457/2002 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2002 do 31.12.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

457
ZÁKON
z 9. júla 2002,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 98/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 231/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 376/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z., zákona č. 202/1997 Z. z., zákona č. 332/1997 Z. z., zákona č. 124/1998 Z. z., zákona č. 11/1999 Z. z., zákona č. 56/1999 Z. z., zákona č. 151/1999 Z. z., zákona č. 242/2000 Z. z., zákona č. 245/2000 Z. z., zákona č. 448/2000 Z. z., zákona č. 233/2001 Z. z., zákona č. 505/2001 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z. a zákona č. 291/2002 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
Za § 25 sa vkladajú nové § 25a a § 25b, ktoré znejú:
㤠25a
Postúpenie pohľadávky
(1)
Pohľadávku na poistnom, pohľadávku na prirážke k poistnému, pohľadávku na poplatku z omeškania, pohľadávku na poplatku za nesplnenie oznamovacej povinnosti a pohľadávku na pokute (ďalej len „pohľadávka"), ktoré vznikli pred 1. januárom 2000 okrem pohľadávok na poistnom za rok 1993 vrátane penále podľa osobitného predpisu,13hd) môže príslušná poisťovňa za podmienok ustanovených týmto zákonom postúpiť tretej osobe.
(2)
Pohľadávka podľa odseku 1 môže byť len predpísaná neuhradená pohľadávka alebo jej neuhradená časť,
a)
ak proti platobnému výmeru, ktorým bola predpísaná, nemožno z dôvodu uplynutia času uplatniť ustanovenia o opravných prostriedkoch podľa všeobecných predpisov o správnom konaní13he) a
b)
ktorej vymáhanie bolo v období najmenej troch rokov neúspešné.
(3)
Príslušná poisťovňa nemôže postúpiť pohľadávku, ak povolila jej zaplatenie v splátkach podľa § 23 ods. 6 a 7; to neplatí, ak sa pohľadávka stala splatnou z dôvodu nedodržania termínu splátky alebo sa zaplatila nižšia suma jednotlivej splátky, ako určila príslušná poisťovňa.
(4)
O postúpení pohľadávky uvedenej v odsekoch 1 a 2 vrátane práv zo zabezpečenia pohľadávky uzatvára príslušná poisťovňa s treťou osobou písomnú zmluvu o postúpení pohľadávky (ďalej len „zmluva") za odplatu, ktorej súčasťou je aj vysporiadanie práv zo zabezpečenia pohľadávky.
(5)
Príslušná poisťovňa môže uzatvoriť zmluvu s treťou osobou, len ak táto osoba má voči tejto poisťovni vyrovnané všetky záväzky podľa tohto zákona.
(6)
Na uzatvorenie zmluvy podľa odseku 4 sa vyžaduje predchádzajúci súhlas správnej rady príslušnej zdravotnej poisťovne.
(7)
Príslušná poisťovňa je povinná bez zbytočného odkladu oznámiť postúpenie pohľadávky dlžníkovi. Súhlas dlžníka s postúpením pohľadávky sa nevyžaduje.
(8)
Námietky proti pohľadávke, ktoré mohol dlžník uplatniť v čase postúpenia, zostávajú dlžníkovi zachované aj po postúpení pohľadávky.
(9)
Právo nakladať s postúpenou pohľadávkou prechádza na tretiu osobu uzatvorením zmluvy a uhradením odplaty za postúpenú pohľadávku na účet príslušnej poisťovne.
(10)
Odplata za postúpenú pohľadávku nemôže byť nižšia ako 10 % výšky tejto pohľadávky; ak sa má postúpiť pohľadávka za nižšiu odplatu, ako je výška pohľadávky, príslušná poisťovňa tak môže urobiť len s predchádzajúcim písomným súhlasom ministerstva zdravotníctva.
(11)
Od prechodu práva nakladať s postúpenou pohľadávkou na tretiu osobu táto pohľadávka stráca charakter pohľadávky príslušnej poisťovne a súčasne zaniká
a)
povinnosť dlžníka splniť záväzok voči príslušnej poisťovni v rozsahu postúpenej pohľadávky,
b)
oprávnenie príslušnej poisťovne nakladať s postúpenou pohľadávkou.
(12)
Od prechodu práva nakladať s postúpenou pohľadávkou na tretiu osobu vzniká
a)
povinnosť dlžníka splniť záväzok voči tretej osobe v rozsahu postúpenej pohľadávky,
b)
právo tretej osoby vyžadovať peňažné plnenie od dlžníka v rozsahu postúpenej pohľadávky,
c)
právo tretej osoby vymáhať postúpenú pohľadávku v konaniach podľa osobitného predpisu.13hf)
(13)
Na postúpenie pohľadávky podľa tohto zákona sa osobitný predpis13hg) nepoužije.
(14)
Na účely tohto zákona sa považuje odplata za postúpenie pohľadávky
a)
na poistnom za zdroj príslušnej poisťovne z poistného,
b)
na poplatku z omeškania za zdroj príslušnej poisťovne z poplatku z omeškania,
c)
na poplatku za nesplnenie oznamovacej povinnosti za zdroj príslušnej poisťovne z poplatku za nesplnenie oznamovacej povinnosti,
d)
na pokute za nesplnenie povinností v zdravotnom poistení za zdroj príslušnej poisťovne z pokuty za nesplnenie povinností v zdravotnom poistení.
§ 25b
Odpísanie pohľadávky
(1)
Príslušná poisťovňa môže pohľadávku odpísať z vlastného podnetu, ak je nevymáhateľná.
Za nevymáhateľnú pohľadávku sa na účely tohto zákona považuje pohľadávka, pri ktorej
a)
možno predpokladať, že náklady na jej vymáhanie presiahnu výnos z vymáhania,
b)
možno predpokladať, že majetkové pomery dlžníka by neviedli ani k čiastočnému uspokojeniu pohľadávky,
c)
sa bezvýsledne najmenej tri roky vedie exekúcia alebo výkon rozhodnutia podľa osobitných predpisov,13hh)
d)
dlžník zomrel bez dedičov,
e)
dlžník zomrel a pohľadávka sa nemohla uspokojiť ani vymáhaním na dedičoch dlžníka,
f)
vymáhanie je spojené s ťažkosťami, pričom možno predpokladať, že ďalšie vymáhanie by neviedlo ani k čiastočnému uspokojeniu pohľadávky,
g)
súd zamietol návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,
h)
výška nepresahuje 1 000 Sk, ak sa trvalo upúšťa od vymáhania pohľadávky z dôvodu, že náklady na jej vymáhanie by presiahli hodnotu pohľadávky,
i)
majetok dlžníka nepostačuje na krytie nákladov exekúcie alebo výkonu rozhodnutia podľa osobitných predpisov13hh) a súd exekúciu alebo výkon rozhodnutia zastaví na návrh oprávneného.
(2)
Odpísaním pohľadávky podľa odseku 1 pohľadávka zaniká. Rozdiel medzi postúpenou pohľadávkou podľa § 25a a odplatou za postúpenú pohľadávku sa odpíše ku dňu úhrady odplaty za postúpenie pohľadávky na účet príslušnej poisťovne.
(3)
O odpísaní pohľadávky vydá príslušná zdravotná poisťovňa rozhodnutie, ktoré sa dlžníkovi nedoručuje a je právoplatné dňom jeho vydania.
(4)
Ak dlžník uhradí odpísanú pohľadávku po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia, nepovažuje sa táto úhrada za plnenie bez právneho dôvodu a dlžník nemá nárok na vrátenie uhradenej sumy.
(5)
Ak sú pohľadávky príjmom štátneho rozpočtu podľa osobitného predpisu, príslušná poisťovňa môže uplatniť postup podľa odseku 1 len so súhlasom ministerstva financií.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 13hd až 13 hh znejú:
„13hd)
Čl. I § 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z. o niektorých opatreniach na zabezpečenie hospodárenia Slovenskej republiky v roku 1995 a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
13he)
§ 53 až 68 zákona č. 71/1967 Zb.
13hf)
Občiansky súdny poriadok.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.
13hg)
§ 524 až 530 Občianskeho zákonníka.
13hh)
Občiansky súdny poriadok.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
2.
V § 42 sa odsek 6 dopĺňa písmenami c) a d), ktoré znejú:
„c)
dáva súhlas na uzatvorenie zmluvy o postúpení pohľadávky (§ 25a),
d)
určuje výšku pohľadávok (§ 69a).“.
3.
Za § 54 sa vkladá § 54a, ktorý znie:
㤠54a
Z exekúcií a výkonu rozhodnutia podľa osobitných predpisov19a) je vylúčené poistné, poplatok z omeškania, poplatok za nesplnenie oznamovacej povinnosti a pokuty s výnimkou pohľadávok na poistnom podľa § 59.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 19a znie:
„19a)
Napríklad § 57 ods. 1 písm. d) a § 114 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 268 ods. 1 písm. d) a § 321 Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov.“.
4.
V § 56 ods. 1 písm. a) sa číslovka „100" nahrádza číslovkou „85".
5.
V § 56 ods. 4 sa slová „celkového objemu vybraného poistného vrátane" nahrádzajú slovami „celkovej sumy uvedenej v odseku 1 písm. a) a".
6.
V § 56 ods. 8 sa slová „100 % zaplateného poistného" nahrádzajú slovami „suma poistného uvedená v odseku 1 písm. a) a suma poistného plateného štátom a Národným úradom práce zaplatená".
7.
V § 56 ods. 9 sa slová „100 % zaplateného poistného" nahrádzajú slovami „suma poistného uvedená v odseku 1 písm. a) a suma poistného plateného štátom a Národným úradom práce zaplatená".
8.
Za § 69 sa vkladá § 69a, ktorý znie:
„69a
(1)
Príslušná poisťovňa zverejňuje zoznam dlžníkov.
(2)
Dlžník na účely tohto zákona je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je platiteľom poistného a voči ktorej príslušná poisťovňa eviduje pohľadávky na poistnom. Výšku pohľadávky, ktorá je dôvodom na zaradenie do zoznamu dlžníkov, určí správna rada.
(3)
Zoznam dlžníkov obsahuje
a)
meno a priezvisko fyzickej osoby, jej trvalý pobyt alebo sídlo prevádzkarne,
b)
obchodné meno právnickej osoby a jej sídlo.“.
9.
§ 76e sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Indexy rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť jednotlivých skupín poistencov za rok 2001 na účely prerozdelenia poistného podľa § 56 ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva do troch mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto zákona.“.
10.
Za § 76g sa vkladá § 76h, ktorý znie:
㤠76h
(1)
Predmetom postúpenia pohľadávky príslušnej poisťovne podľa § 25a môže byť aj pohľadávka, ktorá vznikla pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona.
(2)
Príslušná poisťovňa môže odpísať aj pohľadávky, ktoré vznikli pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona, ak sú splnené podmienky uvedené v § 25b.“.
Čl. II
Zákon č. 280/1997 Z. z. o Spoločnej zdravotnej poisťovni v znení zákona č. 242/2000 Z. z., zákona č. 362/2000 Z. z. a zákona č. 291/2002 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 14 sa v písmene e) na konci bodka nahrádza čiarkou a dopĺňajú sa písmená f) a g), ktoré znejú:
„f)
dáva súhlas na uzatvorenie zmluvy o postúpení pohľadávky podľa osobitného predpisu,16a)
g)
určuje výšku pohľadávok podľa osobitného predpisu.16b)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 16a a 16b znejú:
„16a)
§ 25a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení zákona č. 457/2002 Z. z.
16b)
§ 69a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. v znení zákona č. 457/2002 Z. z.“.
2.
Za § 24 sa vkladá § 24a, ktorý znie:
㤠24a
Rozhodnutie orgánu poisťovne, ktoré je v rozpore s ustanovením osobitného predpisu o prerozdeľovaní poistného,19) je neplatné.“.
Čl. III
Zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení zákona č. 471/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 91/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 122/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 159/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 190/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 292/1996 Z. z., zákona č. 12/1998 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 92/1998 Z. z., zákona č. 197/1999 Z. z., zákona č. 281/1999 Z. z., zákona č. 238/2000 Z. z., zákona č. 397/2001 Z. z. a zákona č. 566/2001 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 67 ods. 3 sa za slová „príspevková organizácia6a)" vkladá čiarka a dopĺňajú slová „zdravotná poisťovňa zriadená osobitným predpisom6c) a zdravotná poisťovňa zriadená podľa osobitného predpisu.6d)".
Poznámky pod čiarou k odkazom 6c a 6d znejú:
„6c)
§ 28 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov.
§ 2 ods. 1 zákona č. 280/1997 Z. z. o Spoločnej zdravotnej poisťovni v znení neskorších predpisov.
6d)
§ 32 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
Čl. IV
Zákon č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame v znení zákona č. 104/1999 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 122/1999 Z. z., zákona č. 264/1999 Z. z., zákona č. 370/1999 Z. z., zákona č. 119/2000 Z. z., zákona č. 488/2001 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 416/2001 Z. z. a zákona č. 216/2002 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 21 ods. 4 sa vypúšťa písmeno u).
2.
V § 21 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(5)
Ak je liek registrovaný v členskom štáte Európskej únie alebo v Európskej agentúre na hodnotenie liekov, môže štátny ústav požadovať príslušnú hodnotiacu správu.“.
Doterajšie odseky 5 až 14 sa označujú ako odseky 6 až 15.
3.
V § 22 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:
„(6)
Štátny ústav môže pri posudzovaní kvality, bezpečnosti a účinnosti lieku akceptovať posúdenie a závery hodnotiacej správy členského štátu Európskej únie alebo Európskej agentúry na hodnotenie liekov.“.
Doterajšie odseky 6 až 10 sa označujú ako odseky 7 až 11.
4.
§ 23 sa dopĺňa písmenom m), ktoré znie:
„m)
uvádzať na trh registrovaný liek len počas platnosti rozhodnutia o registrácii alebo v priebehu procesu predĺženia registrácie; v prípadne nepredĺženia registrácie je povinný uvádzanie lieku do obehu zastaviť.“.
5.
§ 70 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
V období od 1. septembra 2002 do 1. júla 2007 držiteľ rozhodnutia o registrácii lieku na základe vyzvania štátneho ústavu, avšak najneskôr v termíne určenom na predĺženie rozhodnutia o registrácii, predloží údaje v súlade s § 21. Žiadateľ na vyzvanie štátneho ústavu požadované dokumenty doplní najneskôr v lehote 90 dní. Štátny ústav predložené údaje posúdi najneskôr do 1. júla 2007.“.
Čl. V
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 98/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 110/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona č. 140/1998 Z. z., zákona č. 241/1998 Z. z., zákona č. 80/2000 Z. z., zákona č. 416/2001 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 131/2002 Z. z. a zákona č. 219/2002 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 32 ods. 4 sa vypúšťa písmeno d).
Doterajšie písmená e) až l) sa označujú ako písmená d) až k).
2.
V § 33 ods. 8 sa vypúšťa písmeno f).
Doterajšie písmeno g) sa označuje ako písmeno f).
3.
V § 80b sa vypúšťa odsek 4.
4.
§ 80h sa vypúšťa.
Čl. VI
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z. a zákona č. 418/2002 Z. z. sa mení takto:
V sadzobníku správnych poplatkov sa v položke 150 písm. a) a b) slová „krajský úrad" v príslušnom gramatickom tvare nahrádzajú slovami „samosprávny kraj" v príslušnom gramatickom tvare.
Čl. VII
Zákon č. 13/2002 Z. z. o podmienkach premeny niektorých rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií na neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby (transformačný zákon) a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov sa mení takto:
V čl. I § 5 ods. 3 písm. c) sa slová „k 1. januáru alebo k 1. júlu kalendárneho roka" nahrádzajú slovami „k prvému dňu kalendárneho mesiaca".
Čl. VIII
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2002.
Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.