448/2002 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2002 do 31.12.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

448
ZÁKON
z 9. júla 2002
o ochrannom dohľade a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 140/1961 Zb. Trestný zákon v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Účelom ochranného dohľadu je vytvorenie podmienok na zabránenie páchaniu trestnej činnosti zvlášť narušenými odsúdenými osobami a na dovŕšenie ich nápravy.
§ 2
(1)
Osoba, ktorej súd uložil ochranný dohľad, je povinná
a)
oznamovať orgánu vykonávajúcemu ochranný dohľad (§ 6) potrebné údaje o spôsobe a zdrojoch svojej obživy a na jeho žiadosť tieto údaje preukazovať,
b)
osobne sa hlásiť tomuto orgánu v lehotách, ktoré určí súd,
c)
vopred oznamovať tomuto orgánu vzdialenie sa z miesta pobytu a
d)
podriadiť sa starostlivosti pracovníka sociálnej prevencie.
(2)
Osobe, ktorej sa ukladá ochranný dohľad, môže súd uložiť ďalšie povinnosti a obmedzenia, a to
a)
nenavštevovať určité miesta, miestnosti alebo zhromaždenia,
b)
zdržiavať sa v prikázanom mieste alebo obvode a nevzďaľovať sa z neho bez súhlasu orgánu vykonávajúceho ochranný dohľad.
(3)
Povinnosti a obmedzenia uložené podľa odseku 2 môže súd meniť alebo odvolávať aj počas výkonu ochranného dohľadu.
§ 3
(1)
Ochranný dohľad sa ukladá na jeden rok až tri roky.
(2)
Ak sa ochranný dohľad ukladá opätovne, a to skôr, ako bol vykonaný ochranný dohľad predtým uložený, súd zruší predtým uložený ochranný dohľad a súčasne rozhodne o uložení nového ochranného dohľadu. Čas, na ktorý sa ochranný dohľad opätovne ukladá, nesmie spolu s dosiaľ nevykonaným zvyškom ochranného dohľadu predtým uloženého prevyšovať čas troch rokov.
§ 4
(1)
Ochranný dohľad uloží súd páchateľovi, ktorého odsudzuje ako obzvlášť nebezpečného recidivistu na nepodmienečný trest odňatia slobody.
(2)
Ochranný dohľad môže súd uložiť aj páchateľovi, ktorého odsudzuje za úmyselný trestný čin na nepodmienečný trest odňatia slobody, ak sa vzhľadom na osobu páchateľa, najmä s prihliadnutím na jeho doterajší spôsob života, na prostredie, v ktorom žije, a na povahu spáchanej trestnej činnosti nedá očakávať, že bez ochranného dohľadu nebude pokračovať v trestnej činnosti.
(3)
Ak súd potrebuje na rozhodnutie o ochrannom dohľade vykonať ešte ďalšie dokazovanie, ktoré sa nemôže hneď vykonať, a z toho dôvodu neuloží ochranný dohľad na hlavnom pojednávaní, vyhradí rozhodnutie o ňom verejnému zasadnutiu.
(4)
Ak si súd nevyhradil rozhodnutie o ochrannom dohľade, môže ho uložiť len na návrh prokurátora, a to na verejnom zasadnutí; súd prvého stupňa musí o takom návrhu rozhodnúť najneskôr do času, ako sa na odsúdenom výkon trestu odňatia slobody skončí.
§ 5
(1)
S výkonom ochranného dohľadu sa začne po výkone trestu odňatia slobody.
(2)
Ak predseda senátu odloží výkon trestu odňatia slobody na čas dlhší ako tri mesiace, rozhodne zároveň o tom, či sa má s výkonom ochranného dohľadu začať pred nariadením výkonu trestu odňatia slobody.
§ 6
Ochranný dohľad vykonávajú útvary Policajného zboru, v ktorých obvode je miesto pobytu osoby, ktorej bol ochranný dohľad uložený, a to v rozsahu určenom v rozhodnutí súdu. Pritom dbajú, aby sa do práv odsúdeného zasahovalo len v miere nevyhnutne potrebnej na dosiahnutie účelu ochranného dohľadu.
§ 7
Výkon ochranného dohľadu sa prerušuje počas výkonu väzby a trestu odňatia slobody, počas ochranného liečenia uskutočňovaného v liečebnom ústave, ako aj počas výkonu vojenskej služby.
§ 8
(1)
Od výkonu ochranného dohľadu uloženého osobe uvedenej v § 4 ods. 2 súd upustí, ak pominú pred jeho začatím okolnosti, pre ktoré bol uložený.
(2)
Návrh na upustenie od výkonu ochranného dohľadu môže podať prokurátor alebo riaditeľ ústavu na výkon trestu odňatia slobody, kde sa na odsúdenom, ktorému bol uložený ochranný dohľad, naposledy vykonáva trest odňatia slobody.
§ 9
(1)
Súd prepustí osobu z výkonu ochranného dohľadu, ak sa ukáže, že sa dosiahol jeho účel.
(2)
Návrh na prepustenie z výkonu ochranného dohľadu môže podať
a)
útvar Policajného zboru, ktorý ochranný dohľad vykonáva,
b)
prokurátor,
c)
osoba, ktorej bol uložený ochranný dohľad, po uplynutí polovice času, na ktorý bol ochranný dohľad uložený, najskôr však po uplynutí jedného roka výkonu ochranného dohľadu; ak sa jej návrhu nevyhovie, môže návrh opakovať až po uplynutí jedného roka.
§ 10
Ochranný dohľad zaniká uplynutím času, na ktorý bol uložený, alebo dňom, keď súd prepustí osobu z výkonu ochranného dohľadu podľa § 9 ods. 1.
§ 11
(1)
Ak neustanovuje tento zákon inak, použijú sa na konanie a na rozhodovanie o ochrannom dohľade primerane ustanovenia Trestného poriadku.
(2)
Rozhodnutie podľa § 4 ods. 4 a podľa § 8 ods. 1 vydáva súd, v ktorého obvode sa na odsúdenom naposledy vykonáva trest odňatia slobody, a rozhodnutie podľa § 9 ods. 1 vydáva okresný súd, v ktorého obvode sa ochranný dohľad vykonáva.
(3)
O návrhu na rozhodnutia uvedené v odseku 2 rozhoduje súd na verejnom zasadnutí; na neverejnom zasadnutí rozhoduje v prípade, že návrh urobila neoprávnená osoba alebo že sa návrh podľa § 9 ods. 2 písm. c) podal pred uplynutím lehoty.
(4)
Proti uzneseniu, ktorým sa rozhoduje o uložení ochranného dohľadu, o upustení od jeho výkonu alebo o prepustení z jeho výkonu, je prípustná sťažnosť, ktorá má odkladný účinok.
Čl. II
Zákon č. 140/1961 Zb. Trestný zákon v znení zákona č. 120/1962 Zb., zákona č. 53/1963 Zb., zákona č. 184/1964 Zb., zákona č. 56/1965 Zb., zákona č. 81/1966 Zb., zákona č. 148/1969 Zb., zákona č. 45/1973 Zb., zákona č. 43/1980 Zb., zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky č. 10/1989 Zb., zákona č. 159/1989 Zb., zákona č. 47/1990 Zb., zákona č. 84/1990 Zb., zákona č. 175/1990 Zb., zákona č. 457/1990 Zb., zákona č. 545/1990 Zb., zákona č. 490/1991 Zb., zákona č. 557/1991 Zb., zákona č. 60/1992 Zb., nálezu Ústavného súdu Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky zo 4. septembra 1992 uverejneného v čiastke 93/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 177/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 248/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 102/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 100/1996 Z. z., zákona č. 13/1998 Z. z., zákona č. 129/1998 Z. z., zákona č. 10/1999 Z. z., zákona č. 183/1999 Z. z., zákona č. 399/2000 Z. z., zákona č. 253/2001 Z. z., zákona č. 485/2001 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z. a zákona č. 421/2002 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 71 odsek 1 znie:
„(1)
Ochrannými opatreniami sú ochranný dohľad, ochranné liečenie, ochranná výchova a zhabanie veci.“.
2.
§ 71 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Ochranný dohľad je upravený osobitným zákonom.“.
3.
V § 171 ods. 1 písm. d) sa na konci vypúšťa slovo "alebo" a za písmeno d) sa vkladá nové písmeno e), ktoré znie:
„e)
nedodržiava povinnosti alebo obmedzenia uložené súdom v rámci ochranného dohľadu alebo“.
Doterajšie písmeno e) sa označuje ako písmeno f).
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2002.
Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.