžaduje kontrola alebo vedenie inými,
- úroveň 4: kompetencie v širokom rozsahu zložitých, technických alebo odborných pracovných činností vykonávané v širokej škále súvislostí s vysokým stupňom osobnej zodpovednosti a samostatnosti. Často sa vyskytuje zodpovednosť za prácu iných a za rozdeľovanie zdrojov;
2.
v Nemecku
sú tieto regulované študijné odbory:
- regulovaná odborná príprava na vykonávanie povolania technického asistenta („technische(r) Assistent(in)“), obchodného asistenta („kaufmännische(r) Assistent(in)“), sociálnych povolaní („soziale Berufe“) a povolania štátom autorizovaného inštruktora dýchania a výslovnosti („staatlich geprüfte(r) Atem-, Sprech-, und Stimmlehrer(in)“), trvajúca aspoň trinásť rokov, ktorá vyžaduje úspešné zakončenie stredoškolského štúdia („mittlerer Bildungsabschluss“) a ktorá pozostáva
- aspoň z trojročnej1) odbornej prípravy v odbornej škole („Fachschule“), zakončenej skúškou, a tam, kde je to vhodné, doplnenej jednoročným alebo dvojročným špecializačným štúdiom, tiež zakončeným skúškou;
- alebo aspoň z dvaapolročnej odbornej prípravy v odbornej škole („Fachschule“), zakončenej skúškou a doplnenej praxou trvajúcou najmenej šesť mesiacov, alebo odborným výcvikom trvajúcim aspoň šesť mesiacov v schválenom vzdelávacom zariadení,
- alebo aspoň z dvojročnej prípravy v odbornej škole („Fachschule“), zakončenej skúškou a doplnenej praxou trvajúcou najmenej jeden rok alebo odborným výcvikom trvajúcim aspoň jeden rok v schválenom vzdelávacom zariadení,
- regulovaná odborná príprava na vykonávanie povolania štátom autorizovaného („staatlich geprüfte(r)“) technika („Techniker(in)“), obchodného ekonóma („Betriebswirt(in)“), dizajnéra („Gestalter(in)“) a rodinného opatrovateľa („Familienpfleger(in)“), trvajúca najmenej šestnásť rokov; nevyhnutným predpokladom je úspešné skončenie povinnej školskej dochádzky (najmenej deväť rokov) alebo ekvivalentného vzdelávania a úspešné skončenie štúdia na učňovskej škole („Berufsschule“) trvajúce najmenej tri roky, zahŕňajúce po absolvovaní aspoň dva roky praxe, riadne štúdium trvajúce najmenej dva roky alebo štúdium popri zamestnaní s porovnateľným trvaním,
- regulované vzdelávanie a regulované štúdium popri zamestnaní trvajúce najmenej pätnásť rokov; nevyhnutným predpokladom je, všeobecne povedané, úspešné skončenie povinnej školskej dochádzky (najmenej deväť rokov) a odborné vzdelávanie (bežne tri roky), ktoré vo všeobecnosti zahŕňa aspoň dva roky praxe (vo väčšine prípadov tri roky) a skúšku v rámci štúdia popri zamestnaní, ktoré vo všeobecnosti zahŕňa aspoň dva roky praxe (vo väčšine prípadov tri roky) a skúšku v rámci štúdia popri zamestnaní, ktoré vo všeobecnosti zahŕňa kurz odbornej prípravy, ktorý je súbežný s praxou (aspoň 100 hodín), alebo riadne štúdium (aspoň jeden rok).
Nemecké orgány pošlú Európskej komisii a ostatným členským štátom zoznam študijných odborov a odbornej prípravy zahrnutých do tejto časti prílohy;
3.
v Holandsku
- regulovaná odborná príprava trvajúca najmenej pätnásť rokov; nevyhnutným predpokladom je úspešné skončenie osemročného základného vzdelávania a štyroch rokov stredného všeobecného vzdelávania („MAVO“) alebo prípravného odborného vzdelávania („VBO“), alebo všeobecného stredného vzdelania vyššej úrovne a ktorá vyžaduje skončenie trojročného alebo štvorročného kurzu na vyššej odbornej škole pre stredoškolský odborný výcvik („MBO“), zakončená skúškou,
- regulovaná odborná príprava trvajúca najmenej šestnásť rokov; nevyhnutným predpokladom je úspešné skončenie osemročného základného vzdelávania a aspoň štvorročného prípravného odborného vzdelávania („VBO“) alebo vyššej úrovne všeobecného stredného vzdelávania, ktoré vyžadujú skončenie aspoň štvorročnej odbornej prípravy v systéme učňovskej prípravy, pozostávajúcej aspoň z jedného dňa teoretického vyučovania týždenne na vyššej odbornej škole a z praktickej odbornej prípravy v ostatných dňoch v stredisku praktického odborného výcviku alebo vo firme, a skončená skúškou druhého alebo tretieho stupňa.
Holandské úrady zašlú Európskej komisii a ostatným členským štátom prehľad študijných odborov zahrnutých do tejto časti prílohy;
4.
v Rakúsku
- odborná príprava na vyšších odborných školách („Berufsbildende Höhere Schulen“) a zariadeniach vyššieho vzdelávania pre poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo („Höhere Land- und Forstwirtschaftliche Lehranstalten“) vrátane osobitných foriem („einschliesslich der Sonderformen“), ktorých štruktúra a úroveň sú určené právnymi predpismi.
Štúdium trvá najmenej trinásť rokov a pozostáva z päťročného odborného vzdelávania, ktoré je skončené úspešným vykonaním záverečnej skúšky, ktorá je dokladom o odbornej kvalifikácii;
- odborná príprava v majstrovských školách („Meisterschulen“), v majstrovských triedach („Meisterklassen“), v majstrovských školách („Werkmeisterschulen“) alebo v školách pre dielovedúcich stavebných remeselníkov („Bauhandwerkerschulen“), ktorých štruktúra a úroveň sú určené právnymi predpismi.
Štúdium trvá najmenej trinásť rokov a pozostáva z deviatich rokov povinnej školskej dochádzky, po ktorých nasledujú aspoň tri roky odbornej prípravy v odbornej škole alebo aspoň tri roky odbornej prípravy vo firme a súbežne v učňovskej škole („Berufsschule“), pričom obe sú zakončené skúškou a doplnené úspešným skončením aspoň jednoročného kurzu odbornej prípravy v majstrovskej škole pre dielovedúcich („Werkmeisterschule“) alebo v škole pre stavebných remeselníkov („Bauhandwerkerschule“). Vo väčšine prípadov odborná príprava trvá aspoň pätnásť rokov a zahŕňa obdobia praxe, ktorým predchádza odborná príprava v týchto zariadeniach alebo ktoré sprevádza štúdium popri zamestnaní (aspoň 960 hodín).
Rakúske orgány zašlú Európskej komisii a ostatným členským štátom zoznam študijných odborov zahrnutých do tejto časti prílohy.
2)
Napríklad § 11 ods. 1 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
3)
Zákonník práce v znení zákona č. 165/2002 Z. z.
5)
§ 2 ods. 3 až 5 zákona č. 313/2001 Z. z. o verejnej službe v znení neskorších predpisov.
7)
Napríklad § 2 ods. 3 zákona č. 313/2001 Z. z., § 50 zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 330/1996 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov, zákon č. 216/2002 Z. z. o povolaní lekárnika, o Slovenskej lekárnickej komore a o doplnení zákona č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame v znení neskorších predpisov, zákon č. 219/2002 Z. z. o povolaní lekára, o Slovenskej lekárskej komore, o povolaní zubného lekára, o Slovenskej komore zubných lekárov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
8)
Napríklad zákon č. 313/2001 Z. z., zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.
9)
Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 41/1996 Z. z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických pracovníkov v znení neskorších predpisov.
10)
§ 19 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení zákona č. 215/2002 Z. z.
11)
§ 68 ods. 4 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 145/2000 Z. z. o uzavretí Dohovoru o uznávaní kvalifikácií týkajúcich sa vysokoškolského vzdelávania v európskom regióne.
12)
§ 32 zákona č. 71/1967 Zb.
13)
§ 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
14)
§ 47 zákona č. 71/1967 Zb.
15)
Zákon č. 71/1967 Zb.
16)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z.
1)
Írski štátni príslušníci sú taktiež členovia nasledujúcich orgánov Spojeného kráľovstva:
Institute of Chartered Accountants in England and Wales (Inštitút prísažných účtovných znalcov v Anglicku a vo Walese)
Institute of Chartered Accountants of Scotland (Inštitút prísažných účtovných znalcov v Škótsku)
Institute of Actuaries (Inštitút poistných technikov)
Faculty of Actuaries (Fakulta poistných technikov)
The Chartered Institute of Management Accountants (Výsadný inštitút prevádzkových účtovníkov)
Institute of Chartered Secretaries and Administrators (Inštitút prísažných tajomníkov a administrátorov)
Royal Town Planning Institute (Kráľovský inštitút plánovania miest)
Royal Institution of Chartered Surveyors (Kráľovská inštitúcia prísažných topografov)
Chartered Institute of Building (Výsadný inštitút stavebníctva)
2)
Len na účely audítorskej činnosti.
1)
Minimálna dĺžka sa môže skrátiť z troch rokov na dva roky, ak má dotyčná osoba vysvedčenie o maturitnej skúške umožňujúce uchádzať sa o štúdium na univerzite („Abitur“), t. j. trinásť rokov predchádzajúceho štúdia, alebo kvalifikáciu („Fachhochschulreife“) umožňujúcu uchádzať sa o štúdium na odbornej vysokej škole („Fachhochschule“), t. j. dvanásť rokov predchádzajúceho štúdia.